Bài tập và đáp án môn kế toán tài chính

10 7,074 198
Hoa hồng

Hoa hồng Gửi tin nhắn

Tải lên: 1,570 tài liệu

  • Loading...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2012, 09:27

Bài tập và đáp án môn kế toán tài chính Bài t p - Bài gi i K toán tài chínhậ ả ế kimbum31089 05-10-2009, 12:48 AM Đi m:ể () Bài s 1ố : K Toán v t li u, công c d ng cế ậ ệ ụ ụ ụM t doanh nghi p áp d ng ph ng pháp kê khai th ng xuyên đ k toán hàng t nộ ệ ụ ươ ườ ể ế ồ kho có tài li u trong tháng 10/N nh sau ( 1000 đ).ệ ư1. Thu mua v t li u chính nh p kho ,ch a tr ti n cho công ty X. Giá mua ghi trên hóaậ ệ ậ ư ả ề đ n ( c thu GTGT 10% ) là 440.000. Chi phí thu mua đ n v đã thanh toán b ng ti nơ ả ế ơ ị ằ ề g i ngân hàng : 4.200 ( c thu GTGT 5%).ử ả ế2. Mua nguyên v t li u c a công ty K , tr giá thanh toán ( c thu GTGT 10%) :ậ ệ ủ ị ả ế 363.000 Hàng đã ki m nh n , nh p kho đ .ể ậ ậ ủ3. Ph li u thu h i t thanh lý TSCĐ nh p kho : 5000.ế ệ ồ ừ ậ4. Xu t kho m t s thành ph m đ đ i l y d ng c v i công ty Y ,tr giá trao đ i ( cấ ộ ố ẩ ể ổ ấ ụ ụ ớ ị ổ ả thu GTGT 10% ) 66.000. Bi t giá v n thành ph m xu t kho 45.000. Thành ph m đãế ế ố ẩ ấ ẩ bàn giao , d ng c đã ki m nh n , nh p kho đ .ụ ụ ể ậ ậ ủ5. Dùng ti n m t mua m t s v t li u ph c a công ty Z theo t ng giá thanh toán ( cề ặ ộ ố ậ ệ ụ ủ ổ ả thu GTGT 10% ) là 55.000.ế6. Tr toàn b ti n mua v t li u nghi p v 1 b ng ti n g i ngân hàng sau khi trả ộ ề ậ ệ ở ệ ụ ằ ề ử ừ chi t kh u thanh toán đ c h ng 1%.ế ấ ượ ưở7. Xu t kho v t li u ph kém ph m ch t tr l i cho công ty K theo tr giá thanh toánấ ậ ệ ụ ẩ ấ ả ạ ị 77.000. ( trong đó có c thu GTGT 7.000 ). Công ty K ch p nh n tr vào s ti n hàngả ế ấ ậ ừ ố ề còn n .ợ8. Xu t ti n m t t m ng cho cán b đi thu mua nguyên v t li u : 3.000.ấ ề ặ ạ ứ ộ ậ ệYêu c u:ầ1. Đ nh kho n các nghi p v nói trên .ị ả ệ ụ2. Hãy đ nh kho n các nghi p v nói trên trong tr ng h p DN tính thu GTGT theoị ả ệ ụ ườ ợ ế ph ng pháp tr c ti p .ươ ự ếGi iả1. Đ nh kho n các nghi p v nêu trên.ị ả ệ ụ1a)N TK 152 ( VLC) : 400.000ợN TK 133 ( 1331) : 40.000ợ-Có TK 331 ( X) : 440.0001b)N TK 152 ( VLC) : 4.000ợThông tin thành viênBài tr l iả ờCám n !ơkimbum31089H s tác giồ ơ ảT o trang inạGi i thi u qua Emailớ ệGi i thi u qua Y'Mớ ệ N TK 133 ( 1331) : 2.000ợ-Có TK 112 : 4.2002.) N TK 152 ( VLP ) : 330.000ợN TK 133 ( 1331 ) : 33.000ợCó TK 331 (X): 363.0003.)N TK 152 ( PL) : 5.000ợ-Có TK 711: 5.0004a)N TK 632 : 45.000ợ-Có TK 155: 45.0004b)N TK 131 (Y) : 66.000ợ-Có TK 511: 60.000-Có TK 3331( 33311): 6.0004c)N TK 153 ( 1531): 60.000ợN TK 133 ( 1331): 6.000ợ-Có TK 131 (Y) : 66.0005a)N TK 152 ( VLP): 50.000ợN TK 133 ( 1331): 5.000ợ-Có TK 331 (Z) : 55.0005b)N TK 331 ( Z) : 55.000ợ-Có TK 111: 55.0006)N TK 331 (X) : 440.000ợ-Có TK 515 : 4.400-Có TK 112 : 435.6007)N TK 331 (K) : 77.000ợ-Có TK 133(1331): 7.000-Có TK 152 (VLP): 70.0008)N TK 141 : 3.000ợ-Có TK 111 : 3.0002. Đ nh kho n các nghi p v nói trên trong tr ng h p DN tính thu GTGT theoị ả ệ ụ ườ ợ ế ph ng pháp tr c ti p .ươ ự ế1a)N TK 152 ( VLC) : 440.000ợ-Có TK 331(X): 440.0001b)N TK 152 (VLC) : 4.200ợ-Có TK 112 : 4.2002)N TK 152 ( VLP) : 363.000ợ-Có TK 331 ( X) : 363.0003)N TK 152 ( PL) : 5.000ợ-Có TK 711: 5.0004a)N TK 632 : 45.000ợ- Có TK 155 : 45.0004b)N TK 131 ( Y): 66.000ợ-Có TK 511: 66.0004c)N TK 153 ( 1531): 66.000ợ-Có TK 131 ( Y): 66.0005a)N TK 152 ( VLP) : 55.000ợ-Có TK 331( Z) : 55.0005b)N TK 331 ( Z ) : 55.000ợ-Có TK 111: 55.0006)N TK 331 ( X): 440.000ợ-Có TK 515: 4.400-Có TK 112 : 435.6007)N TK 331 ( K): 77.000ợ-Có TK 152 ( VLP) : 77.0008)N TK 141 : 3.000ợ-Có TK 111 : 3.000Bài 2: K toán TSCĐ và b t đ ng s n đ u tế ấ ộ ả ầ ưCó tài li u v TSCĐ t i m t Công ty trong tháng 6/N ( 1.000 đ ng ):ệ ề ạ ộ ồ1. Ngày 7, nh n v n góp liên doanh dài h n c a công ty V b ng m t TSCĐ dùng choậ ố ạ ủ ằ ộ s n xu t theo giá th a thu n nh sau :ả ấ ỏ ậ ư- Nhà x ng s n xu t : 300.000 , th gian s d ng 10 năm:ưở ả ấ ờ ử ụ- Thi t b s n xu t : 360.000, th i gian s d ng 5 năm.ế ị ả ấ ờ ử ụ- B ng sáng ch : 600.000, th i gian khai thác 5 năm.ằ ế ờ2. Ngày 10, ti n hành mua m t dây chuy n s n xu t c a công ty K dùng cho phânế ộ ề ả ấ ủ x ng s n xu t .Giá mua ph i tr theo hóa đ n ( c thu GTGT 5%) 425.880.; trongưở ả ấ ả ả ơ ả ế đó : giá tr h u hình c a thi t b s n xu t 315.000 ( kh u hao trong 8 năm ); giá tr vôị ữ ủ ế ị ả ấ ấ ị hình c a công ngh chuy n giao 110.880 ( kh u hao trong 4 năm ). Chi phí l p đ tủ ệ ể ấ ắ ặ ch y th thi t b đã chi b ng ti n t m ng ( c thu GTGT 5% ) là 12.600. Ti n muaạ ử ế ị ằ ề ạ ứ ả ế ề Công ty đã thanh toán b ng ti n vay dài h n 50%. Còn l i thanh toán b ng chuy nằ ề ạ ạ ằ ể kho n thu c qu đ u t phát tri n.ả ộ ỹ ầ ư ể3. Ngày 13, Công ty ti n hành thuê ng n h n c a công ty M m t thi t b dùng cho bế ắ ạ ủ ộ ế ị ộ ph n bán hàng. Giá tr TSCĐ thuê 240.000. Th i gian thuê đ n h t tháng 10/N. Ti nậ ị ờ ế ế ề thuê đã tr toàn b ( k c thu GTGT 10% ) b ng ti n vay ng n h n 16.500.ả ộ ể ả ế ằ ề ắ ạ4. Ngày 16, phát sinh các nghi p v :ệ ụ- Thanh lý m t nhà kho c a phân x ng s n xu t , đã kh u hao h t t tháng 5 /N.,ộ ủ ưở ả ấ ấ ế ừ nguyên giá 48.000, t l kh u hao bình quân năm 12%. Chi phí thanh lý đã chi b ngỷ ệ ấ ằ ti n m t 5.000, ph li u thu h i nh p kho 10.000.ề ặ ế ệ ồ ậ- G i m t thi t b s n xu t đi tham gia liên k t dài h n v i Công ty B , nguyên giáử ộ ế ị ả ấ ế ạ ớ 300.000 ; giá tr hao mòn lũy k 55.000, t l kh u hao bình quân năm 10%. Giá tr v nị ế ỷ ệ ấ ị ố góp đ c Công ty B ghi nh n là 320.000, t ng ng 21% quy n ki m soát.ượ ậ ươ ứ ề ể5. Ngày 19 , mua m t thi t b qu n lý s d ng cho văn phòng Công ty. Giá mua ( cộ ế ị ả ự ụ ả thu GTGT 5% ) là 315.000, đã tr b ng ti n g i ngân hàng. Chi phí v n chuy n , b cế ả ằ ề ử ậ ể ố d , l p đ t đã chi b ng ti n m t 2.100 ( c thu GTGT 5%). T l kh u hao bìnhỡ ắ ặ ằ ề ặ ả ế ỷ ệ ấ quân năm c a TSCĐ là 15 % và thi t b đ u t b ng ngu n v n kinh doanh ủ ế ị ầ ư ằ ồ ố6. Ngày 22, nghi m thu nhà văn phòng qu n lý do b ph n XDCB bàn giao. Giá quy tệ ả ộ ậ ế toán c a ngôi nhà là 1.000.800, v n xây d ng công trình là ngu n v n đ u t XDCB.ủ ố ự ồ ố ầ ư Th i gian tính kh u hao 20 năm.ờ ấ7. Ngày 25, ti n hành nghi m thu công trình s a ch a nâng c p m t qu y hàng c a bế ệ ử ữ ấ ộ ầ ủ ộ ph n bán hàng b ng ngu n v n kh u hao. Chi phí s a ch a nâng c p thuê ngoài ch aậ ằ ồ ố ấ ử ữ ấ ư tr cho công ty V ( c thu GTGT 5% ) là 189.000. D ki n sau khi s a ch a xong ,ả ả ế ự ế ử ữ TSCĐ này s s d ng trong vòng 5 năm n a. Đ c bi t nguyên giá TSCĐ tr c khiẽ ử ụ ữ ượ ế ướ s a ch a là 300.000, hao mòn lũy k 240.000, t l kh u hao bình quân năm 10%.ử ữ ế ỷ ệ ấ8. Ngày 28, ti n hành nghi m thu m t thi t b s n xu t thuê ngoài s a ch a l n đãế ệ ộ ế ị ả ấ ử ữ ớ hoàn thành, bàn giao cho b ph n s d ng. Chi phí s a ch a l n thuê ngoài ch a trộ ậ ử ụ ử ữ ớ ư ả cho công ty W ( c thu GTGT 5% ) là 56.700. Đ c bi t DN đã trích tr c chi phíả ế ượ ế ướ s a ch a l n theo k ho ch c a thi t b này là 50.000.ử ữ ớ ế ạ ủ ế ịYêu c u:ầ1. Đ nh kho n các nghi p v nêu trênị ả ệ ụ2. Xác đ nh m c kh u hao tăng, gi m theo t ng b ph n trong tháng 6/N, bi t DN tínhị ứ ấ ả ừ ộ ậ ế kh u hao theo ngày và tháng 6/N có 30 ngày.ấ3. Xác đ nh m c kh u hao TSCĐ trích trong tháng 6/N bi t:ị ứ ấ ế-Tháng 5/N không có bi n đ ng tăng gi m TSCĐế ộ ả- M c kh u hao TSCĐ đã trích trong tháng 5/N b ph n s n xu t : 30.000, bán hàngứ ấ ở ộ ậ ả ấ 7.000, qu n lý DN 10.000.ả4. Gi s tháng 7/N không có bi n đ ng v TSCĐ . Hãy xác đ nh m c kh u hao TSCĐả ử ế ộ ề ị ứ ấ trích trong tháng 7 t ng b ph n.ở ừ ộ ậGi iả1.Đ nh kho n các nghi p v nêu trên:ị ả ệ ụ1)N TK 211: 660.000ợ-2111: 300.000-2112 : 360.00N TK 213 ( 2133) : 600.000ợ-Có TK 411 (V): 1.260.0002a)N TK 211( 2112) : 300.000ợN TK 213( 2138) : 105.600ợN TK 133( 1332) : 20.280ợ-Có TK 331( K) : 425.8802b)N TK 331( K) : 425.880ợ-Có TK 341: 212.940-Có TK 112: 212.9402c)N TK 211 ( 2113) : 12.000ợN TK 133( 1332) : 600ợ-Có TK 141 : 12.6002d)N TK 414 : 204.660ợ-Có TK 411: 204.6003a)N TK 001 : 240.000ợ3b)N TK 641 ( 6417): 15.000ợN TK 133( 1331) : 1.500ợ-Có TK 311 : 16.5004a)N TK 214( 2141) : 48.00ợ-Có TK 211 ( 2112): 48.0004b)N TK 811: 5.000ợ-Có TK 111: 5.0004c)N TK 152( ph li u) : 10.000ợ ế ệ-Có TK 711: 10.000N TK 223 (B): 320.000ợN TK 214( 2141) : 55.000ợ-Có TK 711: 75.000-Có TK 211( 2112): 300.0005a)N TK 211( 2114) : 300.000ợN TK 133( 1332) : 15.000ợ-Có TK 112: 315.0005b)N TK 211( 2114): 2.000ợN TK 133 ( 1332) : 100ợ-Có TK 111: 2.1006a)N TK 211(2111) : 1.000.800ợ-Có TK 241( 2412) : 1.000.8006b)N TK 441: 1.000.800ợ-Có TK 411 : 1.000.8007a)N TK 241( 2413) : 180.000ợN TK 133( 1332): 9.000ợ-Có TK 331 ( V) : 189.0007b)N TK 211( 2111): 180.000ợ-Có TK 214(2143): 180.0008a)N TK 241( 2412) : 54.000ợN TK 133 ( 1331): 2.700ợ-Có TK 331 ( W): 56.7008b)N TK 335: 54.000ợ-Có TK 241( 2413): 54.0008c)N TK 627: 4.000ợ-Có TK 335: 4.000Yêu c u 2:ầM c kh u hao TSCĐ tăng trong tháng 6/N t i:ứ ấ ạ- B ph n bán hàng: (60.000 + 180.000) *6/( 5*12*30) = 800;ộ ậ- B ph n qu n lý doanh nghi p: 302.000*15%*12/( 12*30) +1.000.800*9/ộ ậ ả ệ ( 20*12*30) = 1.510 + 1251= 2.761- B ph n s n xu t : 300.000*24/ ( 10*12*30) + 360.000* 24/( 5*12*30) + 600.000*24/ộ ậ ả ấ(5*12*30) + 312.000*21/(8*12*30) + 105.600*21/(4*12*30)= 2.000 + 4.800 + 8.000 + 2.275 + 1540 = 18.615M c kh u hao TSCĐ gi m trong tháng 6/N t i:ứ ấ ả ạ- B ph n s n xu t: 300.000 *10%*15/(12*30) = 1.250ộ ậ ả ấ- B ph n bán hàng : 300.000 * 10% *6/ ( 12*30) = 500ộ ậYêu c u 3:ầM c kh u hao TSCĐ trích trong tháng 6/N t i:ứ ấ ạ- B ph n s n xu t : 30.000 + 18.615 – 1.250 = 47.365ộ ậ ả ấ- B ph n bán hàng : 7.000 + 800 – 500 = 7.300ộ ậ- B ph n qu n lý doanh nghi p : 10.000 + 2.761 = 12.761ộ ậ ả ệYêu c u 4ầM c kh u hao tài s n c đ nh trích trong tháng 7/N:ứ ấ ả ố ị- B ph n s n xu t : 30.000 + 300.000*(10*12) + 360.000/ ( 5*12) + 600.000 /( 5*12) +ộ ậ ả ấ 312.000/ ( 8*12) + 105.600/(4*12) – 300.000* 10%/12= 30.000 + 2.500 + 6.000 + 10.000 + 3250 + 2200 – 2500 = 51.450.- B ph n bán hàng : 7.000 + ( 60.000 + 180.000 )/(5*12) – 300.000 *10%/12 = 7.000 +ộ ậ 4.000 – 2.500 = 8.500- B ph n qu n lý doanh nghi p: 10.000 + 302.000*15%/12 + 1.000.800/(20*12) =ộ ậ ả ệ 10.000 + 3.775 + 4170 = 17.945Bài 3: M t doanh nghi p s n xu t , có tình hình kinh doanh nh sau:ộ ệ ả ấ ư(ĐVT:1.000đ)A.Đ u tháng:ầ1.Ti n m t:120.000ề ặ2.ti n g i;580.000ề ử3.Nguyên li u, v t li u "A" t n kho, s l ng 120.000kg, đ n giá:5ệ ậ ệ ồ ố ượ ơ4.Nguyên li u, v t li u "B" t n kho, s l ng 250.000kg, đ n giá:8ệ ậ ệ ồ ố ượ ơ5.Công c , d ng c "C" t n kho, s l ng 300 cái, đ n giá :400ụ ụ ụ ồ ố ượ ơ6.Giá tr TSCĐ h u hình:15.000.000ị ữ7.hao mòn TSCĐHH:4.000.0008.Ph i tr cho ng i bán::900.000ả ả ườ9.Ph i thu ng n h n ng i mua:180.000ả ắ ạ ở ườ10.Ký qu dài h n:120.000ỹ ạ11.Vay ng n h n:3.300.000ắ ạ12.Thu ch a n p cho nhà n c:250.000ế ư ộ ướ13.Thành ph m "A" t n kho, s l ng:650kg, tr giá:864.500ẩ ồ ố ượ ị14.Thành ph m "B" t n kho, s l ng:850kg, tr giá:1.054.000ẩ ồ ố ượ ị15.Ngu n v n kinh doanh:11.938.500ồ ố16.Qu đ u t phát tri n:590.000ỹ ầ ư ể17.qu khen th ng và phúc l i:260.000ỹ ưở ợ18.S n ph m "A" d dang, s l ng:200 kg, t ng giá tr :200.000ả ẩ ở ố ượ ổ ị19.S n ph m "B" d dang, s l ng:400 kg, t ng giá tr :400.000ả ẩ ở ố ượ ổ ịB. TRONG THÁNG, CÁC NGHI P V PHÁT SINH LIÊN QUAN Đ N PHÂNỆ Ụ Ế X NG S N XU T HAI S N PH M A VÀ BƯỞ Ả Ấ Ả Ẩ1.Nh p kho nguyên li u, v t li u "A" , ch a thanh toán ti n, s l ng: 380.000kg, đ nậ ệ ậ ệ ư ề ố ượ ơ giá g m c thu GTGT 10% là:5,060ồ ả ế2.Nh p kho nguyên li u, v t li u "B" , ch a thanh toán ti n, s l ng: 350.000kg, đ nậ ệ ậ ệ ư ề ố ượ ơ giá g m c thu GTGT 10% là:8,030ồ ả ế3.Nh p kho công c , d ng c "C", đã thanh toán chuy n kho n, s l ng: 100 cái, đ nậ ụ ụ ụ ể ả ố ượ ơ giá g m c thu GTGT 10% là :407ồ ả ế4.Xu t kho nguyên li u, v t li u "A" đem vào ch bi n s n ph m "A", sấ ệ ậ ệ ế ế ả ẩ ố l ng:400.000kgượ5.Xu t kho nguyên li u, v t li u "B" đem vào ch bi n s n ph m "B", sấ ệ ậ ệ ế ế ả ẩ ố l ng:500.000kgượ6.Mua v t v t li u ph , chuy n ngay vào ch bi n s n ph m "A", đã thanh toán ti nậ ậ ệ ụ ể ế ế ả ẩ ề m t tr giá:4.000ặ ị7.Mua v t v t li u ph , chuy n ngay vào ch bi n s n ph m "B", đã thanh toán ti nậ ậ ệ ụ ể ế ế ả ẩ ề m t tr giá:5.000ặ ị8.T ng hop l ng ph i tr cho các đ i t ng g m:ổ ự ươ ả ả ố ượ ồ-nhân công tr c ti p ch bi n s n ph m A:200.000ự ế ế ế ả ẩ-nhân công tr c ti p ch bi n s n ph m "B":400.000ự ế ế ế ả ẩ-nhân viên qu n lý phân x ng:100.000ả ưở9.Tính trích 19% các kho n theo l ng vào chi phí ch bi n s n xu t phânả ươ ế ế ả ấ ở x ng:133.000ưở10.Xu t công c , d ng c "C" s d ng t i phân x ng,s l ng:300 cái,ấ ụ ụ ụ ử ụ ạ ưở ố ượ11.T p h p các chi phí khác phát sinh trong ch bi n:ậ ợ ế ế-trích kh u hao TSCĐHH:400.000ấ-d ch v đi n n c, đi n tho i .theo hóa đ n g m c thu GTGT:10% là:66.000ị ụ ệ ướ ệ ạ ơ ồ ả ế-chi phí h i ngh phân x ng, đã chi ban g ti n m t, tr giá:2.400ộ ị ưở ừ ề ặ ị-chi phí khác b ng chuy n kho n:88.000ằ ể ả12. T p h p các chi phí phát sinh trong ho t đ ng tiêu th s n ph m "A" và "B":ậ ợ ạ ộ ụ ả ẩ-L ng 19% trích theo l ng nhân viên bán hàng:47.600ươ ươ-Trích kh u hao TSCĐHH:60.700ấ-d ch v , đi n nuowcs .theo hóa đ n bao g m c thu GTGT10% là:22.000ị ụ ệ ơ ồ ả ế-chi phí h i ngh khách hàng, đã chi b ng ti n m t, tr giá:1.600ộ ị ằ ề ặ ị-trích tr c chi phí b o hành s n ph m:8.800ướ ả ả ẩ13.T ng hop các chi phí phát sinh trong ho t đ ng qu n lý doanh nghi p:1.156.551ổ ự ạ ộ ả ệ-L ng và 19%trích theo l ng nhân viên:357.000ươ ươ-trích kh u hao TSCĐHH:610.841ấ-d ch v đi n n c .theo hóa đ n đã bao g m thu GTGT 10% là 99.000ị ụ ệ ướ ơ ồ ế-chi phí phát sinh ti n m t tr giá:36.000ề ặ ị-chi phí phát sinh ban g ti n g i, tr giá:36.000ừ ề ử ị-trích tr c chi phí d phòng h tr m t vi c làm:10.710ướ ự ỗ ợ ấ ệC.K QU KI M KÊ CU I KỲ ,CHO BI T:Ế Ả Ể Ố Ế14.S l ng s n ph m"A" đã hoàn thnàh ché bi n :1.800 kgố ượ ả ẩ ếS l ng s n ph m "A" đã tiêu th :2.200 kGố ượ ả ẩ ụS l ng s n ph m "A" đang d dang :300 kgố ượ ả ẩ ởS l ng s n ph m "A" t n th c t 200kgố ượ ả ẩ ồ ự ế15.S l ng s n ph m"B" đã hoàn thnàh ché bi n :4.200 kgố ượ ả ẩ ếS l ng s n ph m "B" đã tiêu th :4.500 kGố ượ ả ẩ ụS l ng s n ph m "B" đang d dang :200 kgố ượ ả ẩ ởS l ng s n ph m "B" t n th c t 550kgố ượ ả ẩ ồ ự ế16.S l ng nguyên li u, v t li u "A" t n kho, s l ng:100.000kgố ượ ệ ậ ệ ồ ố ượS l ng nguyên li u , v t li u "B" t n kho, s l ng:99.000kgố ượ ệ ậ ệ ồ ố ượS l ng công c , d ng c "C" t n kho, s l ng:100 cáiố ượ ụ ụ ụ ồ ố ượ17.S l ng s n ph m "A", và nguyên li u, v t li u "B" hao h t ch ão nguyênố ượ ả ẩ ệ ậ ệ ụ ư nhân :10kg D. CÁC NGHI P V KHÁC:Ệ Ụ18.T ng hop hóa đ n tiêu th s n ph m "A" , v i đ n giá thanh toán, bao g m cổ ự ơ ụ ả ẩ ớ ơ ồ ả thu GTGT 10% là 1.909,05ếtrong đó, doanh nghi p đã thu ti n m t 20%, chuy n kho n 30%, s còn l i ch a thuệ ề ặ ể ả ố ạ ư ti n trong kỳ h n 3 thángề ạ19.T ng h p hóa đ n tiêu th s n ph m "B" , v i đ n giá thanh toán, bao g m c thuổ ợ ơ ụ ả ẩ ớ ơ ồ ả ế GTGT 10% là 1.636,80trong đó, doanh nghi p đã thu ti n m t 20%, chuy n kho n 60%, s còn l i ch a thuệ ề ặ ể ả ố ạ ư ti n trong kỳ h n 15 thángề ạ20.Doanh nghi p t m tính thu thu nh p dn hi n hành, tr giá:485.000, trong đó thuệ ạ ế ậ ệ ị ế l i nhu n s n ph m "A" là 220.000ợ ậ ả ẩ21.Cu i tháng, dn t ng hop doanh thu, giá v n và chi phí đ xác đ nh l i nhu n thu nố ổ ự ố ể ị ợ ậ ầ k toán sau thu thu nh p doanh nghi pế ế ậ ệCÁC TÀI LI U KHÁC :Ệ*DN áp d ng phu ng pháp ki m kê đ nh kỳ hnàg t n kho và tính thu GTGT thep ppụ ơ ể ị ồ ế tr c ti pự ế*giá xu t kho theo pp bình quân gia quy n c kỳ d tr , giá tr sp d dang đánh giáấ ề ả ự ữ ị ở theo chi phí nguyên v t li u tr c ti pậ ệ ự ế*chi phí s n xuât chung phân b t l v i chi phí ti n l ng nhân công tr c ti pả ổ ỷ ệ ớ ề ươ ự ếYÊU C U :Ầ1.Đ nh kho n k toánỊ ả ế2.L p báo cáo lãi lậ ỗ3.l p b n cân đ i k toán (khái quát )ậ ả ố ếgi i:ảI. Đ nh kho n:ị ả1. N TK 152 : 4.6x380.000ợ(CT V t li u A)ậ ệN TK 133 : 0.46x380.000ợCó TK 331 : 5.06x380.0002. N TK 152 : 7.3x350.000=2.555.000ợ(CT V t Li u B)ậ ệN TK 133 : 255.500ợCó TK 331 : 8.03x350.0003. N TK 153 : 370x100=37.000ợ(CT Công C d ng c C)ụ ụ ụN TK 133 : 3700ợCó TK 112 : 40.7004. N TK 621 : 4.696x400.000=1.878.400ợ(CT VLA : SL 400.000 Đgiá=(5x120.000+4.6x380.000)/(120.000+380.000) = 4.696 )Có TK 152 : 1.878.4005. N TK 621 : 7.591667x500.000=3.795.833ợ(CT VLB : SL 500.000, DG=(7.3x350.000+8x250.000)/600=7.591667Có TK 152 : 3.795.8336. N TK 621 : 4000ợ(CT Mua VL Ph cho sx SP A)ụCÓ TK 111 : 40007. N TK 621 : 5000ợ(CT SPB)Có TK 111 : 50008a. N TK 622 : 600.000ợ(CT SPA: 200.000 , SPB 400.000)Có TK 334: 600.0008b. N TK 627 : 100.000ợ(CT SPA (100.000x200)/(200+400)=33.333 SPB 66.667)Có TK 334 : 100.0009. N TK 622 : (600+100)x19%= 133.000ợCó TK 338 : 133.00010. N TK 623 : 314x300=94.200ợ(CT Công c C SL 300, DG=(370x100+400x300)/500=314)ụCó TK 153 : 94.20011. N TK 627 : 550.400ợN TK 133 : 6000ợCó TK 214 : 400.000Có TK 335 : 66.000Có TK 111 : 2.400Có TK 112 : 88.00012. N TK 641 : 138.700ợN TK 133 : 2000ợCó TK 334 : 47.600Có TK 214 : 60.700Có TK 335 : 22.000Có TK 111 : 1.600Có TK 3388 : 8.800 (ho c 811)ặ13. N TK 642 : 1.140.551ợN TK 133 : 9000ợCó TK 334 : 357.000Có TK 214 : 610.841Có TK 335 : 99.000Có TK 111 : 36.000Có TK 112 : 36.000Có TK 351 : 10.710Last edited by kimbum31089; 05-10-2009 at 12:55 AM [...]... TK 331 ( X): 440.000ợ-Có TK 515: 4.400-Có TK 112 : 435.6007)N TK 331 ( K): 77.000ợ-Có TK 152 ( VLP) : 77.0008)N TK 141 : 3.000ợ-Có TK 111 : 3.000 Bài 2: K toán TSCĐ và b t đ ng s n đ u tế ấ ộ ả ầ ưCó tài li u v TSCĐ t i m t Công ty trong tháng 6/N ( 1.000 đ ng ):ệ ề ạ ộ ồ1. Ngày 7, nh n v n góp liên doanh dài h n c a công ty V b ng m t TSCĐ dùng choậ ố ạ ủ ằ ộ s n xu t theo giá th a thu n... ố ạ ủ ằ ộ s n xu t theo giá th a thu n nh sau :ả ấ ỏ ậ ư- Nhà x ng s n xu t : 300.000 , th gian s d ng 10 năm:ưở ả ấ ờ ử ụ- Thi t b s n xu t : 360.000, th i gian s d ng 5 năm.ế ị ả ấ ờ ử ụ- B ng sáng ch : 600.000, th i gian khai thác 5 năm.ằ ế ờ2. Ngày 10, ti n hành mua m t dây chuy n s n xu t c a công ty K dùng cho phânế ộ ề ả ấ ủ x ng s n xu t .Giá mua ph i tr theo hóa đ n ( c thu GTGT 5%) . Bài t p - Bài gi i K toán tài chính ả ế kimbum31089 05-10-2009, 12:48 AM Đi m:ể () Bài s 1ố : K Toán v t li u, công c d. 141 : 3.000ợ-Có TK 111 : 3.00 0Bài 2: K toán TSCĐ và b t đ ng s n đ u tế ấ ộ ả ầ ưCó tài li u v TSCĐ t i m t Công ty trong tháng 6/N ( 1.000 đ ng ):ệ ề ạ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập và đáp án môn kế toán tài chính, Bài tập và đáp án môn kế toán tài chính, Bài tập và đáp án môn kế toán tài chính

Bình luận về tài liệu bai-tap-va-dap-an-mon-ke-toan-tai-chinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP