Giao an am nhac 6

79 42 0 Gửi tin nhắn cho Felix Bloch
Felix Bloch

Felix Bloch

Tải lên: 11,535 tài liệu

  • Loading...
1/79 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 18:10

Giáo án Âm Nhạc 6 ______________________________________________________________________________     BÀI MỞ ĐẦU  !"#$  %&'()*+* I.Mục tiêu bài học: $,-./0112345/26/7683/, 93:;<=,45,0,>/83?6@,/<:6@A/ 06BCD1(E,,F+126F3 II. Chuẩn bị: $GH$+83/,I J1HDK/, III. Tiến trình lên lớp: Ổn định tổ chức  L.Kiểm tra bài cũ  M Bài mới:  NGiới thiệu bài HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS +/1DO +  /<P  Q  4 ./RFS06 +/1DO 1041T1O16/R,/ +B15./1U +T,   1P1  6/12  3?  83  /,  V 6@<W$ FG/0112383/, 3/,;/26/E/X83 6/F/BYB<=,,/Z/;Z,H[ BU1\6O6D]6/^1E161/ 6/,_F,<W1 D 1P1  6/12 45 ,/<: 6@A/ `3M]1 Z,/06,-603D1/06,/R/ 6/a, /,  ;R  4  67>  BZ,  /,  ,- 3<W1D167>BZ,/, 3/,6/<W6/a,,-bD1 c;/X.1^6/a,83 /,>/d6/?,-Q,/a L7>/06SE,,F+126F3 /eDK/,D1SE,,F O;P>/06;W1,_FD1/06 $/1D1 $BZ,4/1D1 $/1D1 $6/ef1 $/e $6/g,/12 1 Giáo án Âm Nhạc 6 ______________________________________________________________________________ +;<h4iFF1 /U/129,6/01/1T36@FH /[3/ j<h,8J<W41/SF k8k0,S86/[$ 6/<W /06,/Xl6/[m6/n>/:H,iF ;1,/BC $  iF  ;1  ,/ BC IV. CỦNG C ố , DẶN DÒ: NCủng cố$,0,/-36@A/DD1/06 * Dặn dò: 06BCSE,,F /oDp61^6L 6/0K3 d6@<V  2 Giáo án Âm Nhạc 6 ______________________________________________________________________________  ' L  qr+r# 1^6L qrJs  (**  I. M ỤC TIÊU BÀI HỌC 06BC1F1B124;W1,FD1/061^,/?4Z,W -6/T3/1UD1^6456/^1P183/,SFD1BZ,6/T3: $D1^66@A/DD1/06V3a,B]/,/t/: 10u,,0e3T/DA/46A/6/801HB.^6 II. CHUẨN BỊ: 1;126/F3./O $GH$+83/,I LJ`[/Z, JJ1HqK/, III. TI ẾN TRÌNH LÊN LỚP vBp/6d,/a,.1U36@FtE LG1U36@FD1,w/FB1U3x 3/,;Ay3/,,-60,uAy J0>083/,;/26/76,_F836/F/H,-6R/6@5,O36@g,61^>`383 6/F/,_F1Z/06/z,/,,u Mq13P1 HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS +/1DO +  T  ,  $ BZ, +1P16/12 +1P16/12   Z,  /06  D1   +r# F1P16/12   /,  {  &/3  T  1/ K3|Mxj60,1O,_F/15 ,F  ./C,  3  /,  ,_F  ? 6@0H1OpHBK36/93H \/06H\6/], 0,,F./C,,_F?41^6,/ 6/1^/1/</1^,B}? FH1^;TB41TH0/ ~6d16/:H q11^,/?4Z,W B<=,060,K3|•€ q1 /06-1;T<P,4Z,_F6d1 $/1D1 $BZ,46@O;W1,8 /•1 $/e $/e4/1,/~> 3 Giáo án Âm Nhạc 6 ______________________________________________________________________________ +/1DO +B15./1U +/•1 +B +B1F1B12 6‚,8 +T, +/1DO +T, +6@A/D 6/:H33E,],E/ƒF DA//X/pH B.^61XF ,0,86],6@T6/^1P1 DZ,/06 /eDK3Q q1/06,/1F;33nBy `3LBFHDD;B12> ./C, „1B,-…,8 $;26/F/6/e61^66n ,_FD1 7>/066‚,8jW1 „1 ,8 /06  MH…  ;H  E1 ,0, ,86//BHE1,0,B 6//D13]6iF;P>/06B FH3]6iF;P>/06BD 06BB_,OD1 Lq1BZ,6/T3 (** +T,$BZ,$G†•H| +/063Q3]6ED1/06BY ,/oDp $/1D1 $/e $6@O;W1 $;26/F/ $/06;W16‚,8 $,O;P>6/g,/12 $/1D1 $BZ,D1 $/e IV. CỦNG C ố , DẶN DÒ: * Củng cố: /$6@A/Dtiếng chuông và ngọn cờ6/e/,B23 * Dặn dò: $45/Z,6/],;W1H/06BC1F1B12D1/06 /oDp61^6M 6/0K3 d6@<V 4 Giáo án Âm Nhạc 6 ______________________________________________________________________________  M  M %&qr'+r# j‡ˆ‰‡Š** 'G‡ I.Mục tiêu bài học: $/066/6/u,D0161^,/?4Z,W $;3Se4P1,0,6/],6R/,_F836/F/4,0,.R/12,_F83/,: ‹6A/T/ƒFDA/4B.^66/^1P1 II. CHUẨN BỊ: JJ1HqK/, qO>/u III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: vBp/6d,/a, LG1U36@FD1,w6/FB1U3x @A/DD1/061^,/?4Z,Wy J0>0/06BC1F1B1246/U/126A/,O3D1/06 Mq13P1 HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS +/1DO +B +B15./1U +T, +iFF1 +/<PQ +/1DO +6/g,/12 +1O16/R,/ +1O16/R,/ 1. Ôn tập bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ j26/F/ /e;1D1/06SFDK O;P>6@A/D/,/A/D1/06 +/e4/<PQ/iFF1 2. Nhạc lý: Những thuộc tính của âm thanh- Các kí hiệu âm nhạc F/X6/],6R/,_F836/F/ +6/g,/123]64161^B]4 6@A/DB/, <W16F,/1F836/F/6//L;1 j16/a/n6./?,-B],F6/n>H 6@3D`@f@26Z1;;61^B] cj16/aL,-…6/],6R/@f@26;83 6/F/[6@83/, qE6/],6R/,_F836/F/; cFB]B],F6/n>Œ6@3Dd• c@<WB]J]819 c<WB]J]3//Ž $/1D1 $;26/F/ $/e $6@A/D $;<h $6/g,/1@I€ $/1D1 $/e $/1D1 $/1D1 5 Giáo án Âm Nhạc 6 ______________________________________________________________________________ +/063Q +/1DO +1O1O1 +1O16/R,/ +1O c39,$9,6/01,_F836/F/ TQ,/a D/X.R/12836/F/ N0,.R/1245,FB] <W16Fiub6TE6BU/1,F B],_F836/F/ J!s•*$•j*$J NG/?/, `3K3ƒ.‘H,0,/ B5/F0,ƒ.‘66//…./e 1,0,ƒ4./e,/R/,ƒ,- ,0,ƒH./e>/uV6@T/z,V<P1 ./?/,  NG/-F/, j.R/12[BUk0,Bp/6TE6 6@T./?/,-M;1./-F/, ./F    ./-F  ’FH  ./-F  B?  /< 6/<Wiu./-F $6/ef1 $/1D1 $/1D1 $  6/e  f1  4 /1D1 $/1D1 IV. CỦNG C  , DẶN DÒ: N_,ET,$/9,;13]6E.1^6/a,/,;R6@T N‹zƒ67>/1,0,E6/,6@T./?./-F 6/0K3 d6@<V 6 Giáo án Âm Nhạc 6 ______________________________________________________________________________  …  1^6… j“'G‡!"#J‰ Š** %&JJ$)  I.Mục tiêu bài học: $/7D1^64;3Se4P1,0,/R/E6/,6/<Wz>6@DO/,4SF /21XF,0,/A/E66@T./? $;3Se4BZ,B<=,,0,E6/,6@T./?467>/eHBZ,,0,83B- ƒF41,[./?./RBT36@K6/?SFD0167>BZ,/, II. CHUẨN BỊ: J qO>/u III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: vBp/6d,/a, LG1U36@FD1,w6/FB1U3x Y.‘./?/,./-F4/14p6@RbE6/,6@T./?y J0>0$.‘./?/,4/1,0,E6J!s•*$•j Mq13P1 HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS +/1DO +  B  4  6@e DO>/u +1O16/R,/ +/<PQ4 ,/+‹ 1. Nhạc lí: CÁC KÍ HIỆU GHI TRƯỜNG ĐỘ CỦA ÂM THANH 4B,///e46@e;T DO>/u6@R,/BD18‹GR 4”3B16/K3315F3 $/7k~6,0,;1.R/126@ D1/06 FA/E6;.R/12/1B]8 19,_F836/F/ E6 =2 = 4 =8 =16 D  0,/  41^6  ,0,  /A/  E6  6@T ./? c  E6  /,  ,-  /A/  D  u,•3 /1T45>/RF6F>/O1 c0,E6/,Vƒ6/aMHB?1 E6  ,-  6/U  SF  ;T  /z,  SF $/1D1 $/e4SF 06 $/7k~6 $  /e  4  /1 D1 $  /e  4  /1 D1 7 Giáo án Âm Nhạc 6 ______________________________________________________________________________ +/1DO +1O16/R,/ +/1DO +6@eDO>/u +/•1 +/•1 +B +B +67> +T, +/<PQ kE c0,E66‚./e6/aM6@V;THB?1 E66/<WSFkEH,0,E6V ./e6/aL6@VkEB?1E66/<W SF;T c0,E63-,V,//F,-6/U E14P1/FD•3]64,//z,L 4,/ ,‹n;z j.R/12,/t6/W11F63 /t,_F836/F/3„1/A/E6,- n;z6<:a 2. Tập đọc nhạc: TĐN số 1 +6@eDO>/uD16BE $SF06 q1J45,FB]d3/X6T E6Ay q1J`3/X/A/E6y   j2  6/F/  J?  !T  1  •F $jF +B1F1B12 $BZ,E6/,6/eB /~>;W1 /1F;P>6//L/-3/-3 BZ,/,H/-3/~>;W1 $/1D1 $/1D1 $SF06 $6@O;W1 $6@O;W1 $;26/F/ $/e $67>6/eB $6/g,/12 $6@A/D IV. CỦNG CỐ, DẶN DÒ: N_,E Z1/4‚FBZ,/,4‚F/~>;W1D1JE N‹zƒ Z,6/],D1 /oDp61^6€ 6/0K3 v6@<V 8 Giáo án Âm Nhạc 6 ______________________________________________________________________________  €  1^6€ ' qr  I.Mục tiêu bài học: $06BC1F1B12D1Vui bước trên đường xa 6/e3]6B12;h,_FW18 F3q] $/1U4/7D1^6B<=,ED1;h,_F<W18F3q] 1UB<=,g3],3,H1Op,_F;B128,F II. CHUẨN BỊ: $GH$+83/,I JJ1 qO>/u III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: vBp/6d,/a, LG1U36@FD1,w6/FB1U3x 4T,6/g,/12‹6@S06@A/?67> J0>0BZ,C,FB]6@<WB]JH.^6/=>f>/0,//~>;W,F Mq13P1 NGiới thiệu bài: +6@eDOB`<P,+126F3 $k0,Bp/4p6@RF3D] 4/UhH4D1 HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS 4/1DO +/06 +T, +1P16/12 +/1DO 1. Giới thiệu: +/0631//ZFMD1;h6/e ;P16@. 1P16/1241~645B12;h jh;/XD18,F9ZH 1O  pH  3],  3,  „1  D1  ;h 6/<WB<=,k8g6‚/X ,86/:;u,D06 jh,0ƒ?,-` E,V/2ƒ?B?Œ615 1F•/,{6@G1^6<W <634/183 2. Học hát: $/1D1 $/e $BZ,$G $/1D1 $/e $/1D1 9 Giáo án Âm Nhạc 6 ______________________________________________________________________________ +B15./1U +/•1 41O16/R,/ +B61^66n +B4/<PQ +;<h,// +T, /eD1/06 q1/06iu/X/A/E6 yFB]`3/X6TE6 Ay +1O16/R,/nSF;1V,E1 j26/F/ +B6‚,8H67>6/e;E1 3-,kR,/ $67>6/eB j<h/X,/„;^ 06/,/t/,OD1.^6/=>4„ 6F6/e/p> $/e $6@O;W1 $,/Ch $;26/F/ 67>/066/eB $,/Ch $6/g,/12 IV. CỦNG CỐ, DẶN DÒ: N_,E +Z1HLe3/6@A/DD1/06 +B15./1U//06.^6/=>4PR3]6EB]60,47B] N‹zƒ $/Z,6/],D1/06 /oDp61^6I 6/0K3 v6@<V 10 . + 6/ g,/123 ]6 41 61 ^B]4 6@ A/DB/, <W16F,/1F83 6/ F/ 6/ /L;1 j1 6/ a/n6./?,-B],F 6/ n>H 6@ 3D`@f@ 26 Z1;; 61 ^B]. +B + 67 > +T, +/<PQ kE c0,E6 6 ./e 6/ aM 6@ V;THB?1 E6 6/ <WSFkEH,0,E6V ./e 6/ aL 6@ VkEB?1E6 6/ <W
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an am nhac 6, Giao an am nhac 6, Giao an am nhac 6

Bình luận về tài liệu giao-an-am-nhac-6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP