Giao an nghe dien dan dung 8,9(chuan)

45 162 2 Gửi tin nhắn cho André-Marie Ampère
André-Marie Ampère

André-Marie Ampère

Tải lên: 11,656 tài liệu

  • Loading...
1/45 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 14:10

Giáo án nghề điện dân dụng Năm học: 2009 - 2010 Ngy son: 16/09/2009 Tit: 1-2: BI M U: Giới thiệu tóm tắt về nghề điện dân dụng I. mục tiêu : - HS bit c vai trũ, nhim v v phng phỏp hot ng ca ngh in dõn dng. - HS bit c trin vng phỏt trin ca ngh in dõn dng. - HS Yờu thớch mụn hc, tham gia hc tp tớch cc. II. chuẩn bị : - Cỏc ti liu liờn quan n bi hc. III. tiến trình dạy học . Hot ng 1: Tỡm hiu mt s vai trũ ca in nng i vi SX v i sng. Hoạt động của GV Hoạt động của HS ? in nng dựng lm gỡ? Rỳt ra kt lun: in nng d dng bin i thnh cỏc dng nng lng khỏc. ? Chỳng ta ang s dng in do õu cung cp? in nng c sn xut tp trung trong cỏc nh mỏy in v cú th truyn ti i xa vi hiu xut cao. Quỏ trỡnh sn xut truyn ti, phõn phi v s dng dng t ng húa v iu kin t xa ? Chỳng ta s dng in vo nhng lnh vc no? in nng cú vai trũ quan trng ? in nng cú úng gúp gỡ vo s phỏt trin ca nn kinh t? + thp sỏng búng ốn, Nu cm, bm nc + Do cỏc nh mỏy iờn cung cp.VD nh mỏy thy in Hũa Bỡnh + Trong i sng sinh hot, trong sn xut kinh doanh, trong chớnh tr an ninh quc phũng, trong hc tp, trong vui chi gii trớ. + Nõng cao nng xut lao ng,ci thin i sng, gúp phn thỳc y cỏch mng khoa hc k thut phỏt trin. Hot ng 2: Tỡm hiu quỏ trỡnh sn xut in nng. Hoạt động của G Hoạt động của HS Đặng Văn Nhật Trờng THCS Thạch Bằng Giáo án nghề điện dân dụng Năm học: 2009 - 2010 ? Em hóy k tờn mt s nh mỏy sn xut in nng nc ta? ? Cỏc nh mỏy ny ly nhng ngun nguyờn liu no sn xut in nng? KL: Cú nhiu ngun in khỏc nhau nhng do cỏc u im v kinh t v k thut hin nay in nng c sn xut bng cỏc mỏy phỏt in nh thy in v nhit in. HS suy ngh v tr li: + Nh mỏy thy in Hũa Bỡnh, Nh mỏy nhit in Ph Li + Nguyờn liu c s dng l nc, than Hot ng 3: Gii thiu mt s ngh trong ngnh in: Hoạt động của GV Hoạt động của HS ? Chỳng ta ang s dng in do ai cung cp? ? Nhim v ca Tng cụng ty in Vit Nam l gỡ? KL: Ngnh in rt a dng v cú th chia thnh cỏc nhúm ngnh ngh sau: - Sn xut, truyn ti v phõn phi in. - Ch to vt t thiờt b in. - o lng, iu kin quỏ trinh sn xut in. HS suy ngh tho lun v tr li. + Do Tng cụng ty in lc Vit Nam cung cp. + Sn xut, truyn ti, phõn phi, o lng v iu khin h thng in. Hot ng 4: Tỡm hiu cỏc lnh vc hot ng ca ngh in dõn dng. Hoạt động của GV Hoạt động của HS ? Em hiu gỡ v khỏi nim in dõn dng? ? Ngh in dõn dng thng lm nhng cụng vic gỡ? T ú rỳt ra kt lun v lnh vc hot ng ca ngh in dõn dng. Hot ng ch yu l s dng in nng phc v cho i sng, sinh hot + S dng in nng phc v cho i sng, sinh hot v sn xut ca cỏc h tiờu th. + Lp t, bo dng, vn hnh, sa cha v khc phc s c trong mng in v cỏc thit b in Đặng Văn Nhật Trờng THCS Thạch Bằng Giáo án nghề điện dân dụng Năm học: 2009 - 2010 v sn xut ca cỏc h tiờu th Hot ng 5: Gii thiu cỏc i tng ca ngh in dõn dng: Hoạt động của GV Hoạt động của HS ? Ngh in dõn dng thng tip xỳc vi nhng i tng no? - GV hng dn HS tr li v b xung thờm. a ra c cỏc i tng ca ngh in dõn dng. - Ngun in xoay chiu, mt chiu in ỏp thp di 380V. - Mng in sinh hot trong cỏc h tiờu th. - Cỏc thit b in gia dng. - Cỏc khớ c in o lng, iu khin v bo v. Hot ng 6: Mc ớch lao ng ca ngh in dõn dng. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ging gii cho HS hiu mc ớch lao ng ca ngh in dõn dng l: Lp cỏc mng in, lp trang thit b in, bo dng, vn hnh, s cha v khc phc s c trong mng in sinh hot v sn xut. HS chỳ ý nghe ging v ghi chộp vo v. Hot ng 7: Cụng c lao ng trong ngh in dõn dng. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Gi ý HS t nờu cỏc cng c lao ng trong ngh in dõn dng. ? Chỳng ta mun kim tra cỏc thụng s ca mng in thỡ dựng nhng dng c no? ? Chỳng ta mun lp mt mng in thỡ dựng nhng cụng c no? ? m bo an ton khi lp t, s cha thỡ chỳng ta cn nhng dng c no? HS suy ngh liờn h thc t a ra nhng dng c: - Dng c o: ng h vn nng, vụn k, ampe k, bỳt th in - Bn v, kỡm in, khoan, m hn, tuavớt - Gng tay cao su, ng cỏch in, qun ỏo, m bo h Hot ng 8: Tỡm hiu v mụi trng lm vic ca ngh in dõn dng. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ging gii cho HS hiu: - Vic lp t ng dõy, sa cha, hiu chnh cỏc thit b in trong mng in thng phi tin hnh HS chỳ ý nghe ging v ghi chộp. Đặng Văn Nhật Trờng THCS Thạch Bằng Giáo án nghề điện dân dụng Năm học: 2009 - 2010 ngoi tri, trờn cao, lu ng v gn cỏc khu vc cú in nguy him. - Cũn cỏc cụng tỏc bo dng, sa cha, sn xut cỏc thit b in thng c sn sut trong nh. Hot ng 9: Yờu cu i vi ngh in dõn dng. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Giỏo viờn ging gii cho HS hiu: tin hnh c cỏc cụng vic cn phi cú: Tri thc, k nng v sc khe. ? Ti sao cn phi cú iu kin v sc khe, khụng mc cỏc bnh v huyt ỏp, tim, phi, thp khp nng, v cỏc bnh v mt mi hot ng c trong nghnh in. HS chỳ ý nghe ging v ghi chộp HS suy ngh tr li cõu hi ca GV. Hot ng 10: Trin vng phỏt trin ca ngh in dõn dng. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ging gii cho HS bit c ngh in dõn dng luụn phỏt trin phc v s nghip cụng nghip húa hin i húa. Do s phỏt trin mnh m ca khoa hc nờn trong nghnh in luụn xut hin nhng thit b mi vi nhiu tớnh nng ngy cng thụng minh hn, tinh xo hn. HS chỳ ý nghe ging v ghi chộp. Hot ng 11: Cng c bi: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Yờu cu HS h thng li nhng ý chớnh ca bi. Nhn mnh thờm nhng ý quan trng. Tng HS tr li cõu hi ca GV. Chỳ ý nghe ging. Đặng Văn Nhật Trờng THCS Thạch Bằng Giáo án nghề điện dân dụng Năm học: 2009 - 2010 Ngy son: 16/09/2009 Ch ơng I : An toàn lao động trong nghề điện Tiết 3 - 4: An toàn điện I. mục tiêu : - HS nm vng cỏc quy tc v an ton in. - HS s dng c mt s dng c thit b bo v an ton in. - HS bit cỏch s cu ngi b tai nn in. - HS thc hin cụng vic cn thn, chớnh xỏc v nghiờm tỳc. II. Chuẩn bị : - Tranh nh cỏc phng phỏp s cu ngi b nn. - Tranh nh v cỏc v tai nn in. III. Tiến trình dạy học : Hot ng 1: Tỏc hi ca dũng in i vi c th ngi v in ỏp an ton. Hoạt động của GV Hoạt động của HS t vn : in nng ngy cng c s dng rng rói trong sn xut v sinh hot thỡ vn an ton khi vn hnh v s dng in cng tr nờn cn thit vỡ nhng s c tai nn in thng xy ra rt nhanh v vụ cựng nguy him. Nhng tai nn xy ra l do h quang in(gõy bng) v dũng in truyn qua c th ngi (in git). 1. in git tỏc ng n con ngi nh th no? ? Khi ngi b in git thng cú biu hin gỡ? - Tỏc ng ca dũng in n h thn kinh v c bp - Nn nhõn cú th c cu sng nu kp thi lm hụ hp nhõn to v cp cu cn thit. 2. Tỏc hi ca h quang in. ? Cú nhng nguyờn nhõn no sinh ra h quang in? ? H quang in gõy tỏc hi gỡ? - H quang in rt nguy him gõy bng ngoi da, cú khi phỏ hoi c phn mm, gõn, xng. 3 . Mc nguy him ca tai nn in. ? Mc nguy him ca tai nn in ph thuc vo cỏc yờu t no? a, Cng dũng in chy qua c Chỳ ý nghe ging. - Thng b co git, th hn hn. Ngi b in git nng thỡ tim ngng p, ngng th, cú th cht. - Khi cú s c in nh chp mch, phúng in. - Gõy bng cho ngi, gõy chỏy. - Ph thuc vo cng dũng in, ng i ca dũng in v thi gian Đặng Văn Nhật Trờng THCS Thạch Bằng Giáo án nghề điện dân dụng Năm học: 2009 - 2010 th. - Gii thiu bng mc nguy him ca dũng in i vi c th ngi. Nhn mnh n tr s ca dũng in v loi dũng in. b, ng i ca dũng in qua c th ngi. - Gii thiu ng i ca dũng in qua cỏc c quan chc nng quan trng nh nóo, tim, phi l nguy him nht. c, Thi gian dũng in qua c th ngi. - Thi gian cng di thi mc nguy him tng lờn. 4. in ỏp an ton: ? in tr ngi ph thuc vo cỏc yu t no ? - Cỏc trng hp nguy him. ? iu kin bỡnh thng in ỏp an ton l bao nhiờu? ? iu kin m t, núng cú nhiu bi kim loi in ỏp an ton l bao nhiờu? tỏc ng ca dũng in. Chỳ ý nghe ging. HS suy ngh tr li - Ph thuc vo cỏc yu nh tỡnh trng sc khe, mc m hụi, mụi trng lm vic HS tr li : in ỏp an ton di 40V HS tr li : in ỏp an ton khụng qua 12V Hot ng 2 : Tỡm hiu nguyờn nhõn ca cỏc tai nn in. Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1, Chm vo vt mang in ?Hóy k cỏc trng hp b in git m em bit? Phõn tớch HS thy c cỏc nguyờn nhõn gõy ra in git. a, Trng hp khi sa cha ng dõy hoc cỏc thit b in ang ni vi mch m khụng ct in hoc ch lm vic cht hp ngi lm vụ ý chm vo b phn mang in. b, Do s dng cỏc dng c in cú v bng kim loi b h hng b phn cỏch in in truyn ra v. 2, Tai nn do phúng in ? Trng hp no thỡ xy ra tai nn do phúng in? - Phúng in thng xy ra khi gn ng dõy cao ỏp. Phúng in thng t chỏy c th hoc b git - Suy ngh nh li nhng v tai nn in m HS ó thy. - HS chỳ ý nghe ging v ghi chộp bi. Chỳ ý nghe ging. HS tr li : Do vi phm khong cỏch an ton. Chỳ ý nghe ging. Đặng Văn Nhật Trờng THCS Thạch Bằng Giáo án nghề điện dân dụng Năm học: 2009 - 2010 ngó. Ly mt s vớ d nh: Xõy nh gn ng dõy cao ỏp, ly so tre ngoc dõy in vo ct in cao th, g dõy diu 3, o in ỏp bc. L in ỏp gia hai chõn ngi khi ng gn im cú in th cao nh cc tip t lm vic ca mỏy bin ỏp, dõy cao ỏp ri xung t thỡ in ỏp gia hai chõn cú th t n mc gõy tai nn. Vỡ vy khi dõy dn b t v ri xung t, cn phi ct in trờn ng dõy v ng thi cm ngi v gia sỳc ti gn khu vc ú(Bỏn kớnh 20m k t im chm t). ? Trng hp khi cú dõy in t di xung gn khu vc chỳng ta ang ng thi chỳng ta cn lm gỡ? Chỳ ý nghe ging. Tho lun tỡm cõu tr li ỳng v thụng minh. !Bỡnh tnh nhanh chúng co 1 chõn lờn v nhy cũ cũ ra khi khu vc nguy him Hot ng 3 : Tỡm hiu an ton in trong sn xut v sinh hot. Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1, Chng chm vo cỏc b phn mang in. a. Cỏch in tt gia cỏc phn t mang in vi phn t khụng mang in nhm mc ớch gỡ? b. Che chn nhng b phn d gõy nguy him nh cu dao, mi ni dõy, cu chỡ nhm mc ớch gỡ? c. Thc hin m bo an ton cho ngi khi gn ng dõy cao ỏp: - Khụng nờn: Trốo, ng gn, chi ựa di ng dõy in cao ỏp. Khụng buc trõu, bũ, khụng xõy dng nh ca trong hnh lang li in hay sỏt trm in. 2. S dng cỏc dng c v thit b bo v an ton in. Gii thiu cho HS bit s dng mt s dng c thit b an ton: S dng vt lút cỏch in: thm cao su, gh g khụ khi sa cha in. S dng cỏc dng c lao ng nh kỡm, tuavớtỳng tiờu chun(chuụi Suy ngh tr li: trỏnh nhim in ra cỏc phn t khụng mang in. - khụng s ý chm vo hoc khi cú h quang khụng gõy nguy him cho ngi v cỏc thit b xung quanh. Chỳ ý nghe ging. Chỳ ý nghe ging. Đặng Văn Nhật Trờng THCS Thạch Bằng Giáo án nghề điện dân dụng Năm học: 2009 - 2010 cỏch in bng cao su, nha hay cht do vi dy cn thit, cú g cao trỏnh trt tay hoc phúng in lờn tay cm). Nhng vt dng ny ch c dựng vi in ỏp di 1000V Mi gia ỡnh nờn cú bỳt th in kim tra in ỏp an ton. 3. Ni t bo v v ni trung tớnh bo v. Gii thiu cho HS bit cỏc quy nh v cp bo v ca cỏc thit b trong TCVN 3144-97. V cỏch thc hin ni t bo v v ni trung tớnh bo v. a, Ni t bo v: Nhm mc ớch m bo an ton cho ngi s dng khi xy ra s c chm v. c ỏp dng cho mng in dõy trung tớnh cỏch ly. Cỏch thc hin: Dựng dõy dn tht tt, mt u bt bulụng tht cht vo v kim loi ca thit b, u kia hn vo cc ni t. Cc ni t lm bng thộp úng xung t sõu khong 0,5 - 1m. Tớnh nng bo v: Gi s v thit b cú in. ? Dũng in s i theo nhng con ng no? ? Vỡ sao ngi khụng b git? b, Ni trung tớnh bo v: c ỏp dng khi mng in cú dõy trung tớnh ngun ni t trc tip. Cỏch thc hin: Dựng mt dõy dn ni v thit b vi dõy trung tớnh ca mng in. Tỏc dng bo v: Khi v thit b cú in thỡ dũng in s i theo con ng no? Khi ú dũng in cú c im gỡ? Chỳ ý nghe ging. Chỳ ý nghe ging. Suy ngh v tr li cỏc cõu hi ca GV: - Theo hai con ng qua ngi v qua dõy ni t i xung t. - Do in tr ca ngi ln hn nhiu so vi dõy dn nờn dũng in qua ngi bộ nờn ngi khụng b in git. - Dũng in s i t v thit b qua dõy ni trung tớnh tr v ngun kộp kớn mch. Dũng in khi ú se rt ln do in tr ca dõy bộ vỡ vy s lm chỏy n cu chỡ hoc aptụmỏt s nhy lm ct mch in. Hot ng 4: Cng c bi: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Yờu cu HS h thng li nhng ý chớnh ca bi. Nhn mnh thờm nhng ý q. trong Tng HS tr li cõu hi ca GV. Chỳ ý nghe ging. Đặng Văn Nhật Trờng THCS Thạch Bằng Giáo án nghề điện dân dụng Năm học: 2009 - 2010 Ngy son: 02 /10/ 2008 Tit: 5 - 6: Thc hnh: Sử dụng các dụng cụ bảo vệ an toàn điện I. Yờu cu: 1. Tìm hiểu dụng cụ an toàn điện: Vật liệu, cấu tạo và công dụng. 2. Sử dụng các dụng cụ bảo vệ an toàn điện. II. Chun b: Thảm cao su, giá cách điện, ủng, găng cách điện, kìm điện, bút thử điện và tua vít. III. Ni dung thc hnh: 1. Tìm hiểu dụng cụ an toàn điện : 2. 3. Vật liệu, cấu tạo và công dụng GV ra cỏc tỡnh hung yờu cu HS thc hin. Tỡnh hung 1: Nn nhõn b iờn git khi ang nu cm bng ni cm in. Cỏc cỏch gii thoỏt nn nhõn: Ngi cu quan sỏt nhanh khu vc xung quanh - Nu ngi cu ang ng gn khu vc cu dao tng thỡ nhanh chúng ct cu dao tng, hoc g cu chỡ. - Nu ng gn cm in dn n ni ngi b nn thỡ rỳt cm. - Nu khụng thy ch ct in thỡ dựng dao cỏn g khụ cht t dõy in. - Nu khụng cú bin phỏp no ct in thỡ nm vo cỏc phn ỏo khụ ca nn nhõn hoc dựng ỏo khụ ca mỡnh lút tay kộo nn nhõn ra. Tỡnh hung 2: Nn nhõn ng trờn thang sa cha in trờn trn nh b in git. Đặng Văn Nhật Trờng THCS Thạch Bằng Giáo án nghề điện dân dụng Năm học: 2009 - 2010 Cỏc cỏch gii thoỏt: Tỡm mi cỏch ct in nhng trc khi ct phi cú ngi ún nn nhõn khi b ri xung t. Tỡnh hung 3: Nn nhõn b in git khi i vo khu vc cú dõy in t ri xung t. Trỡnh t thc hin: - Ct in ng dõy bng cỏch lm on mch ng dõy. - ng trờn vỏn khụ, dựng so tre gt dõy in ra khi ngi nn nhõn. - ng trờn vỏn khụ, tay lút nhiu r khụ kộo nn nhõn ra khi khu vc nguy him. GV yờu cu tng HS v tng nhúm HS thc hin. 1. Tin hnh s cu nn nhõn. Gi thit nn nhõn b ngt cn hụ hp nhõn to. GV chia nhúm 3 n 4 ngi thc hin thay nhau lm. Hng dn HS s dng cỏc phng phỏp hụ hp nhõn to ó hc thc hnh. a).Phng phỏp 1: p dng khi ch cú 1 ngi cu. t nn nhõn nm sp, u nghiờng sang mt bờn sao cho ming v mi khụng chm t cy ming kộo li hng nn nhõn m ra. Ngi cu qu gi hai bờn ựi nn nhõn, t hai lũng bn tay vo hai mn sn. ng tỏc 1: y hi ra. Ly sc nng ca than mỡnh n xung lng nn nhõn v búp cỏc ngún tay vo ch xng ct nộn phi th ra. ng tỏc 2: Hỳt khớ vo. Ni tay, ng ngi v phớa sau v hi nhc lng nn nhõn lờn hỳt khớ vo phi nn nhõn. (quan sỏt hỡnh v). b).Phng phỏp 2: Dựng tay Yờu cu HS quan sỏt hỡnh v. Gii thiu cỏc bc thc hin. c). Phng phỏp 3: H hi thi ngt. Đặng Văn Nhật Trờng THCS Thạch Bằng . ý lng nghe. Quan sỏt v tng tng ra cỏc ng tỏc. Chỳ ý nghe ging. Chỳ ý lng nghe. Quan sỏt v tng tng ra cỏc ng tỏc. Chỳ ý nghe ging Chỳ ý lng nghe. Quan sỏt. git khi ang nu cm bng ni cm in. Cỏc cỏch gii thoỏt nn nhõn: Ngi cu quan sỏt nhanh khu vc xung quanh - Nu ngi cu ang ng gn khu vc cu dao tng thỡ nhanh chúng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an nghe dien dan dung 8,9(chuan), Giao an nghe dien dan dung 8,9(chuan), Giao an nghe dien dan dung 8,9(chuan)

Bình luận về tài liệu giao-an-nghe-dien-dan-dung-8-9-chuan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP