Chương trình kiểm toán mẫu VACPA 0

2 803 11
Hận Mộc

Hận Mộc Gửi tin nhắn

Tải lên: 3,135 tài liệu

  • Loading...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2012, 14:20

Chương trình kiểm toán mẫu VACPAAA-Phần mở đầu-Chỉ mục hồ sơ; H Ni ngy 01 thỏng 10 nm 2010Lời nói đầuHot ng kim toỏn c lp Vit Nam hỡnh thnh t nm 1991, n nay ó cú trờn 170 Cụng ty kim toỏn ang hot ng vi trờn 10.000 ngi lm vic, 1.400 kim toỏn viờn hnh ngh. thc hnh hot ng kim toỏn c lp trờn c s h thng chun mc kim toỏn do B Ti chớnh ban hnh, mi cụng ty u t xõy dng cho mỡnh mt b chng trỡnh kim toỏn. Tuy nhiờn, cht lng v quy mụ chng trỡnh kim toỏn ca cỏc cụng ty u rt khỏc nhau: cỏc cụng ty quc t, cụng ty ln v cụng ty thnh viờn Hóng quc t thc hin hay ỏp dng chng trỡnh kim toỏn ca Hóng quc t; cụng ty va v nh thng ỏp dng chng trỡnh kim toỏn ca cụng ty quc t hoc t xõy dng nhng u cha cú mt chng trỡnh phự hp v khú ỏp dng. Xut phỏt t thc trng ú, Hi Kim toỏn viờn hnh ngh Vit Nam (VACPA), vi s ti tr ca Ngõn hng Th gii (WB), ó thnh lp D ỏn Tng cng nng lc Hi Kim toỏn viờn hnh ngh Vit Nam tin hnh xõy dng b Chng trỡnh kim toỏn (CTKT) mu vi mc ớch gúp phn nõng cao cht lng dch v ca cỏc cụng ty kim toỏn, tng cng s tuõn th cỏc yờu cu ca Chun mc kim toỏn, ng thi lm c s cho vic o to, cp nht v kim tra cht lng dch v hng nm ca hi viờn VACPA.D ỏn ó nhn c s quan tõm, by t nguyn vng mong mun tham gia t rt nhiu chuyờn gia cú kinh nghim v uy tớn ang lm vic ti cỏc Cụng ty kim toỏn ln ti Vit Nam. Sau khi trao i, phng vn trc tip cỏc chuyờn gia, Ban Qun lý d ỏn ó cõn nhc k lng v chớnh thc la chn cỏc chuyờn gia: (1) ễng Nguyn Thnh Lõm, CPA Vit Nam, Thc s k toỏn i hc Sydney Australia, Phú Tng Giỏm c Cụng ty TNHH Kim toỏn Horwath DTL Chuyờn gia trong nc, Chuyờn gia chu trỏch nhim chớnh trong vic xõy dng sn phm ca D ỏn; (2) ễng Lờ Th Vit, CPA Vit Nam, CPA Australia, Thc s kinh t, Giỏm c Kim toỏn Cụng ty TNHH Kim toỏn T vn Nexia ACPA Chuyờn gia trong nc, Chuyờn gia chu trỏch nhim xõy dng sn phm ca D ỏn v phn bin; (3) ễng Melvyn George Crowle, CPA Vit Nam, CPA M, Tng Giỏm c Cụng ty TNHH Grant Thorton Vit Nam Chuyờn gia quc t, Chuyờn gia chu trỏch nhim soỏt xột v chng nhn cht lng sn phm ca D ỏn. V phớa Hi Kim toỏn viờn hnh ngh Vit Nam, CTKT mu ó c xõy dng vi s ch o v chu trỏch nhim trc tip ca ễng Bựi Vn Mai, CPA Vit Nam, FCPA Australia, Phú Ch tch thng trc kiờm Tng Th ký VACPA, ngi ó cú 38 nm hot ng trong lnh vc k toỏn, kim toỏn, cú 08 nm lm Giỏm c Cụng ty kim toỏn u tiờn ca Vit Nam, 10 nm lm V trng V Ch k toỏn v Kim toỏn B Ti chớnh v B Trn Thanh Tho, CPA Vit Nam, y viờn Ban KSCL, Ban CMKT ca VACPA, Th ký chuyờn mụn ca D ỏn.Sau thi gian lm vic tớch cc, tham kho kinh nghim v phng phỏp lun ca cỏc cụng ty kim toỏn ln, vi s phi hp cht ch v trao i, nhn xột thng xuyờn t Ban Qun lý D ỏn, cỏc chuyờn gia ó hon thnh D tho ln 1 - B CTKT mu. Sau khi hon chnh d tho, CTKT mu ny ó c o to v tho lun vi cỏc Cụng ty kim toỏn ngy 27, 28/10/2009 ti H Ni; ó hon thin theo ý kin tham gia trong Hi tho v bng vn bn ca hn 20 Cụng ty v chớnh thc lu hnh ỏp dng th nghim cho mựa kim toỏn 2009/2010 ti 31 Cụng ty kim toỏn. CTKT mu ó tip tc c hon thin theo ý kin tham gia ti hi tho, o to ngy 29, 30/6/2010 tại Đà Nẵng và tham gia bằng văn bản của 27 công ty đã thực hiện thí điểm và 4 công ty kiểm toán quốc tế (Big 4). CTKT mẫu đã được Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) ban hành tại Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 để áp dụng chính thức rộng rãi từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011. Trên cơ sở tuân thủ các quy định của chuẩn mực kiểm toán quốc tế và chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, bộ CTKT mẫu là tài liệu xác định nội dung, lịch trình, phạm vi các thủ tục kiểm toán cần thiết để thực hiện một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính năm cho loại hình doanh nghiệp sản xuất và thương mại, nhưng không nhằm mục đích thay thế các Chuẩn mực Kiểm toán quốc tế, Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và các hướng dẫn có liên quan. Những thủ tục nêu trong bộ CTKT mẫu này là những thủ tục mà các chuyên gia cho rằng đặc biệt quan trọng và khuyến nghị kiểm toán viên và Công ty kiểm toán nên thực hiện đầy đủ trong mỗi cuộc kiểm toán. Kiểm toán viên cần cân nhắc kỹ lưỡng và phải giải thích được cơ sở của việc từ bỏ áp dụng bất kỳ thủ tục nào trong số các thủ tục đã nêu trong bộ CTKT mẫu này. Tuy nhiên, các thủ tục đã nêu chưa phải là toàn bộ các thủ tục cần áp dụng trong một cuộc kiểm toán. Trong suốt quá trình lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán, kiểm toán viên và Công ty kiểm toán phải thường xuyên thực hiện những xét đoán chuyên môn để đưa ra các thủ tục sửa đổi, bổ sung CTKT mẫu này cho phù hợp với đặc điểm và yêu cầu của cuộc kiểm toán và đối tượng khách hàng cụ thể. Ban Quản lý Dự án, VACPA và các chuyên gia sẽ không chịu trách nhiệm và nghĩa vụ có thể xảy ra trực tiếp hoặc gián tiếp do kết quả của việc áp dụng bộ CTKT mẫu này.Theo cam kết với WB, bộ CTKT mẫu này đã được cung cấp miễn phí (bản cứng và bản mềm) cho các Công ty kiểm toán sử dụng và trao tặng cho một số Học viện, trường Đại học kinh tế, tài chính…phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập. Tuy nhiên, quyền đồng sở hữu của bộ CTKT mẫu thuộc về VACPA và chuyên gia tư vấn. Mọi sự trích dẫn, sao chép, sử dụng, đề nghị ghi rõ “Theo nguồn VACPA”. Hiện tại, bộ CTKT mẫu này được áp dụng theo phương thức kiểm toán thủ công, kết hợp một số phần hành có thể thực hiện trên chương trình máy tính như MsWord, MsExcel. Trong giai đoạn tiếp theo, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) sẽ tiếp tục nâng cấp sản phẩm này thành phần mềm kiểm toán trên máy tính, có cập nhật, hoàn thiện hàng năm và sẽ thu phí đối với các đối tượng có nhu cầu sử dụng. Ban Quản lý Dự án, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) xin trân trọng cảm ơn Ngân hàng Thế giới (WB) đã quan tâm và tài trợ cho Dự án. Xin trân trọng cảm ơn các chuyên gia tư vấn đã hợp tác và nỗ lực để hoàn thành sản phẩm của dự án đảm bảo chất lượng và tiến độ đặt ra. Xin trân trọng cảm ơn các Công ty kiểm toán, các kiểm toán viên đã hỗ trợ, đóng góp ý kiến và nhiệt tình tham gia áp dụng thử nghiệm sản phẩm của Dự án. Ban Quản lý Dự án rất mong tiếp tục nhận được những nhận xét, góp ý quý báu của các Công ty kiểm toán, các chuyên gia, các kiểm toán viên và những người quan tâm… đối với bộ CTKT mẫu để có thể tiếp tục cập nhật, sửa đổi, bổ sung cho sản phẩm của Dự án ngày càng hoàn thiện hơn. Ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ:Văn phòng VACPA Hà NộiP.304, Nhà dự án, Số 4 Ngõ I Hàng Chuối, Hà NộiTel: 04.39724334Fax: 04.39724354Email: vacpahn@mof.gov.vn; Website: www.vacpa.org.vn Trân trọng!Bùi Văn MaiGiám đốc Dự án “Tăng cường năng lực Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam”Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký VACPA . tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) ban hành tại Quyết định số 108 9/QĐ -VACPA ngày 01 / 10/ 201 0 để áp dụng chính thức rộng rãi từ kỳ kiểm toán. ngy 01 thỏng 10 nm 201 0Lời nói đầuHot ng kim toỏn c lp Vit Nam hỡnh thnh t nm 1991, n nay ó cú trờn 1 70 Cụng ty kim toỏn ang hot ng vi trờn 10. 000 ngi
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương trình kiểm toán mẫu VACPA 0, Chương trình kiểm toán mẫu VACPA 0, Chương trình kiểm toán mẫu VACPA 0

Bình luận về tài liệu chuong-trinh-kiem-toan-mau-vacpa-0

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP