44 DOI TONG THONG HOA KY (MY)

Archimedes
Archimedes(11706 tài liệu)
(13 người theo dõi)
Lượt xem 187
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 21:10

Mô tả: LÊ KHẮC THU: CỬ NHÂN KHOA HỌC LỊCH SỬ. CÁC ĐỜI TỔNG THỐNG MỸ TT TỔNG THỐNG Nhiệm kỳ Đảng PHÓ TỔNG THỐNG 1 George Washington (22/02/1732 – 14/12/1799) 1789 - 1797 Không đảng John Adams 2 John Adams (30/10/1735 – 04/7/1826) 1797 - 1801 Liên bang Thomas Jefferson 3 Thomas Jefferson (13/04/1743 – 04/07/1826) 1801 - 1809 Dân chủ - Cộng hoà Aaron Burr và George Clinton 4 James Madison (16/03/1751 – 28/06/1836) 1809 - 1817 Dân chủ - Cộng hoà George Clinton và Elbridge Gerry 5 James Monroe (28/04/1759 – 04/07/1831) 1817 - 1825 Dân chủ - Cộng hoà Daniel Tompkins 6 John Quincy Adams (11/07/1767 – 23/02/1848) 1825 - 1829 Dân chủ - Cộng hoà John Calhoun 7 Andrew Jackson (15/03/1767 – 08/06/1845) 1829 - 1837 Dân chủ John Calhoun và Martin Van Buren 8 Martin Van Buren (05/12/1782 – 24/07/1862) 1837 - 1841 Dân chủ Richard Mentor Johnson 9 William Henry Harrison (09/02/1773 – 04/04/1841) 1841 - 1841 Whig John Tyler 10 John Tyler (29/03/1790 – 18/01/1862) 1841 - 1845 Whig Không có 11 James Polk () 1845 - 1849 Dân chủ George Dallas 12 Zachary Taylor (24/11/1784 – 09/07/1850) 1849 - 1850 Whig Millard Fillmore 13 Millard Fillmore (07/01/1800 – 08/03/1874) 1850 - 1853 Whig Không có 14 Franklin Pierce (23/11/1804 – 08/10/1869) 1853 - 1857 Dân chủ William King 15 James Buchanan (23/04/1791 – 01/06/1868) 1857 - 1861 Dân chủ John Breckinridge 16 Abraham Lincoln (12/02/1809 – 15/04/1865) 1861 - 1865 Cộng hoà Hannibal Hamlin và Andrew Johnson 1 LÊ KHẮC THU: CỬ NHÂN KHOA HỌC LỊCH SỬ. 17 Andrew Johnson (29/12/1808 – 31/07/1875) 1865 - 1869 Dân chủ Không có 18 Ulysses Grant (27/04/1822 – 23/07/1885) 1869 - 1877 Cộng hoà Schuyler Colfax và Henry Wilson 19 Rutherford Hayes 1877 - 1881 Cộng hoà William Wheeler 20 James Garfield (19/11/1831 – 19/09/1881) 1881 - 1881 Cộng hoà Chester Arthur 21 Chester Arthur () 1881 - 1885 Cộng hoà Không có 22 Grover Cleveland (18/03/1837 – 24/06/1908) (Stephen Grover Cleveland) 1885 - 1889 Dân chủ Thomas Hendricks 23 Benjamin Harrison (20/08/1833 – 13/03/1901) 1889 - 1893 Cộng hoà Levi Morton 24 Grover Cleveland (18/03/1837 – 24/06/1908) 1893 - 1897 Dân chủ Adlai E. Stevenson 25 William McKinley (29/01/1843 – 14/09/1901) 1897 - 1901 Cộng hoà Garret Hobart rồi sau đó Theodore Roosevelt 26 Theodore Roosevelt (27/10/1858 – 06/01/1919) 1901 - 1909 Cộng hoà Không có rồi sau đó Charles Fairbanks 27 William Taft () 1909 - 1913 Cộng hoà James Sherman 28 Woodrow Wilson (28/12/1856 – 03/02/1924) 1913 - 1921 Dân chủ Thomas Marshall 29 Warren Harding () 1921 - 1923 Cộng hoà Calvin Coolidge 30 Calvin Coolidge (04/07/1872 – 05/01/1933) John Calvin Coolidge 1923 - 1929 Cộng hoà Không có rồi sau đó Charles Dawes 31 Herbert Hoover (10/08/1874 – 20/10/1964) Herbert Clark Hoover 1929 - 1933 Cộng hoà Charles Curtis 32 Franklin Roosevelt (30/01/1882 – 12/04/1945) Franklin Delano Roosevelt 1933 - 1945 Dân chủ John Garner và Henry Wallace và Harry Truman 33 Harry Truman (08/05/1884 – 26/12/1972) 1945 - 1953 Dân chủ Không có rồi sau đó Alben Barkley 34 Dwight Eisenhower (14/10/1890 – 28/03/1969) 1953 - 1961 Cộng hoà Richard Nixon 2 LÊ KHẮC THU: CỬ NHÂN KHOA HỌC LỊCH SỬ. 35 John F. Kennedy (John Fitzgerald Kennedy) 29/05/1917 – 22/11/1963 1961 - 1963 Dân chủ Lyndon Johnson 36 Lyndon Johnson (27/08/08 – 22/01/1973) Lyndon Baines Johnson 1963 - 1969 Dân chủ Không có rồi sau đó Hubert Humphrey 37 Richard Nixon (09/01/1913 – 22/04/1994) Richard Milhous Nixon 1969 - 1974 Cộng hoà Spiro Agnew sau đó Không có rồi sau đó Gerald Ford 38 Gerald Ford (14/07/1913 – 26/12/2006) Gerald Rudolph Ford 1974 - 1977 Cộng hoà Không có rồi sau đó Nelson Rockefeller 39 Jimmy Carter (01/10/1924 - ) 1977 - 1981 Dân chủ Walter Mondale 40 Ronald Reagan (06/02/1911 – 05/06/2004) 1981 - 1989 Cộng hoà George H. W. Bush 41 George H. W. Bush (George Herbert Walker Bush) 12/06/1924 - 1989 - 1993 Cộng hoà Dan Quayle 42 Bill Clinton (William Jefferson Clinton) (19/08/1946 - ) 1993 - 2001 Dân chủ Al Gore 43 George W. Bush (George Walker Bush) (06/07/1946 - ) 2001 - 2008 Cộng hoà Dick Cheney 44 Brack Obama (1961 - ) 2009 - Dân chủ Joe Biden 3 . LÊ KHẮC THU: CỬ NHÂN KHOA HỌC LỊCH SỬ. CÁC ĐỜI TỔNG THỐNG MỸ TT TỔNG THỐNG Nhiệm kỳ Đảng PHÓ TỔNG. - 1865 Cộng hoà Hannibal Hamlin và Andrew Johnson 1 LÊ KHẮC THU: CỬ NHÂN KHOA HỌC LỊCH SỬ. 17 Andrew Johnson (29/12/1808 – 31/07/1875) 1865 - 1869 Dân

— Xem thêm —

Xem thêm: 44 DOI TONG THONG HOA KY (MY), 44 DOI TONG THONG HOA KY (MY), 44 DOI TONG THONG HOA KY (MY)

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu 44-doi-tong-thong-hoa-ky-my

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.34310603141785 s. Memory usage = 18.54 MB