Chứng từ thương mại trong thanh toán quốc tế

72 2,769 29
Hoa hồng

Hoa hồng Gửi tin nhắn

Tải lên: 1,570 tài liệu

  • Loading...
1/72 trang
Tải xuống 7,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2012, 16:50

Vận đơn đường biển là chứng từ chuyên chở hành hóa bằng đường biển do người có chức năng ký phát cho người gửi hàng sau khi hang hóa đã được bốc lên tàu hoặc được nhận để chở 1Chương 3:Chương 3:Chứng từ thương mại Chứng từ thương mại trong thanh toán quốc tếtrong thanh toán quốc tế2Ch ng t v n t iứ ừ ậ ảCH NG T TRONG THỨ Ừ ƯƠNG M I VÀ THANH TOÁN QU C TẠ Ố ẾTh thanh toánẻSécL nh phi uệ ếH i phi uố ếCH NG T THỨ Ừ ƯƠNG M IẠCH NG T TÀI Ứ ỪCHÍNHCh ng t v n t i ứ ừ ậ ảđa phương th cứV n ậ đơn đường bi nểCh ng t b o hi mứ ừ ả ể Ch ng t hàng hoáứ ừBiên lai g i hàng ửđường bi nểH p ợ đồng b o ảhi m baoểGi y ch ng nh n ấ ứ ậb o hi mả ểB o hi m ả ể đơnCh ng t v n t i ứ ừ ậ ảđường s t, ắ đường b và ộ đường sôngV n ậ đơn hàng khôngPhi u b o hi mế ả ểCác ch ng t khácứ ừGi y ch p nh n ấ ấ ậch t lấ ượng, s ốlượngGi y ki m ấ ể địnhPhi u ế đóng góiGi y ch ng nh n ấ ứ ậxu t xấ ứHoá đơn thương m iạ3Vận đơn đường biểnVận đơn đường biểnKhái niệm và đặc điểmKhái niệm và đặc điểm Các chức năng và phạm vi sử dụngCác chức năng và phạm vi sử dụngHình thức vận đơn đường biểnHình thức vận đơn đường biển Nội dung vận đơn đường biển.Nội dung vận đơn đường biển.Nhận biết vận đơn đường biểnNhận biết vận đơn đường biển Tham khảo luật:Tham khảo luật:-Thông lệ hàng hải quốc tế (Công ước Brussels 1924)Thông lệ hàng hải quốc tế (Công ước Brussels 1924)-Luật hàng hải Việt Nam (Chương V (điều 70- 122)Luật hàng hải Việt Nam (Chương V (điều 70- 122)4Khái niệmKhái niệmVận đơn đường biển (Ocean bill of lading hay Marine Vận đơn đường biển (Ocean bill of lading hay Marine bill of lading - thường được viết tắt là B/L) là chứng bill of lading - thường được viết tắt là B/L) là chứng từ chuyên chở hàng hoá (Transport documents) từ chuyên chở hàng hoá (Transport documents) bằng đường biển do người có chức năng ký phát bằng đường biển do người có chức năng ký phát cho người gửi hàng sau khi hàng hoá đã được bốc cho người gửi hàng sau khi hàng hoá đã được bốc lên tàu hoặc được nhận để chở.lên tàu hoặc được nhận để chở.Vận đơn đường biển là chứng từ làm bằng chứng cho Vận đơn đường biển là chứng từ làm bằng chứng cho một hợp đồng chuyên chở bằng đường biển và cho một hợp đồng chuyên chở bằng đường biển và cho việc người chuyên chở đã nhận hàng để chở hoặc việc người chuyên chở đã nhận hàng để chở hoặc xếp hàng xuống tàu và bằng vận đơn này người xếp hàng xuống tàu và bằng vận đơn này người chuyên chở cam kết sẽ giao hàng khi xuất trình vận chuyên chở cam kết sẽ giao hàng khi xuất trình vận đơn (Công ước Brussel 1924)đơn (Công ước Brussel 1924)5Khái niệm và đặc điểmKhái niệm và đặc điểmVận đơn là cơ sở pháp lý điều chỉnh quan hệ giữa Vận đơn là cơ sở pháp lý điều chỉnh quan hệ giữa người gửi hàng và người chuyên chở. (theo thông lệ người gửi hàng và người chuyên chở. (theo thông lệ hàng hải quốc tế - công ước Brussels, 1924, điều 1 hàng hải quốc tế - công ước Brussels, 1924, điều 1 khoản b và luật hàng hải Việt Nam, điều 81 khoản khoản b và luật hàng hải Việt Nam, điều 81 khoản 3)3)6Khái niệm và đặc điểmKhái niệm và đặc điểmĐặc điểm :Đặc điểm :Khi nói đến vận đơn đường biển thì việc chuyển chở hàng hoá bằng đường biển bắt buộc phải xảy ra.Do có nhiều phương thức vận tải khác nhau làm cho chứng từ vận tải có nhiều loại và chức năng của chúng cũng khác nhau, trong đó, khi nói đến vận đơn đường biển ta hiểu đây là loại chứng từ sở hữu hàng hoá và có tên gọi là Bill of Lading.Người ký phát vận đơn phải là người có chức năng chuyên chở, thường là người có phương tiện chuyên chở, hoặc người kinh doanh chuyên chở.Thời điểm cấp vận đơn có thể là:- Sau khi hàng hoá đã được bốc xong lên tàu (Shipped on board).- Sau khi hàng hoá được nhận để chở (Reaceived for shipment).Thời điểm phát hành vận đơn có ý nghĩa quan trọng trong thương mại và thanh toán quốc tế. Một mặt, nó thể hiện trách nhiệm về chuyên chở hàng hoá và trách nhiệm về hàng hoá đối với người chuyên chở; mặt khác, nó là bằng chứng của việc giao hàng của người bán cho người mua và là thời điểm hoàn thành nghĩa vụ giao hàng của người bán 7Các chức năng của B/LCác chức năng của B/LVận đơn đường biển là Vận đơn đường biển là biên lai nhận hàngbiên lai nhận hàng của người chuyên chở phát của người chuyên chở phát hành cho người gửi hàng làm bằng chứng là đã nhận hàng từ người gửi hành cho người gửi hàng làm bằng chứng là đã nhận hàng từ người gửi hàng với chủng loại, số lượng và tình trạng hàng hoá như ghi trên vận hàng với chủng loại, số lượng và tình trạng hàng hoá như ghi trên vận đơn.đơn. Vận đơn đường biển là Vận đơn đường biển là bằng chứng về hợp đồng chuyên chởbằng chứng về hợp đồng chuyên chở hàng hàng hoá giữa người gửi hàng và người chuyên chở. Vận đơn đường biển hoá giữa người gửi hàng và người chuyên chở. Vận đơn đường biển không phải là hợp đồng chuyên chở mà chỉ là bằng chứng của hợp không phải là hợp đồng chuyên chở mà chỉ là bằng chứng của hợp đồng. B/L là bằng chứng về việc người vận chuyển đã nhận lên tàu số đồng. B/L là bằng chứng về việc người vận chuyển đã nhận lên tàu số hàng hóa với số lượng, chủng loại, tình trạng được ghi rõ trong B/L để hàng hóa với số lượng, chủng loại, tình trạng được ghi rõ trong B/L để vận chuyển đến nơi giao hàngvận chuyển đến nơi giao hàngVận đơn đường biển là Vận đơn đường biển là chứng từ sở hữu hàng hoáchứng từ sở hữu hàng hoá ghi trên vận đơn. ghi trên vận đơn. Chức năng sở hữu hàng hoá được thể hiện ở chổ, người nào nắm giữ Chức năng sở hữu hàng hoá được thể hiện ở chổ, người nào nắm giữ vận đơn gốc hợp pháp sẽ là người có quyền sở hữu hàng hoá ghi trên vận đơn gốc hợp pháp sẽ là người có quyền sở hữu hàng hoá ghi trên vận đơnvận đơn=> vận đơn có thể mua bán, chuyển nhượng=> vận đơn có thể mua bán, chuyển nhượng8Bản gốc, bản saoBản gốc, bản saoBộ vận đơn gốc: Bộ vận đơn gốc: B/L thường được lập thành 3 bản gốc giao cho người gửi hàng. B/L thường được lập thành 3 bản gốc giao cho người gửi hàng. Trên bản gốc thường được in hoặc đóng dấu: “original”-“bản Trên bản gốc thường được in hoặc đóng dấu: “original”-“bản gốc”, “bản thứ nhất”,”bản thứ hai”…gốc”, “bản thứ nhất”,”bản thứ hai”…Chỉ có bản gốc B/L mới có chức năng nhận hàng tại cảng đến.Chỉ có bản gốc B/L mới có chức năng nhận hàng tại cảng đến.Nếu 1 bản chính đã được người nhập khẩu dùng để nhận hàng, các Nếu 1 bản chính đã được người nhập khẩu dùng để nhận hàng, các bản chính khác tự động hết giá trị.bản chính khác tự động hết giá trị.Bản sao vận đơn:Bản sao vận đơn:Ghi chữ: “copy” hoặc “Non-Negotiable”Ghi chữ: “copy” hoặc “Non-Negotiable”Không có giá trị pháp lý, không chuyển nhượng đượcKhông có giá trị pháp lý, không chuyển nhượng đượcSử dụng trong các trường hợp: thông báo giao hàng, kiểm tra hàng Sử dụng trong các trường hợp: thông báo giao hàng, kiểm tra hàng hóa, thống kê hải quan…hóa, thống kê hải quan…9Phạm vi sử dụng của B/LPhạm vi sử dụng của B/LĐối với người gửi hàng (nhà xuất khẩu):Đối với người gửi hàng (nhà xuất khẩu):Vận đơn là bằng chứng đã giao hàng cho người Vận đơn là bằng chứng đã giao hàng cho người mua, chứng minh rằng người bán đã hoàn thành mua, chứng minh rằng người bán đã hoàn thành trách nhiệm của mình theo hợp đồng thương mại và trách nhiệm của mình theo hợp đồng thương mại và theo yêu cầu của phương thức thanh toán kèm theo yêu cầu của phương thức thanh toán kèm chứng từ (đặc biệt là theo L/C). chứng từ (đặc biệt là theo L/C). Sau khi giao hàng, nhận được vận đơn, người bán có Sau khi giao hàng, nhận được vận đơn, người bán có thể fax cho người mua để thông báo là đã giao hàng thể fax cho người mua để thông báo là đã giao hàng xong, đồng thời tiến hành lập bộ chứng từ thanh xong, đồng thời tiến hành lập bộ chứng từ thanh toán, trong đó vận đơn là chứng từ quan trọng toán, trong đó vận đơn là chứng từ quan trọng không thể thiếu.không thể thiếu.10Phạm vi sử dụng của B/LPhạm vi sử dụng của B/LĐối với người nhận hàng (nhà nhập khẩu)Đối với người nhận hàng (nhà nhập khẩu)Người mua phải có vận đơn gốc và là người xuất trình đầu Người mua phải có vận đơn gốc và là người xuất trình đầu tiên cho người chuyên chở thì mới nhận được hàng (Vì vận tiên cho người chuyên chở thì mới nhận được hàng (Vì vận đơn gốc được dùng làm chứng từ để nhận hàng,)đơn gốc được dùng làm chứng từ để nhận hàng,)Khi một vận đơn gốc đã được xuất trình để nhận hàng thì các Khi một vận đơn gốc đã được xuất trình để nhận hàng thì các vận đơn gốc còn lại không còn giá trị nhận hàng nữa. vận đơn gốc còn lại không còn giá trị nhận hàng nữa. Khi nhận hàng, người mua căn cứ vào chủng loại, số lượng Khi nhận hàng, người mua căn cứ vào chủng loại, số lượng và điều kiện hàng hoá ghi trên vận đơn để đối chiếu việc giao và điều kiện hàng hoá ghi trên vận đơn để đối chiếu việc giao hàng của người chuyên chở, đồng thời dùng vận đơn để đối hàng của người chuyên chở, đồng thời dùng vận đơn để đối chiếu theo dõi việc thực hiện hợp đồng thương mại của người chiếu theo dõi việc thực hiện hợp đồng thương mại của người bán. bán. Vì là chứng từ sở hữu hàng hoá, do đó vận đơn có giá trị như Vì là chứng từ sở hữu hàng hoá, do đó vận đơn có giá trị như một giấy tờ có giá, được chuyển nhượng, mua bán, cầm cố, một giấy tờ có giá, được chuyển nhượng, mua bán, cầm cố, thể chấp rất phổ biến trong thực tế.thể chấp rất phổ biến trong thực tế.[...]... 3:Chương 3: Chứng từ thương mại Chứng từ thương mại trong thanh toán quốc tế trong thanh toán quốc tế toán quốc tế' title='các chứng từ thương mại trong thanh toán quốc tế'>Chứng từ thương mại Chứng từ thương mại trong thanh toán quốc tế trong thanh toán quốc tế 4Khái niệmKhái niệmVận đơn đường biển (Ocean bill of lading hay Marine Vận đơn đường biển (Ocean bill of lading hay Marine bill of lading - thường được viết tắt là B/L) là chứng bill of lading - thường được viết tắt là B/L) là chứng từ chuyên chở hàng hoá (Transport documents) từ chuyên chở... đơn trong tay người đó là chủ sở giản bằng cách trao tay, ai cầm vận đơn trong tay người đó là chủ sở hữu vận đơn và có quyền yêu cầu người chuyên chở giao hàng cho hữu vận đơn và có quyền yêu cầu người chuyên chở giao hàng cho mình.mình. Vận đơnVận đơnVận đơn là chứng từ quan trọng không thể thiếu Vận đơn là chứng từ quan trọng không thể thiếu trong thương mại và thanh toán quốc tế. Để trong. .. Chứng từ bảo hiểm Chứng từ bảo hiểm1.1.Khái niệm và giải thích thuật ngữKhái niệm và giải thích thuật ngữ2.2.Lý do bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu Lý do bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu 3.3.Một số loại chứng từ bảo hiểm hàng hóa Một số loại chứng từ bảo hiểm hàng hóa 4.4.Nội dung của chứng từ bảo hiểm hàng hóa Nội dung của chứng từ bảo hiểm hàng hóa 5.5.Những lưu ý khi sử dụng chứng. .. đồng thương mại của người chiếu theo dõi việc thực hiện hợp đồng thương mại của người bán. bán. Vì là chứng từ sở hữu hàng hoá, do đó vận đơn có giá trị như Vì là chứng từ sở hữu hàng hoá, do đó vận đơn có giá trị như một giấy tờ có giá, được chuyển nhượng, mua bán, cầm cố, một giấy tờ có giá, được chuyển nhượng, mua bán, cầm cố, thể chấp rất phổ biến trong thực tế. thể chấp rất phổ biến trong. .. nhưng hàng hoá chỉ được vận đơn vào một ngày nào đó, nhưng hàng hoá chỉ được bốc lên tàu sau đó, để phù hợp với điều kiện trong hợp bốc lên tàu sau đó, để phù hợp với điều kiện trong hợp đồng thương mại hay điều kiện thanh toán là vận đơn phải đồng thương mại hay điều kiện thanh toán là vận đơn phải ghi hàng hoá đã được bốc xong lên tàu, thì sau khi bốc ghi hàng hoá đã được bốc xong lên tàu, thì... yếu đối với tất cả các bên liên yêu cầu tất yếu đối với tất cả các bên liên quan, đặc biệt là cán bộ ngân hàng làm công quan, đặc biệt là cán bộ ngân hàng làm công tác thanh toán quốc tế và những nhà kinh tác thanh toán quốc tế và những nhà kinh doanh xuất nhập khẩu.doanh xuất nhập khẩu.40 33Phân loại vận đơn đường biển Phân loại vận đơn đường biển Căn cứ vào phê chú trên vận đơn.Căn cứ... board).- Sau khi hàng hoá được nhận để chở (Reaceived for shipment).Thời điểm phát hành vận đơn có ý nghĩa quan trọng trong thương mại và thanh toán quốc tế. Một mặt, nó thể hiện trách nhiệm về chuyên chở hàng hoá và trách nhiệm về hàng hoá đối với người chuyên chở; mặt khác, nó là bằng chứng của việc giao hàng của người bán cho người mua và là thời điểm hoàn thành nghĩa vụ giao hàng của người bán..... điểm hoàn thành nghĩa vụ giao hàng của người bán.. 13Hình thức vận đơn đường biển Hình thức vận đơn đường biển Có 2 loại cơ bản:Có 2 loại cơ bản:B/L là chứng từ giấyB/L là chứng từ giấyB/L là chứng từ điện tửB/L là chứng từ điện tử 36Phân loại vận đơn đường biển Phân loại vận đơn đường biển Căn cứ vào phương thức thuê tàu:Căn cứ vào phương thức thuê tàu:- Vận đơn tàu chợ (Liner... hàng cho mình.mình. Vận đơnVận đơnVận đơn là chứng từ quan trọng không thể thiếu Vận đơn là chứng từ quan trọng không thể thiếu trong thương mại và thanh toán quốc tế. Để trong thương mại và thanh toán quốc tế. Để giảm thiểu rủi ro và các tranh chấp, thì việc giảm thiểu rủi ro và các tranh chấp, thì việc nhận biết và sử dụng tốt các loại vận đơn là nhận biết và sử dụng tốt các loại vận... như đã ghi trên vận đơn. Trong trường hợp nếu người chuyên chở đã nhận hàng nhưng lại chưa bốc hàng lên tàu do chưa có tàu hay chưa làm xong thủ tục để xếp hàng, hoặc chưa đủ hàng để xếp đầy lên tàu thì người chuyên chở chỉ có thể cấp cho người gửi hàng một vận đơn nhận hàng để chở. 2Ch ng t v n t iứ ừ ậ ảCH NG T TRONG THỨ Ừ ƯƠNG M I VÀ THANH TOÁN QU C TẠ Ố ẾTh thanh toán SécL nh phi uệ ếH . 3 :Chứng từ thương mại Chứng từ thương mại trong thanh toán quốc t trong thanh toán quốc tế 2Ch ng t v n t iứ ừ ậ ảCH NG T TRONG THỨ Ừ ƯƠNG M I VÀ THANH. lập bộ chứng từ thanh xong, đồng thời tiến hành lập bộ chứng từ thanh toán, trong đó vận đơn là chứng từ quan trọng toán, trong đó vận đơn là chứng từ quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Chứng từ thương mại trong thanh toán quốc tế, Chứng từ thương mại trong thanh toán quốc tế, Chứng từ thương mại trong thanh toán quốc tế

Bình luận về tài liệu chung-tu-thuong-mai-trong-thanh-toan-quoc-te

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP