Bi quyet de tro thanh 1 trong nhung nguoi

2 371 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 06:10

quyết của người nhớ giỏi nhất thế giới  Bản in Gửi cho bạn bè Phản hồi khám phá, trí nhớ, bộ não, guinness, eran katz Luyện những thói quen đơn giản để có được trí nhớ siêu phàm, đó là quyếtngười giữ kỷ lục Guinness thế giới về khả năng ghi nhớ chia sẻ với độc giả Việt Nam hôm qua.  !"#$%%!&#'(%)*%+,-*%./Ảnh: Minh Long.  &0%)1%23456#%77'83+9('):)&;<=27> ?7#3%*@/,%#>7ABCDEFGB*G(7%#E'EHG#I J!HA%EDK!7>2#>7A"ALMN%(%/-2MO)=)&; <PC2'"A)&;3!+/"+%/  (%Q%I-R<P"+"+<P%NQ%IB%#>7AK%1/ H&(7SA5B2&0%T3%NU $%(*<=7><%/V)8P 3A%+'%N"+*<=7>WX27>/-&0%<Y&XZ):L%[7> !<=)\ %(/]#)KC):L%[7>!<=!TS[A%7+%W% !%8#&;L%3C7%7K"M3^7>!/  !_C`K93%N#Z)a"%I3%7%/HG bSC :7%&0%3%bW%N&0/QZNC#CZA)\7!?+%< 0%%>%%\#!'%I:'Y)L)&;3Nc#+&d/+9%(7%#B  )8#<!#I[e/ "Trí nhớ của các bạn không hề kém chút nào, nhưng chúng ta thường không tin vào khả năng nhớ của bản thân"UCK%/ H! U%8#&0%!_ZKG(3C!+!W%M7>fK !7#>#*)0%/Q%I)@#%:%&0%@)$%7#g7%@M/h@( !&0%?7i<5Nj3+9%(!)0%/V3`)P3C8K%(%L !3+9%(B!&0%/ !_)%8#c#:)\%(<k<T '(%7S'UL!>%%I%2')\!K&l&;)&;""$/ m\Zn#I3+9%(U)@#% )8P:%&0%(*7>'& !AU%N%&0UM+U!KUCCU%N'A/Vo3`)P)7> 3C\()&;N#7>&;'\c#A(/]#)K &(<YA<5p% &l)\L!>%%I%2A'\"_2Z+"M&0D&!AB %&0U%'%<%#\')RCCUKa'A/-&NU3%OL%7S'TMU 7q<k<((%7S'%N!0>%%I'8aZ+/ -N#!&0%#C>1L!>%%I%2A7S'!#*7>U3+ 9&l&;'7AL!B7qA%\3C[UCK%/ Q8A:!L%2U 3#:%&0%>1"%N'%I:2bX%'#% *U'P/-&0%:L!7S%&l%2['S'(%2Z+)*)A!!a"M &0/`LU3%:[EEDgErARE!%NsD &l&;+*A1e<%#\"=%er'A2%NEE/ -&'U[7q1'(%RBA1e'#71B"=%e/Q(%2[T L'3K&l&;UA>M>1%2[<k(X/ A%(ACT!A:U'dUK:7%:B o%>&A ([Ug+%L!>%%I%2%T"M3^"_p%&l/`LUC TG#'%Zbht/u//,%2u/):E%E!%Ns/-8c#IC '%N1hv!%Ns'o):E%E/-&'UN#L!)&;>%c#I% &l%2Zb'8c#ICU"L7q(CT&7#E#'%Z b"_%@8c#ICE/R#K'wW*U&G'ZNK l<k(/ H!3 /!U )=#83%%IL%X/"#$%#NZ'*%+! !Xx/&0%#*9CU$T/H!7>2C'$T[ 0%C#NZKF*y#>b]%!Uz!!!U,hU{FzU|Uz%!7!}U6 %U!D!UsH~HUhbH&XL%HA%•UF/V%I7>l€#7f '(%';'K%C!A%/ Theo VnExpress . &l&;+*A 1 e<%#"=%er'A2%NEE/ -&'U[7q 1 '(%RBA 1 e'# 71 B"=%e/Q(%2[T. -&'U[7q 1 '(%RBA 1 e'# 71 B"=%e/Q(%2[T L'3K&l&;UA>M> 1 %2[<k(X/
- Xem thêm -

Xem thêm: Bi quyet de tro thanh 1 trong nhung nguoi, Bi quyet de tro thanh 1 trong nhung nguoi, Bi quyet de tro thanh 1 trong nhung nguoi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn