KẾ HOẠCH THI GVG CẤP TRƯỜNG 10-11

4 89 0
Đặng Thị Hoàng Phượng

Đặng Thị Hoàng Phượng

Tải lên: 11,601 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/4 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 04:10

PHÒNG GD&ĐT MỘC HOÁ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS BÌNH HOÀ ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : /KH-Tr.H Bình Hoà Đông, ngày 01 tháng 10 năm 2010 KẾ HOẠCH HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2010 – 2011 ---------------- – – & — — ---------------- I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : - Nhă ̀ m tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo. - Qua hội thi, các phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo nâng cao chất lượng dạy học, tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy, chọn ra những giáo viên thật sự có năng lực dự thi giáo viên giỏi cấp huyện. - Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ ta ̣ i đơn vi ̣ , từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục. - Hội thi đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục. II. NỘI DUNG: 1. Đối tượng: Tất cả giáo viên đăng ký thi giáo viên giỏi các cấp từ đầu năm. 2. Thể lệ thi : - Mỗi giáo viên dự thi sẽ trải qua 2 vòng thi, nếu đậu ở vòng thứ 1 thì mới tiếp tục thi vòng thứ 2. * Vòng 1: Ngày 06/11/2010 Thi kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm, những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành, tất cả giáo viên thi lý thuyết tập trung bằng hình thức trắc nghiệm, giáo viên sẽ trả lời 50 câu hỏi trong thời gian 45 phút nếu điểm số giáo viên đạt từ 2/3 điểm số tuyệt đối thì xem như là đâu ở vòng thi thứ nhất. * Vòng 2: từ 06/11/2010 đến 20/11/2010 (Thời gian bốc thăm tiết dạy ngày 25/10/2010) Mỗi giáo viên dự thi sau khi bốc thăm chọn bài dự thi sẽ tiến hành soạn giáo án và nộp cho Ban giám khảo duyệt trước ngày 01/11/2010 sau đó ban giám khảo đóng góp cho giáo viên về tự hoàn chỉnh lại giáo án và tiến hành giảng dạy theo lịch bốc thăm. Giáo viện đạt tiết dạy giỏi do Ban giám khảo đánh giá sẽ được công nhận là Giáo viên dạy giỏi cấp trường. Những giáo viên có điểm số đạt từ 19 điểm trở lên sẽ được nhà trường công nhận giáo viên đạt giải đổi mới phương pháp. III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: Nhà trường tiến hành xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 triển khai cho toàn thể giáo viên năm trước ngày 11/10/2010. Ra quyết định thành lập Ban giám khảo hội thi giáo viên giỏi, phổ biến thể lệ chấm thi và tổ chức chọn bài cho giáo viên bốc thăm và lên lịch chấm thi và hoàn thành kỳ thi trước ngày 20/11. Tạo điều kiện thuận lợi về thời gian và tài liệu để giáo viên có thể thể hiện hết năng lực và hoàn thành kỳ thi với kết quả cao nhất. Tổ chức lễ công nhận và khen thưởng các giáo viên điển hình xuất sắc trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Nơi nhận: Phòng GD (báo cáo) Các đoàn thể(phối hợp thực hiện) Các tổ CM (thực hiện) Lưu VT HIỆU TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT MỘC HOÁ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS BÌNH HOÀ ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : /KH-Tr.H Bình Hoà Đông, ngày 01 tháng 10 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập Ban giám khảo chấm thi giáo viên giỏi cấp trường Năm học 2010- 2011 Hiệu trưởng Trường THCS Bình Hòa Đông - Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học 2010– 2011 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Mộc Hóa. - Căn cứ nghị quyết Hội nghị CBCC năm học 2010 – 2011. - Căn cứ trách nhiệm, quyền hạn của Hiệu trưởng trường THCS theo điều lệ trường phổ thông. - Căn cứ vào phẩn chất, năng lực của cán bộ giáo viên và tình hình thực tế của nhà trường QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Thành lập Ban giám khảo chấm thi tay nghề giáo viên năm học 2010 – 2011 gồm những ông (bà) có tên sau: 1. Ông: Nguyễn Tấn Hải Hiệu trưởng Trưởng ban 2. Ông: Nguyễn Việt Tân P.Hiệu trưởng Phó ban 3. Ông: Lê Hoàng Viễn CT. Công đoàn Thành viên 4. Bà: Nguyễn Thị Út Hà TKT tổ xã hội Thành viên 5. Bà: Đặng Thị Hồng Giang TKT tổ tự nhiên Thành viên Điều 2: Ban giám khảo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra theo qui định và báo cáo công khai trước tập thể về kết quả chấm thi tay nghề cũng như tổ chức tuyên dương, khen thưởng các giáo viên điển hình xuất sắc. Điều 3: Các Ông (Bà) có tên ở điều 1chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký! Nơi nhận: Như điều I Lưu VT HIỆU TRƯỞNG LỊCH THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2010 – 2011 THỜI GIAN GIÁO VIÊN DẠY TIẾT LỚP BÀI DẠY KẾT QUẢ . NAM TRƯỜNG THCS BÌNH HOÀ ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : /KH-Tr.H Bình Hoà Đông, ngày 01 tháng 10 năm 2010 KẾ HOẠCH HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG. đăng ký thi giáo viên giỏi các cấp từ đầu năm. 2. Thể lệ thi : - Mỗi giáo viên dự thi sẽ trải qua 2 vòng thi, nếu đậu ở vòng thứ 1 thì mới tiếp tục thi vòng
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH THI GVG CẤP TRƯỜNG 10-11, KẾ HOẠCH THI GVG CẤP TRƯỜNG 10-11, KẾ HOẠCH THI GVG CẤP TRƯỜNG 10-11

Bình luận về tài liệu ke-hoach-thi-gvg-cap-truong-10-11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP