kết quả thi học sinh giỏi

11 465 0 Gửi tin nhắn cho Michael Dell
Michael Dell

Michael Dell

Tải lên: 11,650 tài liệu

  • Loading...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 02:10

UBND HUYỆN PHÙ MỸ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /CV-PGDĐT Phù Mỹ, ngày 11 tháng 10 năm 2010 "Kết quả kì thi HSG lớp 9 cấp huyện năm học 2010-2011" Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện. Thực hiện Quyết định số 4463/QĐ-UBND ngày 01/10/2010 của UBND huyện Phù Mỹ về việc thi HSG lớp 9 cấp huyện năm học 2010-2011, Phòng GD-ĐT Phù Mỹ tổ chức kỳ thi HSG lớp 9 cấp huyện năm học 2010-2011vào ngày 07/10/2010, kết quả cụ thể như sau: 1. Tình hình số lượng và kết quả: - Toàn huyện có 18 trường THCS tham gia với 325 học sinh dự thi, trong đó Ngữ văn: 45 em, Toán: 40 em, Vật lý: 41 em, Hóa học: 49 em, Sinh học: 45 em, Lịch sử: 33 em, Địa lý: 32 em và Tiếng Anh : 40 em. - Kết quả có 106 giải, trong đó: Giải Nhất 04, Nhì 18, Ba 27 và khuyến khích 57. (có danh sách kèm theo) 2. Nhận xét về kỳ thi: Kỳ thi HSG lớp 9 cấp huyện được tổ chức nghiêm túc, đúng quy chế, không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi; học sinh hiểu và vận dụng được kiến thức cơ bản và nâng cao của chương trình. Tuy nhiên còn một số học sinh vận dụng chưa thành thạo kiến thức nâng cao; một số trường chưa tuyển chọn đúng đối tượng HSG cho từng bộ môn, do đó chất lượng làm bài của học sinh ở một số bộ môn đạt tỉ lệ chưa cao. Trường có học sinh đạt giải cao: THCS TT Phù Mỹ ( 21 giải ), THCS TT Bình Dương (14 giải), THCS Mỹ Lộc (11 giải), THCS Mỹ Hiệp (09 giải), THCS Mỹ Tài (08 giải), THCS Mỹ Thành (07 giải). Trường không có học sinh đạt giải: THCS Mỹ Hoà và THCS Mỹ An. 3. Đề nghị: Phòng GD-ĐT Phù Mỹ đề nghị các trường THCS tổ chức rút kinh nghiệm công tác quản lý chỉ đạo, quy trình dạy học tự chọn nâng cao và bồi dưỡng HSG ở đơn vị, đồng thời tiếp tục bồi dưỡng những học sinh được Phòng GD-ĐT chọn bồi dưỡng dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh vào tháng 03/2011. Nhận được công văn này, Phòng GD-ĐT Phù Mỹ đề nghị Hiệu trưởng các trường thông báo kết quả đến học sinh và tổ chức rút kinh nghiệm kết quả bồi dưỡng HSG ở đơn vị mình./. Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG - Sở GD-ĐT (Thay báo cáo); - UBND huyện (Thay báo cáo); - Như kính gửi; - Lưu VP, CM-THCS. Nguyễn Minh Đức HỘI ĐỒNG THI HSG LỚP 9 CẤP HUYỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khóa ngày 07 tháng 10 năm 2010 Độc lập – Tự do - Hạnh phúc KẾT QUẢ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2010-2011 *Môn: Toán TT Số BD Họ và tên thí sinh Ngày, tháng, năm sinh Đơn vị Trường THCS Điểm thi Xếp giải 1 001 Nguyễn Quốc Bảo 12/5/1996 Mỹ Hiệp 8.75 2 002 Nguyễn Trần Thái Cơ 19/9/1996 Mỹ Quang 6.0 3 003 Phan Quốc Cường 05/01/1996 TT Phù Mỹ 15.5 Nhì 4 004 Nguyễn Thị Đào 25/08/1996 Mỹ Thọ 5.75 5 005 Lương Thị Hiền Diệu 02/6/1996 Mỹ Đức 2.5 6 006 Nguyễn Thuỳ Dương 10/5/1996 TT Bình Dương 10.0 KK 7 007 Lâm Hoàng Duy 20/4/1996 Mỹ Châu 4.5 8 008 Châu Quý Đức 12/7/1996 TT Phù Mỹ 11.25 KK 9 009 Phan Thanh Hoan 10/02/1996 Mỹ Chánh 4.0 10 010 Dương Thành Hưng 02/10/1996 Mỹ Hoà 2.0 11 011 Nguyễn Thị Cúc Hương 30/8/1996 Mỹ Thắng 5.5 12 012 Bùi Thị Diễm Hương 10/5/1996 Mỹ Lợi 1.0 13 013 Đặng Chí Hướng 12/01/1996 Mỹ Hiệp 7.5 14 014 Đoàn Phan Khải 15/3/1996 Mỹ Hiệp 7.5 15 015 Huỳnh Quốc Mạnh 09/3/1996 TT Bình Dương 7.25 16 016 Huỳnh Văn Nguyên 20/10/1995 Mỹ Phong 8.25 17 017 Nguyễn Thị Hồng Nhung 24/11/1996 Mỹ Thành 4.25 18 018 Võ Minh Quảng 03/5/1996 Mỹ Đức 5.25 19 019 Nguyễn Lê Kim Quyên 17/11/1996 Mỹ Hoà 7.5 20 020 Huỳnh Thị Lệ Quyên 21/8/1996 Mỹ Phong 4.75 21 021 Trần Uy Quyền 16/11/1996 Mỹ Lộc 5.5 22 022 Nguyễn Trọng Tài 29/02/1996 Mỹ Thành 3.5 23 023 Nguyễn Thị Thu Thảo 10/4/1996 Mỹ Phong 5.5 24 024 Cao Quang Thịnh 09/9/1996 Mỹ Thắng 7.25 25 025 Lê Quốc Thọ 19/02/1996 Mỹ Đức 3.0 26 026 Châu Văn Thoại 01/8/1996 Mỹ Cát 11.5 KK 27 027 Trần Thị Thơm 15/05/1996 Mỹ Thọ 5.0 28 028 Lê Hoàng Thương 26/8/1996 Mỹ Hoà 4.25 29 029 Nguyễn Chí Tiến 01/10/1996 Mỹ Chánh 3.25 30 030 Phạm Trần Dũ Tiến 19/9/1996 TT Bình Dương 6.0 31 031 Nguyễn Nhất Trọng 18/6/1996 TT Phù Mỹ 17.75 Nhất 32 032 Lê Anh Tú 22/02/1996 TT Phù Mỹ 14.5 Nhì 33 033 Nguyễn Tuấn Tú 25/8/1996 TT Phù Mỹ 14.0 Nhì 34 034 Nguyễn Văn Tư 28/02/1996 Mỹ Châu 10.0 KK 35 035 Đặng Thanh Tùng 16/02/1996 Mỹ Lộc 11.5 KK 36 036 Huỳnh Xuân Tùng 09/5/1996 TT Bình Dương 12.0 Ba 37 037 Huỳnh Quang Vinh 06/02/1996 Mỹ Lộc 2.0 38 038 Lưu Nhất Vinh 02/01/1996 Mỹ Thành 7.5 39 039 Đỗ Ngọc Vũ 03/9/1996 Mỹ Quang 9.5 40 040 Nguyễn Hoàng Vũ 30/4/1996 Mỹ Lộc 13.0 Ba Môn Toán có 11 giải: Trong đó giải Nhất: 01, Nhì: 03, Ba: 02 và KK: 05 * Môn: Vật lý TT Số BD Họ và tên thí sinh Ngày, tháng, năm sinh Đơn vị Trường Điểm thi Xếp giải 1 041 Lương Văn Bi 27/10/1996 Mỹ Lợi 3.5 2 042 Huỳnh Quang Diệp 19/12/1996 Mỹ Chánh 9.5 3 043 Nguyễn Anh Dũng 06/10/1996 TT Phù Mỹ 12.5 KK 4 044 Bùi Khương Duy 05/5/1996 Mỹ Hiệp 1.5 5 045 Đặng Nhật Duy 10/01/1996 TT Bình Dương 16.5 Nhì 6 046 Trần Thị Linh Đa 19/01/1996 Mỹ Chánh 8.5 7 047 Nguyễn Văn Đạt 04/6/1996 Mỹ An 4.5 8 048 Thái Đại Đồng 02/3/1996 Mỹ Phong 11.5 9 049 Lương Thị Mỹ Hạnh 28/8/1996 Mỹ Lợi 2.5 10 050 Lê Hoài Hiển 22/7/1996 Mỹ Hiệp 14.0 Ba 11 051 Trần Nam Hiếu 10/08/1996 Mỹ Cát 13.5 Ba 12 052 Lê Thị Thanh Hiếu 20/10/1996 Mỹ Hoà 8.5 13 053 Trần Phương Hồng 20/12/1996 Mỹ Chánh 11.5 14 054 Hà Duy Khiêm 20/12/1996 TT Phù Mỹ 14.0 Ba 15 055 Phạm Thành Lâm 12/02/1996 Mỹ Lộc 11.0 16 056 Lê Thanh Lâm 01/5/1996 Mỹ Trinh 16.0 Nhì 17 057 Lê Thị Lâm 12/9/1996 Mỹ Đức Vắng 18 058 Trần Thị Yến Lan 02/12/1996 TT Bình Dương 14.5 Ba 19 059 Ngô Thị Thuỳ Linh 12/02/1996 Mỹ Hiệp 5.5 20 060 Võ Thành Luân 05/01/1996 TT Phù Mỹ 19.0 Nhất 21 061 Võ Bá Lượng 09/12/1996 TT Phù Mỹ 15.0 Ba 22 062 Võ Thị Tuyết Mai 02/01/1996 Mỹ Hiệp 6.5 23 063 Huỳnh Trọng Nghĩa 05/01/1996 Mỹ Trinh 9.0 24 064 Võ Thị Nhị 12/10/1996 Mỹ Hoà 0.5 25 065 Đặng Xuân Pháp 15/9/1990 TT Bình Dương 14.0 Ba 26 066 Nguyễn Văn Phước 27/02/1996 Mỹ Thành 11.0 27 067 Nguyễn Mạnh Quân 21/4/1996 Mỹ Phong 12.5 KK 28 068 Võ Hồng Sơn 30/9/1996 Mỹ Chánh 10.5 29 069 Đinh Minh Thắng 30/01/1996 Mỹ Thọ 14.0 Ba 30 070 Võ Văn Thịnh 10/8/1996 Mỹ Trinh 7.0 31 071 Đặng Mậu Thịnh 30/04/1996 Mỹ Thọ 8.5 32 072 Nguyễn Hữu Thọ 20/03/1996 Mỹ Thọ 12.5 KK 33 073 Bùi Thanh Tịnh 28/12/1996 Mỹ Đức 9.5 34 074 Nguyễn Võ Song Toàn 10/8/1996 TT Phù Mỹ 13.0 KK 35 075 La Thanh Trà 21/9/1996 Mỹ Đức 9.25 36 076 Thái Hồ Trang 08/11/1996 Mỹ Lợi 2.0 37 077 Phan Ngọc Trường 18/11/1996 Mỹ Lộc 10.0 38 078 Ngô Văn Tứ 20/02/1996 Mỹ Lộc 12.0 KK 39 079 Lê Vũ Tuấn 07/11/1996 Mỹ Thắng 8.0 40 080 Huỳnh Duy Vũ 28/02/1996 Mỹ Hoà 0.5 41 081 Lê Thị Kim Xuân 12/8/1996 Mỹ Trinh 19.0 Nhất 42 082 Đặng Thị Ly 15/8/1996 TT Bình Dương 9.5 Môn Vật lý có 16 giải: Trong đó giải Nhất: 02, Nhì: 02, Ba: 07 và KK: 05 * Môn: Hoá học TT Số BD Họ và tên thí sinh Ngày, tháng, năm sinh Đơn vị Trường THCS Đểm thi Xếp giải 1 083 Thân Thị Tuyết Ánh 24/11/1996 Mỹ Tài 13.25 KK 2 084 Huynh Thị Ngọc Ánh 24/03/1996 Mỹ Thọ 7.0 3 085 Phạm Hoàng Bảo 02/08/1996 TT Bình Dương 6.75 4 086 Võ Thị Bộ 12/12/1996 Mỹ Châu 2.0 5 087 Nguyễn Văn Chung 10/01/1996 Mỹ Hiệp 13.25 KK 6 088 Nguyễn Văn Dương 10/01/1996 Mỹ Lộc 11.5 7 089 Võ Minh Dương 10/4/1996 Mỹ Đức 4.5 8 090 Đặng Hồng Đào 26/02/1996 Mỹ Châu 5.0 9 091 Đặng Trọng Đạo 09/9/1996 Mỹ Lộc 10.5 10 092 Trần Phong Độ 15/02/1995 Mỹ Hoà 10.0 11 093 Huỳnh Tấn Công Hậu 20/9/1996 Mỹ Quang 12.0 KK 12 094 Hà Tuấn Lâm 09/7/1996 Mỹ Hiệp 12.0 KK 13 095 Lê Thị Ý Lan 05/4/1996 TT Phù Mỹ 12.75 KK 14 096 Nguyễn Thị Xuân Liễu 11/02/1996 Mỹ Lợi 3.75 15 097 Võ Khánh Linh 04/12/1996 Mỹ Tài 17.0 Nhất 16 098 Huỳnh Ngọc Lĩnh 26/12/1996 TT Bình Dương 12.25 KK 17 099 Thái Thị Lợi 08/01/1996 Mỹ Lợi 3.75 18 100 Nguyễn Thành Luân 25/12/1996 Mỹ Phong 6.25 19 101 Phạm Thanh Minh 10/02/1996 Mỹ Hiệp 10.5 20 102 Võ Hoài Nam 10/10/1996 Mỹ Hoà 7.75 21 103 Lê Thị Quỳnh Nga 22/9/1996 TT Phù Mỹ 15.0 Ba 22 104 Ngô Thị Kim Ngân 26/07/1996 Mỹ Thọ 9.0 23 105 Đoàn Trọng Nguyên 05/5/1996 TT Phù Mỹ 15.75 Nhì 24 106 Nguyễn Thị Ngọc Nhân 12/6/1996 Mỹ Hiệp 9.0 25 107 Nguyễn Thị Nhẹn 04/9/1996 Mỹ Thắng 12.25 KK 26 108 Trần Thị Hồng Nhiên 15/3/1996 Mỹ Chánh 2.25 27 109 Nguyễn Thị Hồng Ny 26/01/1996 Mỹ Thọ 7.5 28 110 Phan Văn Phong 25/5/1996 Mỹ Tài 16.75 Nhì 29 111 Huỳnh Văn Phú 26/02/1996 Mỹ Phong 1.5 30 112 Lê Hoài Phương 01/01/1996 Mỹ Lộc 14.5 Ba 31 113 Đặng Duy Phương 18/9/1996 Mỹ Lộc 12.0 KK 32 114 Lê Thị Phượng 02/10/1995 Mỹ Thắng 13.0 KK 33 115 Nguyễn Anh Quốc 05/10/1996 Mỹ Chánh 7.25 34 116 Nguyễn Thanh Sơn 27/3/1996 Mỹ Đức 3.0 35 117 Tô Kiều Sương 02/7/1996 Mỹ Quang 9.75 36 118 Trần Thiên Tài 20/9/1996 TT Bình Dương 14.0 Ba 37 119 Trần Minh Tâm 02/9/1996 TT Phù Mỹ 16.5 Nhì 38 120 Lương Thành Tâm 12/01/1996 TT Bình Dương 6.75 39 121 Nguyễn Duy Tân 01/8/1995 TT Phù Mỹ 9.0 40 122 Bùi Thị Thắm 30/5/1996 Mỹ Phong 4.0 41 123 Nguyễn Văn Thạnh 19/05/1996 Mỹ Thành 14.5 Ba 42 124 Thái Thị Linh Thơ 12/02/1996 Mỹ Quang 8.25 43 125 Đinh Thị Mỹ Thu 27/7/1996 TT Phù Mỹ 15.25 Ba 44 126 Nguyễn Nhật Tiến 14/4/1996 Mỹ Chánh 7.0 45 127 Nguyễn Văn Tín 16/03/1996 Mỹ Thành 15.25 Ba 46 128 Hồ Thị Bích Trang 14/12/1996 Mỹ Quang 6.0 47 129 Nguyễn Lê Anh Trung 06/01/1996 TT Phù Mỹ 16.5 Nhì 48 130 Đặng Thị Tố Viên 25/8/1996 Mỹ Đức Vắng 49 131 Thái Quang Vinh 02/02/1996 Mỹ Thọ 3.25 50 132 Nguyễn Đức Vũ 28/01/1996 Mỹ Thành 12.5 KK Môn Hoá học có 21 giải: Trong đó giải Nhất: 01, Nhì: 04, Ba:06 và KK: 10 * Môn: Sinh học TT Số BD Họ và tên thí sinh Ngày, tháng, năm sinh Đơn vị Trường THCS Điểm thi Xếp giải 1 133 Lê Văn Anh 02/11/1996 Mỹ Hiệp 13.0 Ba 2 134 Đặng Nguyễn Kim Anh 19/01/1996 Mỹ Phong 12.25 Ba 3 135 Trần Thị Mỹ Ánh 24/11/1996 Mỹ Tài 13.75 Ba 4 136 Lê Kim Bằng 01/3/1996 Mỹ Hiệp 10.0 KK 5 137 Nguyễn Thị Bích 02/3/1996 Mỹ Lộc 6.75 6 138 Đặng Trung Bin 12/02/1996 Mỹ Châu 16.5 Nhì 7 139 Phan Thị Mỹ Chung 05/8/1996 Mỹ Lộc 7.5 8 140 Phan Thành Chung 05/6/1996 Mỹ Đức 3.0 9 141 Thân Thị Mỹ Dung 15/4/1996 Mỹ Tài 15.0 Nhì 10 142 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 04/7/1996 TT Phù Mỹ 7.5 11 143 Đặng Thị Lệ Duyên 02/01/1996 TT Phù Mỹ 15.25 Nhì 12 144 Đoàn Quang Đạo 02/01/1996 Mỹ Hiệp 10.0 KK 13 145 Nguyễn Hồng Điệp 16/01/1996 Mỹ Cát 6.5 14 146 Trần Thị Điệp 10/11/1996 Mỹ Chánh 0.25 15 147 Huỳnh Thị Thanh Hằng 08/03/1996 Mỹ Cát 4.0 16 148 Hồ Quyên Kim Hảo 24/5/1996 TT Bình Dương 6.5 17 149 Huỳnh Công Hậu 12/01/1996 TT Phù Mỹ 11.0 KK 18 150 Nguyễn Thị Thu Hương 21/4/1996 Mỹ Đức 4.5 19 151 Trần Đức Khoa 27/4/1996 Mỹ Châu 16.25 Nhì 20 152 Trương Thị Thúy Kiều 24/02/1996 Mỹ Thọ 9.25 21 153 Nguyễn Công Minh 24/11/1996 Mỹ Thắng 6.25 22 154 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 04/10/1996 TT Bình Dương 5.5 23 155 Diệp Thị Hồng Nhung 16/06/1996 Mỹ Thành 2.25 24 156 Nguyễn Việt Phước 24/12/1996 Mỹ Chánh 8.5 25 157 Nguyễn Văn Sỹ 02/9/1996 TT Phù Mỹ 8.5 26 158 Nguyễn Văn Tấn 06/4/1996 TT Phù Mỹ 8.0 27 159 Phạm Hồng Tánh 10/01/1996 Mỹ Cát Vắng 28 160 Đặng Thị Thu Thảo 30/11/1996 Mỹ Lộc 8.25 29 161 Nguyễn Thị Thanh Thảo 04/12/1996 Mỹ Chánh 5.0 30 162 Hồ Thị Thu Thảo 24/6/1996 Mỹ Lợi 5.25 31 163 Nguyễn Thị Thu Thảo 10/01/1996 Mỹ Thắng 7.0 32 164 Nguyễn Thị Ngọc Thoa 27/01/1996 Mỹ Thành 5.25 33 165 Nguyễn Thị Bích Thuận 12/04/1996 Mỹ Cát 4.0 34 166 Huỳnh Thị Mỹ Tiên 13/4/1996 Mỹ Phong 9.75 35 167 Đào Lê Anh Tín 10/8/1996 TT Phù Mỹ 7.25 36 168 Hồ Thị Trà 10/6/1996 Mỹ Lợi 4.75 37 169 Văn Thị Hồng Trang 10/11/1996 Mỹ An 3.75 38 170 Hồ Thị Trang 13/3/1996 Mỹ Đức 5.0 39 171 Bùi Nhã Thanh Trúc 18/3/1996 TT Bình Dương 9.5 40 172 Đặng Thị Ngọc Tuyền 10/11/1996 Mỹ Phong 10.0 KK 41 173 Huỳnh Thị Kim Tuyền 27/02/1996 Mỹ Thành 3.25 42 174 Mai Trúc Vi 01/8/1996 Mỹ Chánh 2.5 43 175 Đặng Thị Tường Vi 17/7/1996 Mỹ Lợi 1.75 44 176 Thái Quang Vinh 20/10/1996 Mỹ Thọ 5.75 45 177 Võ Ngọc Vũ 01/5/1996 Mỹ Châu 13.75 Ba 46 178 Nguyễn Thị Vy 30/4/1996 Mỹ Tài 10.25 KK Môn Sinh học có 13 giải: Trong đó giải Nhất: 0, Nhì: 04, Ba: 04 và KK: 05 * Môn: Ngữ văn TT Số BD Họ và tên thí sinh Ngày, tháng, năm sinh Đơn vị Trường THCS Điểm thi Xếp giải 1 179 Đỗ Thị Vân Anh 25/01/1996 Mỹ Lợi 8.5 2 180 Trần Thị Diễm 02/8/1996 Mỹ Hoà 7.0 3 181 Nguyễn Thị Diễm 20/8/1996 Mỹ Lợi 9.5 4 182 Nguyễn Thị Hồng Diễm 06/3/1996 Mỹ Đức 7.5 5 183 Nguyễn Thị Thanh Hà 14/4/1996 Mỹ Tài 7.0 6 184 Hồ Thị Hải 22/12/1996 Mỹ Thọ 9.5 7 185 Trần Thị Mỹ Hạnh 02/9/1996 Mỹ Quang 11.0 KK 8 186 Đoàn Thị Mỹ Hạnh 10/7/1996 Mỹ Tài 7.5 9 187 Hà Thị Mỹ Hạnh 04/02/1996 Mỹ Phong 14.0 Nhì 10 188 Đặng Đình Hào 15/3/1996 Mỹ Lộc 10.0 KK 11 189 Hồ Hồng Hoà 16/8/1996 TT Bình Dương 12.0 Ba 12 190 Trần Diễm Kiều 24/6/1996 Mỹ Hiệp 7.5 13 191 Trần Thị Lanh 10/4/1996 Mỹ Chánh 8.0 14 192 Trần Thị Lệ 02/01/1996 Mỹ Hoà 7.5 15 193 Đặng Thị Trúc Liễu 25/7/1996 Mỹ Lộc 8.5 16 194 Trần Thị Mỹ Linh 15/02/1996 Mỹ Quang 11.0 KK 17 195 Phạm Hoàng Linh 26/3/1996 Mỹ Hoà 8.5 18 196 Hồ Thị Ngọc Linh 14/9/1996 Mỹ Thành 7.0 19 197 Đặng Thị Hồng Ly 19/3/1996 Mỹ Trinh 8.0 20 198 Phạm Thị Mai 10/11/1996 Mỹ Hiệp 11.0 KK 21 199 Phạm Thế Mẫn 02/9/1996 TT Phù Mỹ 10.0 KK 22 200 Lê Thị Tuyết Minh 20/9/1996 Mỹ Cát 7.5 23 201 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 17/3/1996 Mỹ Thắng 9.0 24 202 Võ Thị Nghĩa 30/4/1996 Mỹ Hiệp 9.0 25 203 Đặng Văn Nguyện 24/9/1996 Mỹ Lộc 12.0 Ba 26 204 Trần Thị Nhàn 16/12/1996 Mỹ Cát 6.5 27 205 Lê Nguyễn Quỳnh Như 04/5/1996 Mỹ Châu 7.5 28 206 Nguyễn Thị Nữ 23/02/1996 Mỹ Trinh 10.5 KK 29 207 La Thị Bích Phương 23/4/1996 Mỹ Đức 10.5 KK 30 208 Nguyễn Thị Thu Phượng 10/3/1996 Mỹ Trinh 9.5 31 209 Phùng Thị Bích Phượng 22/5/1996 TT Bình Dương 12.0 Ba 32 210 Tô Thị Như Quỳnh 26/5/1996 Mỹ Quang 10.5 KK 33 211 Đoàn Lê Sương 15/02/1996 Mỹ Hiệp 9.0 34 212 Đoàn Thị Thu Thân 26/3/1995 Mỹ Thành 7.5 35 213 Nguyễn Thị Thảnh 12/12/1996 Mỹ Thọ 7.5 36 214 Hoàng Thị Chúc Thảo 16/3/1996 Mỹ Lộc 9.0 37 215 Phan Thị Linh Thi 02/9/1996 Mỹ Quang 7.5 38 216 Võ Thị Cẩm Tiên 02/02/1996 Mỹ Thắng 7.0 39 217 Bùi Thị Tin 09/6/1996 Mỹ An 8.0 40 218 Phạm Thị Hương Trà 10/10/1996 Mỹ Thọ 7.0 41 219 Võ Thị Mộng Trinh 21/10/1996 Mỹ Chánh 7.0 42 220 Trương Thị Thanh Trúc 01/01/1996 Mỹ Trinh 7.0 43 221 Kỷ Thị Thanh Vâng 10/01/1996 Mỹ Châu 7.5 44 222 Đặng Thị Thuý Voanh 12/8/1995 Mỹ An 7.5 45 223 Nguyễn Thị Mộng Xuyên 19/5/1996 Mỹ Chánh 7.0 Môn Ngữ văn có 12 giải: Trong đó giải Nhất: 0, Nhì: 01, Ba:03 và KK:08 * Môn: Lịch Sử TT Số BD Họ và tên thí sinh Ngày, tháng, năm sinh Đơn vị Trường THCS Điểm thi Xếp giải 1 224 Đỗ Thành Cang 13/6/1996 Mỹ Lợi 10.0 KK 2 225 Đặng Tấn Dung 27/02/1996 Mỹ Lộc 14.25 Nhì 3 226 Phạm Thị Mỹ Duyên 22/11/1996 Mỹ Hiệp 4.25 4 227 Nguyễn Thị Điệp 01/10/1996 Mỹ Phong 6.25 5 228 Nguyễn Thị Hương Giang 11/12/1994 Mỹ Thắng 13.0 Ba 6 229 Lê Thị Hết 25/05/1996 Mỹ Thọ 7.0 7 230 Nguyễn Thị Mơ Hoài 21/01/1996 Mỹ Hiệp 6.5 8 231 Huỳnh Thị Bích Lài 20/9/1995 Mỹ An 7.0 9 232 Phan Thị Lan 10/4/1996 Mỹ Chánh 5.5 10 233 Võ Thị Thuỳ Lan 16/4/1996 Mỹ Chánh 1.5 11 234 Huỳnh Thị Kim Lệ 03/01/1996 TT Bình Dương 8.25 12 235 Tô Thị Ly 20/10/1996 Mỹ Lợi 7.5 13 236 Nguyễn Thị Yến Nhi 06/02/1996 TT Bình Dương 10.0 KK 14 237 Thái Văn Nữa 04/7/1996 Mỹ Phong 7.0 15 238 Nguyễn Thị Yến Oanh 02/10/1996 TT Bình Dương 5.0 16 239 Đặng Mậu Phường 19/05/1996 Mỹ Thành 8.0 17 240 Trần Lê Quang 21/05/1996 Mỹ Thành 8.5 18 241 Đỗ Thị Xuân Quế 10/5/1996 Mỹ Đức 3.0 19 242 Ngô Thị Thắm 26/02/1996 Mỹ Thọ 5.5 20 243 Trương Thị Thậm 26/02/1996 Mỹ Thắng 10.25 KK 21 244 Nguyễn Thị Thạch Thảo 01/01/1996 Mỹ Trinh 4.5 22 245 Tô Thị Thê 27/04/1996 Mỹ Thọ 6.0 23 246 Nguyễn Thành Thép 29/6/1996 TT Phù Mỹ 8.0 24 247 Hồ Thị Thơ 09/10/1996 Mỹ Phong 2.25 25 248 Đặng Thị Thu Thuý 06/02/1996 Mỹ Lộc 12.5 Ba 26 249 Hồ Thị Thu Thuỷ 10/10/1996 Mỹ Phong 4.25 27 250 Nguyễn Thị Thủy 18/6/1996 Mỹ Đức 3.25 28 251 Võ Thị Mỹ Tình 02/10/1996 Mỹ Hiệp 4.25 29 252 Nguyễn Thị Thuỳ Trâm 17/5/1996 Mỹ Lợi 6.25 30 253 Nguyễn Thị Hồng Vân 26/11/1996 Mỹ Thắng 10.25 KK 31 254 Đặng Thị Vân 08/01/1996 Mỹ Lộc 10.0 KK 32 255 Đặng Thị Bích Y 20/4/1996 Mỹ Thắng 10.0 KK 33 256 Hà Quang Ý 01/01/1996 Mỹ Trinh 8.0 Môn Lịch sử có 09 giải: Trong đó giải Nhất: 0, Nhì: 01; Ba: 02 và KK:06 * Môn: Địa lý TT Số BD Họ và tên thí sinh Ngày, tháng, năm sinh Đơn vị Trường THCS Điểm thi Xếp giải 1 257 Đặng Thị Bảy 05/10/1996 Mỹ Lộc 4.5 2 258 Nguyễn Phương Nhật Duy 27/12/1995 TT Phù Mỹ 7.5 3 259 Hà Thị Đỗ Duyên 29/02/1996 Mỹ Phong 5.5 4 260 Ngô Thị Đăng 03/05/1996 Mỹ Thọ 10.0 KK 5 261 Đặng Thị Ngọc Đào 02/12/1996 Mỹ Thành 13.0 Ba 6 262 Nguyễn Thị Thanh Điệp 05/04/1996 Mỹ Thành 10.25 KK 7 263 Nguyễn Thị Thu Hà 12/4/1996 Mỹ An 9.0 8 264 Tô Ngọc Hà 20/8/1996 Mỹ Lộc 6.0 9 265 Đặng Thanh Hải 30/01/1996 Mỹ Châu 6.25 10 266 Lục Thị Hồng Hảo 16/02/1996 Mỹ Tài 9.5 11 267 Trần Thị Hiếu 08/4/1996 Mỹ Thắng 6.5 12 268 Trương Thị Ngọc Huyền 26/8/1996 Mỹ Châu 2.5 13 269 Nguyễn Văn Lành 20/7/1996 Mỹ Chánh 7.25 14 270 Huỳnh Thị Lãnh 21/3/1996 Mỹ Lộc 9.0 15 271 Trà Thị Hoàng Lê 15/11/1996 Mỹ Tài 9.5 16 272 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 12/5/1996 Mỹ Phong 5.0 17 273 Lâm Phi Long 16/9/1996 Mỹ Chánh 11.0 KK 18 274 Lê Thị Lựu 10/4/1994 Mỹ Thắng 8.75 19 275 Đặng Thị Thúy Mai 10/02/1996 TT Bình Dương 10.0 KK 20 276 Nguyễn Thị Ngọc 12/12/1996 Mỹ Chánh 8.5 21 277 Mai Thị Bích Phú 08/4/1996 Mỹ Phong 8.0 22 278 Ngô Tấn Tài 15/07/1996 Mỹ Thành 10.75 KK 23 279 Phạm Tất Tạo 07/6/1996 Mỹ Hiệp 11.25 KK 24 280 Phan Thị Hà Thu 05/01/1996 Mỹ Tài 8.0 25 281 Trần Trọng Tiên 03/12/1996 Mỹ Thọ 8.5 26 282 Võ Thị Thuỳ Trang 29/02/1996 Mỹ Hiệp 9.75 27 283 Trần Minh Tú 08/01/1996 Mỹ Tài 10.25 KK 28 284 Đào Văn Việt 02/02/1996 TT Phù Mỹ 9.5 29 285 Phạm Hoàn Vũ 16/02/1996 Mỹ Hiệp 8.5 30 286 Lương Thị Thuý Vy 19/12/1996 Mỹ Hiệp 7.0 31 287 Nguyễn Như Ý 03/3/1996 Mỹ Thắng 7.0 32 Đặng Thị Sang 25/3/1996 Mỹ Thắng 6.75 Môn Địa lý có 08 giải: Trong đó giải Nhất:0, Nhì:0, Ba:01 và KK:07 * Môn: Tiếng Anh TT Số BD Họ và tên thí sinh Ngày, tháng, năm sinh Đơn vị Trường Điểm thi Xếp giải 1 288 Lê Thị Diễm Ái 04/12/1996 Mỹ Châu 10.5 KK 2 289 Đặng Tưởng Quỳnh An 19/5/1996 Mỹ Lộc 10.7 KK 3 290 Bùi Minh Châu 12/3/1996 TT Phù Mỹ 15.0 Nhì 4 291 Nguyễn Ngọc Diễm 17/01/1996 Mỹ Hiệp 8.4 5 292 Nguyễn Thị Thu Diệu 06/7/1996 Mỹ An 5.4 6 293 Trần Thị Thanh Duyên 05/11/1996 TT Bình Dương 11.2 KK 7 294 Nguyễn Hoàng Giang 03/6/1996 Mỹ Hiệp 9.3 8 295 Đinh Hồ Nhị Hà 12/3/1996 TT Phù Mỹ 15.3 Nhì 9 296 Ngô Thị Thu Hà 22/02/1996 Mỹ Quang 9.6 10 297 Trương Thị Thu Hà 02/9/1996 Mỹ Lộc 8.8 11 298 Nguyễn Thị Ngọc Hà 02/01/1996 Mỹ Phong 8.8 12 299 Đặng Thị Hà 20/4/1995 Mỹ Lợi 6.0 13 300 Nguyễn Thị Hạnh 21/11/1996 TT Bình Dương 7.6 14 301 Tăng Thị Thu Hiền 30/06/1996 Mỹ Cát 10.0 KK 15 302 Nguyễn Đặng Ngọc Hiệp 07/11/1996 Mỹ Tài 15.0 Nhì 16 303 Đặng Thị Thu Hồng 10/10/1996 Mỹ Lợi 8.5 17 304 Phan Thị Hồng 02/9/1996 Mỹ Quang 6.4 18 305 Đặng Thị Linh 28/11/1996 TT Bình Dương 10.0 KK 19 306 Hồ Thị ngọc Linh 20/03/1996 Mỹ Thành 10.5 KK 20 307 Đặng Thị Mận 20/8/1996 Mỹ Tài 9.4 21 308 Đặng Thị Nga 02/1/1996 Mỹ An 6.3 22 309 Trần Trương Ngọc 22/2/1997 TT Bình Dương 10.8 KK 23 310 Nguyễn Thuý Nhi 17/9/1996 Mỹ Chánh 10.4 KK 24 311 Lê Thị Thảo Nhi 20/3/1996 Mỹ Chánh 5.2 25 312 Nguyễn Hoài Phương 25/11/1996 Mỹ Thọ 9.4 26 313 Huỳnh Quang Sang 10/3/1996 Mỹ Phong 11.0 KK 27 314 Nguyễn Thị Son 27/5/1996 Mỹ Đức 4.0 28 315 Huỳnh Minh Thiệp 20/10/1996 Mỹ Phong 12.2 Ba 29 316 Trần Thị Lệ Thu 23/8/1996 Mỹ Hoà 8.2 30 317 Đặng Thị Quỳnh Thư 26/02/1996 TT Bình Dương 7.1 31 318 Trần Thị Kim Thuý 14/11/1995 Mỹ Châu 13.6 Ba 32 319 Lê Thị Minh Thuỳ 19/5/1996 Mỹ Chánh 6.6 33 320 Nguyễn Tấn Tiên 15/01/1996 Mỹ Đức 3.9 34 321 Phan Lương Công Toàn 25/02/1996 Mỹ Lợi 4.2 35 322 Phan Thị Huyền Trâm 19/12/1996 Mỹ Lộc 7.8 36 323 Nguyễn Ngọc Trinh 25/5/1996 Mỹ Quang 6.9 37 324 Đặng Hoàng Nhật Trương 27/5/1996 Mỹ Lộc 6.8 38 325 Trần Thị Cẩm Tú 17/11/1996 Mỹ Hiệp 10.5 KK 39 326 Trần Thị Thanh Xuân 11/12/1996 Mỹ Quang 10.5 KK 40 327 Phan Thị Mỹ Yến 02/6/1996 Mỹ Chánh 5.6 Môn Tiếng Anh có 16 giải: Trong đó giải Nhất: 0, Nhì:03, Ba: 02 và KK: 11 Toàn huyện có 106 giải: Trong đó giải Nhất: 04, Nhì: 18, Ba: 27 và Khuyến khích: 57. Phù Mỹ, ngày 11 tháng 10 năm 2010 TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Minh Đức . và kết quả: - Toàn huyện có 18 trường THCS tham gia với 325 học sinh dự thi, trong đó Ngữ văn: 45 em, Toán: 40 em, Vật lý: 41 em, Hóa học: 49 em, Sinh học: . trình dạy học tự chọn nâng cao và bồi dưỡng HSG ở đơn vị, đồng thời tiếp tục bồi dưỡng những học sinh được Phòng GD-ĐT chọn bồi dưỡng dự thi học sinh giỏi cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: kết quả thi học sinh giỏi, kết quả thi học sinh giỏi, kết quả thi học sinh giỏi

Bình luận về tài liệu ket-qua-thi-hoc-sinh-gioi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP