giao an tuan 10 lop 3

Henry Cavendish
Henry Cavendish (11337 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 81
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 22 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 14:10

Mô tả: ? KiÓm tra bµi cò KiÓm tra bµi cò Thứ sáu ngày 26 tháng 10 năm 2010 Bài toán: Bài toán: Đoạn thẳng AB dài 2cm, đoạn thẳng Đoạn thẳng AB dài 2cm, đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Hỏi CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng CD dài mấy xăng ti mét ? đoạn thẳng CD dài mấy xăng ti mét ? Toán Toán 2cm A B ?cm C D Bài giải Bài giải Độ dài đoạn thẳng CD là: Độ dài đoạn thẳng CD là: 2 2 ì ì 3 = 6 (cm) 3 = 6 (cm) Đáp số: Đáp số: 6 6 cm cm Đoạn thẳng Đoạn thẳng AB AB dài 2cm, đoạn thẳng dài 2cm, đoạn thẳng CD CD dài dài gấp 3 lần gấp 3 lần đoạn thẳng đoạn thẳng AB AB . Hỏi đoạn thẳng . Hỏi đoạn thẳng CD CD dài bao nhiêu xăng ti mét ? dài bao nhiêu xăng ti mét ? Tóm tắt: Tóm tắt: Luyện tập Luyện tập Bài 1: Bài 1: Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi ? tuổi em. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi ? Tóm tắt Tóm tắt : : 6 tuổi Em ? Tuổi Chị Bài giải Bµi 2: Bµi 2: Con h¸i ®­îc 7 qu¶ cam, mÑ h¸i ®­îc gÊp 5 lÇn Con h¸i ®­îc 7 qu¶ cam, mÑ h¸i ®­îc gÊp 5 lÇn sè qu¶ cam cña con. Hái mÑ h¸i ®­îc bao nhiªu qu¶ sè qu¶ cam cña con. Hái mÑ h¸i ®­îc bao nhiªu qu¶ cam ? cam ? Tãm t¾t Tãm t¾t : : 7 qu¶ Con ? qu¶ MÑ Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) Số đã cho 3 6 4 7 5 0 Nhiều hơn số đã cho 5 đơn vị 8 Gấp 5 lần số đã cho 15 C©u ®è 1 2 3 4 § è c ¸ c b ¹ n b i Õ t : § è c ¸ c b ¹ n b i Õ t : M u è n b i Õ t 7 k g M u è n b i Õ t 7 k g g Ê p 8 l Ç n l µ g Ê p 8 l Ç n l µ b a o n h i ª u k g b a o n h i ª u k g t a l µ m t h Õ n µ o ? t a l µ m t h Õ n µ o ? § è c ¸ c b ¹ n b i Õ t : § è c ¸ c b ¹ n b i Õ t : M u è n b i Õ t 7 k g M u è n b i Õ t 7 k g g Ê p 8 l Ç n l µ g Ê p 8 l Ç n l µ b a o n h i ª u k g b a o n h i ª u k g t a l µ m t h Õ n µ o ? t a l µ m t h Õ n µ o ? . tháng 10 năm 2 010 Bài toán: Bài toán: Đoạn thẳng AB dài 2cm, đoạn thẳng Đoạn thẳng AB dài 2cm, đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Hỏi CD dài gấp 3. ì ì 3 = 6 (cm) 3 = 6 (cm) Đáp số: Đáp số: 6 6 cm cm Đoạn thẳng Đoạn thẳng AB AB dài 2cm, đoạn thẳng dài 2cm, đoạn thẳng CD CD dài dài gấp 3 lần gấp 3 lần

— Xem thêm —

Xem thêm: giao an tuan 10 lop 3, giao an tuan 10 lop 3, giao an tuan 10 lop 3

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu giao-an-tuan-10-lop-3

Đăng ký

Generate time = 0.123514175415 s. Memory usage = 18.41 MB