câu hỏi thi giáo viên giỏi cấp trường

11 8,871 33 Gửi tin nhắn cho Bill Gates
Bill Gates

Bill Gates

Tải lên: 11,509 tài liệu

  • Loading...
1/11 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 06:10

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN HỆ THỐNG CÂU HỎI THI HIỂU BIẾT TRƯỜNG THCS DUY MINH TRONG HỘI THI GVG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2010-2011 Câu 1: Theo điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học tổ chuyên môn có những nhiệm nào ? a) Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch năm học của nhà trường; b) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; c) Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên. Câu 2: Theo điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học hội đồng trường công lập có các nhiệm vụ và quyền hạn nào ? Hội đồng trường THCS Duy Minh nhiệm kỳ 2008-2013 gồm những thành viên nào ? *Hội đồng trường công lập có các nhiệm vụ và quyền hạn sau: a) Quyết nghị về mục tiêu, các dự án, kế hoạch và phương hướng phát triển của nhà trường; b) Quyết nghị về việc huy động nguồn lực cho nhà trường; c) Quyết nghị những vấn đề về tài chính, tài sản của nhà trường; d) Quyết định về tổ chức, nhân sự theo quy định và có quyền giới thiệu người để cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm làm Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng; đ) Giám sát việc thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường; giám sát các hoạt động của nhà trường. Câu 3: Nêu hoạt động của Hội đồng trường của trường công lập ? a) Hội đồng trường họp thường kỳ ít nhất hai lần trong một năm. Các phiên họp do Chủ tịch Hội đồng trường triệu tập để thảo luận, biểu quyết những vấn đề quy định tại khoản 2 Điều này. Phiên họp của Hội đồng trường phải đảm bảo có mặt ít nhất 3/4 số thành viên (trong đó có chủ tịch) mới hợp lệ. Các nghị quyết của Hội đồng trường được thông qua bằng biểu quyết hoặc lấy ý kiến bằng văn bản tại cuộc họp. Nghị quyết của Hội đồng trường chỉ có hiệu lực khi được ít nhất 2/3 số thành viên nhất trí, được công bố công khai trong toàn trường. Chủ tịch Hội đồng trường triệu tập họp bất thường khi Hiệu trưởng đề nghị hoặc khi có ít nhất 1/3 số thành viên Hội đồng đề nghị. b) Hiệu trưởng có trách nhiệm thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường về những nội dung được quy định tại khoản 2 Điều này. Nếu Hiệu trưởng không nhất trí với quyết nghị của Hội đồng trường phải kịp thời báo cáo xin ý kiến cơ quan quản lý giáo dục cấp trên trực tiếp của nhà trường. Trong thời gian chờ ý kiến của cấp có thẩm quyền nói tại khoản 3 Điều này, Hiệu trưởng vẫn phải thực hiện theo quyết nghị của Hội đồng trường. Câu 4:Theo điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học giáo viên trường trung học có nhiệm vụ gì? 1. Giáo viên bộ môn có những nhiệm vụ sau đây: a) Dạy học và giáo dục theo chương trình, kế hoạch giáo dục; soạn bài; dạy thực hành thí nghiệm, kiểm tra, đánh giá theo quy định; vào sổ điểm, ghi học bạ đầy đủ, lên lớp đúng giờ, quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức, tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn; b) Tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phương; c) Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục; d) Thực hiện Điều lệ nhà trường; thực hiện quyết định của Hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục; đ) Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh, thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; e) Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác, gia đình học sinh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong dạy học và giáo dục học sinh. g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 2. Giáo viên chủ nhiệm, ngoài các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 của Điều này, còn có những nhiệm vụ sau đây: a) Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát đối tượng, nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp; b) Cộng tác chặt chẽ với gia đình học sinh, chủ động phối hợp với các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội có liên quan trong hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh của lớp mình chủ nhiệm; c) Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học, đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh, đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp, hoàn chỉnh việc ghi vào sổ điểm và học bạ học sinh; d) Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng. 3. Giáo viên thỉnh giảng cũng phải thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này. 4. Giáo viên làm công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là giáo viên THPT được bồi dưỡng về công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động của Đoàn ở nhà trường và tham gia các hoạt động với địa phương. 5. Giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là giáo viên THCS được bồi dưỡng về công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động của Đội ở nhà trường và phối hợp hoạt động với địa phương. Câu 5: Theo điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học giáo viên có những quyền nào? 1. Giáo viên có những quyền sau đây: a) Được nhà trường tạo điều kiện để giảng dạy và giáo dục học sinh; b) Được hưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần và được chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ theo các chế độ, chính sách quy định đối với nhà giáo; c) Được trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức tham gia quản lý nhà trường; d) Được hưởng lương và phụ cấp (nếu có) khi được cử đi học để đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định hiện hành; đ) Được hợp đồng thỉnh giảng và nghiên cứu khoa học tại các trường và cơ sở giáo dục khác nếu được sự đồng ý của Hiệu trưởng và thực hiện đầy đủ những nhiệm vụ quy định tại Điều 31 của Điều lệ này; e) Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự; g) Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật. 2. Giáo viên chủ nhiệm ngoài các quyền quy định tại khoản 1 của Điều này, còn có những quyền sau đây: a) Được dự các giờ học, hoạt động giáo dục khác của học sinh lớp mình; b) Được dự các cuộc họp của Hội đồng khen thưởng và Hội đồng kỷ luật khi giải quyết những vấn đề có liên quan đến học sinh của lớp mình; c) Được dự các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề về công tác chủ nhiệm; d) Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 3 ngày; đ) Được giảm giờ lên lớp hàng tuần theo quy định khi làm chủ nhiệm lớp. 3. Giáo viên làm công tác Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành. Câu 6:Tiêu chuẩn xếp loại hạnh kiểm của học sinh (Ban hành kèm theo Quyết định số: 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 1. Loại tốt: a) Luôn kính trọng người trên, thầy giáo, cô giáo, cán bộ và nhân viên nhà trường; thương yêu và giúp đỡ các em nhỏ tuổi; có ý thức xây dựng tập thể, đoàn kết với các bạn, được các bạn tin yêu; b) Tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị, khiêm tốn; c) Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập, cố gắng vươn lên trong học tập; d) Thực hiện nghiêm túc nội quy nhà trường; chấp hành tốt luật pháp, quy định về trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông; tích cực tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và tiêu cực trong học tập, kiểm tra, thi cử; đ) Tích cực rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường; e) Tham gia đầy đủ các hoạt động giáo dục quy định trong Kế hoạch giáo dục, các hoạt động chính trị, xã hội do nhà trường tổ chức; tích cực tham gia các hoạt động của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; chăm lo giúp đỡ gia đình. 2. Loại khá: thực hiện được những quy định tại khoản 1 Điều này nhưng chưa đạt đến mức của loại tốt; đôi khi có thiếu sót nhưng sửa chữa ngay khi thầy giáo, cô giáo và các bạn góp ý. 3. Loại trung bình: có một số khuyết điểm trong việc thực hiện các quy định tại khoản 1 Điều này nhưng mức độ chưa nghiêm trọng; sau khi được nhắc nhở, giáo dục đã tiếp thu sửa chữa nhưng tiến bộ còn chậm. 4. Loại yếu: nếu có một trong những khuyết điểm sau đây: a) Có sai phạm với tính chất nghiêm trọng hoặc lặp lại nhiều lần trong việc thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này, được giáo dục nhưng chưa sửa chữa; b) Vô lễ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể của giáo viên, nhân viên nhà trường; c) Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử; d) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bạn hoặc của người khác; đánh nhau, gây rối trật tự, trị an trong nhà trường hoặc ngoài xã hội; đ) Đánh bạc; vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ma tuý, vũ khí, chất nổ, chất độc hại; lưu hành văn hoá phẩm độc hại, đồi truỵ hoặc tham gia tệ nạn xã hội. Câu 7: Tiêu chuẩn xếp loại học kỳ và xếp loại cả năm (Ban hành kèm theo Quyết định số: 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 1. Loại giỏi, nếu có đủ các tiêu chuẩn dưới đây: a) Điểm trung bình các môn học từ 8,0 trở lên, trong đó: đối với học sinh THPT chuyên thì điểm môn chuyên từ 8,0 trở lên; đối với học sinh THCS và THPT không chuyên thì có 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 8,0 trở lên; b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 6,5. 2. Loại khá, nếu có đủ các tiêu chuẩn dưới đây: a) Điểm trung bình các môn học từ 6,5 trở lên, trong đó: đối với học sinh THPT chuyên thì điểm môn chuyên từ 6,5 trở lên; đối với học sinh THCS và THPT không chuyên thì có 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 6,5 trở lên; b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 5,0. 3. Loại trung bình, nếu có đủ các tiêu chuẩn dưới đây: a) Điểm trung bình các môn học từ 5,0 trở lên, trong đó: đối với học sinh THPT chuyên thì điểm môn chuyên từ 5,0 trở lên; đối với học sinh THCS và THPT không chuyên thì có 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 5,0 trở lên; b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 3,5. 4. Loại yếu: điểm trung bình các môn học từ 3,5 trở lên và không có môn học nào điểm trung bình dưới 2,0. 5. Loại kém: các trường hợp còn lại. 6. Nếu ĐTB hk hoặc ĐTB cn đạt mức quy định cho từng loại nói tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này, nhưng do ĐTB của 1 môn học thấp hơn mức quy định cho loại đó nên học lực bị xếp thấp xuống thì được điều chỉnh như sau: a) Nếu ĐTB hk hoặc ĐTB cn đạt mức loại G nhưng do ĐTB của 1 môn học phải xuống loại Tb thì được điều chỉnh xếp loại K; b) Nếu ĐTB hk hoặc ĐTB cn đạt mức loại G nhưng do ĐTB của 1 môn học phải xuống loại Y hoặc kém thì được điều chỉnh xếp loại Tb; c) Nếu ĐTB hk hoặc ĐTB cn đạt mức loại K nhưng do ĐTB của 1 môn học phải xuống loại Y thì được điều chỉnh xếp loại Tb; d) Nếu ĐTB hk hoặc ĐTB cn đạt mức loại K nhưng do ĐTB của 1 môn học phải xuống loại kém thì được điều chỉnh xếp loại Y. Câu 8 : Quy chế xét cho lên lớp hoặc không được lên lớp (Ban hành kèm theo Quyết định số: 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 1. Học sinh có đủ các điều kiện dưới đây thì được lên lớp: a) Hạnh kiểm và học lực từ trung bình trở lên; b) Nghỉ không quá 45 buổi học trong một năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại). 2. Học sinh thuộc 1 trong các trường hợp dưới đây thì không được lên lớp: a) Nghỉ quá 45 buổi học trong năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại); b) Học lực cả năm loại kém hoặc học lực và hạnh kiểm cả năm loại yếu; c) Sau khi đã được kiểm tra lại một số môn học có điểm trung bình dưới 5,0 để xếp loại lại học lực cả năm nhưng vẫn không đạt loại trung bình; d) Hạnh kiểm cả năm xếp loại yếu, nhưng không hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện trong kỳ nghỉ hè nên vẫn không được xếp loại lại về hạnh kiểm. Câu 9: Trách nhiệm của giáo viên bộ môn (Ban hành kèm theo Quyết định số: 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 1. Thực hiện đầy đủ số lần kiểm tra, cho điểm, ghi nhận xét vào bài kiểm tra từ 1 tiết trở lên và trực tiếp ghi điểm vào sổ gọi tên và ghi điểm. 2. Tính điểm trung bình môn học theo học kỳ, cả năm của học sinh và trực tiếp ghi vào sổ gọi tên và ghi điểm, vào học bạ. Câu 10. Trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm lớp (Ban hành kèm theo Quyết định số: 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và o to) 1. Kim tra s gi tờn v ghi im ca lp; giỳp hiu trng theo dừi vic kim tra cho im theo quy nh ca Quy ch ny. 2. Tớnh im trung bỡnh cỏc mụn hc tng hc k, c nm hc; xỏc nhn vic sa cha im ca giỏo viờn b mụn trong s gi tờn v ghi im, trong hc b. 3. ỏnh giỏ, xp loi hnh kim v hc lc tng hc k, c nm hc ca hc sinh. Lp danh sỏch hc sinh ngh cho lờn lp, khụng c lờn lp; hc sinh c cụng nhn l hc sinh gii, hc sinh tiờn tin; hc sinh phi kim tra li cỏc mụn hc, hc sinh phi rốn luyn v hnh kim trong k ngh hố. 4. Lp danh sỏch hc sinh ngh khen thng cui hc k, cui nm hc. 5. Ghi vo s gi tờn v ghi im v vo hc b cỏc ni dung sau õy: a) Kt qu ỏnh giỏ, xp loi hnh kim v hc lc ca hc sinh; b) Kt qu c lờn lp hoc khụng c lờn lp, cụng nhn hc sinh gii, hc sinh tiờn tin hc k, c nm hc, c lờn lp sau khi kim tra li hoc rốn luyn hnh kim trong k ngh hố; c) Nhn xột ỏnh giỏ kt qu rốn luyn ton din ca hc sinh. 6. Phi hp vi i Thiu niờn tin phong H Chớ Minh, on Thanh niờn cng sn H Chớ Minh v Ban i din cha m hc sinh ca lp t chc cỏc hot ng giỏo dc hc sinh. Cõu 11: Nhim v trng tõm ca trng THCS Duy Minh nm hc 2010-2011 1. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động '' Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh ''; cuộc vận động ''Mỗi thày cô giáo là một tấm gơng đạo đức , tự học và sáng tạo, cuộc vận động Hai không và phong trào thi đua '' Xây dựng trờng học thân thiện , học sinh tích cực . 2. Thực hiện chủ đề Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lợng giáo dục với những nội dung đổi mới công tác quản lý giáo dục, đổi mới công tác tuyển sinh, đổi mới phơng pháp dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng và đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới cách thi chọn học sinh giỏi.Tiếp tục thực hiện đề án phổ cập bậo trung học. 3.Tiếp tục đổi mới phơng thức giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hớng nghiệp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp; chú trọng giáo dục giá trị, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. 4. Thực hiện việc đánh giá cán bộ quản lý theo chuẩn hiệu trởng; đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Có kế hoạch bồi dỡng cán bộ quản lý , giáo viên để cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn ở mức độ cao. 5. Giữ vững danh hiệu trờng THCS đạt chuẩn quốc gia;sử dụng có hiệu quả phòng học bộ môn. Cõu 12 : Nờu cỏc chuyờn hc tp v lm theo tm gng o c H Chớ Minh t nm 2007 n 2010 Chuyờn nm 2007: T tng, tm gng o c H Chớ Minh v nng cao o c cỏch mng quột sch ch ngha cỏ nhõn Chuyờn nm 2008: T tng, tm gng o c H Chớ Minh v thc hnh tit kim, chng tham ụ, lóng phớ ,quan liờu Chuyờn nm 2009: T tng , tm gng o c H Chớ Minh v nõng cao ý thc trỏch nhim ht lũng, ht sc phc s t quc, phc v nhõn dõn Chuyờn nm 2010: T tng , tm gng o c H Chớ Minh v xõy dng ng ta thc s trong sch vng mnh L o c l vn minh Cõu 13: Nờu ni dung ca trng hc thõn thin hc sinh tớch cc a. Xây dựng tr ờng, lớp xanh , sạch , đẹp , an toàn - Bảo đảm trờng an toàn , sạch sẽ , có cây xanh, thoáng mát và ngày càng đẹp hơn , lớp học đủ ánh sáng , bàn ghế hợp lứa tuổi học sinh - Tổ chức để học sinh trồng cây vào dịp đầu xuân và chăm sóc cây thờng xuyên - Có đủ nhà vệ sinh đặt ở vị trí phù hợp với cảnh quan trờng học , đợc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ - Học sinh tích cực tham gia bảo vệ cảnh quan môi trờng , giữ vệ sinh , các công trình công cộng , nhà trờng , lớp học cá nhân b. Dạy và học có hiệu quả , phù hợp với đặc điển lứa tuổi của học sinh ở mỗi địa ph ơng , giúp các em tự tin trong học tập - Thầy ,cô giáo tích cực đổi mới phơng pháp dạy học nhằm khuyến khích sự chuyên cần , tích cực chủ động sáng tạo và ý thức vơn lên ,rèn luyện khả năng tự học cuả học sinh - Học sinh đợc khuyến klhích đề xuất sáng kiến và cùng các thầy cô giáo thực hiện các giải pháp để việc dạy học và học có hiệu qủa ngày càng cao c. Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh - Rèn luyện kỹ năng ứng xử hợp lý với các tình huống trong cuộc sống, thói quen và kỹ năng làm việc , sinh hoạt theo nhóm -Rèn luyện sức khỏe và ý thức bảo vệ sức khỏe , kỹ năng phòng và chống tai nạn giao thông và các tai nạn thơng tích khác - Rèn luyện kỹ năng ứng sử văn hóa , phòng ngừa bạo lực và các tệ nạn xã hội d. Tổ chức các hoạt động tập thể vui chơi lành mạnh - Tổ chức các hoạt động văn nghệ , thể thao một cách thiết thực , khuyến khích sự tham gia chủ động , tự giác của học sinh - Tổ chức các trò chơi dân gian và các hoạt động vui chơi giải trí tích cực khác phù hợp với lứa tuổi của học sinh đ. Học sinh tham gia tìm hiểu , chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa , cách mạng ở địa ph ơng - Nhà trờng nhận chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ ở địa phơng , góp phần làm cho di tích ngày một sạch đẹp hơn Cõu 14: Nhim v trng tõm ca giỏo dc trung hc nm hc 2010-2011 1. Tip tc thc hin cú hiu qu cuc vn ng "Hc tp v lm theo tm gng o c H Chớ Minh"; cuc vn ng Mi thy cụ giỏo l mt tm gng o c, t hc v sỏng to v phong tro thi ua Xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc. Phỏt huy kt qu 4 nm thc hin cuc vn ng "Hai khụng", a hot ng ny tr thnh hot ng thng xuyờn trong cỏc c quan qun lý v cỏc c s giỏo dc trung hc. 2. Tp trung ch o nõng cao cht lng, hiu qu hot ng giỏo dc: 3. Trin khai cú hiu qu vic ỏnh giỏ cỏn b qun lý cỏc trng hc theo chun hiu trng; ỏnh giỏ giỏo viờn theo chun ngh nghip giỏo viờn. Xõy dng k hoch v l trỡnh bi dng mi cp qun lý v mi c s trng hc cỏn b qun lý, giỏo viờn trung hc phn u t chun mc cao. 4. Tớch cc trin khai thc hin ỏn phỏt trin h thng trng THPT chuyờn giai on 2010 - 2015, to s chuyn bin nhn thc v mc ớch phỏt trin trng chuyờn, chuyn bin v kt qu phỏt hin v bi dng hc sinh nng khiu, to ngun bi dng nhõn ti cho t nc. Cõu 15: Theo chun ngh nghip giỏo viờn trung hc phm cht chớnh tr, o c, li sng ca giỏo viờn cn t nhng yờu cu no? * V phm cht chớnh tr : Yờu nc, yờu ch ngha xó hi; chp hnh ng li, ch trng ca ng, chớnh sỏch, phỏp lut ca Nh nc; tham gia cỏc hot ng chớnh tr - xó hi; thc hin ngha v cụng dõn. *V o c ngh nghip :Yờu ngh, gn bú vi ngh dy hc; chp hnh Lut Giỏo dc, iu l, quy ch, quy nh ca ngnh; cú ý thc t chc k lut v tinh thn trỏch nhim; gi gỡn phm cht, danh d, uy tớn ca nh giỏo; sng trung thc, lnh mnh, l tm gng tt cho hc sinh. * V ng x vi hc sinh :Thng yờu, tụn trng, i x cụng bng vi hc sinh, giỳp hc sinh khc phc khú khn hc tp v rốn luyn tt. * V ng x vi ng nghip :on kt, hp tỏc, cng tỏc vi ng nghip; co y thc xõy dng tp th tt cựng thc hin mc tiờu giỏo dc. * V li sng, tỏc phong :Cú li sng lnh mnh, vn minh, phự hp vi bn sc dõn tc v mụi trng giỏo dc; cú tỏc phong mu mc, lm vic khoa hc. Câu 16 : Theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học , người giáo viên cần có năng lực dạy học như thế nào? - Xây dựng kế hoạch dạy học :Các kế hoạch dạy học được xây dựng theo hướng tích hợp dạy học với giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học phù hợp với đặc thù môn học, đặc điểm học sinh và môi trường giáo dục; phối hợp hoạt động học với hoạt động dạy theo hướng phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh. - Đảm bảo kiến thức môn học :Làm chủ kiến thức môn học, đảm bảo nội dung dạy học chính xác, có hệ thống, vận dụng hợp lý các kiến thức liên môn theo yêu cầu cơ bản, hiện đại, thực tiễn. - Đảm bảo chương trình môn học :Thực hiện nội dung dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu về thái độ được quy định trong chương trình môn học. - Vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh, phát triển năng lực tự học và tư duy của học sinh. - Sử dụng các phương tiện dạy học làm tăng hiệu quả dạy học. - Xây dựng môi trường học tập :Tạo dựng môi trường học tập: dân chủ, thân thiện, hợp tác, cộng tác, thuận lợi, an toàn và lành mạnh. - Quản lý hồ sơ dạy học :Xây dựng, bảo quản, sử dụng hồ sơ dạy học theo quy định. - Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh bảo đảm yêu cầu chính xác, toàn diện, công bằng, khách quan, công khai và phát triển năng lực tự đánh giá của học sinh; sử dụng kết quả kiểm tra đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy và học. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN HỆ THỐNG CÂU HỎI THI HIỂU BIẾT TRƯỜNG THCS DUY MINH TRONG HỘI THI GVG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2010-2011 Câu 1: Theo điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học tổ chuyên môn có những nhiệm nào ? Câu 2: Theo điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học hội đồng trường công lập có các nhiệm vụ và quyền hạn nào ? Hội đồng trường THCS Duy Minh nhiệm kỳ 2008-2013 gồm những thành viên nào ? Câu 3: Nêu hoạt động của Hội đồng trường của trường công lập ? Câu 4:Theo điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học giáo viên trường trung học có nhiệm vụ gì? Câu 5: Theo điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học giáo viên có những quyền nào? Câu 6:Tiêu chuẩn xếp loại hạnh kiểm của học sinh (Ban hành kèm theo Quyết định số: 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Câu 7: Tiêu chuẩn xếp loại học kỳ và xếp loại cả năm (Ban hành kèm theo Quyết định số: 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Câu 8 : Quy chế xét cho lên lớp hoặc không được lên lớp (Ban hành kèm theo Quyết định số: 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Câu 9: Trách nhiệm của giáo viên bộ môn (Ban hành kèm theo Quyết định số: 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Câu 10. Trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm lớp (Ban hành kèm theo Quyết định số: 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Câu 11: Nhiệm vụ trọng tâm của trường THCS Duy Minh năm học 2010-2011 Câu 12 : Nêu các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ năm 2007 đến 2010 Câu 13: Nêu nội dung của trường học thân thiện học sinh tích cực Câu 14: Nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục trung học năm học 2010-2011 Câu 15: Theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của giáo viên cần đạt những yêu cầu nào? Câu 16 : Theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học , người giáo viên cần có năng lực dạy học như thế nào? TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO . HỆ THỐNG CÂU HỎI THI HIỂU BIẾT TRƯỜNG THCS DUY MINH TRONG HỘI THI GVG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2010-2011 Câu 1: Theo điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung. HỆ THỐNG CÂU HỎI THI HIỂU BIẾT TRƯỜNG THCS DUY MINH TRONG HỘI THI GVG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2010-2011 Câu 1: Theo điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung
- Xem thêm -

Xem thêm: câu hỏi thi giáo viên giỏi cấp trường, câu hỏi thi giáo viên giỏi cấp trường, câu hỏi thi giáo viên giỏi cấp trường

Bình luận về tài liệu cau-hoi-thi-giao-vien-gioi-cap-truong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP