sinh 1O nâng cao trọn bộ

102 32 0
Đỗ Anh Tú

Đỗ Anh Tú

Tải lên: 11,624 tài liệu

  • Loading...
1/102 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 08:10

- 1 -   Tuần 1: Phần 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG Tiết 1: Bài 1. CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG I. Mục tiêu bài học:  Kiến thức     !"#$%!&'()*+$%!, !"#()*-.! / 01/234!"#2-5$%6(  .(/.78!"# #! !9 -:!2!%;33'< !=>()!&8%  ?;6%3!(!$% !"# 2. Kỷ năng:  @A/;.B5C!;) D!E)+!=F(G;%.:!!&!3H;!=I3$% !&'(  J&!3:KLM0N+5!E(.!!=;O( P Thái độ   0&'(=!%/!(! II. Chuẩn bị của Giáo viên và Học sinh: 1. Giáo viên:  0=% 8!%1QM  R&;!: 2. Học sinh:  S1QM+ D!E  !O8 III. Các hoạt động lên lớp: 1. Ổn định lớp: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ: không kiểm tra 3. Giảng bài mới:  T2!+(H;;!!,*H;!&-3!&'(!"#!9  D!U→ D!U→-G;%→!&-→<2G;%→.2G;%→2!+→V0/→VW→ 10→1V→3-'XYZ[ TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Y\Z !O] !"# $%!"#( ^ Q_*!D;` L !E !2-5+ D-.! _]_]3'2!+(aS* !E/*!E2-5$% !&'(a ^L!E!2-5+ D -.!  _]_]  3'  2  !+  (  16 0S]) !=7) !!=+) 5  3  5  #)  !E    3' b!+ ^S*!E2-5$%2!+(/ !"#!9ccc -:8( G;%./d%; I. Các cấp tổ chức của thế giới sống: Cấp tế bào  ^0J/234!"#2 -5$%!O(3   !  O  (  H; b=%!=!&- ^  0&  -  e    ! - 2 - f!)!&- !)D ^0&-;!!, g D!U/! _]3]] → ]] % f ^Q_1UK &;!:  V;%!!=1QM!=5 /> g]8-%?; !"# (W& !9!#!6!, ! &%a gT(G;%.L%  !"#(a ^Q_(!/]8 !"# E  $% !&  '  ( 0; ?7( h8L  !=;% ^0%!&-/234!" #2-5$%6(a ^0&-/ !"#%! ij?.!6!&_=;!%8 ; ! !&  -  8  5 /  !" #(B<a ^]8 !"#(3W&  !9!#!6!,! &%!9  -500%;3003' 101V ↑↓ Vkl ↑↓ V0/P ↑↓ ]2!+Y ↑↓ 0&- ↑↓ JG;% ↑↓  D] !=;% ↑↓ D!U ^_m!&-/234;!=I3 $%!!52!+(3!"# (WB8!&- i_=I!B< 5/!"#( /(3mI(BE !=!&- g/ D!U]$&; /R=<!93%;]8<( G;&!46($%!& - gJG;%e D!U3 # !=? D  !U  8    !  4 !=!&- Y] 2!+ ^]2!+2-n!& -!6.$$% 2!+( ^]2  !+ %- ;! eH;!&-H;!& -8o→<→ 2G;% → .2G;% → 2!+ ]2!+(/!+!( !  !E      3' ! ∆a&;!&-2!)<2 !)G;5!).!;f-4 ! =%B`  2!+I8 !O(B<a 0%a ∆]I B<(3m. !;f!O 586 (  $%.B>< ) !?;8% P] V0/ ^p6%3M0qN_p 3HV0→V0/ma ^_pV0B&)'c ^]0/!:  !+O (;%; ^V0-%e!+ o/)(;3' %;  !=    3o  4%  /E !4 ^V0/2345!& 8%$%/ ^Vk/ma]_p6%3 ^Vk/!:  H;V0(o l] G;fWN - 3 - 1QM B;364%/E Qe  H;  V!  B  / (oB;364%/E !4 ^10/ma]_p3H. ! ^10/-%eVk_p10 '! ] 101V ^1!-%eVk1_3 <  !=>  (  !  ? !+!(! ^  V1  !:      10 !=G;+ Z !OYS*+$%!" #$%!+( ^p6%39N -&!!"#(8*+ ma ^rs*+$%!"# $%!&'(_1 _p%7st ^0"#(8*+ g09;?!!#-: g.!(73!6H;n g];!=I o 3'#C g0+'(/?!K!&8% II. Đặc điểm tổ chức của thế giới sống: ^0"#!90!#-: ^];!=I o 3' ^.!(73!6H; n ^0&'(/?!K!& 8% 08/.(/.78!"#!9 -:!2!!,! &%!,25& #! e 0J→V!→VW→10→1V0J/!"#L%;!=I3')L%.3'<!=>3./;<!& 8%XYZ[ l Củng cố, đánh giá: XPZ[  ]1W& /2e3H !"#$%.(  1UKD;`P;(-+M0G;!=m!& !;$%1  Hướng dẫn hoạt động về nhà XYZ[  -3/-!: ;(-  k9!='O;$%-Y ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  \ Tuần 1: Tiết 2: Bài 2: GIỚI THIỆU CÁC GIỚI SINH VẬT I. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: Sau khi học xong bài HS phải  B.3H'  ?;'13o*+$%!,')(G;%.3H;e(' 2. Kỷ năng:  18B5C D/13!9-:!!%!&8% 3. Thái độ:  1'!(!!,;e(;  QK)-5!e% - 4 - II. Chuẩn bị của Giáo viên và Học sinh: 1. Giáo viên:  12eY1Q_  ]-5Y)YY1QM 2. Học sinh:  k9O;) D!E!=-5Y)YY1QM  05/;:8 III. Các hoạt động lên lớp: 1. Ổn định lớp: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ:  XZ[%N?; O$%.(!9!#!6!,! &%!%!&-/   !"#2-5$%6(   !"#$%!&'(8L*+a 3. Giảng bài mới:  S+?#;1W3UK3KE1k3>(f 5 D/I_:;? ! D/!9B%!&⇒_-'XYZ[ TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Z %!O'3:! ^1_p3H(139 G;%!!=;O(  ^p6%3_p%W& /L 1_8*+(%; 3o8 ^Q'/ma ^  .  %  >  !%  %  1_ !')!o% /UB%;!% D/ 1_!L'B%; ^.!('13 ^  _p  ]  )    8)   A)9)DW)DE!) D"c g8]  )    8) A)9 g8Y]DW)DE!) D"c ^ Q'-%eL138 ;  L  *  +  ! 4 ^1 ^1/.!B?6BL% '!9*+3H; !2 5 → #! → !.3H 2!# _pQ'B7G;%.; !!&-!;O8D 2h7' ;! 2 - * %  -)  !&  - D!6→ '!63:!)2 !+% #! → 'O 3:!)2!+%-)GD!= I. Các giới sinh vật: M.3H'1_ Q'W9/234 D //'!)-%eL 13  8  *  ?  ;  ! 4YY.!(' 3:! %Q'B7 J%e132-!;O 8D2 ^1(4u)!6u _p_M/%(!6u -Q';? ^J%e1_82!+2 -*%--:! !;O 8!&-D!6 ^1(4u*!6u _p  SO  3:!  ;?  ) !5) Q' ^jL1_%-) # ! B<8/K/  ^1((4)4u)  Q'!63:! ^J%eL13D!6 %- - 5 - c ⇒]/?%-:!%!& 8%)  *  +  ;  !  ; $%  s  '    #  ! ) !. ^  1(  !6  u  > G;%  ) f/'((4 9Q'O3:! ^J%eL1_%-) D!6)(4u)8 B;+O \Z !OY]-: D/ !=s'36%1_ ^;?! f/!s '63:!!&a ^ Q_ _pB /]% /% ]]%)cc)cc)cc !Bm→(0_ ^  ;?  !  D  / != s'3:!/ /→→→-O→/'  →→' p!=1QM II. Các bậc phân loại trong mỗi giới: ^1 W& -: D/!, ! &% J→X([→→-O →/' →→' ^S*!!?/!9;?! o!?/ !9!&/%! 0?!#!/]X3&!%[v !?!#%/X3&!!> III. Đa dạng sinh vật: Z ^wN B+  !?   ( /   ]%)G;t! "-&74% 2 ^%'!.;13H6% /7_G;%Kx98 -&!y1QM⇒1?;!??) !')-53.<!=> ^_p]%)%)Iv G;t!  >)  G;t!  e)  % )%:!c ^S%1_7_-45I!) O  <  b <  !=>     !C)  ;e  !  ;? B.! ;?D/D(!C %)<. 8%%) B%!B< /Ecz 7&>(> ^1-53.<!=>-{   !;?  !=;H > ]8t!#)-53.<!=> (m!(!2 S%1_!+.7 ^S%/ _p  M5    m  /  ^S%Vk%10 j)Vk)10/;<-&" /.D-{ → D -{G;+ 4. Củng cố, đánh giá: (4’)  S*+'3*+%BL%'  .!( D/!=s'  ]*!!?B| /  ?;!E%1q-5!e%  1 f8B;<!:   1pD;`1QM+1 5. Hướng dẫn hoạt động về nhà: (1’)  3!=5/>D;`!=1QM  k9!='O;-P - 6 -  l Tuần 2: Tiết 3: Bài 3: GIỚI KHỞI SINH, GIỚI NGUYÊN SINH VÀ GIỚI NẤM. I. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: W-1 5  ?;*+$%'B7v';?D3'  RD-.!*+$%1_!;O1_ 2. Kỷ năng:  m!B5C!; D/)L%P'3'%;  }K_1_83%!=h!=>(> 3. Thái độ:  +;;?D/!6 ~-4%!=;O()_1_8E)_1_8 II. Chuẩn bị của Giáo viên và Học sinh: 1. Giáo viên:  0=%3•PvPY1QM  0=%3H_M)O3:!2-)!5) Y Học sinh   k9O;) D!EP)PY1QM  05/;:8 III. Các hoạt động lên lớp: 1. Ổn Định lớp: (1’) Y Kiểm tra bài cũ : (7’) a/ Giới sinh vật l gì ? Chỉ bao nhieu giới SV. JN3&!!?B%$%J-&!O!;O/!=)!;O€9/3!?!U!;O //9)!;O€9/ 3. Giảng bài mới: ]8'3:!B%;)s'8L*+;!3 2!#B%;⇒ 3O;-'XZ[ TG Hoạt động của Giáo viên Hoạt độngcủa Học sinh Nội dung Z !OQ'B73'  ^_B;~8;!3>( !&a ^16B-.!L%!6u34 ^  S>  ( 3  ; !  $%  3 B;~ g];!M0!,PT)!;O 8!&-D2 g1(B 23 2 !#u=!%8% !6u)G;%!6u)8%4 u)G;%4u I. Giới khởi sinh và giới nấm:   Q'  B7    _ B;~ ^];!BE!'!, P m µ !;O8!& -D2 ^1(B 2)8 H;  2  !#   8%!6u)G;%!6 uv  8%  4  u) - 7 - u G;%4u ^06u1_8B5C!6 !" ]]+;<(-5 !D ^p4uM<8B5C !6!" ]]+;<(  5/]]!,L1_ B ^ __1  "!=% B`  _M  8  *  + B-.!3'_M3H; !$%!!&-)!" #-O  9)  (  < !=>B.! ^16B-.!L%8%!6u3 G;%!6u)8%4u)G;% 4u ^8%G;%//!,Y;e B%;8%//!, 5 #8%V;%//!, *!!=>+!"  D 5]]/0• ^_1_"8*+B-.! 3'3B;~a ^M-.!3'3B;~3H; !$%!!&-)!"#$% -O9)(<!=>=!B .! ^Q_(!/3B;~8!!& -/! 9!</%.9$% IB<#%!=3_1_" / Y  Q'  ;?   X =<!!%[ ∆ aN?2eP3 *+L%8' ;? ^1P ];! •S_1 •0_1 • g_%!=h$%I(3'> ( ^  j  L  1_  !;O 8D!6)2- %- ^ ];!3 2t !#=!%-% e S_1)0_1) P1QM \Z !OYQ ∆aN1PY3n=%  B %;  7  L * +a ^&;;! 3m!11 93 1UK1PY II. Giới nấm: S*  +  ;  $% !&-D2)2 -%-)8 !%B!/K!  ^  1(  4  u)   )BE)< ^15-{-!U) ]$&;/93 PY1QM PZ !OP_3:! ^_3:!/ma8;!)> ()u!&a ^jL1_8BE!'-| /_1_ ^M0+3)10% D-( =O_M) _1v  !52-) III. Các nhóm vi sinh vật: jL1_8M0-| /  _1_  8  ;  * - 8 - 9 +M0`)10%) D-(=O)!E# %    3  B;~) S_1)3!533 ^?;3#K$%_1_!= >(>(_1_ 8/h83_1_8I D50•→0•-4 ^jL%;%)/=;!/ %;% 4. Củng cố, đánh giá: (4’)  po2e?;/*+$%3:!!=P'B7);?3  ]$(/ f!8!!8B; 5. Hướng dẫn hoạt động về nhà: (1’)  3!=5/>)/-!: !=1QM  k9!='O;-%; l  Tuần 2: Tiết 4: Bài 4: GIỚI THỰC VẬT I. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức:  ?;*+;$%'!63:!3H;!)3H  RD-.!!='!63:!o*+$%I  16%$%'!63:!_%!=h$%8(3'<!=>($%> 2. Kỷ năng:  M5C D/)!;)G;!71 3. Thái độ:  06%$%8*-.!/3%!=hG;%!=$%0_(3'G;H< ;$%!&'→t!#-53.!;?!??)<!=>()/<!=>( !(!2 II. Chuẩn bị của Giáo viên và Học sinh: 1. Giáo viên:  _•!l1QMvP1Q_  0=%3•X2e[D/b;)2Wn)!<)/I%):; 2. Học sinh:  RD!EO;l  05/;:8 III. Các hoạt động lên lớp: 1. Ổn định lớp: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ: (7’) a/ Giới khởi sinh, gồm những SV nào và có những đặc điểm gì ? -N?;*+$%' 3. Giảng bài mới: XZ[]D 8;!3*+!&a_%!=h$%8⇒_-' - 9 - TG Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của HS Nội dung \Z !OS*+;$% '!63:! ^p6%3B&!#NN ?;*++m$% !63:!a ^]K!+%- D8%)8/K / #%/  /?8B5 CG;%. → !6u)!& -839//;==)B< O)!E7 I. Đặc điểm chung của giới thực vật: S*+3H;! ^1_D!6)%- ^]K!+86 D8% ^  0&  - 8  3  9//;) #%/K/  ^pu$%!63:!!;O 8 !6u% 4ua Q5!E ^S%(!63:!!;O8_1 !6  u 3 != !&  -  8 #%/K/ → ]8B5C G;% X/]‚ Y ) Y ‚)< !=>([ YS*+3Hu ^p8#%/K/ 7/)? 0_ 8  B  G;%    !"  ]];<(-5!D ∆ a?;*+!63:!!E >(!=?9-&! ^p6%3l?;6!&8% $%$%'!63:! ^S*+$%!63:!!E 3'>(7]2!+ # v(4)8/'  !  (  !  ' 8 BE B"  0S  BE)  .    d !;H)!K >83< !=o)!K!B|  ^063:!!E!=? 8*+ gj' ;!-?)-+; -m8BnB" g]8.f!=;H g0K f > 8)  ') <!=o Q_(!/16!E3'> (!=?$%80_ B%;/B%;3 !.f!=G;!=m!&8% /D; ^  @?;  ]%  8   d)  ! !=o8=)!K!>')!+ /.%!U gJ!U=?-.! ^  16  !&  8% $%    !='!63:!!9l 1QM g  @?;  ]%  8  )  ! !=o8=)!K!>' gV;&!]8.)008 =)!K!>'Xp Wn[ g  0K    B| )  !   <$cccc g!G;5-53. ^V;&!]8.% 5)!!=o8=)!K!> ')!&.-!U3%!U3d =?-.! ^063:!!!=f. !.v  !  !=o  B<  =)  !K !>8)!K!B| )!% -53.!=G;5 ^06 3:!  ! BE  5 % 2).;G;52X!K! >8)><!=o)! G;5-53.)8B5C5 uc3!E3' LH;B.(B%;[ 12eD !'0_ g!!=f8.)!K! B<=)!K >8! B<-53.X!<)!;&[ g!BE8.)!K! B<  =)  !K    >  8 ')<!=o0K!B| ) !-53.!=G;5 - 10 - \Z !OY]!63:! 36%'0_P 1Q_ ^  Q'  !6  3:!  -%  e   16!&8%$% 0_!&8%!& ^  QQ'  !6  3:!  -%  e l @?;)G;&!)!!=f)! BE 3  8 *  +; / !E!=?<!=> ]/D%-:!%!&8% 6!E /E II. Các ngành thực vật: ^063:!8;e(!, !5/K%-;?!$ ^063:!%) D-( =O3!E$&;/ >(7Q'!63:! %  /      @?;) G;&!)! !=f)!BE l 1QM III. Đa dạng giới thực vật: lZ ^wN_p6%3H /$%0_ ^S%3H!E ^_%!=h$%0_(3'!6? 3> ^QK13H?;!??) 5!<!=>→<!=> !(!2 ^Q(G;t!G;t!e)G;t! >)G;t!!%)G;t!0j)G;t! 0V ^S%((7)(') (2~c ^  _'  !6  ?  5  !  < !=>()5!.BE:;) / "$%0S ^_'>(>];  s)/;e!6 ~c ^063:!=!%3H !+)3H/33H!O (!E3'< !=>B%; ^  06  3:!  8  3%  !=h  G;% !=(3'!6?3> (> 08/Q'!63:!=!%  I3H)/-)<!=>(cH;8L*+ ;3H;!)3H83%!=hG;%!=!=>(>XYZ[ 4. Củng cố, đánh giá: (3’)  ?;/*+;$%0_)*+=?$%!,13  _%!=h$%0_(3'!6?3>  1UK!8!!8B;+!6$(3<!: 7 5. Hướng dẫn hoạt động về nhà: (1’)  3!=5/>)/-!: ;(-!=1QM  k9!='O;$%- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ \ YY Tuần 3: Tiết 3: Bài 5: GIỚI ĐỘNG VẬT I. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức ^?;*+$%'O3:!)/?.!;O'O3:!q*+ $%I ^RD-.!$%'O3:!o3'*+$%I ^16%$%'O3:!)3%!=h$%I 2. Kỷ năng: . 0&'(=!%/!(! II. Chuẩn bị của Giáo viên và Học sinh: 1. Giáo viên:  0=% 8!%1QM  R&;!: 2. Học sinh:  S1QM+ D!E  !O8. QK)-5!e% - 4 - II. Chuẩn bị của Giáo viên và Học sinh: 1. Giáo viên:  12eY1Q_  ]-5Y)YY1QM 2. Học sinh:  k9O;) D!E!=-5Y)YY1QM
- Xem thêm -

Xem thêm: sinh 1O nâng cao trọn bộ, sinh 1O nâng cao trọn bộ, sinh 1O nâng cao trọn bộ

Bình luận về tài liệu sinh-1o-nang-cao-tron-bo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP