Giao an lop 2- Tuan 8(CKT)

16 176 1 Gửi tin nhắn cho André-Marie Ampère
André-Marie Ampère

André-Marie Ampère

Tải lên: 11,656 tài liệu

  • Loading...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 05:10

Tn 8 Thø hai ngµy 11 th¸ng 10 n¨m 2010 S¸ng Chµo cê ============{  ====================== To¸n 36 + 15 I. Mục tiêu - Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 36+15 - Biết giải toán theo hình vẽ bằng một phép tính cộng có nhớ trong phạm vi 100. II. Đồ dùng dạy học : - 4 bó que tính + 11 que tính rời III. Các hoạt động d¹y häc: Hoạt động của GV Hoạt động của HSø 1. Bài cu õ : 26+5 - HS đọc bảng cộng 6 2. Bài mới  Hoạt động 1: Giới thiệu pc 36 +15 - GV : Có 36 que tính, thêm 10 que tính nữa. Vậy có tất cả bao nhiêu que tính? GV chốt: 6 qt rời, cộng 5 qt bằng 1 bó (10 que tính) và 1 qt rời, được 51 qt 36 + 15 = 51  Hoạt động 2: Thực hành Bài 1: Tính(HSKG dßng 2) - NhËn xÐt cđng cè Bài 2: (HSKG lµm phÇn c) - GV lưu ý cách đặt và cách cộng Bài 3: GV yªu cÇu. Bài 4:HSKG - HS lên bảng làm - Lớp làm bảng con -HS thao tác trên que tính và nêu kết quả -HS lên trình bày -HS đặt- Nªu 36 6+5=11 viết 1 nhớ 1 +15 3+1=4 thêm 1 bằng 5, viết 5 viết 5 51 -HS đọcyªu cÇu. - Lµm b¶ng con theo nhãm. 25 44 18 39 +36 +37 +56 +16 61 81 74 55 a) 36 và 18 b) 24 và 19 36 24 +18 +19 54 43 -HS đặt đề toán theo tóm tắt -HS làm bài - Lµm miƯng nªu kÕt qu¶. 1 3. Cuỷng coỏ Daởn do ứ GV NX Tập đọc Ngời mẹ hiền. I. Mc tiờu: - Bit ngt ngh hi ỳng ; bc u c rừ li cỏc nhõn vt trong bi . - Hiu ND : Cụ giỏo nh m hin , va yờu thng va nghiờm khc dy bo cỏc em hc sinh nờn ngi ( tr li c cỏc CH trong SGK ) - GD hc sinh thy c tỡnh cm ca thy cụ giỏo i vi . T ú bit kớnh trng thy cụ giỏo. II. dựng dy hc : - Tranh minh ho SGK. III. Cỏc hot ng dy hc Tiết 1 Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ: - Gọi 2 HS đọc:Thời khoá biểu. 2. Bài mới a) Giới thiệu : b) Đọc mẫu - Đọc mẫu diễn cảm toàn bài. - Gọi một em đọc lại. *H ớng dẫn phát âm : nén nổi,lách ra,lọt, lấm lem, lùi lại, *H ớng dẫn ngắt giọng :Y/c đọc tìm cách ngắt giọng câu dài, câu khó. * Đọc từng đoạn: - Lắng nghe và chỉnh sửa cho học sinh - Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm. - Hớng dẫn các em nhận xét bạn đọc. * Thi đọc; - Lắng nghe nhận xét và ghi điểm. c) Tìm hiểu nội dung đoạn 1,2. - Giờ ra chơi, Minh rủ Nam đi đâu? - Các bạn ấy định ra phố bằng cách nào? - Giải nghĩa từ gánh xiếc, tò mò - Khi Nam chui ra thì bác bảo vệ ? Tiết 2 d) Luyện đọc đoạn 3. - Tiến hành tơng tự. e) Tìm hiểu đoạn 3. - Khi Nam bị bác , cô giáo làm gì? - Cô giáo làm gì khi Nam khóc? - Hai em đọc bài và trả lời câu hỏi. - Vài em nhắc lại tên bài. - Lớp lắng nghe. Đọc chú thích - Một em đọc lại - HS luyện đọc từ khó. - Đến lợt Nam/ đang cố lách ra/ thì bác bảo vệ vừa tới, nắm chặt hai chân em: Cậu nào đây ? Trốn học hả? Nam vùng vẫy.// - Nối tiếp đọc từng đoạn trớc lớp. - Ba em đọc từng đoạn trong bài. - Đọc từng đoạn trong nhóm. Nhận xét bạn đọc. - Các nhóm thi đua đọc bài - Minh rủ Nam đi xem xiếc. - Các bạn định ra bằng cách chui tờng. - Hs đọc chú giải - Bác nắm chặt hai chân em - Luyện đọc: lấm lem, lùi lại - Cô nhẹ nhàng kéo Nam . - Cô xoa đầu Nam - Là cô giáo. 2 - Ngêi mĐ hiỊn trong bµi lµ ai? - L¸ch cã nghÜa lµ g×? * Lun ®äc l¹i : - Híng dÉn ®äc theo vai. Ph©n líp thµnh c¸c nhãm mçi nhãm 4 em. - Theo dâi lun ®äc trong nhãm. - NhËn xÐt chØnh sưa cho häc sinh. g) Cđng cè, dỈn dß : - Gi¸o viªn nhËn xÐt ®¸nh gi¸ . - 2 HS tr¶ lêi. - Tù ph©n ra c¸c vai : Ngêi dÉn chun, c« gi¸o, b¸c b¶o vƯ, Nam, Minh. - Lun ®äc trong nhãm - Thi ®äc theo vai. ============{================ ChiỊu (GV 2 d¹y) ============{================ Thø ba ngµy 12 th¸ng 10 n¨m 2010 S¸ng To¸n Lun tËp. I. Mục tiêu - Thuộc bảng 6,7,8,9 cộng với một số . - Biết cách thực hiện phép tính cộng có nhớ trong phạm vi 100. - Biết giải bài toán về nhiều hơn cho dưới dạng sơ đồ . - Biết nhận dạng hình tam giác . II. Đồ dùng d ạ y h ọ c : - SGK III. Các hoạt độngd¹y häc Hoạt động của GV Hoạt động của HSø 1. Bài cu õ : 36 + 15 2. Bài mới  Bài 1: Tính nhẩm - GV ghi kết quả Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống - Gv nhËn xÐt chèt kÕt qu¶. Bài 3: Số(HSKG) Bài 4: - Gv nhËn xÐt ch÷a bµi . Bài 5: Hình bên có -HS sửa bài 6 + 5 = 11 6 + 7 = 13 5 + 6 = 11 6 + 8 = 14 6 + 6 = 12 4 + 6 = 10 6 + 10 = 16 7 + 6 = 13 - HS lµm b¶ng con - Hs ch÷a bÇi nhËn xÐt Số hạng 26 26 17 38 26 15 Số hạng 5 25 36 16 9 36 Tổng - Hs lµm miƯng. -HS dựa vµo tóm tắt đọc đề -HS làm bài, sửa bài -3 hình tam giác 3 3. Củng cố – Dặn do ø - GV cho HS thi đua điền số ============{================ KĨ chun. Ngêi mĐ hiỊn. I. M ụ c tiêu : - Dựa theo tranh minh họa , kể lại được từng đoạn của câu chuyện Người mẹ hiền - HS khá, giỏi biết phân vai dựng lại câu chuyện (BT2) II. Đồ dùng d ạ y h ọ c : - Tranh minh hoạ trong sách giáo khoa . III. Các hoạt động d¹y häc : Hoạt động của GV Hoạt động của HSø 1. Kiểm tra bài cũ: Người thầy cũ. - Nhận xét- Đánh giá. 2. Bài mới: a, Giới thiệu bài mới : Ghi đầu bài: b, HD Kể chuyện: * Dựa vào tranh vẽ, kể lại từng đoạn của câu chuyện. - Treo tranh. ? Hai nhân vật trong tranh là ai.Nói cụ thể về hình dáng từng nhân vật. ? Hai cậu trò chuyện với nhau điều gì. - YC kể bằng lời kể của mình. - YC kể tiếp đoạn 2,3,4. * Kể lại tồn bộ câu chuyện. - Nhận xét- đánh giá. +học sinh khá,giỏi biết phân vai dựng lại câu chuyện (BT2) 3, Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiết học. - 2học sinh kể trước lớp. - Nhận xét - Người mẹ hiền. - Quan sát tranh, đọc lời nhân vật trong tranh để nhớ n/d. - 1,2 học sinh kể mẫu đoạn 1 theo lời gợi ý. + Minh và Nam, Minh mặc áo hoa khơng đội mũ còn Nam đội mũ mặc . + Minh thì thầm bảo Nam: “ Ngồi …. - Nhận xét – bổ sung. - Luyện kể theo nhóm 5. - Đại diện các nhóm thi kể trước lớp. - Nhận xét- Bình chọn nhóm kể hay. Lần 1 nhìn sách, lần 2 tự kể. - 3 tổ cử đại diện kể tồn bộ câu chuyện. - Nhận xét về n/d, cách thể hiện + Lần 1: GV dẫn chuyện. Nam, Minh, bác bảo vệ, cơ giáo. + Lần 2: học sinh tự phân vai kể. - Nhận xét- bình chọn. - 1 học sinh kể tồn bộ câu chuyện ============{================ ChÝnh t¶ (TC) Ngêi mĐ hiỊn. I. M ụ c tiêu : 4 - Chép lại chính xác bài CT , trình bày đúng lời nói nhân vật trong bài . - Làm đúng BT2 ; BT(3) a - GD học sinh có ý thức rèn chữ , giữ vở đẹp ,u thích mơn học chính tả. II. Đồ dùng d ạ y h ọ c : - BP: Viết sẵn đoạn viết, các bài tập 2,3. III. Các Hoạt động d¹y häc : Hoạt động của GV Hoạt động của HSø 1. Kiểm tra bài cũ: Đọc các từ: - Nhận xét. 2. Bài mới: a, Đọc đoạn viết. ? Cơ giáo nói với hai bạn điều gì. ? Đoạn chép có những dấu câu nào. ? Trường hợp nào viết hoa. * HD viết từ khó: - Ghi từ khó: - Nhận xét – sửa sai. *HD viết bài: Đọc l¹i đoạn viết. GV q/s, uốn nắn tư thế ngồi viết của h/s. * Chấm, chữa bài: ChÊm 7- 8 bài. c, HD làm bài tập: * Bài 2: (61) - Treo BP nội dung bài tập 2. - u cầu thảo luận nhóm đơi. * Bài 3: (61) - u cầu làm bài- chữa bài. - Nhận xét - đánh giá. 3, Củng cố – dặn dò: - Nhận xét tiết học. - 2 HS lên bảng viết – cả lớp viết b/c Lớp, lời, dạy, giảng, trong. - Nghe – 2 học sinh đọc lại. - Từ nay em có trốn học đi chơi nữa…. - Dấu phẩy, dấu chấm, dấu hai chấm,…. - Đầu dòng, sau dấu chấm, tên riêng. - xấu hổ, bật khóc, xoa đầu, thập thò, trốn, xin lỗi. - Viết bảng con. - Nhìn bảng đọc thÇm viết bài. - Dùng bút chì gạch chân chữ sai. * Điền vào chỗ trống: ao / au. a. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. b. Trèo cao ngã đau - Nhận xét. - Con dao, tiếng rao hàng, giao bài tập - dè dặt, giặt giũ quần áo, chỉ có rặt…. - Nhận xét. ============{================ ChiỊu To¸n B¶ng céng I.Mục tiêu - Thuộc bảng cộng đã học. - Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100. - Biết giải bài tốn về nhiều hơn. II.Đồ dùng dạy học : - GV:SGK, Bảng phụ, bút dạ III. Các hoạt động d¹y häc: Hoạt động của GV Hoạt động của HSø 1. Bài cu õ - HS sửa bài 6 5 - Nhận xét 2. Bài mới Bài 1: - Gv cho HS ôn lại bảng cộng : 9 cộng với 1 số …… và nêu 2 + 9 = 11 … Cho học sinh nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng Bài 2:(HSKG lµm 2 pt ci) - NhËn xÐt chèt kÕt qu¶. Bài 3: - Y/ c - NhËn xÐt chèt kÕt qu¶ ®óng. Bài 4: (HSKG) 3. Củng cố – Dặn do ø . - Nhận xét tiết học - Bạn nhận xét. - HS làm xong đọc lại bảng cộng từ 9 cộng với 1 số đến 6 cộng với 1 số - HS làm bài dựa vào bảng cộng : 2 + 9 = 11 3 + 8 = 11 9 + 2 = 11 8 + 3 = 11 4 + 7 = 11 5 + 6 = 11 4 + 8 = 12 5 + 7 = 12 4 + 9 = 13 - HS làm bài- ch÷a bµi nhËn xÐt. 15 26 36 + 9 + 17 + 8 24 43 44 - HS đọc đề - HS nêu - HS làm bài - §Õm h×nh nªu kÕt qu¶. ============{================ TËp ®äc Bµn tay dÞu dµng I.Mục tiêu. - Ngắt , nghỉ hơi đúng chỗ ; bước đầu biết đọc lời nhân vật phù hợp với nội dung . - Hiểu ND : Thái độ ân cần của thầy giáo đã giúp An vượt qua nổi buồn mất bà và động viên bạn học tốt hơn , khơng phụ lòng tin u của mọi người .( TL các CH trong SGK ) - GD học sinh có tình cảm u thương kính trọng thầy cơ giáo. II.Đồ dùng dạy học : - Tranh minh hoạ SGK. III. Các hoạt động dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HSø 1. Kiểm tra bài cũ : - Nhận xét đánh giá . 2. Bài mới a.Giới thiệu bài: Ghi đầu bài b. Lun đọc : a, GV đọc mẫu . b, HD luyện đọc, giải nghĩa từ . * Luyện đọc câu:u cầu đọc nối tiếp . - 4 học sinh đọc kết hợp trả lời câu hỏi. - Nhắc lại. - Lắng nghe. - Mỗi học sinh đọc một câu - dịu dàng, lặng lẽ, khẽ nói, trở lại lớp 6 Hoaùt ủoọng cuỷa GV Hoaùt ủoọng cuỷa HSứ * Luyn c on - Yờu cu Giảng từ : õu ym, thỡ tho - Nờu cỏch c ton bi. - Yờu cu c ni tip. * c trong nhúm. * Thi c. Nhn xột- ỏnh giỏ. *Luyn c ton bi: c, Tỡm hiu bi: ? Vỡ sao An bun nh vy? ? Tìm những từ ngữ cho thấy An ? Vỡ sao thy khụng trỏch An? ? Vỡ sao An li núi vi thy . ? Cõu chuyn cho ta thy ? *Luyn c li. - Yờu cu c phõn vai. 3.Cng c dn dũ: - Nhn xột tit hc. - Ngt ging: Th l / chng bao gi An cũn c nghe b k chuyn c tớch,/ chng bao gi an c b õu ym,/ vut ve.// - Biu l tỡnh thng yờu bng c ch. Li núi. Núi rt nh vi ngi khỏc. - 1 hc sinh c - lp nhn xột. - 3 hc sinh c 3 on. - Luyn c nhúm ụi. - Cỏc nhúm c i din thi c on 3. Lp nhn xột bỡnh chn. - 3 hc sinh c c bi. - An bun vì b mi mt. - Lũng An lng tru ni bun. Nh b, - Thy khụng trỏch An, thy ch - Vỡ thy cm thụng vi ni buũn ca . - Thy giỏo rt thng yờu hc trũ. - Mi nhúm 3 hc sinh c ni tip on. ============{================ Luyện từ và câu Từ chỉ hoạt động, trạng thái- Dấu phẩy. I. Mc tiêu : 1. Nhn bit v bc u bit dựng mt s t ch hot ng , trng thỏi ca loi vt v s vt trong cõu ( BT1,BT2) . 2. Bit t du phy v ch thớch hp trong cõu ( BT3 ) II. dựng dy hc: - Vit sn mt s cõu trng cỏc t ch H. III. Cỏc hot ng dy hc: Hoaùt ủoọng cuỷa GV Hoaùt ủoọng cuỷa HSứ 1. Kim tra bi c: - Nhn xột, ỏnh giỏ. 2. HD lm bi tp: * Bi 1: Y/C ? Cỏc cõu ú núi gỡ. ? Tỡm nhng t ch hot ng( Gch di nhng t ch H, trng thỏi) T n, ung, to l nhng t ch hot ng, trng thỏi - 2 hs lờn bng thc hin. - Nhn xột. * Tỡm cỏc t ch hot ng trng thỏi - ý núi tờn cỏc con vt, s vt trong mi cõu (con trõu, n bũ ) - Cỏc t ch h/ n, ung, to. a. Con trõu n c. b. n bũ ung nc di rung. 7 Hoạt động của GV Hoạt động của HSø *Bài 2: - Y/C quan sát tranh. Gió, đuổi, chạy, nhẹ, luồn là từ chỉ HĐ. *Bài 3: - Nêu y/c. - Treo bảng phụ. ? Trong câu có mấy từ chỉ hoạt động của người, các từ ấy TLCH gì. ? Để tách rõ hai từ cùng TLCH làm gì? trong câu, ta đặt dấu phẩy vào chỗ nào. - Nhận xét - đánh giá. 3. Củng cố dặn dò: - Nhận xét giờ học. c. Mặt trời đang toả ánh nắng. * Chọn từ điền vào chỗ trống. - Thảo luận nhóm đơi làm bài. Con Mèo, con Mèo Đuổi theo con Chuột Giơ vuốt nhe nanh Con chuột chạy quanh Luồn hang luồn hốc. - Lớp làm bài – 3 em lên bảng làm bài. a. Lớp em học tập tốt lao động tốt. - Có 2 từ chỉ h®: Học tập và lao động. -§ặt dấu phẩy vào sau chữ học tập tốt. b. Cơ giáo chúng em rất u thương, q mến học sinh. c. Chúng em ln kính trọng, biết ơn các thầy giáo, cơ giáo. - Nhận xét. ============{================ Thø t ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2010 (GV chuyªn vµ GV 2 d¹y) ============{================ Thø n¨m ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2010 S¸ng To¸n Lun tËp. I.Mục tiêu : - Ghi nhí vµ t¸i hiƯn nhanh b¶ng céng trong ph¹m vi 20 ®Ĩ tÝnh nhÈm; céng cã nhí trong ph¹m vi 100. - BiÕt gi¶i bµi to¸n cã mét phÐp céng. II. §å dïng d¹y häc: - GV: Bảng phụ III. Các hoạt động d¹y häc. 8 Hoạt động của GV Hoạt động của HSø 1. Bài cu õ: Bảng cộng - Nhận xét cho điểm HS 2. Bµi míi Bài 1: Yêu cầu - Chốt lại: Khi đổi chỗ các số hạng trong phép cộng thì tổng không thay đổi. Bài 2:(HSKG) - Yêu cầu. - Giải thích tại sao 8 + 4 + 1 = 8 + 5? Bài 3: - Y/c - NhËn xÐt chèt kÕt qu¶ ®óng. Bài 4: - Y/ c - NhËn xÐt chèt kÕt qu¶ ®óng. Bài 5(HSKG) 4. Củng cố – Dặn do ø -2HS lên bảng ®äc bảng cộng - Tính nhẩm trong từng cột tính 6 cộng 9 bằng 15 9 cộng 6 bằng 15 - Nêu kết quả tính nhẩm : 3 + 8 = 11 , 5 + 8 = 13 - 1 HS đọc bài - Vì 8 = 8 , 4 + 1 = 5 - Nên 8 + 4 + 1 = 8 + 5 - HS chữa trên bảng lớp - HS tự tóm tắt và trình bày: Gi¶i MĐ vµ chÞ h¸i ®ỵc sè qu¶ cam lµ: 38 + 16 = 54 ( quả ) ĐS : 54 quả cam - NhÈm miƯng nªu kÕt qu¶. ============{==================== TËp viÕt Ch÷ hoa G- Gãp. I. M ụ c tiêu : - Viết đúng chữ hoa G ( 1 dòng cỡ vừa , 1 dòng cỡ nhỏ ) , chữ và câu ứng dụng : Góp ( 1 dòng cỡ vừa , 1 dòng cỡ nhỏ ) Góp sức chung tay ( 3 lần ) II. Đồ dùng d ạ y h ọ c : - Chữ hoa G. Bảng phụ viết sẵn câu ứng dụng. III. Các ho ạ t độ ng d ạ y h ọ c. Hoạt động của GV Hoạt động của HSø 1. Kiểm tra bài cũ: - Nhận xét - đánh giá. 2. Bài mới: a, GT bài: b. HD viết chữ hoa: G - Chữ hoa G gồm mấy nét? Là những nét nào? - Em có nhận xét gì về độ cao các nét? - 2 hs lên bảng viết. - Nhận xét. - Nhắc lại. * Quan sát chữ mẫu. - Chữ hoa G gồm 2 nét: Nét 1 là nét kết hợp nối liền nhau tạo thành vòng xoắn to ở đầu chữ…. - Cao 8 li.(9 dòng kẻ) 9 Hoaùt ủoọng cuỷa GV Hoaùt ủoọng cuỷa HSứ - Vit mu ch hoa G, va vit va nờu cỏch vit. - Yờu cu vit bng con - Nhn xột sa sai. c. HD vit cõu /d: Gúp sc chung tay. - Em hiu gỡ v ngha ca cõu ny? ? Nờu cao ca cỏc ch cỏi? ? V trớ du thanh t nh th no ? ? Khong cỏch cỏc ch nh th no ? - Vit mu ch Gúp HD vit. - Nhn xột- sa sai. d. HD vit v tp vit: - Quan sỏt un nn. . Chm cha bi: - Thu v chm - Nhn xột bi vit. 3. Cng c- Dn dũ: Nhn xột tit hc. - Nột 1: Vit tng t ch C hoa, dng bỳt dũng k 3 trờn. - Nột 2 : T im dng bỳt ca nột 1, chuyn hng xung, - Vit bng con 2 ln. - 2, 3 hs c cõu /d. - Cựng gúp sc lm vic ln. - Quan sỏt TL: Ch o, u, , c, n, a. cao 1 li.Ch: y, g , h cao 2,5 li. Ch: p cao 2 li. Ch: s cao 1,25 li. - Du sc t trờn o ch gúp, . - Cỏc ch cỏch nhau mt con ch o. - Vit bng con 2 ln. - Vit bi trong v tp vit theo ỳng mu ch ó qui nh. ============{================ Luyện tâp toán LUYN DNG: 26 + 5 I.Mc tiờu : - Cng c cụng thc 6 cng vi mt s ,26 +5 - Rốn k nng t tớnh, tớnh, gii toỏn cú li vn liờn quan n dng toỏn 26 + 5 - Phỏt huy tớnh tớch cc ca hs . II.Chun b : - Ni dung luyn tp III.Cỏc hot ng dy - hc: Hoaùt ủoọng cuỷa GV Hoaùt ủoọng cuỷa HSứ A. Bi c : - Gi hs c thuc bng cng 6 cng vi mt s B.Luyn tp : Bi 1: => Rốn k nng t tớnh, tớnh ->Lu ý hs cỏch t tớnh ỳng - Nhn xột, cha Bi 2 : => in du thớch hp vo ch chm - Chm bi, nhn xột , cha Bi 3: => - 2hs - 3hs lm bng lp, lp lm bng con 26 + 9 16 + 7 6+ 37 46 + 36 66 + 5 9 + 56 - Lp lm vo v - 1hs lm bng lp 6 + 5 . 13 16+ 9 . 26+ 5 38 + 6 . 40 56 + 3 . 36 + 6 9 + 66 .77 6 + 46 . 29 + 6 - 1hs c bi toỏn 10 . c ton bi: c, Tỡm hiu bi: ? Vỡ sao An bun nh vy? ? Tìm những từ ngữ cho thấy An ? Vỡ sao thy khụng trỏch An? ? Vỡ sao An li núi vi thy . ? Cõu chuyn cho. 2học sinh kể trước lớp. - Nhận xét - Người mẹ hiền. - Quan sát tranh, đọc lời nhân vật trong tranh để nhớ n/d. - 1,2 học sinh kể mẫu đoạn 1 theo lời gợi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an lop 2- Tuan 8(CKT), Giao an lop 2- Tuan 8(CKT), Giao an lop 2- Tuan 8(CKT)

Bình luận về tài liệu giao-an-lop-2-tuan-8-ckt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP