Giao an hình học lop 8

Jonathan Hạnh Nguyễn
Jonathan Hạnh Nguyễn (11506 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 270
1
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 69 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 08:10

Mô tả: Nguyn Tin Cnh -------------- Trng THCS Liờn Hng Chơng I Tứ giác Tiết 1: Tứ giác Ngy dy: 18/8/2010 A. Mục tiêu: - Nm c nh ngha t giỏc, bit c tng cỏc gúc trong ca mt t giỏc. - Cú k nng v, gi tờn cỏc yu t trong t giỏc, tớnh cỏc gúc cỳa mt t giỏc. - Vn dng kin thc ca bi gii bi tp. - Rốn cho hc sinh cỏc thao tỏc t duy: Phõn tớch, so sỏnh, tng quỏt hoỏ. B. Phơng pháp: - Nờu v gii quyt vn . C. Chuẩn bị: - GV: Bng ph v hỡnh 1, hỡnh 2 (sgk/64) Bng ph ghi ?2 sgk/65 - HS: SGK + Thc D. Tiến trình lên lớp: I. ổ n định lớp :( 1') II. Kiểm tra bài cũ : (4) - GV: n gi chỳng ta ó bit c nhng hinh hỡnh hc no ? - HS: im, on thng, tia, ng thng, tam giỏc, hỡnh ch nht, hỡnh vuụng, ng trũn. III. Bài mới: *t vn : (2') lp 5 cỏc em ó lm quen vi hỡnh ch nht, hỡnh vuụng. Hỡnh ch nht, hỡnh vuụng cú tờn gi chung l gỡ ? Chng I hỡnh hc 8 nghiờn cu, khỏm phỏ cỏc tớnh cht loi hỡnh ny. Bi 1. Giỳp chỳng ta bit c hỡnh ch nht, hỡnh vuụng cú tờn gi chung l gỡ ? Hoạt động của GV Hoạt động của HS - Ghi bảng Hoạt động 1: Định nghĩa: (17) - GV: a H.1, H2 lờn bng ph. - GV: Em cú nhn xột gỡ v vớ trớ ca cỏc on thng AB, BC, CD, DA ca cỏc hỡnh trong hỡnh 1 v hỡnh 2. - GV: Mi hỡnh hỡnh 1 l mt t giỏc. Vy, t giỏc ABCD l hỡnh nh th no ? - GV: Tng t nh tam giỏc, t giỏc ABCD cú my nh, my cnh, hóy k tờn? - GV: Lu ý HS c t giỏc theo quy tc nh k nh. - GV: hỡnh 1 t giỏc no luụn nm trong mt na mt phng cú b l ng thng cha bt nh ngha: - HS nờu nhn xột. - HS: Phỏt biu nh nh ngha SGK/64. a) T giỏc: T giỏc ABCD: + Cỏc nh: A, B, C, D. + Cỏc cnh: AB, BC, CD, DA. b) T giỏc li: - HS: T giỏc ABCD H.1a l t giỏc li. GAHH8 1 A B C D A B C D A B C D A B C D Hỡnh 1 a) b) c) Hỡnh 2 Nguyn Tin Cnh -------------- Trng THCS Liờn Hng k on thng no? - GV: T giỏc nh th gi l t giỏc li. Vy, th no l t giỏc li ? - GV: T nay khi núi n t giỏc m khụng chỳ thớch gỡ thờm, ta hiu ú l t giỏc li. - GV: Yờu cu hc sinh thc hin ?2 sgk/65. - HS: Phỏt biu nh nh ngha sgk/65. - HS: Tho lun, thc hin ?2. Hoạt động 2: Tổng các góc của một tứ giác (8) - GV: Trong tam giỏc tng s o 3 gúc l bao nhiờu? - GV: Cõu hi t ra l tng cỏc gúc ca t giỏc l bao nhiờu ? - GV: Hóy v t giỏc ABCD tu ý vo v. V ng chộo AC. Da vo nh lý v tng ba gúc trong tam giỏc, em hóy cho bit tng cỏc gúc trong mt t giỏc l bao nhiờu ? - GV: Gi 1 em c nh lý sgk/65. - GV: Cỏc em v nh t chng minh nh ny vo v. Tng cỏc gúc ca mt t giỏc: - HS nhc li nh lớ tng ba gc ca tam giỏc. - HS: V t giỏc ABCD vo v. - HS tớnh tng cỏc gúc ca t giỏc ABCD. nh lý: (SGK) T giỏc ABCD: A + B + C + D = 180 0 . Hoạt động 3: Củng cố (5) - GV: T giỏc ABCD l hỡnh nh th no? - GV: T giỏc li l t giỏc nh th no? - GV: Tng cỏc gúc trong mt t giỏc l bao nhiờu ? - GV: Yờu cu hc sinh l bi tp 1 sgk/66. - Yêu cầu HS làm BT 1a (SGK) - HS tr li cõu hi. BT1 (SGK): A + B + C + D = 360 0 D = 360 0 (A + B + C) = 360 0 310 0 = 50 0 . IV. H ớng dẫn về nhà: - GV: Yờu cu hc sinh thc hin bi tp 2, 3, 4, 5 sgk/66,67 - HS: Hc thc hin vo v bi tp. - GV: V nh hc thuc nh ngha, nh lý v hon thnh cỏc bi tp . GAHH8 2 A B C D 80 110 120 A B D C Nguyn Tin Cnh -------------- Trng THCS Liờn Hng Tiết 2: hình thang Ngy dy: 21/8/2010 A. Mục tiêu: 1. Kin thc - Giỳp hc sinh nm dc nh ngha hỡnh thang, hỡnh thang vuụng, cỏc yu t ca hỡnh thang. 2. K nng - Rốn k nng v, tớnh s o cỏc gúc ca hỡnh thang; Chng minh 1 t giỏc l hỡnh thang, hỡnh thang vuụng; S dng dng c kim tra mt t giỏc l hỡnh thang. 3. Thỏi - Rốn cho hc sinh cỏc thao tỏc t duy: Phõn tớch, so sỏnh, tng quỏt hoỏ. B. Phơng pháp: - Phỏt hin v gii quyt vn . C. PHNG TIN DY HC - Hc bi c, Sgk + thc. D. Tiến trình lên lớp: I. ổ n định lớp : II. Kiểm tra bài cũ: - GV: V t giỏc, t tờn ? Gi s t giỏc ú cú s o ba gúc ln lt l: 100 0 , 70 0 , 130 0 thỡ gúc cũn li cú s o bao nhiờu ? - HS: Gúc cũn li cú s o l 60 0 . - GV nhn xột, ỏnh giỏ. III. Bài mới: *t vn : - GV: Quan sỏt hỡnh 13 SGK t giỏc ABCD cú gỡ c bit ? Gi ý: AB, DC cú quan h gỡ ? - HS: AB song song DC - GV:Cỏc t giỏc nh th cú tờn gi l gỡ? Bi 2: cho chỳng ta cõu tr li. Hoạt động của GV Hoạt động của HS - Ghi bảng Hoạt động 1: Định nghĩa: - GV:T giỏc ABCD trờn hỡnh 13 l mt hỡnh thang. - GV: Tng quỏt: Hỡnh thang l t giỏc tho iu kin gỡ? - GV: Quan sỏt hỡnh 14 SGK, cho bit: 1.Cnh no ca hỡnh thang c gi l cnh ỏy, cnh bờn? 2. on thng no c gi l ng cao ca hỡnh thang ? - GV: Yờu cu h/s thc hin ?1 nh ngha: - HS : Phỏt biu nh nh ngha SGK. * Hỡnh thang ABCD (AB//CD) AD, BC: cnh bờn. AB, CD: cn ỏy. AH: ng cao. - HS: cỏc t giỏc hỡnh 15a, 15b l hỡnh thang GAHH8 3 70 110 D C A B H đường cao cạnh đáy cạnh đáy cạnh bên cạnh bên D C A B 60 60 D B C A 75 105 H F E G 115 75 120 I K M N Nguyễn Tiến Cảnh -------------- Trường THCS Liên Hồng - HS: Hai góc kề cạnh bên của hình thang có tổng số đo là 180 0 Ho¹t ®éng 2: NhËn xÐt - GV: Yêu cầu h/s thực hiện ?2a. - Yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày CM. - GV: Từ đó rút ra kết luận: - Nếu một hình thang có hai cạnh bên song song thì hai cạnh bên bằng nhau, hai cạnh đáy bằng nhau. - GV: Yêu cầu h/s thực hiện ?2b - GV: Từ đó rút ra kết luận: - Nếu một hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau thì hai cạnh bên có song song và bằng nhau - GV: Gọi một học sinh nhắc lại nhận xét sgk/70. Nhận xét: Cho hình thang ABCD(AB//CD): * Nếu AD//BC thì AB = CD và AD = BC - HS trình bày CM: AB//CD suy ra ∠A 1 = ∠C 1 AD//BC suy ra ∠A 2 = ∠C 2 Do đó ∆ADC = ∆CBA (g.c.g) Suy ra: AD = BC; AB = CD. * Nếu AB=CD thì AD//BC và AD=BC CM: Xét ∆ADC và ∆CBA: AC chung ∠A 1 = ∠C 1 AB = CD ⇒ ∆ADC = ∆CBA (c.g.c) Do đó: AD = BC và ∠A 2 = ∠C 2 hay AD // BC. Ho¹t ®éng 3: H×nh thang vu«ng - GV: Quan sát hình 18 SGK/70, hình thang đó có gì đặc biệt? - GV: Hình thang như thế là 1 hình thang vuông. Vậy hình thang vuông là hình thang như thế nào ? * Củng cố: - GV: Hình thang là tứ giác thoả mãn điều kiện gì ? - GV: Yêu cầu học sinh thực hiện 10 sgk/71  Hình thang vuông: - Hình thang vuông ABCD (AB//CD) - HS: Hình thang ABCD có 1 góc vuông - HS: Phát biểu định nghĩa. - HS trả lời câu hỏi. IV. H íng dÉn vÒ nhµ: - Yêu cầu học sinh thực hiện bài tập 6, 8, 9 vào vở bài tập. - Đọc trước bài: Hình thang cân. TiÕt 3: GAHH8 4 2 2 1 1 B D C A 2 2 1 1 B D C A D C A B Nguyn Tin Cnh -------------- Trng THCS Liờn Hng hình thang cân Ngy dy: 24/8/2010 A. Mục tiêu: 1. Kin thc - Giỳp hc sinh nm dc nh ngha hỡnh thang cõn, bit c tớnh cht ca hỡnh thang cõn, nm c cỏc cỏch chng minh mt t giỏc l hỡnh thang cõn. 2. K nng - Giỳp hc sinh cú k nng v hỡnh thang cõn, tớnh s o gúc, di cỏc cnh trong hỡnh thang cõn, chng minh 1 t giỏc l hỡnh thang cõn. B. Phơng pháp: - Phỏt hin v gii quyt vn . C. PhNG TIN DY HC Bng ph ghi v hỡnh 23, 27, 28 sgk/73. D. Tiến trình lên lớp: I. ổ n định lớp :( 1') II. Kiểm tra bài cũ: (5) - GV: Cho hỡnh thang ABCD cú ỏy l AB v CD. T gi thit ú hóy cho bit quan h gia cỏc cnh, cỏc gúc ca hỡnh thang ? - HS: AB//CD Gúc A v gúc D bự nhau Gúc B v gúc C bự nhau - GV nhận xét, đánh giá. III. Bài mới: *t vn : (3') - GV: Hỡnh thang 23 sgk/72 cú gỡ c bit? Gi ý: Quan h hai gúc k cnh ỏy - HS: Gúc D v gúc C bng nhau - GV: Cỏc hỡnh thang nh th l hỡnh thang cõn ? Tng quỏt hỡnh thang cõn l hỡnh thang nh th no? Nú cú gỡ c bit ? Bi 3: cho chỳng ta cõu tr li. Hoạt động của GV Hoạt động của HS - Ghi bảng Hoạt động 1: Định nghĩa: (7) - GV: Hỡnh thang ABCD hỡnh 23 l hỡnh thang cõn. Tng quỏt: hỡnh thang cõn l hỡnh thang nh th no ? - GV: T giỏc ABCD l hỡnh thang cõn, ỏy AB, CD. T gi thit ú em hóy bit: AB ? CD; C ? D; A ? B. - GV: Ngc li nu t giỏc ABCD cú AB//CD, C = D hoc A = B thỡ t giỏc ABCD l hỡnh gỡ ? - GV: Yờu cu hc sinh thc hin ?2 sgk. nh ngha - HS: Phỏt biu nh ngha. Tg ABCD l hỡnh thang cõn (AB, CD) == )( AB//CD BADC a) b) GAHH8 5 B D C A B D C A 100 80 80 A C D B 110 80 80 F G H E Nguyễn Tiến Cảnh -------------- Trường THCS Liên Hồng - GV treo bảng phụ, yêu cầu HS trả lời. - GV: Qua bài tập này ta có nhận xét sau: 1. Nếu ABCD là hình thang cân (đáy AB, CD) thì ∠C = ∠D và ∠A = ∠B 2. Hai góc đối của hình thang cân bù nhau. d) c) Hình 1 HS: Các hình thang: a, c, d là các hình thang cân. a)100 0 HS2: c)110 0 , 70 0 , HS3: d) 90 0 HS: Hai góc đối của hình thang cân bù nhau * Nhận xét: Ho¹t ®éng 2: §Þnh lÝ 1 (10’) - GV: Treo bảng phụ vẽ hình thang cân ABCD (AB//CD) - GV: Yêu cầu học sinh dùng Êke kiểm tra xem đó có phải là hình thang cân không ? - GV: Đo độ dài hai cạnh bên của hình thang và so sánh kết quả ? - GV yêu cầu HS phát biểu định lí 1. - GV hướng dẫn HS chứng minh định lí: Từ B kẻ BE // AD. Khi đó BE ? BC AD ? BE - GV: Từ (3) và (4) suy ra AD ? BC - GV: Trường hợp ta vừa xét là trường hợp AD không song song với BC, còn trường hợp AD//BC thì AD có bằng BC không ? GV: Như vậy, trong hình thang cân hai cạnh bên có quan hệ gì ? GV: Treo hình 27 sgk/73. Em hãy cho biết Tứ giác ABCD là hình gì ? HS: Tứ giác ABCD hình thang có hai cạnh bên bằng nhau, nhưng không phải là hình thang cân.  Tính chất - HS: Hai cạnh bên của hình thang có độ dài bằng nhau Định lý 1: (sgk) ABCD là hình thang cân (AB//CD) ⇒ AD = BC - HS : * TH 1: Từ B kẻ BE // AD ta có: ∠ADE = ∠BEC (1) ABCD là hình thang cân (đáy AB, CD) nên ∠ADC = ∠BCD (2) Từ (1) và (2) suy ra BE = BC (3) AB//CD và AD//BE nên AD = BE (4) Từ (3) và (4) suy ra AD ? BC AD = BC * TH2 : AD // BC: - HS: AB//CD và AD//BC nên AD = BC. * Chú ý: Có những hình thang có hai cạnh bên bằng nhau nhưng không phải là hình thang cân Ho¹t ®éng 3: §Þnh lÝ 2 (4’) - GV: giới thiệu định lý 2 sgk/71. Định lý 2: (sgk) ABCD là hình thang cân GAHH8 6 T S P Q 110 ° 70 ° 70 ° I K M N 40 ° 40 ° 80 ° 60 ° 80 ° 60 ° B D C A E B D C A B D C A Nguyễn Tiến Cảnh -------------- Trường THCS Liên Hồng - GV hướng dẫn HS chứng minh. Xét ∆ADC và ∆BCD ? - GV: Từ đó suy ra AC ? BD. - GV: Như vậy, trong hình thang cân hai đường chéo có quan hệ gì ? (đáy AB,CD) ⇒ AC = BD * Chứng minh: Xét ∆ADC và ∆BCD: CD chung AD = BC ∠ADC = ∠BCD Nên ∆ADC = ∆BCD (c.g.c) ⇒ AC = BD - HS: Trong hình thang cân hai đường chéo bằng nhau. Ho¹t ®éng 4: DÊu hiÖu nhËn biÕt (5’) - GV: Yêu cầu học sinh thực hiện ?3. - GV giới thiệu định lí 3/SGK. - GV: Yêu cầu học sinh về nhà chứng minh định lý 3 sgk/74 bằng cách thực hiện bài tập 18 sgk/75. - GV: Từ định nghĩa hình thang cân, định lí 3. Em hãy cho biết hình thang thoả mãn điều kiện gì thì nó là hình thang cân ? - GV: Đó là hai dấu hiệu nhận biết hình thang cân. * Củng cố: - GV: Tứ giác ABCD là hình thang cân đáy AB, CD. Từ giả thiết đó hãy chỉ ra quan hệ giữa các cạnh, các góc, hai đường chéo ? - GV: Yêu cầu học sinh thực hiện bài 11, 14sgk/74.  Dấu hiệu nhận biết: ?3. - HS: ABCD là hình thang cân Định lý 3:(như sgk) Hình thang ABCD có AC = BD ⇒ ABCD là hình thang cân. - HS: Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau là hình thang cân. Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân. * Dấu hiệu nhận biết hình thang cân (sgk) - HS trả lời câu hỏi và làm BT. * BT 11sgk/74. HS: AB = 2 BC = AD = 10 CD = 4 * BT 14sgk/75. HS: ABCD là hình thang cân. IV. H íng dÉn vÒ nhµ: - Yêu cầu học sinh thực hiện bài tập 12, 13, 15 sgk 74, 75 vào vờ bài tập - Yêu cầu học sinh về nhà hoàn thành các bài tập trên và làm thêm bài tập 18 sgk/75. - Tiết sau luyện tập. TiÕt 4: luyÖn tËp Ngày dạy: 28/8/2010 GAHH8 7 m B D C A D C A B E F A C H G D B Nguyn Tin Cnh -------------- Trng THCS Liờn Hng A. Mục tiêu: 1. Kin thc - Giỳp hc sinh cng c nh ngha hỡnh thang cõn, tớnh cht ca hỡnh thang cõn. 2. K nng - Rốn luyn cho hc sinh k nng v hỡnh, tớnh toỏn cỏc yu t trong hỡnh thang cõn, chng minh mt t giỏc l hỡnh thang cõn. 3. Thỏi - Rốn cho hc sinh cỏc thao tỏc t duy: Phõn tớch, so sỏnh, tng hp. B. Phơng pháp: - Phỏt hin v gii quyt vn . C. PHNG TIN DY HC : Bng ph ghi bi tp 15, 17, 18, 19 sgk/75. D. Tiến trình lên lớp: I. ổ n định lớp :( 1') II. Kiểm tra bài cũ: (5) - GV nờu cõu hi. T giỏc ABCD l hỡnh thang cõn ỏy AB, CD. T gi thit ú hóy ch ra quan h gia cỏc cnh, cỏc gúc, hai ng chộo ca t giỏc ? - GV gi mt HS lờn bng. - HS: AB//DC; AD = BC; A + C = B + D = 180 0 A = B; C = D; AC = BD III. Luyện tập: Hoạt động của GV Hoạt động của HS - Ghi bảng Hoạt động 1: Bài tập 18: (15) - GV: Yờu cu hc sinh thc hin bi tp 18 sgk/75. - GV: V hỡnh, nờu gt, kl. - GV: BE ? BD. - GV: Tam giỏc BDE l tam giỏc gỡ ? - GV: Suy ra BDC v BEC cú quan h gỡ? - GV: BEC v ACD cú quan h gỡ? - GV: T (1) v (2) suy ra BDC v ACD cú quan h gỡ? - GV: CM ADC = BCD ta cn CM hai tam giỏc no bng nhau? - GV: Nh vy, hỡnh thang ABCD l hỡnh gỡ? * Bi tp 18 sgk/75 - HS: v hỡnh, nờu gt, kl nh phn ni dung. GT: ABCD l hỡnh thang AC = BD KL: a) BDE l tam giỏc cõn b) ACD = BDC c) ABCD l hỡnh thang cõn - HS trỡnh by CM di s hng dn ca GV: BE//AC v AB//DC suy ra BE = AC m AC = BD nờn BD = BE BDE cõn ti B BDC = BEC (1) AC//BE BEC = ACD (ng v) (2) T (1) v (2) suy ra: BDC = ACD Xột ADC v BCD, cú: DC chung; AC = BD; ACD = BDC Suy ra: ACD = BDC ( c.g.c) ADC = BCD Do ú: ABCD l hỡnh thang cõn Hoạt động 2: Bài tập 15 (10) GAHH8 8 E B D C A A E B C D Nguyễn Tiến Cảnh -------------- Trường THCS Liên Hồng - GV: Yêu cầu học sinh thực hiện bài tập 15 sgk/75. - GV: Yêu cầu HS vẽ hình, nêu gt, kl. - GV: Để chứng tứ giác ADEC là hình thang cân ta cần chứng minh điều gì ? - GV: DE ? BC - GV: Suy ra tứ giác DECB là hình gì? - GV: Trong hình thang DECB góc B và góc C có quan hệ gì ? - GV: Như vậy tứ giác BDEC là hình gì? - GV: ∆ABC: A = 50 0 ⇒ ∠B = ? ∠C = ? - GV: Hình thang cân BDEC: ∠B = ∠C = 75 0 . ⇒ ∠D = ∠E = ? Bài tập 15 sgk/75. HS: vẽ hình, nêu gt, kl. GT ∆ABC cân tại A AD = AE ∠A = 50 0 KL a) Tứ giác DECB là hình thang cân b) Tính các góc của DECB. CM: HS: Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau hoặc hình thang có hai đường chéo bằng nhau. HS: ∆ADE và ∆ABC cân tại A nên góc ADE bằng góc ABC. Do đó DE // BC. ⇒ DECB là hình thang. ∠B = ∠C(hai góc kề đáy của cân ∆ABC ) ⇒ BDEC hình thang cân. HS: ∠B = ∠C = 2 50180 00 − = 75 0 HS: ∠D = ∠E = 180 0 - 75 0 = 105 0 Ho¹t ®éng 3: Cñng cè (7’) - GV: Yêu cầu học thực bài tập 19 sgk/75 Cho ba điểm A, D, K trên giấy kẻ ô vuông. Hãy tìm điểm thứ tư là giao điểm của dòng kẻ sao cho nó cùng với ba điểm đã cho là bốn đỉnh của hình thang cân. HS: Thực hiện vào vở bài tập IV. H íng dÉn vÒ nhµ: 1. Về nhà hoàn thành bài tập 17, làm tiếp bài tập: 16 sgk/75. 2. Làm thêm bài tập: Hình thang cân ABCD có đường chéo BD vuông góc với BC, DB là đường phân giác của góc D. Tính chu vi của hình thang biết BC = a. * HD: 1. Chứng minh ∆DAB cân tai A. 2. ∆AOC là tam giác đều với O là giao của DA và CB. TiÕt 5: ®êng trung b×nh cña tam gi¸c, cña h×nh thang Ngày dạy: 18/8/2010 GAHH8 9 M D A K Nguyn Tin Cnh -------------- Trng THCS Liờn Hng A. Mục tiêu: 1. Kin thc - Giỳp hc sinh nm c nh ngha ng trung bỡnh ca tam giỏc, bit c nh lý v ng trung bỡnh ca tam giỏc. 2. K nng - Giỳp hc sinh cú k nng vn dng nh lý v ng trung bỡnh ca tam giỏc tớnh di cỏc on thng, chng minh hai on thng bng nhau, hai ng thng song song. B. Phơng pháp: - Phỏt hin v gii quyt vn . C. PHNG TIN DY HC Bng ph v hỡnh 33, 34, 35, 36 sgk/76,77 D. Tiến trình lên lớp: I. ổ n định lớp :( 1') II. Kiểm tra bài cũ: (5) - GV: T giỏc ABCD l hỡnh thang cú ỏy AB, CD. 1. Nu AD//BC thỡ ngoi song song ra AB ? CD v AD ? BC. 2. Nu AB=CD thỡ AD?BC - HS: 1. AB = CD v AD = BC. 2. AD = BC v AD // BC. III. Bài mới: *t vn : (3') - GV: Treo hỡnh 33 sgk. BC = ? Bi 4: Ch cho chỳng ta BC = ? Hoạt động của GV- HS Ni dung kin thc Hoạt động 1: Định lí 1, định nghĩa: (15) - GV: Yờu cu hc sinh thc hin ?1 sgk. - GV yờu cu HS chng minh d oỏn. - GV: K EF//AB. Xột ADE v EFC? - GV: Suy ra EA ? EC. - GV: T bi toỏn ny ta cú kt lun gỡ? - GV: on thng DE gi l ng trung bỡnh ca tam giỏc ABC. Tng quỏt: ng trung bỡnh ca tam giỏc l gỡ ? 1. ng TB ca tam giỏc: - HS : D oỏn E l trung im ca AC - HS: K EF//AB. DB//EF v DE//BF nờn DB = EF Mt khỏc: DA = DB. Suy ra DA = EF (1) ADE = EFC ( cựng bng gúc B) (2) AB//EF nờn DAE = FEC (3) T (1), (2), (3) suy ra: ADE = EFC EA = EC. - HS: Phỏt biu nh nh lý 1 sgk/76. * nh lý 1: (sgk) - HS: Phỏt biu nh ngha sgk. * nh ngha: (sgk) Hoạt động 2: Định lí 2 (13) - GV: Yờu cu hc sinh thc hin ?2. - GV: Kộo di DE v ly im F sao cho E l trung im ca DF. Xột DAE v FEC - HS d oỏn: ADE = B; DE = 2 1 BC - HS chng minh di s hng dn ca GV. Kộo di DE v ly im F sao cho E l trung im ca DF, ta cú: GAHH8 10 A 1 1 1 F E D B C 1 F D E A B C . thang vu«ng - GV: Quan sát hình 18 SGK/70, hình thang đó có gì đặc biệt? - GV: Hình thang như thế là 1 hình thang vuông. Vậy hình thang vuông là hình thang. 3:(như sgk) Hình thang ABCD có AC = BD ⇒ ABCD là hình thang cân. - HS: Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau là hình thang cân. Hình thang có hai đường

— Xem thêm —

Xem thêm: Giao an hình học lop 8, Giao an hình học lop 8, Giao an hình học lop 8

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu giao-an-hinh-hoc-lop-8

Đăng ký

Generate time = 0.117403030396 s. Memory usage = 18.5 MB