CV HƯỚNG DẪN DẠY TÍCH HỢP

3 56 1 Gửi tin nhắn cho Trương Thị Thanh Thanh
Trương Thị Thanh Thanh

Trương Thị Thanh Thanh

Tải lên: 11,650 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 08:10

UBND TP CẦN THƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 747/SGDĐT-GDTrH V/v: Hướng dẫn thực hiện dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở cấp THCS, THPT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Cần Thơ, ngày 17 tháng 8 năm 2010 Kính gửi: - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo; - Các trường Trung học phổ thông; - Các Trường Phổ thông Dân tộc nội trú. Thực hiện công văn số 4718/BGDĐT-GDTrH ngày 11/8/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2010-2011; Thực hiện công văn số 3857/BGD ĐT-GDTrH ngày 11/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường các môn học cấp THCS và THPT; Công văn số 162/KHGDVN ngày 11/8/2008 của viện Khoa học giáo dục Việt Nam về việc triển khai các hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, Sở GD&ĐT hướng dẫn thực hiện dạy học tích hợp các nội dung giáo dục trong các trường trung học như sau: 1. Đối với Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp (HĐGDNGLL) 1.1. Thực hiện các chủ đề theo PPCT của Sở GD&ĐT (2 tiết/tháng) 1.2. Thực hiện tích hợp các nội dung còn lại của chương trình vào môn Giáo dục công dân, cụ thể: a) Cấp THCS: Tích hợp nội dung HĐGDNGLL vào các chủ đề đạo đức, pháp luật. Đưa nội dung giáo dục về Công ước Quyền trẻ em của Liên hợp quốc vào HĐGDNGLL ở lớp 9. b) Cấp THPT: - Lớp 10: Tích hợp vào chủ đề đạo đức. Đưa nội dung giáo dục về Công ước Quyền trẻ em của Liên hợp quốc vào HĐGDNGLL ở lớp 10 - Lớp 11: Tích hợp vào các chủ đề về kinh tế và chính trị- xã hội - Lớp 12: Tích hợp vào các chủ đề về pháp luật c) Đưa nội dung giáo dục về Công ước Quyền trẻ em của Liên hợp quốc vào HĐGDNGLL vào các hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” 2. Đối với Hoạt động Giáo dục hướng nghiệp (HĐGDHN) 2.1. Thực hiện các chủ điểm theo PPCT của Sở GD&ĐT (9 tiết/ năm) 2.2. Thực hiện tích hợp các nội dung còn lại của chương trình vào môn học và hoạt động giáo dục khác, cụ thể: 1 a) Tích hợp vào HĐGDNGLL - Đối với lớp 9: Tích hợp vào HĐGDNGLL ở 2 chủ điểm sau: Truyền thống nhà trường (chủ điểm tháng 9); Tiến bước lên Đoàn (chủ điểm tháng 3) - Đối với các lớp 10, 11, 12: Tích hợp vào HĐGDNGLL ở 3 chủ đề: Thanh niên với vấn đề lập nghiệp (chủ đề tháng 3); Thanh niên với học tập và rèn luyện vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (chủ đề tháng 9); Thanh niên với xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (chủ đề tháng 12) b) Tích hợp vào môn Công nghệ: Phần Tạo lập doanh nghiệp, môn Công nghệ lớp 10, do giáo viên dạy môn Công nghệ thực hiện. c) Hình thức thực hiện: có thể tổ chức riêng theo lớp hoặc theo khối lớp; có thể giao cho giáo viên hoặc mời các chuyên gia, nhà quản lý kinh tế, quản lý doanh nghiệp giảng dạy. 3. Tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường (GDBVMT) a) Môn học tích hợp - Cấp THCS: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, Vật lí, Sinh học, Công nghệ. - Cấp THPT: Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Công nghệ. b) Nguyên tắc tích hợp: Lồng ghép nội dung GDBVMT vào bài học một cách tự nhiên, phù hợp với nội dung bài học; làm cho bài học sinh động, gắn với thực tế hơn và không gây quá tải. c) Phương pháp dạy học tích hợp: Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh. d) Nội dung, địa chỉ tích hợp: Sử dụng tài liệu của Bộ GD&ĐT để vận dụng phù hợp với điều kiện dạy học. e) Kiểm tra, đánh giá: Lồng ghép trong nội dung kiểm tra, đánh giá môn học. Chú ý kiểm tra năng lực vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề về bảo vệ môi trường trong học tập và thực tiễn cuộc sống. 4. Tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong một số môn học và hoạt động giáo dục. a) Mục tiêu tích hợp: Theo tài liệu của Bộ GD&ĐT (Sở GD&ĐT sẽ gửi đến các trưòng qua email) b) Nguyên tắc tích hợp: - Không làm ảnh hưởng đến mục tiêu riêng của môn học. - Nội dung lực chọn để tích hợp phải gắn với chương trình- SGK, không bổ sung nội dung mới gây quá tải đối với người học; gần gũi thực tiễn cuộc sống sản xuất và sinh hoạt; phù hợp với đặc điểm kinh tế- xã hội và tập quán văn hóa địa phương; phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lý và sự phát triển của người học. - Đảm bảo tính kế thừa giữa các cấp học, lớp học và môn học. 2 c) Nội dung tích hợp: Sử dụng tài liệu của Bộ GD&ĐT để vận dụng phù hợp với điều kiện dạy học. d) Hình thức tổ chức học tập: Thực hiện bằng cả 2 cách: - Thông qua các bài học trên lớp; - Thông qua các hoạt động tham quan, ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề, thảo luận, nghiên cứu đề tài, làm bài tập khoa học… e) Phương pháp dạy học: Nghiên cứu và vận dụng các phương pháp dạy học tích cực để nâng cao hiệu quả của việc tích hợp các nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả vào các môn học. Tích cực tìm kiếm, khai thác thông tin trên internet để phục vụ dạy học. g) Kiểm tra, đánh giá: Lồng ghép trong nội dung kiểm tra, đánh giá môn học. Chú ý kiểm tra việc hình thành ý thức của học sinh trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 4. Tích hợp giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên ở cấp THPT a) Môn học tích hợp: Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân, Sinh học và Hoạt động ngoài giờ lên lớp. b) Nguyên tắc tích hợp: Lồng ghép các nội dung giáo dục SKSSVTN vào bài học một cách tự nhiên, phù hợp với nội dung bài học; làm cho bài học sinh động, gắn với thực tế hơn và không làm quá tải. c) Nội dung, địa chỉ tích hợp: Tham khảo tài liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo để vận dụng phù hợp với đặc điểm, điều kiện dạy học của từng trường. d) Phương pháp dạy học tích hợp: Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập. e) Kiểm tra đánh giá: Lồng ghép trong kiểm tra đánh giá của môn học, cần chú ý kiểm tra nhận thức và khả năng giải quyết các vấn đề về SKSS trong cuộc sống. Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Quá trình triển khai nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở GD&ĐT (qua Phòng GDTrH) để kịp thời điểu chỉnh, bổ sung./. Nơi nhận: - Như trên (thực hiện); - Lãnh đạo Sở ; - Phòng KT&KĐCLGD; - Thanh tra Sở; - Lưu: VT, GDTrH. GIÁM ĐỐC (Đã ký) 3 . tải. c) Phương pháp dạy học tích hợp: Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh. d) Nội dung, địa chỉ tích hợp: Sử dụng tài liệu. chỉ tích hợp: Tham khảo tài liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo để vận dụng phù hợp với đặc điểm, điều kiện dạy học của từng trường. d) Phương pháp dạy học tích
- Xem thêm -

Xem thêm: CV HƯỚNG DẪN DẠY TÍCH HỢP, CV HƯỚNG DẪN DẠY TÍCH HỢP, CV HƯỚNG DẪN DẠY TÍCH HỢP

Bình luận về tài liệu cv-huong-dan-day-tich-hop

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP