tuan 8 -sinh 6

4 34 0 Gửi tin nhắn cho James Goodnight
James Goodnight

James Goodnight

Tải lên: 11,522 tài liệu

  • Loading...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 17:10

Tuần 8 Ch ng 3 : Thânươ Tiết 15 C u t o ngồi c a Thânấ ạ ủ I. MỤC TIÊU - Nêu được vị trí, hình dạng; phân biệt cành, chồi ngọn với chồi nách. Phân biệt các loại thân: đứng, bò, leo. - Kỹ năng quan sát, phân tích kênh hình, biết so sánh để tìm ra kiến thức - u thiên nhiên II/ CHU ẨN BỊ : 1. Giáo viên : Tranh, mẫu một số loại thân 2. Học sinh : mẫu một số loại thân III. PHƯƠNG PHÁP : đàm thoại, vấn đáp, thảo luận nhóm VI.TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 1. ỉn ®Þnh líp: 2. KiĨm tra: Câu hỏi Đáp án Nêu đặc điểm, chức năng và ví dụ từng loại rễ biến dạng ? Tên biến dạng Tên cây Đặc điểm Chức năng Rễ thở Bơt mäc, m¾m, bÇn… Sống trong điều kiện thiếu Kk, rễ mọc ngược lên LÊy «xi cung cÊp cho c¸c phÇn rƠ díi ®Êt Rễ móc TrÇu kh«ng, hå tiªu, v¹n niªn thanh… Rễ phụ mọc từ thân và cành trên mặt đất Gióp c©y leo lªn Rễ củ Cây cải củ Cây cà rốt Rễ phình to Dự trữ cho cây khi ra hoa tạo quả Giác mút T¬ hång, tÇm gưi… Rễ biến đổi thành giác mút đâm vào thân hoặc cành khác LÊy thøc ¨n tõ c©y chđ 3. Nội dung bài mới : Thân thuộc loại cơ quan nào của cây? Có chức năng gì? Cấu tạo ngồi của thân gồm những bộ phận nào? Có những loại thân nào? HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH NỘI DUNG Các em hãy để 1 cây có cành lên bàn quan sát, đối chiếu với H.13.1, thảo luận nhóm trong 5 phút, hãy xác định: Thân mang những bộ phận nào? Những điểm giống nhau giữa thân và cành? Vị trí của chồi ngọn trên thân và cành? Vị trí của chồi nách? Chồi ngọn và chồi nách sẽ phát triển thành bộ phận nào của cây? HS thảo luận nhóm trong 5 phút, sau đó cử đại diện lên trình bày đều có thân, chồi ngọn và chồi nách Chồi ngọn nằm ở đỉnh thân chính hoặc cành Chồi nách nằm dọc thân hoặc dọc cành (ở kẻ lá) I/ Cấu tạo ngồi của thân Thân cây gồm: thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách Những điểm khác nhau giữa thân và cành? Các em hãy xem H.13.2 SGK trang 43 và trả lời câu hỏi sau: Tìm sự giống nhau và khác nhau về cấu tạo giữa chồi hoa và chồi lá? Chồi hoa và chồi lá sẽ phát triển thành các bộ phận nào của cây? GV mời 1 HS lên bảng xác định lại các bộ phân ngoài của thân? Gv yêu cầu HS quan sát hình 13 sgk Theo vị trí của thân trên mặt đất mà người ta chia thân làm mấy loại? Thân đứng được chia ra làm mấy dạng? Cho ví dụ? Nêu đặc điểm của thân leo? Cho ví dụ? Nêu đặc điểm của thân bò? Cho ví dụ? GV cho HS hoàn thành vào bảng sau Tên cây Thân đứng Thân leo Thân bò Gỗ Cột Cỏ Quấn Tua cuốn Đạu ván Cây nhãn Rau má Dừa Bí Thân Cành - Do chồi ngọn phát triển thành - Thân thường mọc đứng - Do chồi nách phát triển thành - Cành thường mọc xiên đều có mầm lá Chồi lá Chồi hoa - Có mầm lá - Kích thước nhỏ - Có mầm hoa - Kích thước lớn hơn Chồi lá: phát triển thành cành mang lá Chồi hoa: phát triển thành cành mang hoa hoặc hoa HS lên bảng xác định Tên cây Thân đứng Thân leo Thân bò Gỗ Cột Cỏ Quấn Tua cuốn Đạu ván x Cây nhãn x Rau má x Dừa x Bí x 2. Các loại thân Tùy theo cách mọc của thân mà người ta chia làm 3 loại: thân đứng (thân gỗ, thân cột, thân cỏ), thân leo và thân bò. - 4 . Củng cốù : Nêu sự khác nhau giữa chồi hoa và chồi lá 5. Daën doø : Học bài Làm bài tập 1, 2, 3 sgk Làm thí nghiệm để chuẩn bị bài “ Thân dài ra do đâu?” Tiết 16 Thân dài ra do đâu ? I. MỤC TIÊU - Trình bày được thân mọc ra do có sự phân chia của mơ phân sinh ( ngọn và lóng của một số lồi ) - Kỹ năng quan sát, phân tích kênh hình, biết so sánh để tìm ra kiến thức - u thiên nhiên II/ CHU ẨN BỊ : 1. Giáo viên : Tranh, mẫu một số loại thân có ngọn và khơng có ngọn 2. Học sinh : mẫu một số loại thâncó ngọn và khơng có ngọn III. PHƯƠNG PHÁP : đàm thoại, vấn đáp, thảo luận nhóm VI.TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 1. ỉn ®Þnh líp: 2. KiĨm tra: Câu hỏi Đáp án Thân mang những bộ phận nào? Kể tên các loại thân và cho ví dụ? Thân cây gồm: thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách thân đứng (thân gỗ, thân cột, thân cỏ), thân leo và thân bò. 3. Nội dung bài mới : HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH NỘI DUNG Gv u cầu HS trình bày lại thí nghiệm đã làm ở nhà của mình? GV kiểm tra một số các nhóm khác Gv treo bảng phụ lên và u cầu HS điền kết quả mà mình đã đo được? Nhóm cây Chiều cao(cm) Ngắt ngọn Khơng ngắt ngọn So s¸nh chiỊu cao cđa 2 nhãm c©y lµm thÝ nghiƯm ? Xem lại bài 8 “Sự lớn lên và phân chia của tế bào” , giải thích v× sao th©n dµi ra ®ưỵc ? Tõ thÝ nghiƯm trªn, cho biÕt c©y dµi ra do bé phËn nµo ? Sù dµi ra cđa c¸c c©y kh¸c nhau cã gièng nhau kh«ng ? Khi trång ®Ëu, b«ng, cµ HS trình bày lại thí nghiệm đã làm ở nhà của mình HS điền kết quả mà mình đã đo được các tế bào ở mơ phân sinh ngọn ngọn kh«ng HS nghiên cứu trả lời I/ Sự dài ra của thân 1. Thí nghiệm 2. Kết luận - Thân cây dài ra do sự phân chia các tế bào ở mơ phân sinh ngọn. - Sù dµi ra cđa th©n ë c¸c c©y kh¸c nhau lµ kh¸c nhau. + C¸c c©y th©n cá dµi ra rÊt nhanh, ®Ỉc biƯt lµ c©y th©n leo + C¸c c©y th©n gç dµi ra chËm h¬n phê . trớc khi cây ra hoa ngời ta thờng ngắt ngọn Giải thích vì sao lại làm nh vậy ? Trồng cây lấy gỗ (bạch đàn, lim, ), lấy sợi ( gai, đay, ), ngời ta thờng tỉa cành xấu, cành bị sâu mà không bấm ngọn.Giải thích vì sao lại làm nh vậy ? Cú phi tt c cỏc loi cõy u bm ngn v ta cnh khụng? Ngi ta thng bm ngn hay ta cnh cho cõy nhm mc ớch gỡ ? GV: Ngày nay, một số nơi đã GV: Ngày nay, một số nơi đã và đang áp dụng kỹ thuật mới. và đang áp dụng kỹ thuật mới. Ví dụ : Ví dụ : - Nhập giống mới đã đ - Nhập giống mới đã đ ợc ợc tuyển chọn có số cành hợp lí, tuyển chọn có số cành hợp lí, hoa nhiều, năng suất cao hoa nhiều, năng suất cao - Dùng thuốc kích thích sinh - Dùng thuốc kích thích sinh tr tr ởng làm chồi lá, chồi hoa ởng làm chồi lá, chồi hoa phát triển, vì vậy không cần phát triển, vì vậy không cần bấm ngọn. bấm ngọn. . Bm ngn i vi cõy ly hoa, qu v ht. tng nng sut cõy trng, tựy tng loi cõy m bm ngn hoc ta cnh vo nhng giai on thớch hp. II. Gii thớch cỏc hin tng - Bm ngn i vi cõy ly hoa, qu v ht. - Ta cnh i vi cõy ly g v lõy si. - tng nng sut cõy trng, tựy tng loi cõy m bm ngn hoc ta cnh vo nhng giai on thớch hp. - 4 . Cng cự : thõn di ra do õu? S di ra ca cỏc loi cõy cú ging nhau khụng? 5. Daởn doứ : Hc bi Lm bi tp 1, 2, 3 sgk Lm thớ nghim chun b bi Cu to trong ca thõn non Kớ duyt, ngy thỏng nm . Tuần 8 Ch ng 3 : Thânươ Tiết 15 C u t o ngồi c a Thânấ ạ ủ I. MỤC TIÊU - Nêu được. tập 1, 2, 3 sgk Làm thí nghiệm để chuẩn bị bài “ Thân dài ra do đâu?” Tiết 16 Thân dài ra do đâu ? I. MỤC TIÊU - Trình bày được thân mọc ra do có sự phân
- Xem thêm -

Xem thêm: tuan 8 -sinh 6, tuan 8 -sinh 6, tuan 8 -sinh 6

Bình luận về tài liệu tuan-8-sinh-6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP