Bat Phuong trinh bac nhat

37 36 0
Steve Ballmer

Steve Ballmer

Tải lên: 11,583 tài liệu

  • Loading...
1/37 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 04:10

Giáo viên th c hi n: TR N NH Tự ệ Ầ Ậ Môn ĐẠI SỐ 8 ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THCS LÊ LI SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH PHÚ N PHỊNG GD&ĐT THÀNH PHỐ TUY HỊA Bài 1: Ghép mỗi BPT ở cột trái ứng với biểu diễn tập nghiệm của BPT đó ở cột phải để được kết quả đúng. -3 O  O 2  O 2  -3 O  O 2  a) x < -3 b) x > 2 c) x ≤ 2 d) x ≥ -3 a → 5 b → 3 c → 2 d → 1 BPT BIỂU DIỄN TẬP NGHIỆM ĐÁP ÁN Bài 2: Kiểm tra xem giá trò x = 4 không phải là nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau:  c) 2x – 3 < 0  b) 0x + 5 > 0  a) 5x – 15 > 0  d) x 2 > 0   ĐỊNH NGHĨA ĐỊNH NGHĨA . . Tiết 61 Tiết 61 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN Tiết 61 Tiết 61 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN   HAI HAI QUY TẮC BIẾN ĐỔI BPT. QUY TẮC BIẾN ĐỔI BPT.   BÀI TẬP . BÀI TẬP . Bất phương trình dạng ax + b < 0 (hoặc ax + b > 0; ax + b ≤ 0; ax + b ≥ 0) trong đó a và b là hai số đã cho, a ≠ 0, được gọi là bất phương trình bậc nhất một ẩn. ax + b 0 (a ≠ 0) ≤ ≥ < >= Tiết 61 Tiết 61 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN Tiết 61 Tiết 61 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN  c) 5x – 15 ≥ 0  b) 0x + 5 > 0  a) 2x – 3 < 0  d) x 2 > 0 BPT nào sau đây là BPT bậc nhất một ẩn ? X X 1. ĐỊNH NGHĨA: (SGK/43)  ?1 SGK/ 43  Dùng tính chất về liên hệ giữa thứ tự và phép cộng để giải thích: Nếu a + b < c ⇒ a < c - b (1) Giải thích: Ta có: a + b < c ⇒ a a + b < c + (-b) – b+ (-b) Tiết 61 Tiết 61 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN Tiết 61 Tiết 61 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN 1. ĐỊNH NGHĨA:(SGK/43)  ?1- SGK/ 43 2. HAI QUY TẮC BIẾN ĐỔI BẤT PHƯƠNG TRÌNH:  Dùng tính chất về liên hệ giữa thứ tự và phép cộng để giải thích: Nếu a + b < c ⇒ a < c - b (1) Tiết 61 Tiết 61 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN Tiết 61 Tiết 61 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN Nếu a < c – b ⇒ a + b < c (2) Giải thích: Ta có: a < c - b ⇒ a < c - b + b + b < c Từ (1) và (2) ta được: a + b < c ⇔ a < c – b 1. ĐỊNH NGHĨA:(SGK/43)  ?1- SGK/ 43 2. HAI QUY TẮC BIẾN ĐỔI BẤT PHƯƠNG TRÌNH: Tiết 61 Tiết 61 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN Tiết 61 Tiết 61 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN 1. ĐỊNH NGHĨA:(SGK/43)  ?1- SGK/ 43 2. HAI QUY TẮC BIẾN ĐỔI BẤT PHƯƠNG TRÌNH: a. Quy tắc chuyển vế: (SGK/44) a + b < c ⇔ a < c - b a + b < c ⇔ a < c – b Khi chuyển một hạng tử của bất phương trình từ ………………… sang vế kia ta phải …………………… hạng tử đó. vế này đổi dấu Tiết 61 Tiết 61 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN Tiết 61 Tiết 61 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN Giải và minh hoạ nghiệm của bất phương trình trên trục số:  Ví dụ 1: x – 5 < 18 ⇔ x < 18 + 5 ⇔ x < 23 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là {x /x < 23} 23 O 1. ĐỊNH NGHĨA:(SGK/43)  ?1- SGK/ 43 2. HAI QUY TẮC BIẾN ĐỔI BẤT PHƯƠNG TRÌNH: a. Quy tắc chuyển vế: (SGK/44) a + b < c ⇔ a < c - b
- Xem thêm -

Xem thêm: Bat Phuong trinh bac nhat, Bat Phuong trinh bac nhat, Bat Phuong trinh bac nhat

Bình luận về tài liệu bat-phuong-trinh-bac-nhat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP