TIẾT 27: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Aage Niels Bohr
Aage Niels Bohr(9938 tài liệu)
(12 người theo dõi)
Lượt xem 1142
4
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 11 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 03:10

Mô tả: Điền vào chỗ . Trong bảng bên để được câu trả lời đúng . 1. Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức . . . . .(1) . . hay xy = a ,( a là một hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a . 2 . Nếu hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau theo hệ số tỉ lệ a thì: * . . . . (2). . . . . . . . . . . . . . . * . . . . .(3) . . . . . . . x a y = ayxyxyx nn ==== 2211 1 1 1 3 3 1 1 2 2 1 , .,; y y x x y y x x y y x x n n === Mét «t« ®i tõ A ®Õn B hÕt 6 giê . Hái «t« ®ã ®i tõ A ®Õn B hÕt bao nhiªu giê nÕu nã ®i víi vËn tèc míi b»ng 1,2 lÇn vËn tèc cò . Xe bus Hoµng long A B A B Xe bus Hoµng long Ôtô đi từ A đến B Với vận tốc v 1 thì thời gian là t 1 . Với vận tốc v 2 thì thời gian là t 2 Vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có: 1 2 2 1 2 2 6 6 1,2 5 1,2 t v t v t t = ⇒ = ⇒ = = Vậy nếu đi với vận tốc mới thì ô tô đi từ A đến B hết 5 giờ. GiẢI: mà t 1 = 6; v 2 = 1,2 v 1 Bốn đội có 36 máy cày ( cùng năng suất, công việc bằng nhau) Đội 1 HTCV trong 4 ngày; Đội 2 HTCV trong 6 ngày; Đội 3 HTCV trong 10 ngày; Đội 4 HTCV trong 12 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy cày? Lời giải: Gọi số máy của bốn đội lần lượt là: ( chiếc) . Ta có: Vì số máy tỉ lệ với số ngày hoàn thành công việc nên : 12 1 10 1 6 1 4 1 4321 xxxx === Theo tính chất của dãy tỷ số bằng nhau ta có : 2 1 .60 10 6 x = = 3 1 .60 6 10 x = = 4 1 .60 5 12 x = = Do vậy: Trả lời : Số máy của bốn đội lần lượt là : 15 ; 10 ; 6 ; 5 ( chiếc) 4321 121064 xxxx === Hay 36 4321 =+++ xxxx 4321 ,,, xxxx . . . . . . . . . . . . . 60 60 36 36 12 1 10 1 6 1 4 1 4321 == +++ +++ xxxx ==== 12 1 10 1 6 1 4 1 4321 xxxx 1 1 .60 15 4 x = = Qua bài toán 2 ta thấy được mối quan hệ giữa “bài toán tỉ lệ thuận và bài toán tỉ lệ nghịch” Nếu y tỉ lệ nghịch với x thì y tỉ lệ thuận với 1 1 ó . a tac y a x x x = = HS làm ? a) x và y tỉ lệ nghịch y và z tỉ lệ nghịch a x y ⇒ = . b a a y x z b z b z ⇒ = ⇒ = = Có dạng x = k. z Vậy x tỉ lệ thuận với z b) x và y tỉ lệ nghịch y và z tỉ lệ thuận nên y = b. z a x y ⇒ = . x. a x b z a z b ⇒ = = hay hoặc a b x z = Vậy x tỉ lệ nghịch với z X 1 -8 10 y 8 -4 1,6 3 2 2 2 6 16 -4 -2 Cho biết hai đại lượng x, y tỉ lệ nghịch với nhau. Điền số thích hợp vào ô trống: . 15 4 x = = Qua bài toán 2 ta thấy được mối quan hệ giữa bài toán tỉ lệ thuận và bài toán tỉ lệ nghịch Nếu y tỉ lệ nghịch với x thì y tỉ lệ thuận với 1. tỉ lệ nghịch y và z tỉ lệ nghịch a x y ⇒ = . b a a y x z b z b z ⇒ = ⇒ = = Có dạng x = k. z Vậy x tỉ lệ thuận với z b) x và y tỉ lệ nghịch y và z tỉ lệ

— Xem thêm —

Xem thêm: TIẾT 27: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch, TIẾT 27: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch, TIẾT 27: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tiet-27-mot-so-bai-toan-ve-dai-luong-ti-le-nghich

123doc_marketer

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.129297971725 s. Memory usage = 17.7 MB