44 DOI TONG THONG HOA KY (MY)

3 214 2
Archimedes

Archimedes

Tải lên: 11,706 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 21:10

LÊ KHẮC THU: CỬ NHÂN KHOA HỌC LỊCH SỬ. CÁC ĐỜI TỔNG THỐNG MỸ TT TỔNG THỐNG Nhiệm kỳ Đảng PHÓ TỔNG THỐNG 1 George Washington (22/02/1732 – 14/12/1799) 1789 - 1797 Không đảng John Adams 2 John Adams (30/10/1735 – 04/7/1826) 1797 - 1801 Liên bang Thomas Jefferson 3 Thomas Jefferson (13/04/1743 – 04/07/1826) 1801 - 1809 Dân chủ - Cộng hoà Aaron Burr và George Clinton 4 James Madison (16/03/1751 – 28/06/1836) 1809 - 1817 Dân chủ - Cộng hoà George Clinton và Elbridge Gerry 5 James Monroe (28/04/1759 – 04/07/1831) 1817 - 1825 Dân chủ - Cộng hoà Daniel Tompkins 6 John Quincy Adams (11/07/1767 – 23/02/1848) 1825 - 1829 Dân chủ - Cộng hoà John Calhoun 7 Andrew Jackson (15/03/1767 – 08/06/1845) 1829 - 1837 Dân chủ John Calhoun và Martin Van Buren 8 Martin Van Buren (05/12/1782 – 24/07/1862) 1837 - 1841 Dân chủ Richard Mentor Johnson 9 William Henry Harrison (09/02/1773 – 04/04/1841) 1841 - 1841 Whig John Tyler 10 John Tyler (29/03/1790 – 18/01/1862) 1841 - 1845 Whig Không có 11 James Polk () 1845 - 1849 Dân chủ George Dallas 12 Zachary Taylor (24/11/1784 – 09/07/1850) 1849 - 1850 Whig Millard Fillmore 13 Millard Fillmore (07/01/1800 – 08/03/1874) 1850 - 1853 Whig Không có 14 Franklin Pierce (23/11/1804 – 08/10/1869) 1853 - 1857 Dân chủ William King 15 James Buchanan (23/04/1791 – 01/06/1868) 1857 - 1861 Dân chủ John Breckinridge 16 Abraham Lincoln (12/02/1809 – 15/04/1865) 1861 - 1865 Cộng hoà Hannibal Hamlin và Andrew Johnson 1 LÊ KHẮC THU: CỬ NHÂN KHOA HỌC LỊCH SỬ. 17 Andrew Johnson (29/12/1808 – 31/07/1875) 1865 - 1869 Dân chủ Không có 18 Ulysses Grant (27/04/1822 – 23/07/1885) 1869 - 1877 Cộng hoà Schuyler Colfax và Henry Wilson 19 Rutherford Hayes 1877 - 1881 Cộng hoà William Wheeler 20 James Garfield (19/11/1831 – 19/09/1881) 1881 - 1881 Cộng hoà Chester Arthur 21 Chester Arthur () 1881 - 1885 Cộng hoà Không có 22 Grover Cleveland (18/03/1837 – 24/06/1908) (Stephen Grover Cleveland) 1885 - 1889 Dân chủ Thomas Hendricks 23 Benjamin Harrison (20/08/1833 – 13/03/1901) 1889 - 1893 Cộng hoà Levi Morton 24 Grover Cleveland (18/03/1837 – 24/06/1908) 1893 - 1897 Dân chủ Adlai E. Stevenson 25 William McKinley (29/01/1843 – 14/09/1901) 1897 - 1901 Cộng hoà Garret Hobart rồi sau đó Theodore Roosevelt 26 Theodore Roosevelt (27/10/1858 – 06/01/1919) 1901 - 1909 Cộng hoà Không có rồi sau đó Charles Fairbanks 27 William Taft () 1909 - 1913 Cộng hoà James Sherman 28 Woodrow Wilson (28/12/1856 – 03/02/1924) 1913 - 1921 Dân chủ Thomas Marshall 29 Warren Harding () 1921 - 1923 Cộng hoà Calvin Coolidge 30 Calvin Coolidge (04/07/1872 – 05/01/1933) John Calvin Coolidge 1923 - 1929 Cộng hoà Không có rồi sau đó Charles Dawes 31 Herbert Hoover (10/08/1874 – 20/10/1964) Herbert Clark Hoover 1929 - 1933 Cộng hoà Charles Curtis 32 Franklin Roosevelt (30/01/1882 – 12/04/1945) Franklin Delano Roosevelt 1933 - 1945 Dân chủ John Garner và Henry Wallace và Harry Truman 33 Harry Truman (08/05/1884 – 26/12/1972) 1945 - 1953 Dân chủ Không có rồi sau đó Alben Barkley 34 Dwight Eisenhower (14/10/1890 – 28/03/1969) 1953 - 1961 Cộng hoà Richard Nixon 2 LÊ KHẮC THU: CỬ NHÂN KHOA HỌC LỊCH SỬ. 35 John F. Kennedy (John Fitzgerald Kennedy) 29/05/1917 – 22/11/1963 1961 - 1963 Dân chủ Lyndon Johnson 36 Lyndon Johnson (27/08/08 – 22/01/1973) Lyndon Baines Johnson 1963 - 1969 Dân chủ Không có rồi sau đó Hubert Humphrey 37 Richard Nixon (09/01/1913 – 22/04/1994) Richard Milhous Nixon 1969 - 1974 Cộng hoà Spiro Agnew sau đó Không có rồi sau đó Gerald Ford 38 Gerald Ford (14/07/1913 – 26/12/2006) Gerald Rudolph Ford 1974 - 1977 Cộng hoà Không có rồi sau đó Nelson Rockefeller 39 Jimmy Carter (01/10/1924 - ) 1977 - 1981 Dân chủ Walter Mondale 40 Ronald Reagan (06/02/1911 – 05/06/2004) 1981 - 1989 Cộng hoà George H. W. Bush 41 George H. W. Bush (George Herbert Walker Bush) 12/06/1924 - 1989 - 1993 Cộng hoà Dan Quayle 42 Bill Clinton (William Jefferson Clinton) (19/08/1946 - ) 1993 - 2001 Dân chủ Al Gore 43 George W. Bush (George Walker Bush) (06/07/1946 - ) 2001 - 2008 Cộng hoà Dick Cheney 44 Brack Obama (1961 - ) 2009 - Dân chủ Joe Biden 3 . LÊ KHẮC THU: CỬ NHÂN KHOA HỌC LỊCH SỬ. CÁC ĐỜI TỔNG THỐNG MỸ TT TỔNG THỐNG Nhiệm kỳ Đảng PHÓ TỔNG. - 1865 Cộng hoà Hannibal Hamlin và Andrew Johnson 1 LÊ KHẮC THU: CỬ NHÂN KHOA HỌC LỊCH SỬ. 17 Andrew Johnson (29/12/1808 – 31/07/1875) 1865 - 1869 Dân
- Xem thêm -

Xem thêm: 44 DOI TONG THONG HOA KY (MY), 44 DOI TONG THONG HOA KY (MY), 44 DOI TONG THONG HOA KY (MY)

Bình luận về tài liệu 44-doi-tong-thong-hoa-ky-my

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP