giao an boi duong toan 7

Aage Niels Bohr
Aage Niels Bohr(11586 tài liệu)
(12 người theo dõi)
Lượt xem 194
9
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 12 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 09:10

Mô tả: Ngày soạn: 08/ 09/ 2010 Ngày dạy : / 09/ 2010 Tuần 3- Buổi 1 Đề khảo sát I/ Mục tiêu - Kiểm tra khảo sát chất lợng học sinh đầu năm , đánh giá việc nắm kiến thức của học sinh. - Rèn cho học sinh kĩ năng tính toán , kĩ năng trình bày . - Rèn cho học sinh ý thức tự học tự nghiên cứu . II/ Chuẩn bị Thày : soạn đề kiểm tra khảo sát Trò : Ôn tập lại nội dung các kiến thức III/ Nội dung Cõu 1 : a, cho A = 4 + 2 2 + 2 3 + 2 4 + + 2 20 Hỏi A có chia hết cho 128 không? b, Tính giá trị biểu thức 104.2 65.213.2 10 1212 + + 49 1010 2.3 5.311.3 + Bài 2 : a, Cho A = 3 + 3 2 + 3 3 + + 3 2009 Tìm số tự nhiên n biết rằng 2A + 3 = 3 n b, Tìm số tự nhiên có ba chữ số chia hết cho 5 và 9 biết rằng chữ số hàng chục bằng trung bình cộng của hai chữ số kia Bài 3 : Cho p và p + 4 là các số nguyên tố( p > 3) . Chứng minh rằng p + 8 là hợp số Bài 4 : Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 84 , ƯCLN của chúng bằng 6. Bài 5: Gọi A và B là hai điểm trên tia Ox sao cho OA = 4 cm ; OB = 6 cm . Trên tia BA lấy điểm C sao cho BC = 3 cm . So sánh AB với AC 1 Hớng dẫn chấm Bài Hớng dẫn chấm Điểm 1 a, 2A A = 2 21 2 7 A 128 b, = 104.2 78.2 10 12 + 16.3 16.3 9 10 = 3 + 3 = 6 0.5 0.5 0.5 0.5 2 a, Tìm đợc n = 2010 b, Gọi số phải tìm là abc theo bài ra ta có a + b + c 9 và 2b = a + c nên 3b 9 b 3 vậy b { } 9;6;3;0 abc 5 c { } 5;0 Xét số abo ta đợc số 630 Xét số 5ab ta đợc số 135 ; 765 1 0.5 0.5 3 P có dạng 3k + 1; 3k + 2 k N Dạng p = 3k + 2 thì p + 4 là hợp số trái với đề bài p = 3k + 1 p + 8 = 3k + 9 3 p + 8 là hợp số 0.5 0.5 0.5 0.5 4 Gọi 2 số phải tìm là a và b ( a b) ta có (a,b) = 1 nên a = 6a / b= 6b / trong đó (a / ,b / ) = 1 ( a,b,a / ,b / N) a / + b / = 14 a / 1 3 5 b / 13 11 9 a 6 18 30 b 78 66 54 0.5 0.5 1 5 x O BC A Hai điểm A và B trên tia Ox mà OA< OB (4<6) nên điểm A năm giữa O và B suy ra AB = OB OA AB = 6 4 = 2 (cm) Hai điểm Avà C trên tia BA mà BA < BC ( 2<3 ) nên điểm A năm giữa hai điểm B và C Suy ra AC = BC BA = 3 2 = 1 (cm) Vậy AB > AC ( 2 >1) 0.5 0.5 0.5 0.5 Ngày soạn : 15/ 09/ 2010 2 Ngµy d¹y : / 09/ 2010 Tn 4- Bi 2 ¤n tËp sè h÷u tØ sè thùc I/ Mơc tiªu - Cđng cè cho häc sinh kiÕn thøc vỊ sè h÷u tØ , sè thùc . - Më réng cho häc sinh c¸c kiÕn thøc vỊ bÊt ®¼ng thøc , gi¸ trÞ tut ®èi cđa sè h÷u tØ . - RÌn cho häc sinh kÜ n¨ng vËn dơng kiÕn thøc vµo lµm c¸c d¹ng bµi tËp chøng minh , t×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cđa biĨu thøc . - Gi¸o dơc cho häc sinh ý thøc tù häc tù nghiªn cøu . II/ Chn bÞ - Thµy: so¹n néi dung «n tËp - Trß : ¤n tËp kiÕn thøc vỊ sè h÷u tØ . III/ Néi dung PhÇn 1: Lý thut 1. Céng , trõ , nh©n, chia sè h÷u tØ Víi x= a m , y= b m ( a,b,m ∈ Z m 0≠ ) a b a b x y m m m a b a b x y m m m + + = + = − − = − = , ( 0) . . . . . : : . . a c x y y b d a c a c x y b d b d a c a d a d x y b d b c b c = = ≠ = = = = = 2,Gi¸ tri tut ®èi cđa mét sè h÷u tØ +/ Víi x Q∈ Ta cã  x nếu x ≥ 0 x =   -x nếu x < 0 Nhận xét : Với mọi x ∈ Q, ta có: x≥ 0, x = -xvà x≥ x 3 +/ Với x,y Q Ta có x y x y+ + ( Dấu bằng xảy ra khi cùng dấu nghĩa là x.y 0 ) x y x y ( // // ) Phần II: Bài tập vận dụng Bài 1. Thực hiện phép tính: 1 1 1 1 1 3 5 7 . 49 ( . ) 4.9 9.14 14.19 44.49 89 + + + + 1 1 1 1 1 3 5 7 . 49 ( . ) 4.9 9.14 14.19 44.49 89 + + + + = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 (1 3 5 7 . 49) ( . ). 5 4 9 9 14 14 19 44 49 12 + + + + + + + + + = 1 1 1 2 (12.50 25) 5.9.7.89 9 ( ). 5 4 49 89 5.4.7.7.89 28 + = = Bi 2: Thc hin phộp tớnh: ( ) ( ) 12 5 6 2 10 3 5 2 6 3 9 3 2 4 5 2 .3 4 .9 5 .7 25 .49 A 125.7 5 .14 2 .3 8 .3 = + + ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 10 12 5 6 2 10 3 5 2 12 5 12 4 10 3 4 6 3 12 6 12 5 9 3 9 3 3 9 3 2 4 5 12 4 10 3 12 5 9 3 3 10 3 12 4 12 5 9 3 2 .3 4 .9 5 .7 25 .49 2 .3 2 .3 5 .7 5 .7 2 .3 2 .3 5 .7 5 .2 .7 125.7 5 .14 2 .3 8 .3 2 .3 . 3 1 5 .7 . 1 7 2 .3 . 3 1 5 .7 . 1 2 5 .7 . 6 2 .3 .2 2 .3 .4 5 .7 .9 1 10 7 6 3 2 A = = + + + + = + + = = = Bài 3. a) Tìm x biết: 2x3x2 +=+ 4 b) Tìm giá trị nhỏ nhất của A = x20072006x + Khi x thay đổi a) Tìm x biết: 2x3x2 +=+ Ta có: x + 2 0 => x - 2. + Nếu x - 2 3 thì 2x3x2 +=+ => 2x + 3 = x + 2 => x = - 1 (Thoả mãn) + Nếu - 2 x < - 2 3 Thì 2x3x2 +=+ => - 2x - 3 = x + 2 => x = - 3 5 (Thoả mãn) + Nếu - 2 > x Không có giá trị của x thoả mãn b) Tìm giá trị nhỏ nhất của A = x20072006x + Khi x thay đổi + Nếu x < 2006 thì: A = - x + 2006 + 2007 x = - 2x + 4013 Khi đó: - x > -2006 => - 2x + 4013 > 4012 + 4013 = 1 => A > 1 + Nếu 2006 x 2007 thì: A = x 2006 + 2007 x = 1 + Nếu x > 2007 thì A = x - 2006 - 2007 + x = 2x 4013 Do x > 2007 => 2x 4013 > 4014 4013 = 1 => A > 1. Vậy A đạt giá trị nhỏ nhất là 1 khi 2006 x 2007 Cách 2 : Dựa vào hai số đối nhau có giá trị tuyệt đối bằng nhau - GV: Gọi học sinh trình bày Bi 4: Tỡm x bit: a. ( ) 1 4 2 3,2 3 5 5 x + = + b. ( ) ( ) 1 11 7 7 0 x x x x + + = - GV: Hớng dẫn giải a, 5 ( ) 1 2 3 1 2 3 1 7 2 3 3 1 5 2 3 3 1 4 2 1 4 16 2 3,2 3 5 5 3 5 5 5 1 4 14 3 5 5 1 2 3 x x x x x x x x = = = + = = + = + = + + = + + = = b) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 11 1 10 7 7 0 7 1 7 0 x x x x x x x + + + = = ( ) ( ) ( ) 1 10 1 10 7 0 1 ( 7) 0 7 0 7 ( 7) 1 8 7 1 7 0 10 x x x x x x x x x x + ữ + = = = = = = = Bài tập về nhà : Bài 1,Cho 1,11 0,19 1,3.2 1 1 ( ): 2 2,06 0,54 2 3 7 1 23 (5 2 0,5) : 2 8 4 26 A B + = + + = a, Rút gọn A và B b, Tìm x Z để A < x < B. Bài 2: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức M= 2002 2001x x + Ngày soạn : 28/ 09/ 2010 Tuần 6- Buổi 4 Ngày dạy : / 10/2010 6 Bài toán liên quan đến giá trị tuyệt đối I/ Mục tiêu - Nắm vững tính chất về giá trị tuyệt đối - Vận dụng làm một số dạng toán liên quan đến giá trị tuyệt đối . - Rèn cho học sinh kĩ năng làm bài II/ Chuẩn bị - Thày : Giáo án - Trò : Ôn tập các kiến thức về giá trị tuyệt đối III/ Nội dung A- Lý thuyết 1/ Định nghĩa +/ Với x Q Ta có x neỏu x 0 x = -x neỏu x < 0 2, Tính chất Vụựi moùi x Q, ta coự: x 0, x = -xvaứ x x +/ Với x,y Q Ta có x y x y+ + ( Dấu bằng xảy ra khi cùng dấu nghĩa là x.y 0 ) x y x y ( // // ) B- Bài tập Bài 1: Tính giá trị của biểu thức a, A= 3x 2 - 2x+1 với x= 1 2 Ta có x= 1 2 suy ra x= 1 2 hoặc x= 1 2 - HS tính giá trị trong 2 trờng hợp +/ Với x= 1 2 thì A= 3 4 +/ Với x= 1 2 thì A= 11 4 b, B= 3 2 6 3 2 4x x x + + với x= -2/ 3 c, C= 2 3x y với x=1/2 và y=-3 d, D= 2 2 3 1x x với x=4 7 e, E= 2 5 7 1 3 1 x x x + với x= 1 2 (về nhà ) Tơng tự phần a giáo viên yêu cầu học sinh làm và chữa phần b và c KQ: B=20/ 9 C= -8 D = -5 Bài 2: Tìm x biết a, 6527 =++ xx 7 x =1-2x Do 7 x 0 với mọi x nên xét với 1 2x 0 2 1 x Tr ờng hợp 1: x-7 = 1-2x => 3x =8 => x= 3 8 (loại do không thoả mãn điều kiện x 2 1 ) Tr ờng hợp 2: x 7 = 2x -1 x = - 6( thoả mãn điều kiện của x) b, 2 3 2x x x = c, xxx 313 =+++ GV: yêu cầu học sinh làm gọi lên bảng trình bày Bài 3: Tìm x và y biết a, 1 2 2 3 2 x = b, 7,5 3 5 2 4,5x = c, 3 4 5 5 0x y + + = GV: Tổ chức cho học sinh làm bài - Học sinh lên bảng trình bày Bài 4 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức a, A= 3,7 4,3 x+ Ta có 4,3 0x với mọi x 4,3 3,7 3,7x + Hay A 3,7 8 Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi 4,3 0 4,3 0 4,3 x x x = = = Vậy giá tri nhỏ nhất của A= 3,7 khi x= 4,3 Tơng tự giáo viên cho học sinh làm phần b, c b, B= 3 8,4 24,2x + c, C= 4 3 5 7,5 17,5x y + + + Bài tập về nhà Bài 1: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau , 5,5 2 1,5 , 10,2 3 14 , 4 5 2 3 12 a D x b E x c F x y = = = + Bài 2: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức a, 1996 1997x + b, 1996 1997 x + ` Ngày soạn : 07/ 10/ 2010 Ngày dạy : /10/ 2010 Tuần 7- Buổi 5 Chuyên đề : Luỹ thừa của số hữu tỉ 9 I/ Mục tiêu - Củng cố cho học sinh các kiến thức về luỹ thừa . - Vận dụng tính luỹ thừa của một số - Vận dụng làm một số bài tập nâng cao về luỹ thừa. - Giáo dục cho học sinh ý thức tự học , tự nghiên cứu . II/ Chuẩn bị - Thày : Giáo án - Trò : Ôn tập các kiến thức về luỹ thừa III/ Nội dung A--Lý thuyết . 1, . 2, : ( 0, ) 3,( ) 4,( . ) . 5,( ) ( 0) 1 6, m n m n m n m n m n m n m m m m m m n n x x x x x x x m n x x x y x y x x y y y a a + = = = = = = - GV: Cho học sinh ghi lại nội dung các công thức B Bài tập Bài 1: a,Có thể khẳng định đợc x 2 luôn luôn lớn hơn x hay không ? Không khẳng định đợc nh vậy chẳng hạn x=1/2 thì 2 1 1 ( ) 2 2 < b, Khi nào x 2 < x x 2 < x 2 0 ( 1) 0x x x x < < xảy ra nếu x và x-1 trái dấu Vì x-1 < x nên x-1 < 0 và x > 0 suy ra 0 < x <1 Vậy 0 < x <1 thì x 2 < x Bài 2: Tính 10 . 5 .7 25 .49 2 .3 2 .3 5 .7 5 .7 2 .3 2 .3 5 .7 5 .2 .7 125 .7 5 .14 2 .3 8 .3 2 .3 . 3 1 5 .7 . 1 7 2 .3 . 3 1 5 .7 . 1 2 5 .7 . 6 2 .3 .2 2 .3 .4 5 .7 .9. ) ( ) ( ) ( ) 1 11 1 10 7 7 0 7 1 7 0 x x x x x x x + + + = = ( ) ( ) ( ) 1 10 1 10 7 0 1 ( 7) 0 7 0 7 ( 7) 1 8 7 1 7 0 10 x x x x x x x x x

— Xem thêm —

Xem thêm: giao an boi duong toan 7, giao an boi duong toan 7, giao an boi duong toan 7

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu giao-an-boi-duong-toan-7

Đăng ký

Generate time = 0.254621982574 s. Memory usage = 18.44 MB