giao an tuan 10 lop 3

22 96 0
Henry Cavendish

Henry Cavendish

Tải lên: 11,336 tài liệu

  • Loading...
1/22 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 14:10

? KiÓm tra bµi cò KiÓm tra bµi cò Thứ sáu ngày 26 tháng 10 năm 2010 Bài toán: Bài toán: Đoạn thẳng AB dài 2cm, đoạn thẳng Đoạn thẳng AB dài 2cm, đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Hỏi CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng CD dài mấy xăng ti mét ? đoạn thẳng CD dài mấy xăng ti mét ? Toán Toán 2cm A B ?cm C D Bài giải Bài giải Độ dài đoạn thẳng CD là: Độ dài đoạn thẳng CD là: 2 2 ì ì 3 = 6 (cm) 3 = 6 (cm) Đáp số: Đáp số: 6 6 cm cm Đoạn thẳng Đoạn thẳng AB AB dài 2cm, đoạn thẳng dài 2cm, đoạn thẳng CD CD dài dài gấp 3 lần gấp 3 lần đoạn thẳng đoạn thẳng AB AB . Hỏi đoạn thẳng . Hỏi đoạn thẳng CD CD dài bao nhiêu xăng ti mét ? dài bao nhiêu xăng ti mét ? Tóm tắt: Tóm tắt: Luyện tập Luyện tập Bài 1: Bài 1: Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi ? tuổi em. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi ? Tóm tắt Tóm tắt : : 6 tuổi Em ? Tuổi Chị Bài giải Bµi 2: Bµi 2: Con h¸i ®­îc 7 qu¶ cam, mÑ h¸i ®­îc gÊp 5 lÇn Con h¸i ®­îc 7 qu¶ cam, mÑ h¸i ®­îc gÊp 5 lÇn sè qu¶ cam cña con. Hái mÑ h¸i ®­îc bao nhiªu qu¶ sè qu¶ cam cña con. Hái mÑ h¸i ®­îc bao nhiªu qu¶ cam ? cam ? Tãm t¾t Tãm t¾t : : 7 qu¶ Con ? qu¶ MÑ Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) Số đã cho 3 6 4 7 5 0 Nhiều hơn số đã cho 5 đơn vị 8 Gấp 5 lần số đã cho 15 C©u ®è 1 2 3 4 § è c ¸ c b ¹ n b i Õ t : § è c ¸ c b ¹ n b i Õ t : M u è n b i Õ t 7 k g M u è n b i Õ t 7 k g g Ê p 8 l Ç n l µ g Ê p 8 l Ç n l µ b a o n h i ª u k g b a o n h i ª u k g t a l µ m t h Õ n µ o ? t a l µ m t h Õ n µ o ? § è c ¸ c b ¹ n b i Õ t : § è c ¸ c b ¹ n b i Õ t : M u è n b i Õ t 7 k g M u è n b i Õ t 7 k g g Ê p 8 l Ç n l µ g Ê p 8 l Ç n l µ b a o n h i ª u k g b a o n h i ª u k g t a l µ m t h Õ n µ o ? t a l µ m t h Õ n µ o ? . tháng 10 năm 2 010 Bài toán: Bài toán: Đoạn thẳng AB dài 2cm, đoạn thẳng Đoạn thẳng AB dài 2cm, đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Hỏi CD dài gấp 3. ì ì 3 = 6 (cm) 3 = 6 (cm) Đáp số: Đáp số: 6 6 cm cm Đoạn thẳng Đoạn thẳng AB AB dài 2cm, đoạn thẳng dài 2cm, đoạn thẳng CD CD dài dài gấp 3 lần gấp 3 lần
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an tuan 10 lop 3, giao an tuan 10 lop 3, giao an tuan 10 lop 3

Bình luận về tài liệu giao-an-tuan-10-lop-3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP