GIAO DUC SUC KHOE RANG MIENG LOP 4-5

Subrahmanyan Chandrasekhar
Subrahmanyan Chandrasekhar(11486 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 425
16
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 8 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 06:10

Mô tả: GIÁO DỤC SỨC KHỎE RĂNG MIỆNG – LỚP NĂM Thứ , ngày UYÊN NHÂN – DIỄN TIẾN BỆNH SÂU RĂNG CÁCH DỰ PHÒNG  iểu do đâu mà bò sâu răng, tiến trình phát triển của sâu răng và cách dự phòng.  Tranh minh họa cấu tạo răng – Diễn tiến 4 giai đoạn bệnh sâu răng    1. Dạy bài mới: Hoạt động 1: Cấu tạo răng  ẽ, tha !"  u # $  % #    &ấu tạo răng gồm mấy phần ? Kể ra.  !"ấu tạo răng gồm 3 phần : Men r      '()!ặp* Đại diện $+ỉ trên , # ! - * .//!* Hoạt động 2Ngun nhân cu ̉ a bê ̣ nh sâu răng  0 %12 # $+  / #$ % & "'() * "+,- .  /012 3 4% 56"+ $+345/   + $"/*   !"      ! "  #  $#!  "  %  &%  !  '(%  )   #(    #  *+,      -   0 %12 #  # 2 0   + 0 1   /  + $"/* % 0 +2  /* .//!* Hoạt động 3Diễn tiến bê ̣ nh sâu răng  0 $! - 6/1    + $"/ #     0 7689: 0 ;'72-  0 7   72 /1 $"/* 7<1 = 72- 0 7$, # + # 4 0   $>??*  !"8$!+(/@45AB; .!$!     )  /!!'#   0-1)$#  "#    !  ")'(   0  1)$!  '    2)$  ") )  2)$)  "!!3(  )  4  #  4  1    !  25!6'67!897 ':;<;=!'>!?1@' ;A76 !7")B76&!9-# '(C37D#7E((F( G H!6:IJ!+(%"F+# ()!CD*  1 = 72- 0 7$, # + #  $>??*% 0 +2  /*  .//!* 1 Hoạt động 4Cách dự phòng – Câu thuộc lòng EFGH/$+I$"/'!7(7/J ()!K$(<*  !"KLMJN O! O!"!&@(F"!'!7 *PD6"Q#4@&G *K!RBF&@'!"'B"S Hoạt động 5:Ghi nhớ - Câu thuộc lòng $!+(/@/?LH/* 7!M* FN=I+G'?)OP' +Q/*  .//!*  1R/?1RLH/ 2. Củng cố –dặn dò: 9$H%=M*DES+R* 7TQU+N7/'Q$(<1/ SE./* DE@#-BT U!15'6@S6@#T U!15'67&!7S6@#T V1@S'L-")BT 2/+V45('=>%/Q./*  =KSRL+W+X+ YW!4-+?WD!#@ 7TQ7/* .//!* DUYXAYZP[\]^_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Thửự , ngaứy 78#9 :;<=>:?@0A ieồu 1>%Z/[!O\1V?$"/'77K]/>Z/)(* 9^1[+5H/$Z/[!O\1[* Tranh minh hoùa [!O\[N$"/'7* BC B?D 1- Kim tra bi c: .!8! *;>M /R:$(<ESL=/+R) OP* ; $(<E* 2. Dy bi mi: Hot ng 1: Cỏc thúi quen xu gõy hụ rng. Tranh minh hoùa [! /2$"/ # $ % # E 952$"/J _Z/[!/2$"/* !"P)1@@'( *W!4-)NW NN&NE`!Ja)!;(F! N1L/!M * * $(<ổ treõn tranh* .//!* Hot ng 2Cỏc thúi quen xu gõy múm rng. Tranh minh hoùa [! /7[7$"/' # $ % # E 957[7$"/J _Z/[!/7[7$"/* 0 !"*^W1@@;(F!'( *<W!4-W3 @a)! N1L/!M * * $(<ổ treõn tranh .//!* Hot ng 3Cỏc thúi quen xu khỏc. 0 $D[!O\ 4 # 0 7689: 0 ; 7<7LV1 = 0 7$, # + # 4 0 $>??* !"8$!+(/@45A$; *AW!4-`!=1@b 1c=@ *AW!4-aNaW"!N !b1@d67 ()!CD* 1 = 72- 0 7$, # + # $>??*% 0 +2 /* .//!* Hot ng 4Ghi nh E`751G$ 2$"/'7[7$"/'P 7L+7'7a$"/J ()!K$(<* !"01#D!eW!4-+?&@'! f""!W1J@ 7!M* FN=I+G'?)OP' +Q/* .//!* 3 3. Củng cố –dặn dò: 91Q+5)%D?Y[7b '7T[7U7L+N7/*cT!7B) 7L+La^8S[!O\/2'7[7'7a' 7H$"/;R$d1e+(/@fA ?L=/^/L*_L=/Y+(/@  DgD9hijkl_mnk  2$"/ 7[7$"/ 7a$"/'7H$"/ 2/+V45('=>%/[7./L* =KSRL+W+X+: oJ&!(F*;>Mg  7T[77/*  ?)OP* .//!* DUYXAYZP[\]^_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Thứ , ngày :UYÊN NHÂN BỆNH  NEF CÁCH DỰ PHÒNG  +5e do tN>?$"/M7+X7+5cách phòng ng^7>?*.  Tranh minh họa : C\N72/1p$"/_g bX7>?qDH//^ 7>?*    1. Kiểm tra bài cũ:W!4-+?WD!# @ /R:$(<ESL=/+R) OP* $(<E* 2. Dạy bài mới: Hoạt động 1: Cấu tạo của mơ nâng đỡ răng $, tha !"  u # $  % #   c2/1p$"//d7Z/+L )J_>?$"/7N[7/J  !"^)'hi(F; `4+(%j&@+*(F 1@DW@@iD '()!ặp* Đại diện $+ỉ trên , # ! - * .//!* Hoạt động 2Ngun nhân viêm nướu.  0 %12 # $+  / #$ % & " G$HIJG#KL"(M $+345/   7>?*  !" !"kWl#!JD#@ ?'=&!(F N1L/  0 %12 #  # 2 0   + 0 1   /  7>?* % 0 +2  /*  .//!* Hoạt động 3Biểu hiện và tác hại của viêm nướu  0 $ #     0 7689 : 0 ;'72-Q   $(<72 E GIM7>?/J 7>?/N/J 7<1 = 72- 0 7$, # + # 4 0   $>??*  !"0 H!L!J7&!(F1@(F B(''e;8O"!!"!O! "!Nm *AD!7&!(F1@11O!j)! !J ()!CD*  1 = 72- 0 7$, # + #  $>??*% 0 +2  /*  .//!* Hoạt động 4Cách đề phòng viêm nướu EFG/Z$"/NH/$+I7 >?'!7(7/J D$Nr"V$"/ 4GNr"/\\1N7 '\1></+L'\4/'7* $(< 7!M* +G'?)OP'+Q/*  .//!* 5  !"KLM&!(FNO! O!"!&@"!7;nb1#D!o O1#D!o&!"k!N#(F1@D  *p::33#&@(F !N#(F1@D 3. Hoạt động 4Câu thuộc lòng >?/=sRLH/+% q-+!+! (F-ii  S-=1M 2C!)!#;D O!`@ C11RLH/+%*_)OP RLH/+%* 11RLH/+%* 3. Củng cố –dặn dò: Cho HS làm phiếu học tập 5'Y1N=IY[77$+(/ @8K/\4Q;1G$+$>??* N% OP,QG% 9PRQGS TPUQG% VP/QG% WPR =KSRL+W+X+6 r(%O! 7+)* FN=I$+'?)OP' U .//!* NXN Y"$RH =Z8[5(MGG% 5\M#I]"+"$H 1- Nướu răng lành mạnh là nướu có màu hồng nhạt, lấm tấm da cam : ;F/*+;* 2- Khi bị viêm nướu răng thì ta thấy : ;_>?[71E1)7* +;>?>/f* ;tu(7* =;D(:$1S1/* 3- Viêm nha chu là: ;95$GK/%M7>?* +;c2/1p$"/+XMN7$"//* ;D5$"/[T?15>?/(7* =;D(:$1S1/*!;D+1/*/;D1/* 4-Loại thức ăn hay thức uống nào sau đây không tốt cho răng và nướu ? ;_>?/R'7vOU/'V7*;9X''$r'V +;_>?/R''27''M.*=;D+1/* 5-Để đề phòng bệnh viêm nướu em nên ;wSr"r\+L'1></* +;wS$('$>%* ;D($"/1/7T+Z"V$>?41/M* =;D+1/* 6 Thứ , ngày 78#V NE^NN_?@  .7Z/^/+>?x($"/1/>%/1Gphòng ng^7 >?$"/.  M2$"/7+($"/*    1. Kiểm tra bài cũ: J&!(F* ;>M 9 /R:$(<ESL=/+R )OP* $(<E* 3. Dạy bài mới :?I +E FG7N7(/+7$$"/'!7(7/J 95($"/1/>%/J Hoạt động 1: Hướng dẫn thứ tự chải răng tha !" u # r x($"/!+>?1yRz?6*  !"8$!+(/@;A:>O! *P@(F@;(F! *Ao!O! *^G#@!G#G! st*u1vE5!'#D*w sK= x!w  y/z   xqQD!5 x.!+31G!Ca 7 $(<{(($"/1/>%/ * |($"/1/rx* ?N'()!ặp* Đại diện $+* ?)OP'+Q/* .//!* Hoạt động 2Hướng dẫn HS thực hành chải răng /Rx77s!rx^* x77s^>?/=s* Lưu ý HS"!O!@E#"WO!'( @O!'N Qrx5V!Q' 7TQ*)OP*  !"O!'N:>b1@D O!Nphòng ngo&!(F &@ . ?!=}')OP'+Q/* ?!=} x!* % 0 )OP* .//!* Hoạt động 3Hướng dẫn HS học thuộc lòng bài thơ ^Q#-@O!+! 9B-'=S KG#@!i!'G# K@i!'@;(F! KG!1!F!&@!1v VO!-a! `11RLH/+%* _)OP RLH/+%* 11RLH/+%* 7 3. Củng cố –dặn dò: Cho HS làm phiếu học tập 5'Y1N=IY[77$+(/ @8K/\4Q;1G$+$>??* N% OP/QG% 9P"+[8#Q5["+Q"$/#QG% TPGQ G% VPRQG% WPG 7+)* FN=I$+'?)OP' U =KSRL+W+X+6 r(%O! 7+)* NXN Y"$RH =Z8[5(MGG% 5\M#I]"+"$H 1- Chải răng đúng phương pháp sẽ chải sạch được : ;:7K$"/* +;67K$"/* ;~7K$"/* 90Em điền từ thích hợp vào mỗi chỗ trống với các từ sauv+#@!!# (1$"//!7(N7K*********'7K*********7K**********M $"/* 3- Khi chải răng, em đặt và di chuyển bàn chải như thế nào? Mỗi vùng bao nhiêu lần? ;P@(F@;(F!o!O!t*u1v +;^G#@!G#G!t*u1v ;!w  y/z  QD!5;!+31G!Ca7t*u1v ;D(:$1S1/* 4- Nếu chỉ thực hiện một lần chải răng duy nhất, lần chải răng quan trọng nhất là: ;4"/* +;4"$> c) 4"S* =;9V$>?41/M 4- Chải răng đúng cách sau mỗi bữa ăn sẽ : ;H//^+I$"/* +;H//^+I7>?* c)D(Y$1S1/* d)D(Y$1S* DUYXAYZP[\]^_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

— Xem thêm —

Xem thêm: GIAO DUC SUC KHOE RANG MIENG LOP 4-5, GIAO DUC SUC KHOE RANG MIENG LOP 4-5, GIAO DUC SUC KHOE RANG MIENG LOP 4-5

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu giao-duc-suc-khoe-rang-mieng-lop-4-5

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.198611021042 s. Memory usage = 18.51 MB