Giao an am nhac 6

Felix Bloch
Felix Bloch(11535 tài liệu)
(18 người theo dõi)
Lượt xem 37
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 79 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 18:10

Mô tả: Giáo án Âm Nhạc 6 ______________________________________________________________________________     BÀI MỞ ĐẦU  !"#$  %&'()*+* I.Mục tiêu bài học: $,-./0112345/26/7683/, 93:;<=,45,0,>/83?6@,/<:6@A/ 06BCD1(E,,F+126F3 II. Chuẩn bị: $GH$+83/,I J1HDK/, III. Tiến trình lên lớp: Ổn định tổ chức  L.Kiểm tra bài cũ  M Bài mới:  NGiới thiệu bài HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS +/1DO +  /<P  Q  4 ./RFS06 +/1DO 1041T1O16/R,/ +B15./1U +T,   1P1  6/12  3?  83  /,  V 6@<W$ FG/0112383/, 3/,;/26/E/X83 6/F/BYB<=,,/Z/;Z,H[ BU1\6O6D]6/^1E161/ 6/,_F,<W1 D 1P1  6/12 45 ,/<: 6@A/ `3M]1 Z,/06,-603D1/06,/R/ 6/a, /,  ;R  4  67>  BZ,  /,  ,- 3<W1D167>BZ,/, 3/,6/<W6/a,,-bD1 c;/X.1^6/a,83 /,>/d6/?,-Q,/a L7>/06SE,,F+126F3 /eDK/,D1SE,,F O;P>/06;W1,_FD1/06 $/1D1 $BZ,4/1D1 $/1D1 $6/ef1 $/e $6/g,/12 1 Giáo án Âm Nhạc 6 ______________________________________________________________________________ +;<h4iFF1 /U/129,6/01/1T36@FH /[3/ j<h,8J<W41/SF k8k0,S86/[$ 6/<W /06,/Xl6/[m6/n>/:H,iF ;1,/BC $  iF  ;1  ,/ BC IV. CỦNG C ố , DẶN DÒ: NCủng cố$,0,/-36@A/DD1/06 * Dặn dò: 06BCSE,,F /oDp61^6L 6/0K3 d6@<V  2 Giáo án Âm Nhạc 6 ______________________________________________________________________________  ' L  qr+r# 1^6L qrJs  (**  I. M ỤC TIÊU BÀI HỌC 06BC1F1B124;W1,FD1/061^,/?4Z,W -6/T3/1UD1^6456/^1P183/,SFD1BZ,6/T3: $D1^66@A/DD1/06V3a,B]/,/t/: 10u,,0e3T/DA/46A/6/801HB.^6 II. CHUẨN BỊ: 1;126/F3./O $GH$+83/,I LJ`[/Z, JJ1HqK/, III. TI ẾN TRÌNH LÊN LỚP vBp/6d,/a,.1U36@FtE LG1U36@FD1,w/FB1U3x 3/,;Ay3/,,-60,uAy J0>083/,;/26/76,_F836/F/H,-6R/6@5,O36@g,61^>`383 6/F/,_F1Z/06/z,/,,u Mq13P1 HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS +/1DO +  T  ,  $ BZ, +1P16/12 +1P16/12   Z,  /06  D1   +r# F1P16/12   /,  {  &/3  T  1/ K3|Mxj60,1O,_F/15 ,F  ./C,  3  /,  ,_F  ? 6@0H1OpHBK36/93H \/06H\6/], 0,,F./C,,_F?41^6,/ 6/1^/1/</1^,B}? FH1^;TB41TH0/ ~6d16/:H q11^,/?4Z,W B<=,060,K3|•€ q1 /06-1;T<P,4Z,_F6d1 $/1D1 $BZ,46@O;W1,8 /•1 $/e $/e4/1,/~> 3 Giáo án Âm Nhạc 6 ______________________________________________________________________________ +/1DO +B15./1U +/•1 +B +B1F1B12 6‚,8 +T, +/1DO +T, +6@A/D 6/:H33E,],E/ƒF DA//X/pH B.^61XF ,0,86],6@T6/^1P1 DZ,/06 /eDK3Q q1/06,/1F;33nBy `3LBFHDD;B12> ./C, „1B,-…,8 $;26/F/6/e61^66n ,_FD1 7>/066‚,8jW1 „1 ,8 /06  MH…  ;H  E1 ,0, ,86//BHE1,0,B 6//D13]6iF;P>/06B FH3]6iF;P>/06BD 06BB_,OD1 Lq1BZ,6/T3 (** +T,$BZ,$G†•H| +/063Q3]6ED1/06BY ,/oDp $/1D1 $/e $6@O;W1 $;26/F/ $/06;W16‚,8 $,O;P>6/g,/12 $/1D1 $BZ,D1 $/e IV. CỦNG C ố , DẶN DÒ: * Củng cố: /$6@A/Dtiếng chuông và ngọn cờ6/e/,B23 * Dặn dò: $45/Z,6/],;W1H/06BC1F1B12D1/06 /oDp61^6M 6/0K3 d6@<V 4 Giáo án Âm Nhạc 6 ______________________________________________________________________________  M  M %&qr'+r# j‡ˆ‰‡Š** 'G‡ I.Mục tiêu bài học: $/066/6/u,D0161^,/?4Z,W $;3Se4P1,0,6/],6R/,_F836/F/4,0,.R/12,_F83/,: ‹6A/T/ƒFDA/4B.^66/^1P1 II. CHUẨN BỊ: JJ1HqK/, qO>/u III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: vBp/6d,/a, LG1U36@FD1,w6/FB1U3x @A/DD1/061^,/?4Z,Wy J0>0/06BC1F1B1246/U/126A/,O3D1/06 Mq13P1 HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS +/1DO +B +B15./1U +T, +iFF1 +/<PQ +/1DO +6/g,/12 +1O16/R,/ +1O16/R,/ 1. Ôn tập bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ j26/F/ /e;1D1/06SFDK O;P>6@A/D/,/A/D1/06 +/e4/<PQ/iFF1 2. Nhạc lý: Những thuộc tính của âm thanh- Các kí hiệu âm nhạc F/X6/],6R/,_F836/F/ +6/g,/123]64161^B]4 6@A/DB/, <W16F,/1F836/F/6//L;1 j16/a/n6./?,-B],F6/n>H 6@3D`@f@26Z1;;61^B] cj16/aL,-…6/],6R/@f@26;83 6/F/[6@83/, qE6/],6R/,_F836/F/; cFB]B],F6/n>Œ6@3Dd• c@<WB]J]819 c<WB]J]3//Ž $/1D1 $;26/F/ $/e $6@A/D $;<h $6/g,/1@I€ $/1D1 $/e $/1D1 $/1D1 5 Giáo án Âm Nhạc 6 ______________________________________________________________________________ +/063Q +/1DO +1O1O1 +1O16/R,/ +1O c39,$9,6/01,_F836/F/ TQ,/a D/X.R/12836/F/ N0,.R/1245,FB] <W16Fiub6TE6BU/1,F B],_F836/F/ J!s•*$•j*$J NG/?/, `3K3ƒ.‘H,0,/ B5/F0,ƒ.‘66//…./e 1,0,ƒ4./e,/R/,ƒ,- ,0,ƒH./e>/uV6@T/z,V<P1 ./?/,  NG/-F/, j.R/12[BUk0,Bp/6TE6 6@T./?/,-M;1./-F/, ./F    ./-F  ’FH  ./-F  B?  /< 6/<Wiu./-F $6/ef1 $/1D1 $/1D1 $  6/e  f1  4 /1D1 $/1D1 IV. CỦNG C  , DẶN DÒ: N_,ET,$/9,;13]6E.1^6/a,/,;R6@T N‹zƒ67>/1,0,E6/,6@T./?./-F 6/0K3 d6@<V 6 Giáo án Âm Nhạc 6 ______________________________________________________________________________  …  1^6… j“'G‡!"#J‰ Š** %&JJ$)  I.Mục tiêu bài học: $/7D1^64;3Se4P1,0,/R/E6/,6/<Wz>6@DO/,4SF /21XF,0,/A/E66@T./? $;3Se4BZ,B<=,,0,E6/,6@T./?467>/eHBZ,,0,83B- ƒF41,[./?./RBT36@K6/?SFD0167>BZ,/, II. CHUẨN BỊ: J qO>/u III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: vBp/6d,/a, LG1U36@FD1,w6/FB1U3x Y.‘./?/,./-F4/14p6@RbE6/,6@T./?y J0>0$.‘./?/,4/1,0,E6J!s•*$•j Mq13P1 HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS +/1DO +  B  4  6@e DO>/u +1O16/R,/ +/<PQ4 ,/+‹ 1. Nhạc lí: CÁC KÍ HIỆU GHI TRƯỜNG ĐỘ CỦA ÂM THANH 4B,///e46@e;T DO>/u6@R,/BD18‹GR 4”3B16/K3315F3 $/7k~6,0,;1.R/126@ D1/06 FA/E6;.R/12/1B]8 19,_F836/F/ E6 =2 = 4 =8 =16 D  0,/  41^6  ,0,  /A/  E6  6@T ./? c  E6  /,  ,-  /A/  D  u,•3 /1T45>/RF6F>/O1 c0,E6/,Vƒ6/aMHB?1 E6  ,-  6/U  SF  ;T  /z,  SF $/1D1 $/e4SF 06 $/7k~6 $  /e  4  /1 D1 $  /e  4  /1 D1 7 Giáo án Âm Nhạc 6 ______________________________________________________________________________ +/1DO +1O16/R,/ +/1DO +6@eDO>/u +/•1 +/•1 +B +B +67> +T, +/<PQ kE c0,E66‚./e6/aM6@V;THB?1 E66/<WSFkEH,0,E6V ./e6/aL6@VkEB?1E66/<W SF;T c0,E63-,V,//F,-6/U E14P1/FD•3]64,//z,L 4,/ ,‹n;z j.R/12,/t6/W11F63 /t,_F836/F/3„1/A/E6,- n;z6<:a 2. Tập đọc nhạc: TĐN số 1 +6@eDO>/uD16BE $SF06 q1J45,FB]d3/X6T E6Ay q1J`3/X/A/E6y   j2  6/F/  J?  !T  1  •F $jF +B1F1B12 $BZ,E6/,6/eB /~>;W1 /1F;P>6//L/-3/-3 BZ,/,H/-3/~>;W1 $/1D1 $/1D1 $SF06 $6@O;W1 $6@O;W1 $;26/F/ $/e $67>6/eB $6/g,/12 $6@A/D IV. CỦNG CỐ, DẶN DÒ: N_,E Z1/4‚FBZ,/,4‚F/~>;W1D1JE N‹zƒ Z,6/],D1 /oDp61^6€ 6/0K3 v6@<V 8 Giáo án Âm Nhạc 6 ______________________________________________________________________________  €  1^6€ ' qr  I.Mục tiêu bài học: $06BC1F1B12D1Vui bước trên đường xa 6/e3]6B12;h,_FW18 F3q] $/1U4/7D1^6B<=,ED1;h,_F<W18F3q] 1UB<=,g3],3,H1Op,_F;B128,F II. CHUẨN BỊ: $GH$+83/,I JJ1 qO>/u III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: vBp/6d,/a, LG1U36@FD1,w6/FB1U3x 4T,6/g,/12‹6@S06@A/?67> J0>0BZ,C,FB]6@<WB]JH.^6/=>f>/0,//~>;W,F Mq13P1 NGiới thiệu bài: +6@eDOB`<P,+126F3 $k0,Bp/4p6@RF3D] 4/UhH4D1 HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS 4/1DO +/06 +T, +1P16/12 +/1DO 1. Giới thiệu: +/0631//ZFMD1;h6/e ;P16@. 1P16/1241~645B12;h jh;/XD18,F9ZH 1O  pH  3],  3,  „1  D1  ;h 6/<WB<=,k8g6‚/X ,86/:;u,D06 jh,0ƒ?,-` E,V/2ƒ?B?Œ615 1F•/,{6@G1^6<W <634/183 2. Học hát: $/1D1 $/e $BZ,$G $/1D1 $/e $/1D1 9 Giáo án Âm Nhạc 6 ______________________________________________________________________________ +B15./1U +/•1 41O16/R,/ +B61^66n +B4/<PQ +;<h,// +T, /eD1/06 q1/06iu/X/A/E6 yFB]`3/X6TE6 Ay +1O16/R,/nSF;1V,E1 j26/F/ +B6‚,8H67>6/e;E1 3-,kR,/ $67>6/eB j<h/X,/„;^ 06/,/t/,OD1.^6/=>4„ 6F6/e/p> $/e $6@O;W1 $,/Ch $;26/F/ 67>/066/eB $,/Ch $6/g,/12 IV. CỦNG CỐ, DẶN DÒ: N_,E +Z1HLe3/6@A/DD1/06 +B15./1U//06.^6/=>4PR3]6EB]60,47B] N‹zƒ $/Z,6/],D1/06 /oDp61^6I 6/0K3 v6@<V 10 . + 6/ g,/123 ]6 41 61 ^B]4 6@ A/DB/, <W16F,/1F83 6/ F/ 6/ /L;1 j1 6/ a/n6./?,-B],F 6/ n>H 6@ 3D`@f@ 26 Z1;; 61 ^B]. +B + 67 > +T, +/<PQ kE c0,E6 6 ./e 6/ aM 6@ V;THB?1 E6 6/ <WSFkEH,0,E6V ./e 6/ aL 6@ VkEB?1E6 6/ <W

— Xem thêm —

Xem thêm: Giao an am nhac 6, Giao an am nhac 6, Giao an am nhac 6

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu giao-an-am-nhac-6

Đăng ký

Generate time = 0.14064002037048 s. Memory usage = 18.62 MB