Quy luật chuyển hóa từ sự thay đổi về lượng dẫn tới sự thay đổi về chất và ngược lại (Lượng - Chất)

4 5,919 75
nguyễn thị kim chung

nguyễn thị kim chung Gửi tin nhắn

Tải lên: 3,440 tài liệu

  • Loading...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2012, 06:55

Quy luật chuyển hóa từ sự thay đổi về lượng dẫn tới sự thay đổivề chất và ngược lại (Lượng - Chất) Câu 3: Quy luật chuyển hóa từ sự thay đổi về lượng dẫn tới sự thay đổivề chất và ngược lại (Lượng - Chất)Quy luật Lượng- Chất vạch ra cách thức vận động và phát triển của sựvật, hiện tượng.//Khái niệm : Học thuyết Mác-Lê nin đã chỉ ra rằng : mọi SV, HT đều là thể thống nhấtcủa 2 mặt đối lập Lượng - Chất . Vậy trước hết chúng ta cần hiểu rõ kháiniệm Lượng và Chất .Chất là gì ? Chất của SV, HT là thuộc tính khách quan vốn có của SV, HT , nói lên nólà cái gì ? để phân biệt nó với cái khác .Tuy vậy, mỗi SV, HT lại có những thuộc tính riêng; có thể chất của SVnày là thuộc tính của SV kia và ngược lại ; cho nên sự phân biệt cácthuộc tính chỉ là tương đối .Lượng là gì ? Lượng là thuộc tính của SV, HT biểu thị bằng các con số của các yếu tố,các thuộc tính cấu thành nó; lượng là cái vốn có, khách quan của SV, HT ./Đó là các biểu thị về mức độ ( to, nhỏ ; lớn, bé ) ; tốc độ ( nhanh,chậm) ; trọng lượng ( nặng, nhẹ ) Tuy nhiên, có những trường hợp Lượng không thể xác định được bằng cáccon số mà bằng sự trừu tượng hóa, như mức độ tình cảm ( yêu, ghét, buồn,vui, giận, hờn .hoặc Cách mạng lớn mạnh, đất nước đang đổi mới, pháttriển-.).Vì vậy, trong thực tế việc xác định Lượng, Chất chỉ là tương đối, bởi vìtrong mối quan hệ này nó là chất, nhưng ở mối quan hệ khác nó lại làlượng .Cho nên phải phân biệt một cách rõ ràng .Mối quan hệ biện chứng :Lượng - Chất . - Triết học Mác- Lê nin khẳng định : Không có SV, HT nào lại không có cả2 mặt Chất và Lượng; chất và lượng luôn thống nhất : lượng nào chất ấy,chất nào lượng ấy; không có SV, HT nào tách riêng 2 mặt chất và lượng .- Sự thống nhất giữ Lượng và Chất được thể hiện trong một giới hạn nhấtđịnh gọi là "Độ"- Vậy "Độ" là giới han trong đó có sự thống nhất giữa Lượng và Chất- Nghĩa là "Độ" là giới hạn mà ở đó đã có sự thay đổi về Lượng nhưng chưa có sự thay đổi về Chất (Sự vật vẫn là nó, nó chưa là cái khác ).- Sự vật biến đổi chính là Chất biến đổi, nhưng Chất là mặt tương đối ổnđịnh, Lượng là mặt biến động hơn .Lượng biến đổi trong giới hạn "Độ" thì sự vật chưa biến đổi.- Khi sự biến đổi về Lượng vượt "Độ" thì sẽ gây nên sự biến đổi vềchất - Còn gọi đó là sự "Nhảy vọt”"Nhảy vọt" là bước ngoặt của sự thay đổi về Lượng đã dẫn đến sự thayđổi về Chất . Sự vật cũ mất đi, sự vật mới ra đời. "Nhảy vọt" xảy ratại " Điểm nút"- Điểm nút là tột đỉnh của giới hạn mà tại đó xảy ra sự"Nhảy vọt"Lượng chuyển thành chất phải có điều kiện - nghĩa là không thể cứ tăng thêm hoặc giảm đi bất kỳ điều kiện nào cũng đưa đến sự thay đổi về - Chất mới ra đời đòi hỏi phải có Lượng mới tương ứng với nó - Chính đâylà chiều ngược lại của qui luật. Thật vậy, sau khi Chất mới ra đời do sựbiến đổi dần của Lượng gây ra thì Chất mới lại qui định sự biến đổi vềLượng: đó là làm cho qui mô, tốc độ, nhịp điệu, giới hạn phát triển vềLượng thay đổi .Nền kinh tế nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường , định hướngXHCN, thì nhịp điệu vận động của XH nhanh hơn nhiều so với thời bao cấp cũ .- Tóm lại qui luật "Lượng - Chất " là qui luật thể hiện mối quan hệbiện chứng giữa hai mặt Chất và Lượng trong cùng một sự vật, hiện tượng. Chất là mặt tương đối ổn định, Lượng là mặt thay đổi thường xuyên.Lượng biến đổi >< với khuôn khổ chất cũ, phá vỡ chất cũ, chất mới ra đờivới lượng mới - Nhưng lượng mới lại tiếp tục biến đổi phá vỡ chất mới rađời đã cũ đi, đang kìm hãm Chất mới lại ra đời Cứ như vậy, quá trìnhtác động giữa hai mặt Chất và Lượng tạo nên cách thức vận động, pháttriển của sự vật - Cách thức đó thể hiện sự thống nhất giữa tính liêntục và tính đứt đoạn trong quá trình vận động đi lên của nó .c) Các hình thức cơ bản của bước nhảy - Bước nhảy để chuyển hóa về chất của sự vật hết sức đa dạng và phongphú với những hình thức rất khác nhau, dựa trên nhịp điệu bước nhảy củabản thân sự vật có thể phân chia thành bước nhảy đột biến và bước nhảydần dần : + Bước nhảy đột biến là bước nhảy được thực hiện trong một thời gianrất ngắn làm thay đổi chất của toàn bộ kết cấu cử cơ bản của sự vật .+ Bước nhảy dần dần là bước nhảy là bước nhảy được thực hiện từ từ,bằng cách tích lũy dần dần những nhân tố của chất mới và những nhân tốcủa chất cũ dần dần mất đi.Qúa trình cách mạng đưa nước ta từ một nước nông nghiệp lạc hậu đi lênCNXH là một thời kỳ lâu dài, qua nhiều bước nhảy dần dần : cả tuần tự,lẫn nhảy vọt.- Cần phân biệt rõ : Bước nhảy dần dần khác với sự tích lũy ( thay đổi) dần dần về lượng của sự vật đến độ - vượt độ sẽ thay đổi về chất . Cònbước nhảy dần dần là sự chuyển hóa từ chất này sang chất khác.- Căn cứ vào quy mô thực hiện bước nhảy của sự vật có bước nhảy toànbộ và bước nhảy cục bộ : Bước nhảy toàn bộ là bước nhảy làm thay đổichất của tòan bộ các mặt, các yếu tố cấu thành sự vật ; còn bước nhảycục bộ là bước nhảy làm thay đổi chất của những mặt, những yếu tố riênglẻ của sự vật.Lưu ý:Trong thực tiễn đấu tranh cách mạng, chỉ có sự thay đổi căn bản về vềchất mang tính tiến bộ mới là cách mạng. Nếu sự thay đổi cơ bản về chấtlàm cho XH thụt lùi là phản cách mạng .d) Vị trí, ý nghĩa, phương pháp luận của quy luật:- Vị trí: Qui luật Lương - Chất là một trong 3 qui luật cơ bản củaphép BCDV, có vị trí vạch ra cách thức vận động của SV - /nghĩa là SVvận động và phát triển bao giờ cũng diễn ra theo cách thức từ những thayđổi dần dần về lượng dẫn tới sự thay đổi về chất và ngược lại./- Ý nghĩa phương pháp luận:+ Trong hoạt động thực tiễn cần khắc phục cả 2 khuynh hướng: Tả khuynh đó là tư tưởng nôn nóng, vội vàng, không chú ý tích lũy vềlượng để có những bước nhảy thay đổi về chất. Trong hoạt động thực tiễndễ chủ quan, duy ý chí, cho rằng phát triển chỉ gồm những bước nhảy liêntục, phủ nhận sự tích lũy về lượng .Còn hữu khuynh thì lại ngại khó, sợ sệt, không dám thực hiện nhữngbước nhảy, không dám làm cách mạng khi có điều kiện. Họ còn cho rằng sựphát triển chỉ đơn thuần về lượng. Trong hoạt động thực tiễn thì ngườihữu khuynh thường bảo thủ, trì trệ đI đến cảI lương, dung hòa, thỏa hiệp.+ Lưu ý: khi thực hiện những bước nhảy trong xã hội phải chú ý cảnhân tố chủ quan và khách quan, chống máy móc, giáo điều. Khi có thời cơcần kiên quyết tổ chức thực hiện bước nhảy để giành thắng lợi . . 3: Quy luật chuyển hóa từ sự thay đổi về lượng dẫn tới sự thay đổivề chất và ngược lại (Lượng - Chất )Quy luật Lượng- Chất vạch ra cách thức vận động và. với sự tích lũy ( thay đổi) dần dần về lượng của sự vật đến độ - vượt độ sẽ thay đổi về chất . Cònbước nhảy dần dần là sự chuyển hóa từ chất này sang chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy luật chuyển hóa từ sự thay đổi về lượng dẫn tới sự thay đổi về chất và ngược lại (Lượng - Chất), Quy luật chuyển hóa từ sự thay đổi về lượng dẫn tới sự thay đổi về chất và ngược lại (Lượng - Chất), Quy luật chuyển hóa từ sự thay đổi về lượng dẫn tới sự thay đổi về chất và ngược lại (Lượng - Chất)

Bình luận về tài liệu quy-luat-chuyen-hoa-tu-su-thay-doi-ve-luong-dan-toi-su-thay-doi-ve-chat-va-nguoc-lai-luong-chat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP