giao an tuan 10 lop 3

Henry Cavendish
Henry Cavendish (9520 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 41
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 22 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 14:10

Mô tả: ? KiÓm tra bµi cò KiÓm tra bµi cò Thứ sáu ngày 26 tháng 10 năm 2010 Bài toán: Bài toán: Đoạn thẳng AB dài 2cm, đoạn thẳng Đoạn thẳng AB dài 2cm, đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Hỏi CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng CD dài mấy xăng ti mét ? đoạn thẳng CD dài mấy xăng ti mét ? Toán Toán 2cm A B ?cm C D Bài giải Bài giải Độ dài đoạn thẳng CD là: Độ dài đoạn thẳng CD là: 2 2 ì ì 3 = 6 (cm) 3 = 6 (cm) Đáp số: Đáp số: 6 6 cm cm Đoạn thẳng Đoạn thẳng AB AB dài 2cm, đoạn thẳng dài 2cm, đoạn thẳng CD CD dài dài gấp 3 lần gấp 3 lần đoạn thẳng đoạn thẳng AB AB . Hỏi đoạn thẳng . Hỏi đoạn thẳng CD CD dài bao nhiêu xăng ti mét ? dài bao nhiêu xăng ti mét ? Tóm tắt: Tóm tắt: Luyện tập Luyện tập Bài 1: Bài 1: Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi ? tuổi em. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi ? Tóm tắt Tóm tắt : : 6 tuổi Em ? Tuổi Chị Bài giải Bµi 2: Bµi 2: Con h¸i ®­îc 7 qu¶ cam, mÑ h¸i ®­îc gÊp 5 lÇn Con h¸i ®­îc 7 qu¶ cam, mÑ h¸i ®­îc gÊp 5 lÇn sè qu¶ cam cña con. Hái mÑ h¸i ®­îc bao nhiªu qu¶ sè qu¶ cam cña con. Hái mÑ h¸i ®­îc bao nhiªu qu¶ cam ? cam ? Tãm t¾t Tãm t¾t : : 7 qu¶ Con ? qu¶ MÑ Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) Số đã cho 3 6 4 7 5 0 Nhiều hơn số đã cho 5 đơn vị 8 Gấp 5 lần số đã cho 15 C©u ®è 1 2 3 4 § è c ¸ c b ¹ n b i Õ t : § è c ¸ c b ¹ n b i Õ t : M u è n b i Õ t 7 k g M u è n b i Õ t 7 k g g Ê p 8 l Ç n l µ g Ê p 8 l Ç n l µ b a o n h i ª u k g b a o n h i ª u k g t a l µ m t h Õ n µ o ? t a l µ m t h Õ n µ o ? § è c ¸ c b ¹ n b i Õ t : § è c ¸ c b ¹ n b i Õ t : M u è n b i Õ t 7 k g M u è n b i Õ t 7 k g g Ê p 8 l Ç n l µ g Ê p 8 l Ç n l µ b a o n h i ª u k g b a o n h i ª u k g t a l µ m t h Õ n µ o ? t a l µ m t h Õ n µ o ? . tháng 10 năm 2 010 Bài toán: Bài toán: Đoạn thẳng AB dài 2cm, đoạn thẳng Đoạn thẳng AB dài 2cm, đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Hỏi CD dài gấp 3. ì ì 3 = 6 (cm) 3 = 6 (cm) Đáp số: Đáp số: 6 6 cm cm Đoạn thẳng Đoạn thẳng AB AB dài 2cm, đoạn thẳng dài 2cm, đoạn thẳng CD CD dài dài gấp 3 lần gấp 3 lần

— Xem thêm —

Xem thêm: giao an tuan 10 lop 3, giao an tuan 10 lop 3, giao an tuan 10 lop 3

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.214432954788 s. Memory usage = 17.62 MB