Ke hoach Cong doan 2010 - 2011

7 41 0 Gửi tin nhắn cho Amedeo Avogadro
Amedeo Avogadro

Amedeo Avogadro

Tải lên: 11,505 tài liệu

  • Loading...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 20:10

Công đoàn GD nghệ an Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam CĐ trờng PTDTNT THCS t. Dơng Độc lập Tự do Hạnh phúc Tơng Dơng, ngày 03 tháng 9 năm 2010 kế hoạch hoạt động công đoàn - Năm học: 2010 - 1011 Phần thứ nhất Những căn cứ để xây dựng kế hoạch Căn cứ vào công văn s: 85 Công đoàn Giáo dục Nghệ An về việc Hng dn u nm hc 2010 2011. Căn cứ vào nghị quyết và chơng trình hoạt động Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2010 2012. Căn cứ vào kết quả hoạt động Công đoàn của Công đoàn trờng PTDTNT THCS T- ơng Dơng năm học 2009 1010. Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học 2010 1011 của nhà trờng PTDTNT THCS Tơng Dơng. Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị và của địa phơng năm học 2009 2010. BCH Công đoàn trờng PTDTNT THCS Tơng Dơng đề ra kế hoạch hoạt động trong năm học 2010 1011 nh sau: Phần thứ hai những nội dung chủ yếu của hoạt động công đoàn năm học 2010 - 1011 A. Đặc điểm tình hình: 1.Về đội ngũ: Tổng số CBGVCNV trong trờng: 18 đ/c . Trong đó Nữ: 10 đ/c. - Tổng số Đoàn viên Công đoàn: 18 đ/c. Trong đó Nữ: 10 đ/c. - Đoàn viên Công đoàn làm công tác quản lý 01 đ/c. Trong đó nữ : 0 đ/c - Đảng viên : 10 đ/c. Trong đó nữ 5 đ/c - BCH Công đoàn: 03 đ/c: Chủ tịch Công đoàn, phụ trách chung: Nguyễn Văn Thọ UV- BCH phụ trách UBKTCĐ: Nguyễn Thị Th UV- BCH phụ trách tổ nữ công: Trần Nh Hoa 2. Về trình độ: + Đại học: 13/18 Đ/c. + Cao đẳng: 3/18 Đ/c. + THCN: 2/18 Đ/c. 2. Thuận lợi và khó khăn: a. Thuận lợi: 100% Đoàn viên Công đoàn không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Có ý thức tự giác, nhiệt tình trách nhiệm cao Tập thể đoàn kết nhất trí cao, đoàn viên ổn định, yêu tâm công tác, có t tởng và động cơ đúng đắn. Có sự quan tâm của cấp Uỷ, BGH đã tạo điều kiện cho Công đoàn hoạt động. Đợc sự quan tâm trực tiếp và chỉ đạo sát sao của Công đoàn Giáo dục tỉnh Nghệ An. b. Khó khăn: BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2010 2012 là BCH mới cha có kinh ngiệm hoạt động nên sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động. Một số ít ĐVCĐ cha thật sự nhiệt tình trong các phong trào tập thể. B. Chơng trình hoạt động I. Nhiệm vụ chung: Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2010 - 2011. Căn cứ vào tình hình thực tế của Công đoàn trờng PTDTNT THCS Tơng Dơng, BCH Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chc, đoàn thể để triển khai nhiệm vụ năm học và chơng trình hoạt động của công đoàn. Tiếp tục đẩy mạnh về mọi mặt, chú trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch. Tiếp tục thực hiện tốt qui chế dân chủ, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của CBGV, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên lao động. Tiếp tục thực hiện tốt 2 phong trào và 4 cuộc vận động lớn. Tăng cờng bồi dỡng năng lực cho ĐV trong việc xây dựng trong việc xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. II.Nhiệm vụ cụ thể : ( Thực hiện 4 chơng trình của công đoàn ) 1. Chơng trình 1 : Tiếp tục nâng cao phẩm chất năng lực đội ngũ cán bộ giáo viên và cán bộ quản lý đáp ứng với yêu câu cầu giáo dục đào tạo phục vụ đắc lực sự nghiệp CNH - HĐH đất nớc . a. Về công tác t tởng, chính trị * Yêu cầu: Tiếp tục phong trào tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất chính trị và nhân cách nhà giáo đáp ứng đợc nhu cầu Giáo dục và Đào tạo trong giai đoạn mới. Coi trọng công tác giáo dục t tởng đạo đức cho ĐVCĐ. *Chỉ tiêu : 100% Đoàn viên chấp hành nghiêm chính sánh pháp luật của nhà nớc cũng nh ở địa phơng . 100% Đoàn viên thực hiện nghiêm qui chế chuyên môn không có trờng hợp vi phạm pháp luật . Phấn đấu 95% ĐVCĐ trình độ chuẩn và trên chuẩn ( 02 đoàn viên còn có trình độ trung cấp TB, YTHĐ ) 100% ĐVCĐ thực hiện tốt cuộc vận động hai không và cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh *Biện pháp thực hiện: Tiếp tục quán triệt giáo dục đoàn viên về chủ trơng chính sánh của Đảng, pháp luật nhà nớc một cách kịp thời và thờng xuyên. Tổ chức các buổi học tập chuyên đề, hội nghị CBCC học tập các văn bản và chỉ thị của ngành. Làm tốt công tác tham mu với Đảng về công tác xây dựng Đảng Tăng cờng hơn nữa công tác vận động quần chúng nâng cao phẩm chất chinh đạo đức cách mạng nhất là đạo đức nghề nghiệp : Tất cả vì học sinh thân yêu Tăng cờng qui chế dân chủ cơ sở tạo nên khối đoàn kết nhất trí cao từ trên xuống d- ới .Mỗi đoàn viên phải nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong việc xây dựng tập thể vững mạnh b. Công tác phát triển Đảng. * Chỉ tiêu: Giới thiệu cho Chi bộ kết nạp 2 đ/c đoàn viên công đoàn vào Đảng. * Biện pháp thực hiện: Thờng xuyên quan tâm tạo điều kiện về chuyên môn cho Đoàn viên xuất sắc đợc giới thiệu đi học đối tợng Đảng. Chăm lo bồi dỡng Đoàn viên u tú giới thiệu cho Đảng kết nạp. 2. Chơng trình 2: Chăm lo, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với CBCC, tăng cờng các hoạt động xã hội của Công đoàn tạo động lực nâng cao chất lợng, hiệu quả Giáo dục. * Yêu cầu Mỗi Đoàn viên nắm vững chế độ chính sách đối với mỗi ĐVCĐ. Nâng cao công tác vận động, tổ chức đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho các ĐVCĐ *Chỉ tiêu: Phấn đấu 100% ĐVCĐ có mức thu nhập khá trở lên. 100% ĐVCĐ đợc xét nâng lơng đúng thời hạn 100% ĐVCĐ khám chữa bệnh thờng xuyên. Duy trì và đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao tham gia đầy đủ các hội thi do cấp trên tổ chức. 100% ĐVCĐ tham gia các loại quĩ do cấp trên phát động. Tổ chức cho các ĐVCĐ đi thăm quan du lịch ít nhất mỗi năm một lần bằng nhiều hình thức. Không có hiện tợng vi phạm qui chế dân chủ. *Biện pháp: Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong nhà trờng đảm bảo quyền lợi hợp chính đáng cho Đoàn viên. Thực hiện công khai trong công tác tài chính. Củ thể: công khai tài chính các loại quỹ: 1. Định mức các khoản thu: Thu quỹ công đoàn 1% tổng quĩ lơng/ ngời/tháng 2. Định mức các khoản chi: + Việc hiếu: 100. 000đ/đám. + Đám cới: 100. 000đ/ đám. + Thai sản: 100. 000/ ngời. + Thăm ốm đau ( tứ thân, phụ mẫu, chồng( vợ), con): 50 000đ. + Hỗ trợ các Đ/c đợc cử đi thăm ốm đau, hiếu, hỷ ở xa do BCH CĐ quyết định. + Chi các hoạt động Văn nghệ, Thể dục, thể thao ( Tuỳ vào thực tế để chi) + Chi cán bộ không chuyên trách: 30% Quan tâm tạo điều kiện đối với những Đoàn viên khó khăn. Tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi khi gia đình Đoàn viên có công việc, ốm đau, nghỉ thai sản. Xây dựng và sử dụng có hiệu quả các loại quĩ hiện có. Tăng cờng hoạt động ban thanh tra nhân dân trong việc giám sát việc thực hiện chể độ chính sách, Nghị quyết năm học 2010 2011. Tổ chức tập luyện các hoạt động Văn nghệ, Thể dục, thể thao vào thời gian trống tiết để tổ chức thi nhân dịp các ngày lễ lớn trong năm. BCH công đoàn tích cực tuyên truyền động viên Đoàn viên tích cực tham gia hởng ứng các đợt ủng hộ, các hoạt động từ thiện nhân đạo trong năm. Tổ chức việc nâng lơng định kì cho CBGV. 3. Chơng trình 3: Vận động tổ chức đoàn viên lao động tích cực tham gia phong trào quần chúng và các cuộc vận động lớn nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị. * Yêu cầu: Nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, hiệu quả giáo dục. Duy trì và làm tốt chức năng của Công đoàn. Tổ chức thực hiện tốt hai phong trào thi đua và bốn cuộc vận động lớn mang tính xã hội rộng lớn. * Chỉ tiêu: Thực hiện tốt những cuộc vận động và các phong trào thi đua do các cấp Công đoàn phát động cụ thể: - Với các chỉ tiêu phấn đấu: + Tập thể: Công Đoàn đạt Công đoàn vững mạnh cấp cơ sở. + Cá nhân: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 4 đ/c Lao động tiên tiến cấp cơ sở: 16/18 đ/c Thực hiện tốt qui chế dân chủ, làm tốt cuộc vận động dân chủ, kỷ cơng, tình thơng, trách nghiệm gắn với cuộc vận động nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong GD. Làm tốt công tác Xã hội hoá Giáo dục. 100% gia đình đạt gia đình văn hóa. Đẩy mạnh các hoạt động nữ công, phấn đấu ĐVCĐ Giỏi việc nớc, đảm việc nhà đạt chỉ tiêu từ 80% trở lên. Không có trờng hợp sinh con thứ 3 trong CBGV. *Biện pháp: Phối hợp với chuyên môn xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm ở các tổ chức, từng GV đăng kí các chỉ tiêu phấn đấu. Đẩy mạnh 4 cuộc vận động và 2 phong trào thi đua trong đoàn Công đoàn. Tích cực động viên nữ CBGV phấn đấu đạt chuẩn của ngời phụ nữ ngành GD. Tổ chức cho GV, HS cam kết phấn đấu thực hiện cuộc vận động nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong GD. Cùng với nhà trờng tăng cờng công tác tham mu với UBND huyện Tơng Dơng trong việc đầu t cơ sở vật chất trờng học, xây dựng tổ chức hội phụ huynh ngay từ đầu năm. Tăng cơng công tác kiểm tra nội bộ trờng học. 4. Chơng trình 4: Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. * Chỉ tiêu: Tổ chức hội nghị theo đúng điều lệ. Cá nhân phấn đấu 100% đoàn viên đạt tiên tiến trở lên. Các hồ sơ tập thể đầy đủ theo qui định. * Biện pháp: Xây dựng qui chế phối hợp giũa nhà trờng và công đoàn tạo nên sự thống nhất cao trong công tác chỉ đạo ngay từ đầu năm. Tổ chức tốt hội nghị CBCC và hội nghị Công đoàn phát huy trí tuệ của Đoàn viên trong việc xây dựng và thực hiện nhiệm vụ năm học. Tăng cờng tổ chức các hoạt động dạy và học trong nhà trờng thông qua các phong trào thi đua. Chỉ đạo ban thanh tra nhân dân, Công đoàn hoạt động thờng xuyên và có hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt, chế độ báo cáo. Trên đây là những nội dung hoạt động Công đoàn năm học 2010 - 2011. Trong quá trình tổ chức thực hiện sẽ đợc cụ thể hóa bằng kế hoạch tháng cho phù hợp với yêu cầu cụ thể của công đoàn cấp trên và thực tế của đơn vị. III. Kế hoạch hoạt động từng tháng 1. Tháng 8/ 2010 - Lao động vệ sinh KTX. - Đón học sinh về nhập học. - Tổ chức cho CBGV và HS đi tham quan du lịch. - Tổ chức đón học sinh lớp 6 về nhập học. - Tổ chức sinh nhật tháng 8 và chào đón các thầy cô giáo cùng các em học sinh về công tác và học tập tại trờng. 2. Tháng 9/ 2010 - Hởng ứng ngày toàn dân đa trẻ đến trờng. - Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Quốc khánh 2/9. - Tổ chức thăm hỏi tặng quà cho con em CBGV nhân dịp tết Trung thu. - Tổ chức tốt đêm hội trăng rằm và mừng sinh nhật tháng 9 cho con em CBGV và HS. - Hoàn thành các kế hoạch hoạt động công Đoàn. - Họp công đoàn định kỳ tháng 9. 3. Tháng 10/ 2010 - Lập thành tích chào mừng ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10. - Phát động thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng ngày 20/10. - Tổ chức sinh hoạt tập thể: Văn nghệ, thể dục, thể thao. - Tổ chức thao giảng đợt I. - Tổ chức toạ đàm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10. - Tổ chức mừng sinh nhật tháng 10 cho học sinh. - Họp công đoàn định kỳ tháng 10. 4. Tháng 11/ 2010: - Phát động thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. - Tổ chức lễ kỷ niệm và thăm hỏi tặng quà nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. - Tổ chức sinh hoạt tập thể: Văn nghệ, thể dục, thể thao. - Tiếp tục tổ chức thao giảng đợt I. - Tổ chức mừng sinh nhật tháng 11 cho học sinh. - Họp công đoàn định kỳ tháng 11. 5. Tháng 12/ 2010 - Chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. - Phát động thi đua dạy tôt, học tốt chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. - Tổ chức sinh hoạt tập thể: Văn nghệ, thể dục, thể thao. - Tổ chức mừng sinh nhật tháng 12 cho học sinh. - Họp công đoàn định kỳ tháng 12. 6. Tháng 1/ 2011: - Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. - Ôn luyện cho học sinh chuẩn bị thi cuối học kỳ I. - Kiểm tra học kỳ I. - Sơ kết học kỳ I. - Họp công đoàn định kỳ tháng 1. 7. Tháng 2/ 1011: - Kỷ niệm ngày thành lập Đảng cộng sản việt Nam 3/2. - Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2. - Tổ chức thao giảng đợt II. - Tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các ĐVCĐ nhân dịp tết Nguyên Đán. - Tổ chức mừng sinh nhật tháng 1- 2 cho học sinh. - Họp công đoàn định kỳ tháng 2. 8. Tháng 3/ 2011: - Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập Đoàn 26/3. - Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. - Tiếp tục thao giảng đợt II - Tổ chức toạ đàm ngày 8/3. - Tổ chức mừng sinh nhật tháng 3 cho học sinh. - Họp công đoàn định kỳ tháng 3. 9. Tháng 4/ 2011: - Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt lập thành tích chào mừng ngày 30/4 và 1/5. - Tổ chức ôn luyện chuẩn bị thi học kỳ II. - Sinh hoạt tập thể: Văn nghệ, thể dục, thể thao. - Tổ chức mừng sinh nhật tháng 4 cho học sinh. - Họp công đoàn định kỳ tháng 4. 10. Tháng 5/ 2011: - Tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5. - Tổ chức bình xét các danh hiệu thi đua cuối năm cho các cá nhân, tập thể. - Tổ chức mừng sinh nhật tháng 5 cho học sinh. - Họp công đoàn định kỳ tháng 5. - Tổng kết năm học. 11. tháng 6 - 7/ 2011: - Tổ chức thăm quan học hỏi kinh nghiệm. 12. Tháng 8/ 2011: - Tổ chức tham gia các lớp bồi dỡng chuyên môn. Trên đây là kế hoạch hoạt động của Công Đoàn năm học 2010 2011./. Duyệt chi bộ ban giám hiệu công đoàn Bùi Văn Chiến Bùi Văn Chiến Nguyễn Văn Thọ . học sinh. - Họp công đoàn định kỳ tháng 5. - Tổng kết năm học. 11. tháng 6 - 7/ 2011: - Tổ chức thăm quan học hỏi kinh nghiệm. 12. Tháng 8/ 2011: - Tổ chức. 1/ 2011: - Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. - Ôn luyện cho học sinh chuẩn bị thi cuối học kỳ I. - Kiểm tra học kỳ I. - Sơ kết học kỳ I. -
- Xem thêm -

Xem thêm: Ke hoach Cong doan 2010 - 2011, Ke hoach Cong doan 2010 - 2011, Ke hoach Cong doan 2010 - 2011

Bình luận về tài liệu ke-hoach-cong-doan-2010-2011

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP