Giao an lop 2- Tuan 9(CKT- BVMT)

15 128 5 Gửi tin nhắn cho Felix Bloch
Felix Bloch

Felix Bloch

Tải lên: 11,535 tài liệu

  • Loading...
1/15 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 07:10

Tn 9 Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2010 S¸ng Toán Lun tËp I. Mơc tiªu – Biết sử dụng chai 1 lít hoặc ca 1 lít để đong , đo nước, dầu … - Biết ca 1 lít, chai một lít. Biết lít là đơn vò đo dung tích. Biết đọc, viết tên gọi và kí hiệu của lít. - Biết thực hiện phép cộng, trừ các số đo theo đơn vò lít ; giải bài toán có liên quan đến đơn vò lít. - BT cần làm : B1 ; B2 (cột 1,2) ; B4. II. §å dïng d¹y häc: - Chuẩn bò ca 1 lít, chai 1 lít, bình nước. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Kiểm tra bài cũ: Phép cộng có tổng bằng 100  Nhận xét, ghi điểm. 2. Bài mới: Lít a, Làm quen và giới thiệu ca 1 lít - GV lấy 2 cốc thủy tinh to, nhỏ rót đầy 2 cốc nướcù. - GV hỏi: Cốc nào chứa nhiều nước hơn? - Cốc nào chứa ít nước hơn? - GV giới thiệu : Đây là cái ca 1 lít, rót nước cho đầy ca này ta được 1 lít nước. - Để đo sức chứa của 1 cái chai, cái ca, cái thùng … ta dùng đơn vò đo là lít, lít viết tắt là l. - Gọi vài HS đọc lại: Một lít, hai lít. b, Luyện tập * Bài 1: - Yêu cầu. - HD xem hình vẽ ghi vào phần đọc, viết tên gọi lít. - GV sửa bài, nhận xét. * Bài 2: Tính theo mẫu (HSKG lµm cét 3) - GV sửa bài, nhận xét. * Bài 3:HSKG - 2 HS lên thực hiện. - HS quan sát. - Cốc to. - Cốc nhỏ. - HS quan sát. - HS nhắc lại. - HS đọc lại. - 1 HS đọc. 9l + 8l = 17l 15l + 5l = 17l – 6l = 18l – 5l = - Đọc viết theo mẫu. - HS làm bài vào vở. - Lµm miƯng nªu kÕt qu¶. - 1 HS đọc. - Hs trả lời Giải: 1 * Bài 4: - Yêu cầu - GV sửa bài, nhận xét. 3.Tổng kết – Dặn dò: - Nhận xét tiết học. Số lít nước mắm cả hai lần cửa hàng đó bán được: 12 + 15 = 27 (l) Đáp số: 27 lít. ============{================ TËp ®äc ¤n tËp, kiĨm tra gi÷a häc k× I(TiÕt 1) §äc thªm bµi: Ngµy h«m qua ®©u råi? I. Mơc tiªu - Đọc đúng, rõ ràng các đoạn (bài) tập đọc đã học trong 8 tuần đầu (phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 35 tiếng / phút. Hiểu nội dung chính của từng đoạn, nội dung của cả bài ; trả lời được các câu hỏi về nội dung bài TĐ. Thuộc khoảng 2 đoạn thơ đã học. - Bước đầu thuộc bảng chữ cái (BT2). Nhận biết và tìm được 1 số từ chỉ sự vật (BT3,4). - HS KG đọc tương đối rành mạch đoạn văn, đoạn th¬ (tốc độ đọc trên 35 tiếng / phút). II. §å dïng d¹y häc: - Phiếu viết tên từng bài tập đọc. Bút dạ, giấy khổ to kẻ sẵn bảng BT3 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Bài cũ: Ngày hôm qua đâu rồi - Nhận xét, ghi điểm. 2. Bài mới: Ôn tập, kiểm tra Tập đọc và HTL 1, Ôn luyện tập đọc - Yêu cầu. - Nhận xét, ghi điểm. 2, Đọc thuộc lòng bảng chữ cái. - GV HD đọc thuộc lòng bảng chữ cái. - Tổ chức cho cả lớp đọc thuộc lòng bảng chữ cái: • Đọc nối tiếp nhau bảng chữ cái. • Thi xếp thứ tự bảng chữ cái.  Nhận xét, tuyên dương. 3, Ôn tập về sự vật - Yêu cầu  Nhận xét. 3. Nhận xét – Dặn dò: - Nhận xét tiết học. - 3 HS đọc và trả lời. - 1 HS nhắc lại. - HS bốc thăm và xem lại bài. - HS đọc theo yêu cầu và TLCH. - Lớp nhận xét. - 3 HS đọc. - Đọc nối tiếp nhau đến hết. - HS đọc - Cả lớp đọc thầm. HS thực hiện. - Lớp nhận xét - HS làm vào vở bài tập các từ chỉ người, đồ vật,… - 2 HS làm vào bảng lớp. 2 ============{=========== ChiỊu Tập đọc ¤n tËp, kiĨm tra gi÷a häc k× I(TiÕt 2) §äc thªm bµi: MÝt lµm th¬. I. Mơc tiªu - Mức đôï yêu cầu về kó năng đọc như tiết 1 - Biết dặt câu theo mẫu Ai là gì ? (BT2). Biết xếp tên riêng người theo thứ tự bảng chữ cái (BT3). II. §å dïng d¹y häc -Phiếu viết tên từng bài tập đọc. Bảng phò ghi sẵn mẫu câu ở BT2. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: ============{================== Lun TiÕng Viªt §äc thªm: C¸c bµi tËp ®äc tõ tn 5 ®Õn tn 8 . I. Mơc tiªu: - BiÕt ng¾t, nghØ h¬i ®óng sau c¸c dÊu c©u, gi÷a c¸c cơm tõ. - HiĨu ®ỵc néi dung c¸c bµi tËp ®äc. - Gi¸o dơc tÝnh cÈn thËn cho häc sinh. II. §å dïng d¹y häc: - Tranh minh häa. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 3 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. KiĨm tra bµi cò: - Gäi 2 em nªu: - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ ghi ®iĨm tõng em . 2. Lun ®äc: * GV ®äc mÉu: - Mêi mét häc sinh kh¸ ®äc l¹i. * Lun ®äc: - Giíi thiƯu c¸c tõ cÇn lun ®äc. - Lun ®äc theo tõng c©u thø tù * Híng dÉn ng¾t giäng: * §äc tõng ®o¹n: - Theo dâi chØnh sưa cho häc sinh. * Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm: c)Lun ®äc l¹i - Gi¸o viªn nhËn xÐt tuyªn d¬ng. d) Cđng cè - DỈn dß: - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc. - Nªu tªn c¸c bµi tËp ®äc ®· häc. - L¾ng nghe vµ ®äc thÇm theo. - Mét em kh¸ ®äc mÉu lÇn 2. - Lun ®äc tõ khã dƠ lÉn. - Nèi tiÕp ®äc bµi c¸ nh©n. - 1 HS ®äc - T×m c¸ch ®äc vµ lun ®äc - §äc nèi tiÕp ( 2 lÇn ) - LÇn lỵt ®äc theo nhãm tríc líp. - Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm. - Häc sinh tù ph©n vai ®äc l¹i c¸c bµi v¨n. - Häc sinh nhËn xÐt bỉ sung. ============{================== Lun tËp To¸n Lun phÐp céng cã tỉng b»ng 100 I.Mục tiêu : - Rèn kĩ năng thực hiện phép cộng có tổng bằng 100 - Luyện dạng tốn: 90 + ? = 100 ; 80 + ? = 100 III.Các hoạt động dạy học: 4 ============{=================== Thứ ba ngày 19 tháng 10 năm 2010 S¸ng Toán Lun tËp I. Mơc tiªu – Biết thực hiện phép tính và giải toán với các số đo theo đơn vò lít. - Biết sử dụng chai 1 lít hoặc ca 1 lít để đong đo nước, dầu, … - Biết giải toán có liên quan đến đơn vò lít. - BT cần làm : B1 ; 2 ; 3. - Rèn HS tính cẩn thận, chính xác, khoa học. II. §å dïng d¹y häc:- Bảng phụ III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Kiểm tra bài cũ : Lít 2. Giới thiệu bài: Luyện tập * Bài 1: - Yêu cầu HS nêu cách tính. - Sửa bài: K. quả là : 3 l ; 10 l ; 4 l ; 21 l ; 23 l *Bài 2: - Nêu yêu cầu của bài 2. - HS nêu cách tính. - HS làm bài vào vở. - HS tiến hành sửa bài. - Điền số. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Bài cũ : - Tính: 37 + 8 38 + 49 2. Luyện tập : Bài 1 : => Rèn kĩ năng đặt tính, tính - Gọi hs nêu lại cách đặt tính và tính - Nhận xét, chữa Bài 2 : Giải bài tốn theo tóm tắt sau: Tổ 1 trồng được : 87 cây Tổ 2 trồng được : 13 cây Hai tổ : . cây? - Chấm bài, nhận xét , chữa Bài 3: Số? - u cầu - Chấm 1 số bài nhận xét, chữa 3. Củng cố, dặn dò: - Nhận xét giờ học - 2hs - 3hs làm bảng lớp, lớp làm bảng con 26 + 74 46 + 54 57+ 43 49 + 51 66 + 34 9 + 91 - 2 – 3 hs - HS tự đặt đề tốn rồi giải vào vở 1hs làm bảng lớp Gi¶i Hai tỉ trång ®ỵc sè c©y lµ: 87 + 13 = 100 (cây) §¸p sè: 100 c©y. - Làm bài a. 90 + ? = 100 b. 100 = 50 + 30 + ? 80 + ? = 100 100 = 40 + 20 + ? 30 + ? = 100 100 = 10 + ? + ? 5 - Tương tự GV hứơng dẫn 2 bài còn lại. - GV sửa bài, nhận xét. *Bài 3: - Yêu cầu - GV tóm tắt ở bảng - GV sửa bài và nhận xét. *Bài 4: HSKG 3.Trò chơi thi đong nước - GV nêu cách chơi và luật chơi. Chia lớp thành 2 đội: A và B. - GV nhận xét, tuyên dương. 4. Nhận xét – Dặn dò: - Chuẩn bò bài: Luyện tập chung. - Ta thực hiện phép tính cộng . - HS làm vào vở toán. - 1 HS đọc. - HS giải vµo vë. Giải: Số lít dầu thùng thứ hai có: 16 - 2 = 14 (l) Đáp số: 14 lít - 2 Đội thực hiện. ============{================ Kể chuyện ¤n tËp, kiĨm tra gi÷a häc k× I(TiÕt 4) §äc thªm bµi: MÝt lµm th¬. I. Mơc tiªu -Mức độ yêu cầu về kó năng đọc như Tiết 1. - Nghe-viết chính xác, trình bày đúng bài chính tả Cân voi (BT2) ; tốc độ viết khoảng 35 chữ / 15 phút. - HS khá, giỏi viết đúng, rõ ràng bài CT (tốc độ trên 35 chữ/15 phút) - Giáo dục HS tính cẩn thận, tỉ mỉ trong khi viết. II. §å dïng d¹y häc:Phiếu ghi các bài tập đọc và học thuộc lòng tuần 1  tuần 8. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh A. Kiểm tra bài cũ - Nhận xét, ghi điểm. B. Giới thiệu bài:  GV ghi tựa bài. 1, Nắm nội dung bài viết - GV đọc mẫu lần 1. - Nêu những từ khó hiểu, GV hỏi + Ông Lương Thế Vinh cân voi bằng cách nào? - HS thực hiện. - HS nhắc lại. - 1 Em đọc lại. - HS: sứ thần, Trung Hoa, Lương Thế Vinh ở sách TV trang 71. - Dắt voi xuống thuyền, đánh dấu 6 + Em thấy ông Lương Thế Vinh là người như thế nào? 2, Nghe viết chính tả - GV hỏi: Bài viết có từ chỉ sự vật nào cần viết hoa? • Nêu từ khó viết: - GV đọc cho HS viết bài vào vở. - GV đọc lại bài cho HS so¸t lçi. - GV thu một số vở chấm. - Nhận xét, tuyên dương. 3. Nhận xét – Dặn dò: - GV nhận xét tiết học. mức chìm của thuyền rồi dắt voi - Thông minh và là một người rất giỏi toán ở nước ta thời xưa . - Viết bảng con các từ khó - 1 Em nêu. - 1 Em nêu. - HS nghe và viết bào vào vở. - HS đổi vở, so¸t lçi. ============{================ Chính tả ¤n tËp, kiĨm tra gi÷a häc k× I(TiÕt 3) §äc thªm bµi: Danh s¸ch häc sinh líp 2A. I. Mơc tiªu - Mức ®é yêu cầu kó năng đọc như Tiết 1. - Biết tìm từ chỉ hoạt động của vật, của người và đặt câu nói về sự vật (BT2 , BT3) -Tự giác, nghiêm túc trong tiết học. Giáo dục HS yêu thích thiên nhiên, yêu cuộc sống. II. §å dïng d¹y häc -Phiếu ghi các bài tập đọc và học thuộc lòng tuần 1  tuần 8. Bảng phụ ghi bài tập 2. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Kiểm tra bài cũ: - GV đọc từ khó - Nhận xét, ghi điểm. 2. Bài mới: 1, Tìm từ chỉ hoạt động - GV yêu cầu 7 – 8 HS bốc thăm. - Yêu cầu HS mở sách Tiếng Việt trang 16. - GV y/c HS nêu từ chỉ sự vật, người, chỉ hoạt động. - GV sửa bài ở bảng phụ. Từ chỉ sv Chỉ hoạt động Lớp viết vào bàng con, 2 HS lên viết bảng lớp. - 7, 8 em đọc bài, trả lời câu hỏi. - HS mở SGK đọc thầm. - 1 Em làm bảng, lớp làm nháp. - HS nối tiếp nêu từ ngữ chỉ sự vật, chỉ người, chỉ hoạt động. 7 - Đồng hồ - Cành đào - Gà trống - Tu hú - Chim - Báo phút, báo giờ. - Nở hoa cho sắc xuân them rực rỡ. - Gáy vang, báo trời sáng. - Kêu tu hú, báo mùa vải chín. - Bắt sâu bảo vệ mùa màng Từ chỉ người: Bé - Đi học, quét nhà, nhặt rau, chơi với em đỡ mẹ. 2, Đặt câu - GV yêu cầu HS nối tiếp nhau đặt câu về: • Một con vật. • Một đồ vật. • Một loài cây. • Một loài hoa. - GV nhận xét, tuyên dương. 3. Nhận xét – Dặn dò : - Nhận xét tiết học. - HS nối tiếp nhau đặt câu. - Con mèo nhà em bắt chuột rất giỏi. - Cái bàn này giúp em viết bài nhanh và ngồi thoải mái hơn. - Cây sống đời vừa là cây làm kiểng vừa là cây làm thuốc. - HS nhận xét. ============{================ Lun TiÕng Viªt ƠN TẬP: TẬP LÀM VĂN - LUYỆN TỪ VÀ CÂU I. Mục tiêu : - Ơn luyện về đặt câu nói về hoạt động của con vật, đồ vật, cây cối. - Ơn luyện đặt câu theo mẫu Ai (cái gì, con gì) là gì? - Ơn luyện cách nói lời cảm ơn, xin lỗi. - Ơn kĩ năng viết đoạn văn ngắn theo chủ đề cho trước. II. §å dïng d¹y häc III.Các hoạt động dạy học : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh A. Ổn định: B.Ơn tập: Bài 1: Đặt một câu nói về: a. Một con vật b. Một đò vật c. Một lồi cây hoặc một lồi hoa. - Nhận xét, chữa Bài 2: Đặt câu theo mẫu Ai (cái gì,con gì) là gì? - Gọi 5 – 7 hs dặt câu dưới lớp Bài 3: a. Bạn hướng dẫn em gấp chiếc máy bay. - Hát - Đọc u cầu - Đặt câu vào VN. Nối tiếp nhau trình bày bài làm. - Đọc u cầu - 2 hs đặt câu. Lớp theo dõi, nhận xét. - Thực hiện u cầu. - Đọc u cầu- Thảo luận VD: HS 1: Cậu sẽ nói gì khi bạn hướng dẫn cậu gấp thuyền? 8 b. Em làm rơi quyển sách của bạn. c. Em mượn bút màu của bạn và trả khơng đúng hẹn. d. Em học giỏi, bố chúc mừng em. Tun dương những em yếu nói có tiến bộ.Ghi điểm động viên. Bài 4: Viết một đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu) nói về trường em. - Chấm 1 số bài, nhận xét, chữa. 3.Củng cố dặn dò:Nhận xét HS 2: Tớ sẽ nói: Cảm ơn cậu đã giúp mình biết gấp máy bay. - Luyện nói theo cặp. Lớp theo dõi, bình chọn cặp thể hiện tốt. - Suy nghĩ làm vào vở. Đọc bài làm. - hs suy nghĩ và tự viết đoạn văn theo u cầu. ============{================ Thứ tư ngày 20 tháng 10 năm 2010 ChiỊu To¸n Lun tËp chung I. Mơc tiªu - Biết thực hiện với các dạng đã học, phép cộng các số kèm theo đơn vò : kg, lít - Biết số hạng, tổng. - Biết giải bài toán với 1 phép cộng. - BT cần làm : BT1 (dòng 1,2) ; B2 ; B3 (cột 1,2,3) ; B4. II. §å dïng d¹y häc Viết sẵn bài tập 3 ở bảng phụ. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Kiểm tra bài cũ: Luyện tập  Nhận xét, ghi điểm. 2. Bài mới: Luyện tập chung * Bài 1 (dòng 1,2):(HSKG dßng 3) - Yêu cầu. GV theo dõi nhận xét, sửa bài: 11 ; 21 ; 45 ; 20 15 ; 35 ; 36 ; 50 * Bài 2: - Yêu cầu. - GV hướng dẫn cách làm -GV theo dõi nhận xét tuyên dương * Bài 3: HSKG cét 4, 5 GV hướng dẫn cách làm * Bài :4 - Hướng dẫn tóm tắt bài toán - 2 HS lên bảng tính. - 1 HS nhắc lại. - HS nêu yêu cầu bài 1. - HS làm bài. Sau đó nối tiếp báo cáo kết quả từng phép tính. - HS nêu. - Tính số kilôgam gạo của 2 bao. - Thực hiện phép tính cộng 25kg + 20kg ; 15l + 30l -Hs theo dõi để làm vào vở Kết quả : 51 ; 93 ; 92… - Học sinh làm bài Giải: Cả hai lần bán sè ki-l« gam g¹o là: 9 - Nhận xét, tuyên dương. * Bài 5¸: HSKG 3. Nhận xét - Dặn dò: Nhận xét, tuyên dương. 45 + 38 = 83 (kg) Đáp số: 83 kg g¹o. - Nªu miƯng kÕt qu¶. ============{================ Tập đọc ¤n tËp, kiĨm tra gi÷a häc k× I(TiÕt 5) §äc thªm bµi: C¸i trèng trêng em. I. Mơc tiªu - Mức đôï yêu cầu về kó năng đọc như Tiết 1. - Trả lời được các câu hỏi về nọi dung tranh (BT2) II. §å dïng d¹y häc - Phiếu ghi các bài tập đọc tuần 5, 6, tranh. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh A. Kiểm tra bài cũ: Ôn tập, kiểm tra (tiết 4) B. Bài mới: 1, Kiểm tra đọc (khoảng 6 em) - GV yêu cầu HS đọc 1 lần và trả lời câu hỏi: - Chiếc bút mực: Bài này khuyên ta điều gì? - Mục lục sách: Mục lục sách giúp ta điều gì?- Mẩu giấy vụn: Bài này nhắc nhở ta điều gì? - Ngôi trường mới: Bạn HS cảm nhận như thế nào khi ngồi học ở ngôi trường mới xây? 2, Dựa vào tranh, trả lời câu hỏi. + Hằng ngày ai là người đưa Tuấn đi học? + Vì sao hôm nay mẹ không đưa Tuấn đi học? + Tuấn làm gì để giúp mẹ? + Tuấn đến trường bằng cách nào? - GV nhận xét, tuyên dương 3. Nhận xét – Dặn dò: - Nhận xét tiết học. - HS chọn bài ở tuần 5, 6. HS trả lời. - Biết giúp đỡ bạn bè khi cần. - HS nêu. - Quan sát kó từng tranh trong SGK, đọc câu hỏi, suy nghó, rồi mới trả lời. - Hằng ngày, mẹ là người đưa Tuấn . - Vì mẹ bò ốm (cảm, bệnh, sốt). - Tuấn đắp khăn lên trán mẹ, rót…. - Tuấn tự mình đi bộ đến trường. - Nhận xét. ============{================ Luyện từ và câu ¤n tËp, kiĨm tra gi÷a häc k× I(TiÕt 6) §äc thªm bµi: Mua kÝnh. I. Mơc tiªu - Mức độ yêu cầu về kó năng như Tiết 1. 10 . bài, nhận xét. * Bài 3:HSKG - 2 HS lên thực hiện. - HS quan sát. - Cốc to. - Cốc nhỏ. - HS quan sát. - HS nhắc lại. - HS đọc lại. - 1 HS đọc. 9l + 8l =. - Trả lời được các câu hỏi về nọi dung tranh (BT2) II. §å dïng d¹y häc - Phiếu ghi các bài tập đọc tuần 5, 6, tranh. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an lop 2- Tuan 9(CKT- BVMT), Giao an lop 2- Tuan 9(CKT- BVMT), Giao an lop 2- Tuan 9(CKT- BVMT)

Bình luận về tài liệu giao-an-lop-2-tuan-9-ckt-bvmt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP