tiet 14. Nhung thanh tuu ve khoa hoc ki thuat

23 107 0
Thomas Townsend Brown

Thomas Townsend Brown

Tải lên: 11,474 tài liệu

  • Loading...
1/23 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 02:10

Chào mừng quí thầy,cô giáo về dự giờ hội thảo chuyên đề Môn: Lịch sử Năm học:2009-2010             Tiết 14 Tiết 14 – – Bài 12 Bài 12 : Những thành tựu : Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật khoa học – kĩ thuật I/ I/ Những thành tựu của cuộc cách mạng Những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật khoa học – kĩ thuật !"#$!%&'()%% *+,'-.%&-/0 *+,'-.%&-/0 102!34! Toán học , Vật lí, Sinh học      567-789- :!;67<=!8 7>?@.!8ABCB6*!D #BB 5&!6 )DE"0FGHHI '&J!, KHL/9 2/ Những phát minh về công cụ sản xuất mới:     +M%I;N +M%IO.4! +M%IP.!E+M%I!<      Q.,!9%(J!7&J!!E /!8BB=DM FG%R 4/ Sáng chế ra nguồn vật liệu mới: Chất dẻo,polime quan trọng hàng đầu trong đời sống và trong các ngành công nghiệp 5/ Cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp: . cách mạng khoa học – kĩ thuật khoa học – kĩ thuật I/ I/ Những thành tựu của cuộc cách mạng Những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật khoa học.     Tiết 14 Tiết 14 – – Bài 12 Bài 12 : Những thành tựu : Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa
- Xem thêm -

Xem thêm: tiet 14. Nhung thanh tuu ve khoa hoc ki thuat, tiet 14. Nhung thanh tuu ve khoa hoc ki thuat, tiet 14. Nhung thanh tuu ve khoa hoc ki thuat

Bình luận về tài liệu tiet-14-nhung-thanh-tuu-ve-khoa-hoc-ki-thuat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP