bai luyện từ và câu lớp 5

10 1,273 7
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 19:10

Gi¸o viªn: Gi¸o viªn: Nguyễn Thị Thu Phương Nguyễn Thị Thu Phương Tr­êng: TiÓu häc Tr­êng: TiÓu häc Nguyễn Trãi Nguyễn Trãi Thứ ba ngày 7 tháng 9 năm 2 010 Thứ ba ngày 7 tháng 9 năm 2 010 LUYỆN TỪ CÂU KIỂM TRA BÀI CŨ Hãy lấy ví dụ về từ đồng nghĩa? Em hiểu thế nào là từ đồng nghĩa? Thứ ba ngày 7 tháng 9 năm 2010 Thứ ba ngày 7 tháng 9 năm 2010 Luyện từ câu: Luyện từ câu: Từ trái nghĩa Từ trái nghĩa Nhận xét Nhận xét 1. So sánh nghĩa của các từ in đậm: 1. So sánh nghĩa của các từ in đậm: Phrăng Đơ Bô- en là một người lính Bỉ trong đội quân Phrăng Đơ Bô- en là một người lính Bỉ trong đội quân Pháp xâm lược Việt Nam. Nhận rõ tính chất Pháp xâm lược Việt Nam. Nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược, năm 1949, ông chạy sang của cuộc chiến tranh xâm lược, năm 1949, ông chạy sang hàng ngũ quân đội ta, lấy tên Việt là Phan Lăng. Năm hàng ngũ quân đội ta, lấy tên Việt là Phan Lăng. Năm 1986, Phan Lăng cùng con trai đi thăm Việt Nam, về lại 1986, Phan Lăng cùng con trai đi thăm Việt Nam, về lại nơi ông đã từng chiến đấu vì nơi ông đã từng chiến đấu vì chính nghĩa . . Luyện từ câu: Luyện từ câu: -Phi nghĩa chính nghĩa là hai từ có nghĩa -Phi nghĩa chính nghĩa là hai từ có nghĩa trái ngược nhau. trái ngược nhau. Luyện từ câu: Luyện từ câu: Thứ ba ngày 7 tháng9 năm 2010 Thứ ba ngày 7 tháng9 năm 2010 Từ trái nghĩa Từ trái nghĩa Em hiểu thể nào là từ trái nghĩa ? II. Ghi nhớ II. Ghi nhớ 1.Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa 1.Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau. trái ngược nhau. Ví dụ: Ví dụ: M:cao thấp, . M:cao thấp, . Chết vinh còn hơn sống nhục. Chết vinh còn hơn sống nhục. 2. việc đặt các từ trái nghĩa bên cạnh nhau có tác 2. việc đặt các từ trái nghĩa bên cạnh nhau có tác dụng làm nổi bật những sự vật , sự việc, hoạt động dụng làm nổi bật những sự vật , sự việc, hoạt động trạng thái, .đối lập nhau. trạng thái, .đối lập nhau. Luyện từ câu: Luyện từ câu: Thứ ba ngày 7 tháng 9 năm 2010 Thứ ba ngày 7 tháng 9 năm 2010 Từ trái nghĩa Từ trái nghĩa II. Ghi nhớ II. Ghi nhớ 1.Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa 1.Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau. trái ngược nhau. M:cao thấp, . M:cao thấp, . Luyện từ câu: Luyện từ câu: Thứ ba ngày 7 tháng9 năm 2010 Thứ ba ngày 7 tháng9 năm 2010 Từ trái nghĩa Từ trái nghĩa Luyện tập 1.Tìm những cặp từ trái nghĩa trong các 1.Tìm những cặp từ trái nghĩa trong các thành ngữ, tục ngữ dưới đây thành ngữ, tục ngữ dưới đây a)Gạn đục khơi trong. a)Gạn đục khơi trong. b)Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. b)Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. c) Anh em như thể tay chân c) Anh em như thể tay chân Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần. Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần. Luyện từ câu: Luyện từ câu: Thứ ba ngày 7 tháng 9 năm 2010 Thứ ba ngày 7 tháng 9 năm 2010 Từ trái nghĩa Từ trái nghĩa Luyện tập 2. Điền vào mỗi ô trống một từ trái nghĩa vơi từ in đậm để hoàn chỉnh các thành ngữ,tục ngữ sau: a) Hẹp nhà bụng rộng b) Xấu người nết c) Trên kính nhường tốt dưới Luyện từ câu: Luyện từ câu: Thứ ba ngày 7 tháng 9 năm 20 10 Thứ ba ngày 7 tháng 9 năm 20 10 Từ trái nghĩa Từ trái nghĩa Luyện tập 3. Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau 3. Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau Hoà bình Hoà bình Thương yêu Thương yêu Đoàn kết Đoàn kết Giữ gìn Giữ gìn chiến tranh chiến tranh ghét bỏ ghét bỏ chia rẽ chia rẽ phá hoại phá hoại Luyện từ câu: Luyện từ câu: Thứ ba ngày 7 tháng 9 năm 2010 Thứ ba ngày 7 tháng 9 năm 2010 Từ trái nghĩa Từ trái nghĩa Luyện tập Bài tập 4 Bài tập 4 . Đặt hai câu để phân biệt một cặp từ trái nghĩa . Đặt hai câu để phân biệt một cặp từ trái nghĩa vừa tìm được ở bài tập 3. vừa tìm được ở bài tập 3. Em yờu hũa binh . Em ghột chin tranh. Chỳng ta cn phi on kt khụng nờn chia r. . 2010 Luyện từ và câu: Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa Từ trái nghĩa Nhận xét Nhận xét 1. So sánh nghĩa của các từ in đậm: 1. So sánh nghĩa của các từ in. nơi ông đã từng chiến đấu vì nơi ông đã từng chiến đấu vì chính nghĩa . . Luyện từ và câu: Luyện từ và câu: -Phi nghĩa và chính nghĩa là hai từ có nghĩa
- Xem thêm -

Xem thêm: bai luyện từ và câu lớp 5, bai luyện từ và câu lớp 5, bai luyện từ và câu lớp 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn