Hệ thống tài khoản Kế toán hành chính sự nghiệp

4 27,088 671
Hận Mộc

Hận Mộc Gửi tin nhắn

Tải lên: 3,135 tài liệu

  • Loading...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2012, 17:05

Hệ thống tài khoản Kế toán hành chính sự nghiệp HỆ THỐNG TKKT ÁP DỤNG CHO CÁC ĐƠN VỊ HCSN(Ban hành theo quyết định số 19/2006 QĐ/BTC ngày 30/3/2006)Số TTSố hiệu TK Tên tài khoảnPhạm vi áp dụng Ghi chú1 2 3 4 5Loại 1: Tiền và vật tư1 111 Tiền mặt Mọi đơn vị1111 Tiền Việt Nam1112 Ngoại tệ1113 Vàng bạc, đá quý2 112 Tiền gửi ngân hàng, Kho bạc1121 Tiền Việt Nam1122 Ngoại tệ1123 Vàng bạc, đá quý3 113 Tiền đang chuyển4 121 Đầu tư tài chính ngắn hạn5 152 Nguyên liệu, Vật liệu Chi tiết1521 Vật liệu theo yêu cầu1526 Dụng cụ quản lý.6 153 Công cụ, dụng cụ7 155 Sản phẩm, hàng hoá Đơn vị có hoạt Chi tiết theo1551 Sản phẩm động SXKD sản phẩm,1556 Hàng hoá hàng hoá.Loại 2: Tài sản cố định8 211 Tài sản cố định hữu hình Mọi đơn vị2111 Nhà cửa, vật kiến trúc2112 Máy móc, thiết bị2113 Phương tiện vận tải, truyền dẫn2114 Phương tiện quản lý2115 Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho SPhẩm2118 Tài sản cố định khác9 213 Tài sản cố định vô hình Mọi đơn vị Chi tiết10 214 Hao mòn tài sản cố định theo yêu 2141 Hao mòn tài sản cố định hữu hình cầu2142 Hao mòn tài sản cố định vô hình quản lý.11 221 Đầu tư tài chính dài hạn12 241 Xây dựng cơ bản dở dang Đơn vị2411 Mua sắm tài sản cố định có đầu tư2412 Xây dựng cơ bản XDCB2413 Sửa chữa lớn tài sản cố định Loại 3: Thanh toán13 311 Các khoản phải thu Mọi đơn vị Chi tiết theo3111 Phải thu của khách hàng yêu cầu 3112 Phải thu theo đơn đặt hàng của nhà nướcĐ.vị có đơn đặt hàng của NNquản lý.3113 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừĐơn vị áp dụng p2 khấu trừ31131 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ31132 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ của tài sản cố định3118 Phải thu khác14 312 Tạm ứng Mọi đơn vị15 313 Cho vay Đơn vị có 3131 Cho vay trong hạn dự án quay 3132 Cho vay quá hạn vòng3133 Khoanh nợ cho vay16 331 Các khoản phải trả3311 Phải trả người cung cấp3312 Phải trả nợ vay3318 Các khoản phải trả khác17 332 Các khoản phải nộp theo lương3321 Bảo hiểm xã hội3322 Bảo hiểm y tế3323 Kinh phí công đoàn3324 Bảo hiểm thất nghiệp18 333 Các khoản phải nộp Nhà nước Các đơn vị3331 Thuế giá trị gia tăng phải nộp có phát sinh33311 Thuế GTGT đầu ra33312 Thuế GTGT của hàng nhập khẩu3332 Phí và lệ phí3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp3337 Thuế khác3338 Các khoản phải nộp khác19 334 Phải trả công chức, viên chức Mọi đơn vị Có thể chi20 335 Phải trả các đối tượng khác21 336 Tạm ứng kinh phí22 337 Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau3371 Vật tư, hàng hoá tồn kho3372 Giá trị khối lượng sửa chữa lớn, xây dựng cơ bản hoàn thành3373 G.trị khối lượng XDCB hoà thành23 341 Kinh phí cấp cho cấp dưới Các đv cấp trên Chi tiết cho từng đơn vị24 342 Thanh toán nội bộ Đơn vị có Chi tiếtbộ phận theo từngtrực thuộc bộ phậnLoại 4: Nguồn kinh phí Đơn vị có hoạt25 411 Nguồn vốn kinh doanh động SXKD26 412 Chênh lệch đánh giá lại tài sản27 413 Chênh lệch tỷ giá Đơn vị có28 421 Chênh lệch thu chi chưa xử lý ngoại tệ4211 Chênh lệch thu, chi hđộng TX4212 Chênh lệch thu, chi hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ4213 Chênh lệch thu, chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước4218 Chênh lệch thu chi hoạt động khác ĐV khoán chi HC29 431 Các Quỹ Đơn vị 4311 Quỹ khen thưởng được thành 4312 Quỹ phúc lợi lập quỹ4313 Quỹ ổn định thu nhập4314 Quỹ phát triển hoạt động SNghiệp30 441441144134418Nguồn kinh phí đầu tư XDCB Nguồn kinh phí NSNN cấpNguồn kinh phí viện trợNguồn khácĐơn vị có đầutư XDCB31 461 Nguồn kinh phí hoạt động Mọi đơn vị Chi tiết theo4611 Năm trước nguồn46111 Nguồn kinh phí thường xuyên kinh phí46112 Nguồn kinh phí không TX4612 Năm nay Chi tiết theo46121 Nguồn kinh phí thường xuyên nguồn46122 Nguồn kinh phí khôngTX kinh phí4613 Năm sau Chi tiết theo46131 Nguồn kinh phí thường xuyên nguồn46132 Nguồn kinh phí không TX kinh phí32 462 Nguồn kinh phí dự án Đơn vị có4621 Nguồn kinh phí quản lý dự án dự án46234628Nguồn kinh phí thực hiện dự ánNguồn khác33 465 Nguồn KP theo đơn đặt hàng của NNĐV có đơn đặt hàng của NN34 466 Nguồn KP đã hình thành TSCĐ Mọi đơn vịLoại 5: Các khoản thu35 511 Các khoản thu Mọi đơn vị5111 Thu phí và lệ phí5112 Thu theo đơn đặt hàng của NN5118 Thu sự nghiệp khác36 52152115212Thu chưa qua ngân sáchPhí, lệ phíTiền hàng viện trợ37 531 Thu h.động sx cung ứng dịch vụ ĐV hđ SXKDLoại 6: Các khoản chi38 631 Chi hoạt động SXKD Đơn vị cóhoạt độngChi tiết theo từng SXKD hoạt động39 635 Chi theo n t hng ca Nh ncV cú n t hng ca NN40 643 Chi phớ tr trc .v cú p/ sinh41 661 Chi hot ng Mi n v6611 Nm trc66111 Chi thng xuyờn66112 Chi khụng thng xuyờn6612 Nm nay66121 Chi thng xuyờn66122 Chi khụng thng xuyờn6613 Nm sau66131 Chi thng xuyờn66132 Chi khụng thng xuyờn42 662 Chi d ỏn n v cú DA Chi tit 6621 Chi qun lý d ỏn theo6622 Chi thc hin d ỏn d ỏnLoi 0: Ti khon ngoi bng1 001 Tài sản thuê ngoài2 002 Tài sản nhận giữ hộ, nhận gia công3 004 Khoán chi hành chính4 005 Dụng cụ lâu bền đang sử dụng5 007 Ngoại tệ các loại6 008 Dự toán chi hoạt động0081 Dự toán chi thờng xuyên0082 Dự toán chi không thờng xuyên7 009 Dự toán chi chơng trình, dự án0091 Dự toán chi chơng trình, dự án0092 Dự toán chi đầu t XDCB . HỆ THỐNG TKKT ÁP DỤNG CHO CÁC ĐƠN VỊ HCSN(Ban hành theo quyết định số 19/2006 QĐ/BTC ngày 30/3/2006)Số TTSố hiệu TK Tên tài khoảnPhạm vi áp. hình thành TSCĐ Mọi đơn vịLoại 5: Các khoản thu35 511 Các khoản thu Mọi đơn vị5111 Thu phí và lệ phí5112 Thu theo đơn đặt hàng của NN5118 Thu sự nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống tài khoản Kế toán hành chính sự nghiệp , Hệ thống tài khoản Kế toán hành chính sự nghiệp , Hệ thống tài khoản Kế toán hành chính sự nghiệp

Bình luận về tài liệu he-thong-tai-khoan-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng 8Đã
xem
RFD TOP