Chi tiết các bài kiểm tra

2 44 0 Gửi tin nhắn cho Larry Ellison
Larry Ellison

Larry Ellison

Tải lên: 11,609 tài liệu

  • Loading...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 11:10

TRƯỜNG THCS BA TÔ TỔ TỰ NHIÊN -------------- BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁC BÀI KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN (Theo Công văn hướng dẫn thực hiện PPCT từ năm học 2008-2009) TT TIẾT TUẦN HỌC KỲ LỚP GHI CHÚ TT TIẾT TUẦN HỌC KỲ LỚP GHI CHÚ * Môn: TOÁN * Môn: VẬT LÍ 1 19 5 1 6 Số 1 9 10 1 6 2 39 12 1 6 Số 2 27 28 2 6 3 14 19 1 6 Hình 3 10 10 1 7 4 68 23 2 6 Số 4 27 27 2 7 5 93 31 2 6 Số 5 7 7 1 8 6 27 32 2 6 Hình 6 25 25 2 8 7 22 11 1 7 Đsố 7 21 11 1 9 8 35 18 1 7 Đsố 8 50 25 2 9 9 16 8 1 7 Hình 10 50 24 2 7 Đsố 11 46 24 2 7 Hình 12 67 34 2 7 Hình 13 21 11 1 8 Đsố * Môn: HÓA HỌC 14 35 18 1 8 Đsố 1 16 8 1 8 15 25 13 1 8 Hình 2 25 13 1 8 16 56 27 2 8 Đsố 3 46 23 2 8 17 65 32 2 8 Đsố 4 59 30 2 8 18 54 30 2 8 Hình 5 10 5 1 9 19 18 9 1 9 Đsố 6 20 10 1 9 20 29 15 1 9 Đsố 7 53 27 2 9 21 19 10 1 9 Hình 8 60 30 2 9 22 46 24 2 9 Đsố 23 59 31 2 9 Đsố 24 57 30 2 9 Hình * Môn: SINH HỌC 1 20 10 1 6 2 49 25 2 6 3 18 9 1 7 4 55 28 2 7 5 19 10 1 8 * Môn: CÔNG NGHỆ 6 57 29 2 8 1 18 6 7 21 11 1 9 2 51 6 8 54 27 2 9 3 20 7 4 42 7 5 15 8 6 45 8 7 31 9 * Môn: THỂ DỤC (tiếp) 1 13 7 1 6 15’ = 3 cột 1t = 3 cột HK = 1 cột 15 14 7 1 8 15’ = 3 cột 1t = 4 cột 2 20 10 1 6 16 23 12 1 8 3 34 17 1 6 17 25 13 1 8 4 56 28 2 6 15’ = 3 cột 1t = 4 cột 18 32 16 1 8 5 62 31 2 6 19 52 26 2 8 15’ = 3 cột 1t = 4 cột 6 66 33 2 6 20 61 31 2 8 7 67 34 2 6 21 66 33 2 8 8 15 8 1 7 15’ = 3 cột 1t = 3 cột HK = 1 cột 22 67 34 2 8 9 24 12 1 7 23 19 10 1 9 15’ = 3 cột 1t = 3 cột HK = 1 cột 10 32 16 1 7 24 24 12 1 9 11 48 24 2 7 15’ = 3 cột 1t = 4 cột HK = 1 cột 25 32 16 1 9 12 61 31 2 7 26 57 29 2 9 15’ = 3 cột 1t = 4 cột 13 66 33 2 7 27 62 31 2 9 14 67 33 2 7 28 66 33 2 9 29 67 34 2 9 Bị chú: Đây là số lượng tối thiểu về các bài kiểm tra từng môn, giáo viên bộ môn có thể thực hiện kiểm tra nhiều hơn (tùy điều kiện). Sau khi tổ chức cho HS kiểm tra xong, giáo viên nộp tất cả nội dung đề thi lại cho Tổ chuyên môn lưu (có đầy đủ Ma trận, Đề, Đáp án biểu điểm . ). Bảng thống kê trên chưa tính các bài kiểm tra học kỳ (KTđk), các bài kiểm tra này sẽ thực hiện theo sự chỉ đạo các cấp. Các bài kiểm tra chủ đề tự chọn, lồng ghép được tích hợp vào bài kiểm tra thường xuyên, . Ba Tô, ngày tháng 09 năm 2009 Người lập . thống kê trên chưa tính các bài kiểm tra học kỳ (KTđk), các bài kiểm tra này sẽ thực hiện theo sự chỉ đạo các cấp. Các bài kiểm tra chủ đề tự chọn, lồng. tối thiểu về các bài kiểm tra từng môn, giáo viên bộ môn có thể thực hiện kiểm tra nhiều hơn (tùy điều kiện). Sau khi tổ chức cho HS kiểm tra xong, giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Chi tiết các bài kiểm tra, Chi tiết các bài kiểm tra, Chi tiết các bài kiểm tra

Bình luận về tài liệu chi-tiet-cac-bai-kiem-tra

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP