De kiem tra chuong I Dai Hinh co ma tran dap an

18 89 0
Luis Alvarez

Luis Alvarez

Tải lên: 11,354 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/18 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 04:10

TIT 16 KIM TRA CHNG I I- Mục tiêu Thông qua tiết kiểm tra đánh giá việc tiếp thu kiến thức của học sinh cũng nh phơng pháp giảng dạy của học sinh. Qua đó có biện pháp điều chỉnh phù hợp trong quá trình dạy và học của chơng sau. II- Chuẩn bị của GV và HS Gv chuẩn bị đề, phô tô đề kiểm tra Hs chuẩn bị kỹ kiến thức đã học của chơng I cùng giấy kiểm tra và thớc kẻ com pa thớc đo góc MA TRN KIM TRA Mc Nhn bit Thụng hiu Vn dng TN TL TN TL TN TL Hai gúc ớ nh, so le trong, ng v 2 1 2 5 1 1 5 7 ng thng song song.T vuụng gúc n song song 4 2 1 1 5 3 Tng 6 3 2 5 2 2 10 10 1 TRƯỜNG THCS V¨n tù BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG I . 2010 - 2011 Ngày KT : . tháng . năm 2010 ĐỀ : 01 I. Trắc nghiệm (3 đ): Câu 1: Khoanh tròn chữ cái đứng trước đáp án đúng: Cho ba đường thẳng phân biệt a, b , c. Biết a ⊥ c và b ⊥ c, ta suy ra: A. a và b cắt nhau. B. a và b trùng nhau. C. a và b song song với nhau. D. a và b vuông góc với nhau. Câu 2: Khoanh tròn chữ cái đứng trước đáp án sai: Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và a // b thì các góc tạo thành có: A. Hai góc so le trong bằng nhau. B Hai góc đồng vị bằng nhau. C.Hai góc ngoài cùng phía bằng nhau. D.Hai góc trong cùng phía bù nhau Câu 3: Điền dấu “x” vào ô trống thích hợp: Câu Nội dung Đúng Sai 1 Hai đường thẳng trùng nhau là hai đường thẳng không phân biệt 2 Hai đường thẳng vuông góc tạo thành 4 góc vuông. 3 Đường trung trực của đoạn thẳng là đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng ấy 4 Nếu a và b cùng vuông góc với c thì a//b II. Tự luận (7 đ): Câu 1 (2.5đ): Xem hình vẽ, cho biết µ µ 0 4 2 A B 120= = Tính số đo các góc: µ µ µ 1 3 3 A , B , A , µ µ µ 2 4 1 A , B , B Câu 2 (2.5đ): Cho ∆ABC. a, Qua đỉnh A, hãy vẽ đường thẳng a song song với BC, qua đỉnh C , hãy vẽ đường thẳng b song song với AB. b, Hai đường thẳng a và b cắt nhau tại D. Nêu tên hai cặp góc bằng nhau trong hình . Vì sao ? Câu 3 (1đ): Trong hình bên, biết: µ 1 M =120 0 , µ 1 N =60 0 , $ F =90 0 . Xét xem a và c có vuông góc với nhau không? Câu 4 (1đ): Cho hình vẽ. Biết · 0 xAB 70= ; · 0 ABC 55= ; · 0 BCy 125= Chứng minh rằng : xx' // Cy 2 TRƯỜNG THCS V¨n tù BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG I . 2010 - 2011 Ngày KT : . tháng . năm 2010 ĐỀ : 02 Họvàtên: . Lớp: 7 . I. Trắc nghiệm (3 đ): Câu 1: Khoanh tròn chữ cái đứng trước đáp án sai: Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và a // b thì các góc tạo thành có: B. Hai góc so le trong bằng nhau. C. Hai góc đồng vị bằng nhau. D. Hai góc ngoài cùng phía bằng nhau. E. Hai góc trong cùng phía bù nhau. Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng? Cho ba đường thẳng phân biệt a, b , c. Biết a ⊥ c và b ⊥ c, ta suy ra: A. a và b cắt nhau. B. a và b trùng nhau. C. a và b vuông góc với nhau. D. a và b song song với nhau. Câu 3: Điền dấu “x” vào ô trống thích hợp: Câu Nội dung Đúng Sai 1 Hai đường thẳng trùng nhau là hai đường thẳng không phân biệt 2 Hai đường thẳng vuông góc tạo thành 4 góc vuông. 3 Đường trung trực của đoạn thẳng là đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng ấy 4 Nếu a và b cùng vuông góc với c thì a//b II. Tự luận (7 đ): Câu 1 (2.5đ): Xem hình vẽ, cho biết µ µ 0 2 4 C D 70= = Tính số đo các góc: µ µ µ 3 1 3 C , D , C , µ µ µ 4 1 2 C , D , D Câu 2 (2.5đ): Cho ∆MNP. a, Qua đỉnh M, hãy vẽ đường thẳng song song với NP; qua đỉnh P , hãy vẽ đường thẳng song song với NM. b, Hai đường thẳng vừa vẽ cắt nhau tại Q. Nêu tên hai cặp góc bằng nhau trong hình . Vì sao ? Câu 3 (1đ): Trong hình bên, biết: µ 1 A =115 0 , µ 1 B =65 0 , µ C =90 0 . Xét xem x và z có vuông góc với nhau không? TRƯỜNG THCS V¨n tù BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG I . 2010 - 2011 3 Ngày KT tháng . năm 2010 Họvà tên: Lớp: 7 . ĐỀ : 03 I. Trắc nghiệm (3 đ): Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng: Cho ba đường thẳng phân biệt a, b , c. Biết a ⊥ c và b ⊥ c, ta suy ra: A. a và b song song với nhau. B. a và b trùng nhau. C. a và b cắt nhau. D. a và b vuông góc với nhau. Câu 2: Khoanh tròn chữ cái đứng trước đáp án sai: Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và a // b thì các góc tạo thành có: A.Hai góc so le trong bằng nhau.B. Hai góc ngoài cùng phía bằng nhau C.Hai góc đồng vị bằng nhau.D. Hai góc trong cùng phía bù nhau .Câu 3: Điền dấu “x” vào ô trống thích hợp: Câu Nội dung Đúng Sai 1 Hai đường thẳng vuông góc tạo thành 4 góc vuông. 2 Hai đường thẳng trùng nhau là hai đường thẳng không phân biệt 3 Nếu a và b cùng vuông góc với c thì a//b 4 Đường trung trực của đoạn thẳng là đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng ấy II. Tự luận (7 đ): Câu 1 (2.5đ): Xem hình vẽ, cho biết µ µ 0 2 4 C D 80= = Tính số đo các góc: µ µ µ 3 1 3 C , D , C , µ µ µ 4 1 2 C , D , D Câu 2 (2.5đ): Cho ∆EFG. a, Qua đỉnh E, hãy vẽ đường thẳng song song với FG; qua đỉnh G , hãy vẽ đường thẳng song song với FE. b, Hai đường thẳng vừa vẽ cắt nhau tại H. Nêu tên hai cặp góc bằng nhau trong hình . Vì sao ? Câu 3 (1đ): Trong hình bên, biết: µ 1 A =130 0 , µ 1 B =50 0 , µ C =90 0 . Xét xem x và z có vuông góc với nhau không? Câu 4 (1đ): Cho hình vẽ. Biết · ABC = 58 0 ; · BCy = 126 0 ; · xAB = 68 0 Chứng minh rằng : xx' // Cy 4 TRƯỜNG THCS V¨n tù BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG I . 2010 - 2011 Ngày KT : . tháng . năm 2010 Họvàtên: . Lớp: 7 . ĐỀ : 04 I. Trắc nghiệm (3 đ): Câu 1: Khoanh tròn chữ cái đứng trước đáp án sai: Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và a // b thì các góc tạo thành có: A.Hai góc so le trong bằng nhau.B. Hai góc đồng vị bằng nhau. C.Hai góc ngoài cùng phía bằng nhau.D. Hai góc trong cùng phía bù nhau. Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng? Cho ba đường thẳng phân biệt a, b , c. Biết a ⊥ c và b ⊥ c, ta suy ra: A. a và b cắt nhau. B. a và b song song với nhau. C. a và b trùng nhau. D. a và b vuông góc với nhau. Câu 3: Điền dấu “x” vào ô trống thích hợp: Câu Nội dung Đúng Sai 1 Nếu a và b cùng vuông góc với c thì a//b 2 Đường trung trực của đoạn thẳng là đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng ấy 3 Hai đường thẳng vuông góc tạo thành 4 góc vuông. 4 Hai đường thẳng trùng nhau là hai đường thẳng không phân biệt II. Tự luận (7 đ): Câu 1 (2.5đ): Xem hình vẽ, cho biết µ µ 0 2 4 C D 60= = Tính số đo các góc: µ µ µ 3 1 3 C , D , C , µ µ µ 4 1 2 C , D , D Câu 2 (2.5đ): Cho ∆IKL. a, Qua đỉnh I, hãy vẽ đường thẳng song song với KN; qua đỉnh N , hãy vẽ đường thẳng song song với KI. b, Hai đường thẳng vừa vẽ cắt nhau tại M. Nêu tên hai cặp góc bằng nhau trong hình . Vì sao ? Câu 3 (1đ): Trong hình bên, biết: µ 1 A =110 0 , µ 1 B =70 0 , µ C =90 0 . Xét xem x và z có vuông góc với nhau không? Câu 4 (1đ): Cho hình vẽ. Biết · ABC = 66 0 ; · BCy = 139 0 ; · xAB = 73 0 Chứng minh rằng : xx' // Cy 5 TRƯỜNG THCS V¨n tù BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG I . 2010 - 2011 Ngày KT : . tháng . năm 2010 Họvàtên: . Lớp: 7 . ĐỀ : 05 I. Trắc nghiệm (3 đ): Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng? Cho ba đường thẳng phân biệt a, b , c. Biết a ⊥ c và b ⊥ c, ta suy ra: A. a và b song song với nhau. B. a và b trùng nhau. C. a và b cắt nhau. D. a và b vuông góc với nhau. Câu 2: Khoanh tròn chữ cái đứng trước đáp án sai: Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và a // b thì các góc tạo thành có: A.Hai góc so le trong bằng nhau. B.Hai góc đồng vị bằng nhau. C.Hai góc ngoài cùng phía bằng nhau.D. Hai góc trong cùng phía bù nhau. Câu 3: Điền dấu “x” vào ô trống thích hợp: Câu Nội dung Đúng Sai 1 Hai đường thẳng trùng nhau là hai đường thẳng không phân biệt 2 Hai đường thẳng vuông góc tạo thành 4 góc vuông. 3 Đường trung trực của đoạn thẳng là đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng ấy 4 Nếu a và b cùng vuông góc với c thì a//b II. Tự luận (7 đ): Câu 1 (2.5đ): Xem hình vẽ, cho biết µ µ 0 4 2 A B 120= = Tính số đo các góc: µ µ µ 1 3 3 A , B , A , µ µ µ 2 4 1 A , B , B Câu 2 (2.5đ): Cho ∆ABC. a, Qua đỉnh A, hãy vẽ đường thẳng a song song với BC, qua đỉnh C , hãy vẽ đường thẳng b song song với AB. b, Hai đường thẳng a và b cắt nhau tại D. Nêu tên hai cặp góc bằng nhau trong hình . Vì sao ? Câu 3 (1đ): Trong hình bên, biết: µ 1 M =120 0 , µ 1 N =60 0 , $ F =90 0 . Xét xem a và c có vuông góc với nhau không? Câu 4 (1đ): Cho hình vẽ. Biết · ABC = 51 0 ; · BCy = 128 0 ; · xAB = 77 0 Chứng minh rằng : xx' // Cy 6 ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM TOÁN 7 - TIẾT 16 NĂM HỌC 2010-2011 ĐỀ 1 I. Trắc nghiệm (3 đ): Câu 1: A Câu 2: C Câu 3: Câu Đúng Sai 1 x 2 x 3 x 4 x II. Tự luận (7 đ): Câu 1 (2.5 đ): Vì µ µ 0 4 2 A B 120= = ( µ µ 4 2 A và B sole trong nên x // y) 0.5 đ a, - µ µ 0 1 4 A 180 A= − ( µ 4 A , µ 1 A kề bù) 0.5 đ ⇒ µ 1 A = 180 0 - 120 0 = 60 0 0.25 đ - µ µ 3 1 B A= = 60 0 (so le trong) 0.25 đ - µ µ 0 3 3 A B 60= = (đồng vị) 0.25 đ b, - µ µ 2 2 A B= = 120 0 (đồng vị) 0.25 đ - µ µ 4 4 B A= = 120 0 (đồng vị) 0.25 đ - µ µ 1 1 B A= = 60 0 (đồng vị) 0.25 đ Câu 2 (2.5 đ): a, Vẽ hình đúng 1 đ b, Hai cặp góc bằng nhau: (Nêu được mỗi cặp góc đúng 0.75 đ) VD: Vì AD // BC nên: - · · BAC ACD= (So le trong) 0.75 đ - · · CAD ACB= (So le trong) 0.75 đ Câu 3 (2 đ): Ta có µ µ 1 1 M và N là hai góc trong cùng phía 0.25 đ µ µ 1 1 M N+ = 120 0 + 60 0 = 180 0 nên a // b 0.75 đ c ⊥ b ⇒ c ⊥ a 0.75 đ 7 ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM TOÁN 7 - TIẾT 16 NĂM HỌC 2010-2011 ĐỀ 2 I. Trắc nghiệm (3 đ): Câu 1: G Câu 2: A Câu 3: Câu Đúng Sai 1 x 2 x 3 x 4 x II. Tự luận (7 đ): Câu 1 (2.5 đ): Vì µ µ 0 2 4 C D 70= = nên a // b 0.5 đ a, - µ µ 0 1 4 C 180 C= − ( µ 4 C , µ 1 C kề bù) 0.5 đ ⇒ µ 1 C = 180 0 - 70 0 = 110 0 0.25 đ - µ µ 3 1 D C= = 110 0 (so le trong) 0.25 đ - µ µ 0 3 3 C D 110= = (đồng vị) 0.25 đ b, - µ µ 2 2 C D= = 70 0 (đồng vị) 0.25 đ - µ µ 4 4 D C= = 70 0 (đồng vị) 0.25 đ - µ µ 1 1 D C= = 110 0 (đồng vị) 0.25 đ Câu 2 (2.5 đ): a, Vẽ hình đúng 1 đ b, Hai cặp góc bằng nhau: (Nêu được mỗi cặp góc đúng 0.75 đ) VD: Vì MQ // NP nên: - · · NMP MPQ= (So le trong) 0.75 đ - · · PMQ MPN= (So le trong) 0.75 đ Câu 3 (2 đ): Ta có µ µ 1 1 A và B là hai góc trong cùng phía 0.25 đ µ µ 1 1 A B+ = 115 0 + 65 0 = 180 0 nên x // y 0.75 đ z ⊥ y ⇒ z ⊥ x 0.75 đ 8 ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM TOÁN 7 - TIẾT 16 NĂM HỌC 2010-2011 ĐỀ 3 I. Trắc nghiệm (3 đ): Câu 1: A Câu 2: J Câu 3: Câu Đúng Sai 1 x 2 x 3 x 4 x II. Tự luận (7 đ): Câu 1 (2.5 đ): Vì µ µ 0 2 4 C D 80= = nên a // b 0.5 đ a, - µ µ 0 1 4 C 180 C= − ( µ 4 C , µ 1 C kề bù) 0.5 đ ⇒ µ 1 C = 180 0 - 80 0 = 100 0 0.25 đ - µ µ 3 1 D C= = 100 0 (so le trong) 0.25 đ - µ µ 0 3 3 C D 100= = (đồng vị) 0.25 đ b, - µ µ 2 2 C D= = 80 0 (đồng vị) 0.25 đ - µ µ 4 4 D C= = 80 0 (đồng vị) 0.25 đ - µ µ 1 1 D C= = 100 0 (đồng vị) 0.25 đ Câu 2 (2.5 đ): a, Vẽ hình đúng 1 đ b, Hai cặp góc bằng nhau: (Nêu được mỗi cặp góc đúng 0.75 đ) Câu 3 (2 đ): Ta có µ µ 1 1 A và B là hai góc trong cùng phía 0.25 đ µ µ 1 1 A B+ = 130 0 + 50 0 = 180 0 nên x // y 0.75 đ z ⊥ y ⇒ z ⊥ x 0.75 đ 9 ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM TOÁN 7 - TIẾT 16 NĂM HỌC 2010-2011 ĐỀ 4 I. Trắc nghiệm (3 đ): Câu 1: O Câu 2: A Câu 3: Câu Đúng Sai 1 x 2 x 3 x 4 x II. Tự luận (7 đ): Câu 1 (2.5 đ): Vì µ µ 0 2 4 C D 60= = nên a // b 0.5 đ a, - µ µ 0 1 4 C 180 C= − ( µ 4 C , µ 1 C kề bù) 0.5 đ ⇒ µ 1 C = 180 0 - 60 0 = 120 0 0.25 đ - µ µ 3 1 D C= = 120 0 (so le trong) 0.25 đ - µ µ 0 3 3 C D 120= = (đồng vị) 0.25 đ b, - µ µ 2 2 C D= = 60 0 (đồng vị) 0.25 đ - µ µ 4 4 D C= = 60 0 (đồng vị) 0.25 đ - µ µ 1 1 D C= = 120 0 (đồng vị) 0.25 đ Câu 2 (2.5 đ): a, Vẽ hình đúng 1 đ b, Hai cặp góc bằng nhau: (Nêu được mỗi cặp góc đúng 0.75 đ) Câu 3 (2 đ): Ta có µ µ 1 1 A và B là hai góc trong cùng phía 0.25 đ µ µ 1 1 A B+ = 110 0 + 70 0 = 180 0 nên x // y 0.75 đ z ⊥ y ⇒ z ⊥ x 0.75 đ 10 . TIT 16 KIM TRA CHNG I I- Mục tiêu Thông qua tiết kiểm tra đánh giá việc tiếp thu kiến thức của học sinh cũng nh phơng pháp giảng dạy của học sinh Lớp: . ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Môn : Đ I SỐ 7 Ngày : . i m: ĐỀ B I. ĐỀ B I: B i 1: (1,25 i m) i n dấu “x” vào ô thích hợp v i n i dung
- Xem thêm -

Xem thêm: De kiem tra chuong I Dai Hinh co ma tran dap an, De kiem tra chuong I Dai Hinh co ma tran dap an, De kiem tra chuong I Dai Hinh co ma tran dap an

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-chuong-i-dai-hinh-co-ma-tran-dap-an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP