Tiet 27- Phan tich mot so ra thua so nguyen to - So hoc 6

9 268 5
Charles Ergen

Charles Ergen

Tải lên: 11,612 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/9 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 01:10

N¨m häc 2010 2011 – N¨m häc 2010 2011 – Khác nhau : Số nguyên tố chỉ có 2 ước là 1 và chính nó , còn hợp số có nhiều hơn 2 ước số Trả lời : Trả lời : 1 . Giống nhau : Đều là số tự nhiên lớn hơn 1 . 3 . Hãy viết số 300 dưới dạng một tích của nhiều thừa số lớn hơn 1 , với mỗi thừa số ta lại làm như vậy(nếu có thể). 3 . Ta có : 300 = 3 . 100 = 3 . 2 . 50 = 3 . 2 . 5 . 10 = 3 . 2 . 5 . 2 . 5 3 . Ta có : 300 = 3 . 100 = 3 . 2 . 50 = 3 . 2 . 5 . 10 = 3 . 2 . 5 . 2 . 5 2 . Tập hợp số tự nhiên bao gồm số nguyên tố và hợp số . Đúng hay sai ? 2 . Sai ! Vì số 0 và số 1 cũng là số tự nhiên nhưng khhông là số 2 . Sai ! Vì số 0 và số 1 cũng là số tự nhiên nhưng khhông là số nguyên tố cũng không là hợp số . nguyên tố cũng không là hợp số . Câu 3 cho chúng ta thấy số 300 đã viết được dưới dạng tích của Câu 3 cho chúng ta thấy số 300 đã viết được dưới dạng tích của nhiều thừa số , các thừa số đó đều là số nguyên tố . nhiều thừa số , các thừa số đó đều là số nguyên tố . 1 . Số nguyên tố và hợp số giống nhau và khác nhau ở điểm nào ? 3 3 2 2 2 2 5 5 5 5 TiÕt 27 § 15 . ph©n tÝch mét sè ra thõa sè nguyªn tè 1 . Ph©n tÝch mét sè ra thõa sè nguyªn tè lµ g× ? 1 . Ph©n tÝch mét sè ra thõa sè nguyªn tè lµ g× ? a) VÝ dô : ViÕt sè 300 d­íi d¹ng tÝch cña nhiÒu thõa sè lín h¬n 1 . a) VÝ dô : ViÕt sè 300 d­íi d¹ng tÝch cña nhiÒu thõa sè lín h¬n 1 . 300 300 100 100 50 50 25 25 5 5 2 2 2 2 3 3 5 5 300 300 60 60 30 30 15 15 300 = 3 . 2 . 2 . 5 . 5 . 300 = 3 . 2 . 2 . 5 . 5 . 300 = 5 . 2 . 2 . 3 . 5 . 300 = 5 . 2 . 2 . 3 . 5 . Ph©n tÝch mét sè ra thõa sè nguyªn tè lµ g× ? Ph©n tÝch mét sè ra thõa sè nguyªn tè lµ g× ? Tiết 27 Đ 15 . phân tích một số ra thừa số nguyên tố 1 . Phân tích một số ra thừa số nguyên tố là gì ? 1 . Phân tích một số ra thừa số nguyên tố là gì ? a) Ví dụ : Viết số 300 dưới dạng tích của nhiều thừa số lớn hơn 1 . a) Ví dụ : Viết số 300 dưới dạng tích của nhiều thừa số lớn hơn 1 . 300 = 3 . 2 . 2 . 5 . 5 . 300 = 3 . 2 . 2 . 5 . 5 . 300 = 5 . 2 . 2 . 3 . 5 . 300 = 5 . 2 . 2 . 3 . 5 . Giải : Giải : b) Định nghĩa : b) Định nghĩa : Phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố l viết số đó dưới dạng một tích các thừa số nguyên tố . Chú ý : a . Dạng phân tích ra thừa số nguyên tố của mỗi số nguyên tố l chính số đó . b . Mọi hợp số đều phân tích được ra thừa số nguyên tố . Bài tập áp dụng : Bài tập áp dụng : An phân tích các số 120 ; 306 và 567 ra thừa số nguyên tố như sau : An phân tích các số 120 ; 306 và 567 ra thừa số nguyên tố như sau : 120 = 2 . 3 . 4 . 5 ; 120 = 2 . 3 . 4 . 5 ; 306 = 2 . 3 . 51 ; 306 = 2 . 3 . 51 ; 567 = 9 567 = 9 2 2 . 7 . 7 An làm như trên có đúng không ? Hãy sửa lại trong trường hợp An An làm như trên có đúng không ? Hãy sửa lại trong trường hợp An làm không đúng . làm không đúng . Trả lời : Trả lời : An làm như trên là sai . An làm như trên là sai . Sửa lại là : Sửa lại là : 120 = 2 . 2 . 2 . 3 . 5 = 120 = 2 . 2 . 2 . 3 . 5 = 2 2 3 3 . 3 . 5 . 3 . 5 . . 306 = 2 . 3 . 3 . 17 = 306 = 2 . 3 . 3 . 17 = 2 . 3 2 . 3 2 2 . 17 . 17 . . 567 = 3 . 3 . 3 . 3 . 7 = 567 = 3 . 3 . 3 . 3 . 7 = 3 3 4 4 . 7 . . 7 . 2 . Cách Phân tích một số ra thừa số nguyên tố . 2 . Cách Phân tích một số ra thừa số nguyên tố . Phân tích ra thừa số nguyên tố theo cột dọc : Phân tích ra thừa số nguyên tố theo cột dọc : 300 300 2 2 150 150 2 2 75 75 3 3 25 25 5 5 5 5 5 5 1 1 300 300 = 2 . 2 . 3 . 5 . 5 = 2 . 2 . 3 . 5 . 5 = 2 = 2 2 2 . 3 . 5 . 3 . 5 2 2 420 420 2 2 210 210 2 2 105 105 3 3 35 35 5 5 7 7 7 7 1 1 420 420 = 2 . 2 . 3 . 5 . 7 = 2 . 2 . 3 . 5 . 7 = 2 = 2 2 2 . 3 . 5 . 7 . 3 . 5 . 7 Nhận xét : Nhận xét : Dù phân tích 1 số ra thừa số nguyên tố bằng cách nào thì cuối cùng ta cũng được 1 kết quả duy nhất Bài tập áp dụng : Bài tập áp dụng : Bài 125 SGK trang 50 . Bài 125 SGK trang 50 . Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố : Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố : 60 84 285 1035 60 84 285 1035 60 60 2 2 30 30 2 2 15 15 3 3 5 5 5 5 1 1 Giải Giải 84 84 42 42 21 21 7 7 1 1 2 2 2 2 3 3 7 7 285 285 3 3 95 95 5 5 19 19 19 19 1 1 1035 1035 345 345 3 3 115 115 3 3 23 23 5 5 23 23 1 1 60 = 2 60 = 2 2 2 . 3 . 5 . 3 . 5 84 = 2 84 = 2 2 2 . 3 . 7 . 3 . 7 285 = 3 . 5 . 19 285 = 3 . 5 . 19 1035 = 3 1035 = 3 2 2 . 5 . 23 . 5 . 23 a) Hãy chỉ ra các ước nguyên tố của mỗi số đó ? a) Hãy chỉ ra các ước nguyên tố của mỗi số đó ? b) Tìm tập hợp các ước của mối số đó ? b) Tìm tập hợp các ước của mối số đó ? Ư(60) = {1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 10 ; 12 ; 15 ; 20 ; 30 ; 60} Ư(60) = {1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 10 ; 12 ; 15 ; 20 ; 30 ; 60} Ư(84) = {1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 7 ; 12 ; 14 ; 21 ; 28 ; 42 ; 84} Ư(84) = {1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 7 ; 12 ; 14 ; 21 ; 28 ; 42 ; 84} Ư(285) = {1 ; 3 ; 5 ; 15 ; 19 ; 57 ; 95 ; 285} Ư(285) = {1 ; 3 ; 5 ; 15 ; 19 ; 57 ; 95 ; 285} Ư(1035) = {1 ; 3 ; 5 ; 9 ; 15 ; 23 ; 45 ; 69 ; 105 ; 207 ;345 ; 1035} Ư(1035) = {1 ; 3 ; 5 ; 9 ; 15 ; 23 ; 45 ; 69 ; 105 ; 207 ;345 ; 1035} - Học kỹ bài , xem kỹ các ví dụ Chú ý các phương pháp phân tích . - Học thuộc các định nghĩa chú ý nhận xét trong SGK . - Làm các bài tập 127 , 128 , 129 (trang 50 SGK) và bài 166 (SBT trang 22). Hướng dẫn học ở nhà : C¸ch t×m tËp hîp c¸c ­íc cña mét sè : C¸ch t×m tËp hîp c¸c ­íc cña mét sè : 84 84 42 42 21 21 7 7 1 1 2 2 2 2 3 3 7 7 1 1 2 2 4 4 3 3 6 6 12 12 7 7 14 14 21 21 28 28 42 42 84 84 TËp hîp c¸c ­íc cña 84 lµ : TËp hîp c¸c ­íc cña 84 lµ : ¦(84) = {1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 7 ; 12 ; 14 ; 21 ; 28 ; 42 ; 84} ¦(84) = {1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 7 ; 12 ; 14 ; 21 ; 28 ; 42 ; 84} . số 120 ; 3 06 và 567 ra thừa số nguyên tố như sau : 120 = 2 . 3 . 4 . 5 ; 120 = 2 . 3 . 4 . 5 ; 3 06 = 2 . 3 . 51 ; 3 06 = 2 . 3 . 51 ; 567 = 9 567 = 9 2 2. 125 SGK trang 50 . Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố : Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố : 60 84 285 1035 60 84 285 1035 60 60 2 2 30
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiet 27- Phan tich mot so ra thua so nguyen to - So hoc 6, Tiet 27- Phan tich mot so ra thua so nguyen to - So hoc 6, Tiet 27- Phan tich mot so ra thua so nguyen to - So hoc 6

Bình luận về tài liệu tiet-27-phan-tich-mot-so-ra-thua-so-nguyen-to-so-hoc-6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP