du tru kinh Phi hoi thao 2010

5 2,964 30 Gửi tin nhắn cho Subrahmanyan Chandrasekhar
Subrahmanyan Chandrasekhar

Subrahmanyan Chandrasekhar

Tải lên: 11,485 tài liệu

  • Loading...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 11:10

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Số: ./ CV- GD Krông năng, ngày: 10 tháng 10 năm 2010 DỰ TRÙ KINH PHÍ CHI CHO HỘI THAO NGÀNH GIÁO DỤC LẦN THỨ V-2010 A/ DỰ TRÙ CHO KINH PHÍ HỘI THAO TẠI HUYỆN - Căn cứ vàokế hoạch số /KH-SGD&ĐT ngày 25 tháng 08 năm 2010 v/v tổ chức thi đua chào mừng ngày 20/11/2010 - Căn cứ vào điều lệ hội thao ngành giáo dục huyện Krông Năng lần thứ V - Căn cứ vào chủ trương số ngày /10/2010 được UBND Huyện Krrông năng phê duyệt - Căn cư vào công văn số 1862/ CV-UB của UBND Tỉnh Đắc Lắc ngày 23/06/2005 v/v giải quyết chế độ cho hội thao cấp tỉnh I / Chi công tác tổ chức : 1. Tiền trà nước họp ban tổ chức + tổ trọng tài + các trưởng đoàn ( 2 lần ) 40 Người x 5 000 đồng/ người /lần x 02 lần = 400 000 đồng . 2. Tiền nước phục vụ 4 ngày thi đấu cho BTC và tổ trong tài : 40 Người x 5 000 đồng/người/ngày x 04 ngày = 800. 000 đồng . 3. Tiến trang trí , khẩu hiệu , vận chuyển sân khấu loa máy cho lễ Khai mạc và Bế mạc : 1 000 000 đồng/ lần x 02 lần ( khai mạc +bế mạc ) = 2 000 000 đồng . 4. Tiền bồi dưỡng phóng viên ghi hình và đưa tin Hội thao . 02 Người x 50 000 đồng/người/ngày x 02 ngày = 200 000 đồng . 5. Tiền phô tô in ấn văn bảng và điều lệ , biên bản thi đấu các môn thi . Điều lệ hội thao :60 bộ x 20 trang/bộ x 300 đ/trang = 360 000 đồng. Biên bản thi đấu Bóng chuyền,Cầu lông, Bóng bàn , Đá cầu , Cờ tướng là :500 trang : 500 trang x 300 đồng / trang = 1 500 000 đồng . 6. Tiền mua pin Micarô cầm tay phụ vụ thi đấu trên sân : 30 viên pin x 10 000 đồng / viên = 300 000 đồng . 7. Tiền Áo BTC + tổ trọng tài : ( 40 Người là 40 áo ) . 40 Áo x 60 000 đồng / các = 2 400 000 đồng . 8. Tiền mua sơn kẻ sân thi đấu là 15 Kg . 20 kg x 40 000 đồng / kg = 800 000 đồng . 9 Tiền làm thẻ cho BTC và Tổ trong tài :(40 các /40 người ) 40 cái x 15 000 đồng / cái = 600 000 đồng . 10. Tiền thuê dụng cụ và sân bải môn Bóng bàn ,Cầu lông , Bóng chuyền ; 10 sân x 50 000 đồng /sân / ngày x 04 ngày = 2 000 000 đồng . 11. Tiền thuê nhân công làm sân thi đấu các môn . 10 sân x 100 000 đồng/sân = 1 000 000 đồng. 12. Tiền vận chuyền các dụng cụ đến các sân thi đấu : 10 chuyến ; 10 chuyến x 50 000đồng/chuyến = 1 000 000đồng 1 cộng 13.360. 000 đồng I I/ Chi phục vụ Hội thao . 1.Mua dụng cụ thi đấu -Tiền mua bóng chuyền (Bóng 200 000đ/quả ) (4 sân) 8 quả bóng chuyền x 250 000 đồng / quả = 2.000 000 đồng . -Tiền mua lưới bóng chuyền 200 000 đ / cái 04 cái lưới bóng chuyền x 200 000 đồng / cái = 800 000 đồng . - Tiền mua bóng bàn ( Hộp 5 quả 40 000 đ/ hộp ) (2 sân) 20 hộp bóng x 40 000 đồng / hộp = 800 000 đồng . _Tiền mua lưới bóng bàn 100 000 đồng /cái 02 cái lưới x 100 000 đồng /cái = 200 000 đồng . - Tiền mua Cầu lông hải yếu thi đấu ( lố cầu 80 000đ/lố ) (2 sân) 30 lố cầu hải yến x 80 000đồng/ống = 2.400 000 đồng . -Tiền mua lưới cầu lông 80 000 đồng/cái 02 cái lưới x 80 000 đồng/ cái = 160 000 đồng . - Tiền mua Cầu đá 202 thi đấu (là 15 000đ/ quả) (2 sân) 60 quả cầu 202 x 15 000đồng/quả = 2.400 000 đồng . -Tiền mua lưới cầu lông 80 000 đồng/cái 02 cái lưới x 80 000 đồng/ cái = 160 000 đồng . -Tiền mua bàn cờ tướng 150 000 đồng/cái 10 cái bàn x 80 000 đồng/ cái = 1 500 000 đồng . cộng 10. 420. 000 đồng 2 . Cờ -Cờ lưu niệm : 50 đơn vò tham gia 50 cờ x 40 000đ = 2.000 000 đồng. - .Cờ giải Nhất :( bóng chuyền Nam + Nữ THCS +TH ) 04 cờ x 60 000đ = 240 000 đồng. - Cờ giải Nhì ::( bóng chuyền Nam + Nữ THCS +TH 04 cờ x 60 000đ = 240 000 đồng. - Cờ giải Ba ::( bóng chuyền Nam + Nữ THCS +TH 04 cờ x 60 000đ = 240 000 đồng. -Cờ giải Nhất :( Toàn đoàn THCS +TH ) 02 cờ x 120 000đ = 240 000 đồng. - Cờ giải Nhì :( Toàn đoàn THCS +TH ) 02 cờ x 120 000đ = 240 000 đồng. - Cờ giải Ba :( Toàn đoàn THCS +TH) 02 cờ x 120 000đ = 240 000 đồng. -Cờ giải khuyến khích ( toàn đoàn THCS +TH) 02 cờ x 120 000 đ = 240 000 đồng. cộng 3.680. 000đồng 3. Giấykhen _ Giấykhen :giải nhất môn bóng bàn +cầu lông + đá cầu + cờ tướng 20 giấy khen ( giấy+ khung ) x 30 000 đồng = 600 000 đồng. - Giấykhen :giải nhì:( môn bóng bàn + cầu lông + đá cầu + cờ tướng) 20 giấy khen ( giấy+ khung ) x 30 000 đồng = 600 000 đồng. - Giấykhen :giải ba:( môn bóng bàn + cầu lông +đá cầu + cờ tướng) 20 giấy khen ( giấy+ khung ) x 30 000 đồng = 600 000 đồng. cộng 1. 800 000 đồng. 4. Tiền giải thưởng 4.1/ . Giải tập thể : - Giải Nhất ( Toàn đoàn THCS +TH ) 500 000đồng x 2 = 1 000 000 đồng. 2 - Giải Nhì ( Toàn đoàn THCS +TH ) 400 000đồng x 2 = 800 000 đồng. - Giải Ba :( Toàn đoàn THCS +TH ) 300 000đồng x 2 = 600 000 đồng. - Giải khuyến khích (Toàn đoàn THCS +TH ) 150 000đồng x 2 = 300 000 đồng. - Giải Nhất :( bóng chuyền Nam + Nữ ) 300 000 đồng x 4 đội = 1 200 000 đồng - Giải Nhì :( bóng chuyền Nam + Nữ ) 200 000 đồng x 4 đội = 800 000 đống. Giải Ba :( bóng chuyền Nam + Nữ ) 100 000 đồng x 4 đội = 400 000 đồng. 5.100.000,00 4.2/.Gi cá nhân và đồng đội : ( Cầu lông và Bóng bàn ) - Giải Nhất cá nhân (bóng bàn +cầu lông + đá cầu + cờ tướng ) Đơn Nam , đơn nữ , 100 000 đồng x 08 giải = 800 000 đồng. - Giải Nhì cá nhân (bóng bàn +cầu lông + đá cầu + cờ tướng ) : Đơn Nam , đơn nữ , 80 000 đồng x 08 giải = 640. 000 đồng . - Giải Ba cá nhân (bóng bàn +cầu lông + đá cầu + cờ tướng ) : Đơn Nam , đơn nữ õ, 60 000 đồng x 08 giải = 480.000,00 - Giải Nhất đồng đội (bóng bàn +cầu lông + đá cầu ) :đôi nam, đôi nữ , đôi nam nữ phối hợp : 200 000 đồng x 07 giải = 1.400. 000 đồng. - Giải Nhì đồng đội (bóng bàn +cầu lông + đá cầu) : đôi nam, đôi nữ , đôi nam nữ phối hợp 150 000 đồng x 07 giải = 1 050 000 đồng . - Giải Ba đồng đội (bóng bàn +cầu lông + đá cầu) đôi nam, đôi nữ , đôi nam nữ phối hợp 100 000 đồng x 07 giải = 700 000 đồng . cộng 5.070.000đồng III/. Tiền bồi dưỡng BTC và Điều hành : - BTC 20 người x 25 000 đồng / buổi x 2 buổi x 04 ngày = 4.000. 000 đồng. - NVPV 05 người x 15.000/ buổi x 2 x 4 ngày = 600.000 đồng - Cộng : 4.600.000,00 IV/ Tiền bồi dưỡng cho trọng tài : 1. Bóng chuyền Nam tham gia : 20 đội , thi đấu 40 trận .(1 trận gồm 1 trọng tài chính +1 trọng tài2 +2 trọng biên +1giám sát ). - Trọng tài chính 40 người x 20.000 = 800.000,00 - Trọng tài hai 40 người x 15.000 = 600 000,00 - Trọng tài biên 80 người x 10.000 = 800.000,00 - Giám sát 40 người x 20.000 = 800.000,00 40 trận x 75 000đồng/ Cộng : 3.000.000,00 2/ Bóng chuyền Nữ , tham gia : 20 đội , thi đấu 40 trận. .(1 trận gồm 1 trọng tài chính +1 trọng tài2 +2 trọng biên +1giám sát ) - Trọng tài chính 40 người x 20.000 = 800.000,00 - Trọng tài hai 40 người x 15.000 = 600 000,00 - Trọng tài biên 80 người x 10.000 = 800.000,00 - Giám sát 40 người x 20.000 = 800.000,00 40 trận x 75 000đồng/ Cộng : 3.000.000,00 3/Cầu lông có 5 nội dung , (01 trận gồm 01 trọng tài .chính ,01 trọng tài 2 , * Cầu lông đánh đơn Nam : 32 Trận - Trọng tài chính 32 người x 20.000 = 640.000,00 - Trọng tài hai 32 người x 15.000 = 480.000,00 3 * Cầu lông đánh đơn Nữ : 13 trận - Trọng tài chính 13 người x 20.000 = 260.000,00 - Trọng tài hai 13 người x 15.000 = 195.000,00 * Cầu lông đánh đôi Nam 16 trận - Trọng tài chính 16 người x 20.000 = 320.000,00 - Trọng tài hai 16 người x 15.000 = 240.000,00 * Cầu lông đánh đôi Nữ : 06 Trận . - Trọng tài chính 06 người x 20.000 = 120.000,00 - Trọng tài hai 06 người x 15.000 = 90.000,00 * Cầu lông đánh đôi Nan nữ 09 Trận - Trọng tài chính 09 người x 20.000 = 180.000,00 - Trọng tài hai 09 người x 15.000 = 135.000,00 cộng :2.660.000,00 4/. Bóng bàn có 04 nội dung, (01 trận gồm 01 trọng tài .chính ,01 trọng tài 2 ) * Bóng bàn đánh đơn Nam : 32 Trận - Trọng tài chính 32 người x 20.000 = 640.000,00 - Trọng tài hai 32 người x 15.000 = 480.000,00 * Bóng bàn đánh đơn Nữ : 11 trận - Trọng tài chính 11 người x 20.000 = 220.000,00 - Trọng tài hai 11 người x 15.000 = 165.000,00 * Bóng bàn đánh đôi Nam 11 trận - Trọng tài chính 11 người x 20.000 = 220.000,00 - Trọng tài hai 11 người x 15.000 = 165.000,00 * Bóng bàn đánh đôi Nan nữ 09 Trận - Trọng tài chính 09 người x 20.000 = 180.000,00 - Trọng tài hai 09 người x 15.000 = 135.000,00 cộng :2.205.000,00 5/. Đá cầu có 04 nội dung, (01 trận gồm 01 trọng tài .chính ,01 trọng tài 2 ) * Đá cầu đánh đơn Nam : 32 Trận - Trọng tài chính 32 người x 20.000 = 640.000,00 - Trọng tài hai 32 người x 15.000 = 480.000,00 * Đá cầu đánh đơn Nữ : 11 trận - Trọng tài chính 11 người x 20.000 = 220.000,00 - Trọng tài hai 11 người x 15.000 = 165.000,00 * Đá cầu đánh đôi Nam 11 trận - Trọng tài chính 11 người x 20.000 = 220.000,00 - Trọng tài hai 11 người x 15.000 = 165.000,00 * Đá cầu đánh đôi Nan nữ 09 Trận - Trọng tài chính 09 người x 20.000 = 180.000,00 - Trọng tài hai 09 người x 15.000 = 135.000,00 * Đá cầu đánh đôi Nan nữ 09 Trận - Trọng tài chính 09 người x 20.000 = 180.000,00 - Trọng tài hai 09 người x 15.000 = 135.000,00 cộng : 2.205.000,00 4 6/. Cờ Tướng có 02 nội dung, (01 trận gồm 01 trọng tài .chính ,01 trọng tài 2 ) * Cờ tướng đánh đơn Nam : 32 Trận - Trọng tài chính 32 người x 20.000 = 640.000,00 - Trọng tài hai 32 người x 15.000 = 480.000,00 * Cờ tướng đánh đơn Nữ : 11 trận - Trọng tài chính 11 người x 20.000 = 220.000,00 - Trọng tài hai 11 người x 15.000 = 165.000,00 cộng : 1.505.000,00 Tổng cộng chi cho Hội thao tại Huyện là : 58,.595.000,00 đồng B/ .DỰ TRÙ CHO KINH PHÍ HỘI THAO TẠI TỈNH. - Dự trù kinh phí tham gia Hôi thao tỉnh . là 50 .000.000 đồng (có dư trù chi tiết sau ) Tổng cộng kinh phí tổ chức tại Huyện và tham gia hội thao tỉnh là: 108.595.000,00 đồng . Vậy kính mong Ban lãnh đạo và bộ phận tài vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội thao toàn ngành Giáo dục lần thứ II -2007 thành công tốt đẹp . Trưởng phòng Người lập 5 . năng, ngày: 10 tháng 10 năm 2010 DỰ TRÙ KINH PHÍ CHI CHO HỘI THAO NGÀNH GIÁO DỤC LẦN THỨ V -2010 A/ DỰ TRÙ CHO KINH PHÍ HỘI THAO TẠI HUYỆN - Căn cứ vàokế. Tổng cộng chi cho Hội thao tại Huyện là : 58,.595.000,00 đồng B/ .DỰ TRÙ CHO KINH PHÍ HỘI THAO TẠI TỈNH. - Dự trù kinh phí tham gia Hôi thao tỉnh . là 50 .000.000
- Xem thêm -

Xem thêm: du tru kinh Phi hoi thao 2010, du tru kinh Phi hoi thao 2010, du tru kinh Phi hoi thao 2010

Bình luận về tài liệu du-tru-kinh-phi-hoi-thao-2010

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP