GIAO DUC SUC KHOE RANG MIENG LOP 4-5

8 450 16 Gửi tin nhắn cho Subrahmanyan Chandrasekhar
Subrahmanyan Chandrasekhar

Subrahmanyan Chandrasekhar

Tải lên: 11,485 tài liệu

  • Loading...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 06:10

GIÁO DỤC SỨC KHỎE RĂNG MIỆNG – LỚP NĂM Thứ , ngày UYÊN NHÂN – DIỄN TIẾN BỆNH SÂU RĂNG CÁCH DỰ PHÒNG  iểu do đâu mà bò sâu răng, tiến trình phát triển của sâu răng và cách dự phòng.  Tranh minh họa cấu tạo răng – Diễn tiến 4 giai đoạn bệnh sâu răng    1. Dạy bài mới: Hoạt động 1: Cấu tạo răng  ẽ, tha !"  u # $  % #    &ấu tạo răng gồm mấy phần ? Kể ra.  !"ấu tạo răng gồm 3 phần : Men r      '()!ặp* Đại diện $+ỉ trên , # ! - * .//!* Hoạt động 2Ngun nhân cu ̉ a bê ̣ nh sâu răng  0 %12 # $+  / #$ % & "'() * "+,- .  /012 3 4% 56"+ $+345/   + $"/*   !"      ! "  #  $#!  "  %  &%  !  '(%  )   #(    #  *+,      -   0 %12 #  # 2 0   + 0 1   /  + $"/* % 0 +2  /* .//!* Hoạt động 3Diễn tiến bê ̣ nh sâu răng  0 $! - 6/1    + $"/ #     0 7689: 0 ;'72-  0 7   72 /1 $"/* 7<1 = 72- 0 7$, # + # 4 0   $>??*  !"8$!+(/@45AB; .!$!     )  /!!'#   0-1)$#  "#    !  ")'(   0  1)$!  '    2)$  ") )  2)$)  "!!3(  )  4  #  4  1    !  25!6'67!897 ':;<;=!'>!?1@' ;A76 !7")B76&!9-# '(C37D#7E((F( G H!6:IJ!+(%"F+# ()!CD*  1 = 72- 0 7$, # + #  $>??*% 0 +2  /*  .//!* 1 Hoạt động 4Cách dự phòng – Câu thuộc lòng EFGH/$+I$"/'!7(7/J ()!K$(<*  !"KLMJN O! O!"!&@(F"!'!7 *PD6"Q#4@&G *K!RBF&@'!"'B"S Hoạt động 5:Ghi nhớ - Câu thuộc lòng $!+(/@/?LH/* 7!M* FN=I+G'?)OP' +Q/*  .//!*  1R/?1RLH/ 2. Củng cố –dặn dò: 9$H%=M*DES+R* 7TQU+N7/'Q$(<1/ SE./* DE@#-BT U!15'6@S6@#T U!15'67&!7S6@#T V1@S'L-")BT 2/+V45('=>%/Q./*  =KSRL+W+X+ YW!4-+?WD!#@ 7TQ7/* .//!* DUYXAYZP[\]^_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Thửự , ngaứy 78#9 :;<=>:?@0A ieồu 1>%Z/[!O\1V?$"/'77K]/>Z/)(* 9^1[+5H/$Z/[!O\1[* Tranh minh hoùa [!O\[N$"/'7* BC B?D 1- Kim tra bi c: .!8! *;>M /R:$(<ESL=/+R) OP* ; $(<E* 2. Dy bi mi: Hot ng 1: Cỏc thúi quen xu gõy hụ rng. Tranh minh hoùa [! /2$"/ # $ % # E 952$"/J _Z/[!/2$"/* !"P)1@@'( *W!4-)NW NN&NE`!Ja)!;(F! N1L/!M * * $(<ổ treõn tranh* .//!* Hot ng 2Cỏc thúi quen xu gõy múm rng. Tranh minh hoùa [! /7[7$"/' # $ % # E 957[7$"/J _Z/[!/7[7$"/* 0 !"*^W1@@;(F!'( *<W!4-W3 @a)! N1L/!M * * $(<ổ treõn tranh .//!* Hot ng 3Cỏc thúi quen xu khỏc. 0 $D[!O\ 4 # 0 7689: 0 ; 7<7LV1 = 0 7$, # + # 4 0 $>??* !"8$!+(/@45A$; *AW!4-`!=1@b 1c=@ *AW!4-aNaW"!N !b1@d67 ()!CD* 1 = 72- 0 7$, # + # $>??*% 0 +2 /* .//!* Hot ng 4Ghi nh E`751G$ 2$"/'7[7$"/'P 7L+7'7a$"/J ()!K$(<* !"01#D!eW!4-+?&@'! f""!W1J@ 7!M* FN=I+G'?)OP' +Q/* .//!* 3 3. Củng cố –dặn dò: 91Q+5)%D?Y[7b '7T[7U7L+N7/*cT!7B) 7L+La^8S[!O\/2'7[7'7a' 7H$"/;R$d1e+(/@fA ?L=/^/L*_L=/Y+(/@  DgD9hijkl_mnk  2$"/ 7[7$"/ 7a$"/'7H$"/ 2/+V45('=>%/[7./L* =KSRL+W+X+: oJ&!(F*;>Mg  7T[77/*  ?)OP* .//!* DUYXAYZP[\]^_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Thứ , ngày :UYÊN NHÂN BỆNH  NEF CÁCH DỰ PHÒNG  +5e do tN>?$"/M7+X7+5cách phòng ng^7>?*.  Tranh minh họa : C\N72/1p$"/_g bX7>?qDH//^ 7>?*    1. Kiểm tra bài cũ:W!4-+?WD!# @ /R:$(<ESL=/+R) OP* $(<E* 2. Dạy bài mới: Hoạt động 1: Cấu tạo của mơ nâng đỡ răng $, tha !"  u # $  % #   c2/1p$"//d7Z/+L )J_>?$"/7N[7/J  !"^)'hi(F; `4+(%j&@+*(F 1@DW@@iD '()!ặp* Đại diện $+ỉ trên , # ! - * .//!* Hoạt động 2Ngun nhân viêm nướu.  0 %12 # $+  / #$ % & " G$HIJG#KL"(M $+345/   7>?*  !" !"kWl#!JD#@ ?'=&!(F N1L/  0 %12 #  # 2 0   + 0 1   /  7>?* % 0 +2  /*  .//!* Hoạt động 3Biểu hiện và tác hại của viêm nướu  0 $ #     0 7689 : 0 ;'72-Q   $(<72 E GIM7>?/J 7>?/N/J 7<1 = 72- 0 7$, # + # 4 0   $>??*  !"0 H!L!J7&!(F1@(F B(''e;8O"!!"!O! "!Nm *AD!7&!(F1@11O!j)! !J ()!CD*  1 = 72- 0 7$, # + #  $>??*% 0 +2  /*  .//!* Hoạt động 4Cách đề phòng viêm nướu EFG/Z$"/NH/$+I7 >?'!7(7/J D$Nr"V$"/ 4GNr"/\\1N7 '\1></+L'\4/'7* $(< 7!M* +G'?)OP'+Q/*  .//!* 5  !"KLM&!(FNO! O!"!&@"!7;nb1#D!o O1#D!o&!"k!N#(F1@D  *p::33#&@(F !N#(F1@D 3. Hoạt động 4Câu thuộc lòng >?/=sRLH/+% q-+!+! (F-ii  S-=1M 2C!)!#;D O!`@ C11RLH/+%*_)OP RLH/+%* 11RLH/+%* 3. Củng cố –dặn dò: Cho HS làm phiếu học tập 5'Y1N=IY[77$+(/ @8K/\4Q;1G$+$>??* N% OP,QG% 9PRQGS TPUQG% VP/QG% WPR =KSRL+W+X+6 r(%O! 7+)* FN=I$+'?)OP' U .//!* NXN Y"$RH =Z8[5(MGG% 5\M#I]"+"$H 1- Nướu răng lành mạnh là nướu có màu hồng nhạt, lấm tấm da cam : ;F/*+;* 2- Khi bị viêm nướu răng thì ta thấy : ;_>?[71E1)7* +;>?>/f* ;tu(7* =;D(:$1S1/* 3- Viêm nha chu là: ;95$GK/%M7>?* +;c2/1p$"/+XMN7$"//* ;D5$"/[T?15>?/(7* =;D(:$1S1/*!;D+1/*/;D1/* 4-Loại thức ăn hay thức uống nào sau đây không tốt cho răng và nướu ? ;_>?/R'7vOU/'V7*;9X''$r'V +;_>?/R''27''M.*=;D+1/* 5-Để đề phòng bệnh viêm nướu em nên ;wSr"r\+L'1></* +;wS$('$>%* ;D($"/1/7T+Z"V$>?41/M* =;D+1/* 6 Thứ , ngày 78#V NE^NN_?@  .7Z/^/+>?x($"/1/>%/1Gphòng ng^7 >?$"/.  M2$"/7+($"/*    1. Kiểm tra bài cũ: J&!(F* ;>M 9 /R:$(<ESL=/+R )OP* $(<E* 3. Dạy bài mới :?I +E FG7N7(/+7$$"/'!7(7/J 95($"/1/>%/J Hoạt động 1: Hướng dẫn thứ tự chải răng tha !" u # r x($"/!+>?1yRz?6*  !"8$!+(/@;A:>O! *P@(F@;(F! *Ao!O! *^G#@!G#G! st*u1vE5!'#D*w sK= x!w  y/z   xqQD!5 x.!+31G!Ca 7 $(<{(($"/1/>%/ * |($"/1/rx* ?N'()!ặp* Đại diện $+* ?)OP'+Q/* .//!* Hoạt động 2Hướng dẫn HS thực hành chải răng /Rx77s!rx^* x77s^>?/=s* Lưu ý HS"!O!@E#"WO!'( @O!'N Qrx5V!Q' 7TQ*)OP*  !"O!'N:>b1@D O!Nphòng ngo&!(F &@ . ?!=}')OP'+Q/* ?!=} x!* % 0 )OP* .//!* Hoạt động 3Hướng dẫn HS học thuộc lòng bài thơ ^Q#-@O!+! 9B-'=S KG#@!i!'G# K@i!'@;(F! KG!1!F!&@!1v VO!-a! `11RLH/+%* _)OP RLH/+%* 11RLH/+%* 7 3. Củng cố –dặn dò: Cho HS làm phiếu học tập 5'Y1N=IY[77$+(/ @8K/\4Q;1G$+$>??* N% OP/QG% 9P"+[8#Q5["+Q"$/#QG% TPGQ G% VPRQG% WPG 7+)* FN=I$+'?)OP' U =KSRL+W+X+6 r(%O! 7+)* NXN Y"$RH =Z8[5(MGG% 5\M#I]"+"$H 1- Chải răng đúng phương pháp sẽ chải sạch được : ;:7K$"/* +;67K$"/* ;~7K$"/* 90Em điền từ thích hợp vào mỗi chỗ trống với các từ sauv+#@!!# (1$"//!7(N7K*********'7K*********7K**********M $"/* 3- Khi chải răng, em đặt và di chuyển bàn chải như thế nào? Mỗi vùng bao nhiêu lần? ;P@(F@;(F!o!O!t*u1v +;^G#@!G#G!t*u1v ;!w  y/z  QD!5;!+31G!Ca7t*u1v ;D(:$1S1/* 4- Nếu chỉ thực hiện một lần chải răng duy nhất, lần chải răng quan trọng nhất là: ;4"/* +;4"$> c) 4"S* =;9V$>?41/M 4- Chải răng đúng cách sau mỗi bữa ăn sẽ : ;H//^+I$"/* +;H//^+I7>?* c)D(Y$1S1/* d)D(Y$1S* DUYXAYZP[\]^_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO DUC SUC KHOE RANG MIENG LOP 4-5, GIAO DUC SUC KHOE RANG MIENG LOP 4-5, GIAO DUC SUC KHOE RANG MIENG LOP 4-5

Bình luận về tài liệu giao-duc-suc-khoe-rang-mieng-lop-4-5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP