Kế hoạch tập huấn Giáo dục kỹ năng sống trong các môn học cấp tiểu học.doc

3 582 2
Owen Chamberlain

Owen Chamberlain

Tải lên: 11,567 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 17:10

UBND HUYỆN HỚN QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 421 /KH- PGDĐT Hớn Quản, ngày 8 tháng 10 năm 2010 KẾ HOẠCH Tập huấn “ Tăng cường giáo dục kĩ năng sống trong một số môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học”. Thực hiện Kế hoạch số 2431/KH-SGDĐT ngày 31/8/2010 về việc Tập huấn, triển khai giáo dục kĩ năng sống trong một số môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học của Sở GD&ĐT, Phòng GD & ĐT Hớn Quản xây dựng kế hoạch tập huấn, triển khai giáo dục kĩ năng sống trong một số môn học và hoạt động giáo dục ở cấp tiểu học như sau: I. Kế hoạch tập huấn “ Tăng cường giáo dục kĩ năng sống trong một số môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học” . 1. Mục tiêu. Giúp cán bộ quản lý và giáo viên: - Hiểu rõ tầm quan trọng của giáo dục kĩ năng sống đối với các hoạt động giáo dục cho học sinh tiểu học, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay; các kĩ năng sống cơ bản, nội dung giáo dục kĩ năng sống trong chương trình một số môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học; - Nắm được phương pháp, kĩ thuật dạy học và các hoạt động tăng cường rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh trong một số môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học. 2. Nội dung tập huấn. - Một số vấn đề chung về kĩ năng sống và giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong nhà trường tiểu học; - Mục tiêu, nội dung và địa chỉ, phương thức giáo dục kĩ năng sống trong một số môn học và hoạt động giáo dục; - Cách soạn kế hoạch bài học thực hiện mục tiêu giáo dục kĩ năng sống trong một số môn học và hoạt động giáo dục; - Thực hành dạy học giáo dục kĩ năng sống trong một số môn học và hoạt động giáo dục. 3. Đối tượng, thời gian và địa điểm. a) Đối tượng: là tất cả CBQL, giáo viên của các trường tiểu học trong huyện. b) Thời gian: 04 ngày /lớp /4 môn (16, 17 và 23, 24 /10/2010). 1 c) Địa điểm: - Lớp 1: 146 học viên tại Hội trường xã Thanh Bình gồm 6 trường (TH Thanh Bình, TH An Phú, TH Phước An A, TH Phước An B , TH Tân Khai A, TH Tân Khai B) - Lớp 2: 158 học viên tại Hội trường xã Minh Đức gồm 6 trường ( TH Minh Đức, TH Đồng Nơ, TH Tân Hiệp, TH Tân Hiệp B , TH Minh Tâm, TH Tân Quan) - Lớp 3: 175 học viên tại Hội trường xã Tân Lợi gồm 6 trường ( TH Tân Lợi, TH An Khương, TH Trà Thanh, TH Thanh An , TH Tân Hưng A, TH Tân Hưng B) d) Đơn vị chủ trì tổ chức các lớp tập huấn: Phòng GD&ĐT II. Tài liệu và kinh phí. 1. Tài liệu: Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Công ty Cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hà Nội – Nhà xuất bản Giáo dục Việt nam chịu trách nhiệm biên tập và in ấn bộ tài liệu “Giáo dục kĩ năng sống trong một số môn học và hoạt động giáo dục của cấp Tiểu học”, giao Công ty cổ phần Sách thiết bị trường học tỉnh chịu trách nhiệm phát hành. Mỗi cuốn sách Giáo dục kĩ năng sống trong các môn học ở tiểu học gồm những vấn đề chung về kĩ năng sống, GD kĩ năng sống cho học sinh và GD kĩ năng sống trong các môn Tiếng Việt, Đạo đức, TNXH (lớp 1,2,3), Khoa học (lớp 4,5). Yêu cầu các trường đăng ký mua cho mỗi giáo viên chủ nhiệm ít nhất cần có 01 cuốn tài liệu theo khối lớp để giảng dạy. Ngoài ra các trường có thể đăng ký thêm để đưa vào tủ sách dùng chung cho CBQL nghiên cứu và giáo viên dạy theo môn chuyên… 2. Kinh phí: Phòng Giáo dục chi trả tiền bồi dưỡng tập huấn cho Ban nội dung và các mục chi khác theo quy định để tổ chức lớp tập huấn. Nhà trường chi trả công tác phí cho giáo viên theo chế độ hiện hành. III. Tổ chức thực hiện. Các trường tiểu học : - Tạo điều kiện cho CBQLGD, giáo viên tham dự lớp tập huấn các cấp, đủ số lượng và thành phần quy định. - Căn cứ vào Kế hoạch của Phòng GD&ĐT và điều kiện cụ thể của nhà trường để xác định kế hoạch thực hiện giáo dục kĩ năng sống trong các môn học và hoạt động giáo dục: bảo đảm đủ tài liệu, tập huấn bồi dưỡng cho giáo viên, dạy và tổ chức hoạt động giáo dục, theo dõi, dự giờ, tổ chức hội thi … đối với các môn, các hoạt động đã được tập huấn và đối với các môn, các hoạt động chưa được tập huấn; - Xây dựng tủ sách giáo dục kĩ năng sống, trong đó có tài liệu của lớp tập huấn đợt này và những tài liệu tham khảo khác; 2 - Thông qua quá trình thực hiện giáo dục kĩ năng sống qua các môn học và hoạt động giáo dục được tập huấn, chỉ đạo tất cả giáo viên quán triệt về mục tiêu, nguyên tắc, nội dung, cách tiếp cận và phương pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học. Đồng thời, nhà trường cần dự giờ, góp ý, rút kinh nghiệm cho việc nâng cao dần chất lượng giáo dục kĩ năng sống; - Tổ chức đánh giá và báo cáo Phòng GD&ĐT về kết quả công tác triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch của huyện định kỳ vào thời điểm cùng báo cáo sơ kết học kỳ I và báo cáo tổng kết cuối năm học (là một nội dung trong các báo cáo định kỳ của cấp tiểu học và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”). Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục thực hiện chủ đề năm học 2010 – 2011 “Năm học đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục” và thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Đây là đợt tập huấn đầu tiên về giáo dục kĩ năng sống cho học sinh cấp tiểu học với qui mô lớn, đề nghị các trường tiểu học thực hiện nghiêm túc. TRƯỞNG PHÒNG Nơi nhận: ( đã ký ) - Như trên; - Lưu: VP, GDTH-PTTH -03b; - Website:phòng Nguyễn Trung 3 . giáo dục kĩ năng sống trong một số môn học và hoạt động giáo dục ở cấp tiểu học như sau: I. Kế hoạch tập huấn “ Tăng cường giáo dục kĩ năng sống trong. tiêu giáo dục kĩ năng sống trong một số môn học và hoạt động giáo dục; - Thực hành dạy học giáo dục kĩ năng sống trong một số môn học và hoạt động giáo dục.
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch tập huấn Giáo dục kỹ năng sống trong các môn học cấp tiểu học.doc, Kế hoạch tập huấn Giáo dục kỹ năng sống trong các môn học cấp tiểu học.doc, Kế hoạch tập huấn Giáo dục kỹ năng sống trong các môn học cấp tiểu học.doc

Bình luận về tài liệu ke-hoach-tap-huan-giao-duc-ky-nang-song-trong-cac-mon-hoc-cap-tieu-hoc-doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP