Tiet 27- Phan tich mot so ra thua so nguyen to - So hoc 6

Charles Ergen
Charles Ergen(11613 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 247
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 9 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 01:10

Mô tả: N¨m häc 2010 2011 – N¨m häc 2010 2011 – Khác nhau : Số nguyên tố chỉ có 2 ước là 1 và chính nó , còn hợp số có nhiều hơn 2 ước số Trả lời : Trả lời : 1 . Giống nhau : Đều là số tự nhiên lớn hơn 1 . 3 . Hãy viết số 300 dưới dạng một tích của nhiều thừa số lớn hơn 1 , với mỗi thừa số ta lại làm như vậy(nếu có thể). 3 . Ta có : 300 = 3 . 100 = 3 . 2 . 50 = 3 . 2 . 5 . 10 = 3 . 2 . 5 . 2 . 5 3 . Ta có : 300 = 3 . 100 = 3 . 2 . 50 = 3 . 2 . 5 . 10 = 3 . 2 . 5 . 2 . 5 2 . Tập hợp số tự nhiên bao gồm số nguyên tố và hợp số . Đúng hay sai ? 2 . Sai ! Vì số 0 và số 1 cũng là số tự nhiên nhưng khhông là số 2 . Sai ! Vì số 0 và số 1 cũng là số tự nhiên nhưng khhông là số nguyên tố cũng không là hợp số . nguyên tố cũng không là hợp số . Câu 3 cho chúng ta thấy số 300 đã viết được dưới dạng tích của Câu 3 cho chúng ta thấy số 300 đã viết được dưới dạng tích của nhiều thừa số , các thừa số đó đều là số nguyên tố . nhiều thừa số , các thừa số đó đều là số nguyên tố . 1 . Số nguyên tố và hợp số giống nhau và khác nhau ở điểm nào ? 3 3 2 2 2 2 5 5 5 5 TiÕt 27 § 15 . ph©n tÝch mét sè ra thõa sè nguyªn tè 1 . Ph©n tÝch mét sè ra thõa sè nguyªn tè lµ g× ? 1 . Ph©n tÝch mét sè ra thõa sè nguyªn tè lµ g× ? a) VÝ dô : ViÕt sè 300 d­íi d¹ng tÝch cña nhiÒu thõa sè lín h¬n 1 . a) VÝ dô : ViÕt sè 300 d­íi d¹ng tÝch cña nhiÒu thõa sè lín h¬n 1 . 300 300 100 100 50 50 25 25 5 5 2 2 2 2 3 3 5 5 300 300 60 60 30 30 15 15 300 = 3 . 2 . 2 . 5 . 5 . 300 = 3 . 2 . 2 . 5 . 5 . 300 = 5 . 2 . 2 . 3 . 5 . 300 = 5 . 2 . 2 . 3 . 5 . Ph©n tÝch mét sè ra thõa sè nguyªn tè lµ g× ? Ph©n tÝch mét sè ra thõa sè nguyªn tè lµ g× ? Tiết 27 Đ 15 . phân tích một số ra thừa số nguyên tố 1 . Phân tích một số ra thừa số nguyên tố là gì ? 1 . Phân tích một số ra thừa số nguyên tố là gì ? a) Ví dụ : Viết số 300 dưới dạng tích của nhiều thừa số lớn hơn 1 . a) Ví dụ : Viết số 300 dưới dạng tích của nhiều thừa số lớn hơn 1 . 300 = 3 . 2 . 2 . 5 . 5 . 300 = 3 . 2 . 2 . 5 . 5 . 300 = 5 . 2 . 2 . 3 . 5 . 300 = 5 . 2 . 2 . 3 . 5 . Giải : Giải : b) Định nghĩa : b) Định nghĩa : Phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố l viết số đó dưới dạng một tích các thừa số nguyên tố . Chú ý : a . Dạng phân tích ra thừa số nguyên tố của mỗi số nguyên tố l chính số đó . b . Mọi hợp số đều phân tích được ra thừa số nguyên tố . Bài tập áp dụng : Bài tập áp dụng : An phân tích các số 120 ; 306 và 567 ra thừa số nguyên tố như sau : An phân tích các số 120 ; 306 và 567 ra thừa số nguyên tố như sau : 120 = 2 . 3 . 4 . 5 ; 120 = 2 . 3 . 4 . 5 ; 306 = 2 . 3 . 51 ; 306 = 2 . 3 . 51 ; 567 = 9 567 = 9 2 2 . 7 . 7 An làm như trên có đúng không ? Hãy sửa lại trong trường hợp An An làm như trên có đúng không ? Hãy sửa lại trong trường hợp An làm không đúng . làm không đúng . Trả lời : Trả lời : An làm như trên là sai . An làm như trên là sai . Sửa lại là : Sửa lại là : 120 = 2 . 2 . 2 . 3 . 5 = 120 = 2 . 2 . 2 . 3 . 5 = 2 2 3 3 . 3 . 5 . 3 . 5 . . 306 = 2 . 3 . 3 . 17 = 306 = 2 . 3 . 3 . 17 = 2 . 3 2 . 3 2 2 . 17 . 17 . . 567 = 3 . 3 . 3 . 3 . 7 = 567 = 3 . 3 . 3 . 3 . 7 = 3 3 4 4 . 7 . . 7 . 2 . Cách Phân tích một số ra thừa số nguyên tố . 2 . Cách Phân tích một số ra thừa số nguyên tố . Phân tích ra thừa số nguyên tố theo cột dọc : Phân tích ra thừa số nguyên tố theo cột dọc : 300 300 2 2 150 150 2 2 75 75 3 3 25 25 5 5 5 5 5 5 1 1 300 300 = 2 . 2 . 3 . 5 . 5 = 2 . 2 . 3 . 5 . 5 = 2 = 2 2 2 . 3 . 5 . 3 . 5 2 2 420 420 2 2 210 210 2 2 105 105 3 3 35 35 5 5 7 7 7 7 1 1 420 420 = 2 . 2 . 3 . 5 . 7 = 2 . 2 . 3 . 5 . 7 = 2 = 2 2 2 . 3 . 5 . 7 . 3 . 5 . 7 Nhận xét : Nhận xét : Dù phân tích 1 số ra thừa số nguyên tố bằng cách nào thì cuối cùng ta cũng được 1 kết quả duy nhất Bài tập áp dụng : Bài tập áp dụng : Bài 125 SGK trang 50 . Bài 125 SGK trang 50 . Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố : Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố : 60 84 285 1035 60 84 285 1035 60 60 2 2 30 30 2 2 15 15 3 3 5 5 5 5 1 1 Giải Giải 84 84 42 42 21 21 7 7 1 1 2 2 2 2 3 3 7 7 285 285 3 3 95 95 5 5 19 19 19 19 1 1 1035 1035 345 345 3 3 115 115 3 3 23 23 5 5 23 23 1 1 60 = 2 60 = 2 2 2 . 3 . 5 . 3 . 5 84 = 2 84 = 2 2 2 . 3 . 7 . 3 . 7 285 = 3 . 5 . 19 285 = 3 . 5 . 19 1035 = 3 1035 = 3 2 2 . 5 . 23 . 5 . 23 a) Hãy chỉ ra các ước nguyên tố của mỗi số đó ? a) Hãy chỉ ra các ước nguyên tố của mỗi số đó ? b) Tìm tập hợp các ước của mối số đó ? b) Tìm tập hợp các ước của mối số đó ? Ư(60) = {1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 10 ; 12 ; 15 ; 20 ; 30 ; 60} Ư(60) = {1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 10 ; 12 ; 15 ; 20 ; 30 ; 60} Ư(84) = {1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 7 ; 12 ; 14 ; 21 ; 28 ; 42 ; 84} Ư(84) = {1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 7 ; 12 ; 14 ; 21 ; 28 ; 42 ; 84} Ư(285) = {1 ; 3 ; 5 ; 15 ; 19 ; 57 ; 95 ; 285} Ư(285) = {1 ; 3 ; 5 ; 15 ; 19 ; 57 ; 95 ; 285} Ư(1035) = {1 ; 3 ; 5 ; 9 ; 15 ; 23 ; 45 ; 69 ; 105 ; 207 ;345 ; 1035} Ư(1035) = {1 ; 3 ; 5 ; 9 ; 15 ; 23 ; 45 ; 69 ; 105 ; 207 ;345 ; 1035} - Học kỹ bài , xem kỹ các ví dụ Chú ý các phương pháp phân tích . - Học thuộc các định nghĩa chú ý nhận xét trong SGK . - Làm các bài tập 127 , 128 , 129 (trang 50 SGK) và bài 166 (SBT trang 22). Hướng dẫn học ở nhà : C¸ch t×m tËp hîp c¸c ­íc cña mét sè : C¸ch t×m tËp hîp c¸c ­íc cña mét sè : 84 84 42 42 21 21 7 7 1 1 2 2 2 2 3 3 7 7 1 1 2 2 4 4 3 3 6 6 12 12 7 7 14 14 21 21 28 28 42 42 84 84 TËp hîp c¸c ­íc cña 84 lµ : TËp hîp c¸c ­íc cña 84 lµ : ¦(84) = {1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 7 ; 12 ; 14 ; 21 ; 28 ; 42 ; 84} ¦(84) = {1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 7 ; 12 ; 14 ; 21 ; 28 ; 42 ; 84} . số 120 ; 3 06 và 567 ra thừa số nguyên tố như sau : 120 = 2 . 3 . 4 . 5 ; 120 = 2 . 3 . 4 . 5 ; 3 06 = 2 . 3 . 51 ; 3 06 = 2 . 3 . 51 ; 567 = 9 567 = 9 2 2. 125 SGK trang 50 . Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố : Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố : 60 84 285 1035 60 84 285 1035 60 60 2 2 30

— Xem thêm —

Xem thêm: Tiet 27- Phan tich mot so ra thua so nguyen to - So hoc 6, Tiet 27- Phan tich mot so ra thua so nguyen to - So hoc 6, Tiet 27- Phan tich mot so ra thua so nguyen to - So hoc 6

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tiet-27-phan-tich-mot-so-ra-thua-so-nguyen-to-so-hoc-6

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.16884112358093 s. Memory usage = 18.55 MB