Ke hoach hoat dong Thu vien nam hoc 2010-2011.

18 355 2 Gửi tin nhắn cho Đặng Thị Hoàng Phượng
Đặng Thị Hoàng Phượng

Đặng Thị Hoàng Phượng

Tải lên: 11,601 tài liệu

  • Loading...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 17:10

PHÒNG GD & ĐT NGỌC LẶC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường tiểu học Thuý Sơn 2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 24 / KHTV-TS2 2010 Thuý Sơn, Ngày Tháng Năm 2010 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THƯ VIỆN THIẾT BỊ TRƯỜNG NĂM HỌC 2010 - 2011    Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Kết luận số 12-KL/TU ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2009- 2015; trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được của năm học 2009 - 2010 và căn cứ tình hình thực tế phát triển giáo dục và đào tạo . Toàn ngành Giáo dục và Đào tạo xác định chủ đề năm học 2010-2011 là “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”, - Căn cứ vào Quyết định số 61/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 06 /11/1998 cuả Bộ Giáo dục - Đào tạo; - Căn cứ Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/01/2003 và Quyết định số 01/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/1/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Lặc; - Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học 2010 - 2011của trường tiểu học Thuý Sơn 2, Căn cứ vào tình hình thực tế của Trường tiểu học Thuý Sơn 2 trong Năm học : 2010 - 2011 , tổ thư viện - thiết bị nhà trường phấn đấu và tập trung thực hiện các nội dung hoạt động thư viện năm học 2010 - 2011 như sau: A. Đặc điểm tình hình : + Số sách giáo khoa: bản + Tổng số học sinh :192 HS + Số sách TK , nghiệp vụ : bản + Số lớp: 10 + Tổng số sách: bản + CSVC thư viện : 01 BKC + Tổng số bộ thiết bị dạy học : bộ loại độc lập + Tổng số sách truyện thiếu nhi : bản 1. Thuận lợi 1 Hoạt động thư viện của trường có nền nếp, nhà trường đã được công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2 năm 2001 – 2010 . Số đầu sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo được thư viện, nhà trường có kế hoạch bổ sung , cung cấp từ nhiều nguồn về kịp thời cho thư viện trường , đảm bảo cho giáo viên và học sinh mượn , sử dụng trong năm học . Ban giám hiệu thực sự quan tâm tới công tác TV - TB; Phân công một lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo công tác thư viện và bố trí cán bộ làm công tác TV – TB ổn định , hỗ trợ cho thư viện nhiều điều kiện hoạt động thuận lợi trong nghiệp vụ . Thư viện nhà trường có hệ thống cơ sở vật chất tương đối , đảm bảo phục vụ tốt cho yêu cầu bạn đọc. 2. Khó khăn: Hoạt động cho giáo viên và học sinh mượn sách hàng ngày gặp những khó khăn nhất định. Giáo viên dạy trên 5 buổi/tuần nên thời gian dành cho việc đọc sách ngay tại thư viện không nhiều, học sinh cũng chỉ có thể mượn và đọc sách vào ngày ngoài giờ lên lớp trong tuần. Trong năm học nhà trường có phân công 1 CBGV nhà trường chuyển qua làm công tác thư viện, chưa có nghiệp vụ đào tạo thư viện , nên cũng ít nhiều gặp hạn chế trong sử lý số liệu và thực hiện công tác nghiệp vụ thư viện theo qui định I/ Nhiệm vụ chung  Xây dựng và củng cố hệ thống thư viện của Trường tiểu học Thuý Sơn 2 , đảm bảo những điều kiện cơ bản về vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật, nghiệp vụ thư viện và tổ chức hoạt động thư viện theo đúng quyết định số 61/1998/ QĐ/BGD&ĐT ngày 6/11/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về "Qui chế tổ chức và hoạt động thư viện trường phổ thông".  Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh về vị trí, vai trò và tác dụng của thư viện trường học trong giảng dạy, học tập và giáo dục toàn diện. Tổ chức thu hút toàn thể giáo viên và học sinh tham gia sinh hoạt thư viện với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với cấp học và điều kiện thực tế của nhà trường; cung ứng cho giáo viên, học sinh các loại sách giáo khoa, sách tham khảo, sách nghiệp vụ, báo, tạp chí và các loại hình tài liệu khác nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.  Tổ chức chỉ đạo, quản lý tốt hoạt động thư viện, có kế hoạch chủ động đón đầu, tiếp thu sự phát triển của CNTT, từng bước sử dụng các trang thiết bị hiện đại, phần mềm tin học phục vụ công tác quản lý thư viện và phục vụ bạn đọc.  Phấn đấu trong năm học 2010 - 2011 và những năm tiếp theo đạt danh hiệu “Thư viện trường học đạt hiệu quả” trở lên theo quyết định số 2 01/2003/QĐ BGD&ĐT ngày 2-1-2003 ban hành “ Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông”  Đề xuât trên hổ trợ bổ sung trang thiết bị , tủ trưng bày , kệ sách 5 ngăn , tủ phích , bàn ghế làm việc cho CB , bàn ghế cho bạn đọc , đáp ứng yêu cầu CSVC phục vụ hoạt động thư viện ngày càng tốt hơn trong năm học và trong thời gian tới . II/ Nhiệm vụ cụ thể 1- Xây dựng vốn tài liệu, cơ sở vật chất và kĩ thuật của thư viện - Đề xuât tham mưu BGH và cấp trên hổ trợ bổ sung trang thiết bị , tủ , kệ , tủ phích , bàn ghế làm việc cho CB , bàn ghế cho bạn đọc , đáp ứng yêu cầu phục vụ hoạt động thư viện ngày càng tốt hơn . Thực hiện huy động các nguồn lực hỗ trợ khác để tăng cường nguồn tài liệu, nâng cấp cơ sở vật chất và trang bị các thiết bị kỹ thuật chuyên dùng cho thư viện. Đảm bảo phấn đấu vận dụng tiếp cận tin học , CNTT vào công tác thư viện và phấn đấu đề xuất trên hỗ trợ tạo điều kiện nhà trường có được máy tính được kết nối mạng Internet sử dụng phục vụ trong công tác thư viện, đồng thời khai thác thông tin phục vụ dạy và học. Đảm bảo đủ số lượng sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo, các loại báo, tạp chí theo danh mục do Bộ Giáo dục& Đào tạo qui định và Sở GD - ĐT , Phòng GD&ĐT huyện hướng dẫn; ưu tiên đầu tư sách phục vụ đổi mới chương trình và sách giáo khoa.của dự án trẻ HCKK cung cấp + Biên pháp :  Tổ chức phối hợp với TPT Đội vận động thực hiện phong trào:“ Góp một cuốn sách nhỏ, đọc nghìn cuốn sách hay” trong toàn trường nhằm tăng cường vốn tài liệu SGK , sách tham khảo , sách truyện thiếu nhi cho thư viện.  Tổ chức vận động HS tặng lại thư viện hoặc cho bạn bè những SGK cũ đã dùng cho năm học trước , để tái sữ dụng cho năm học sau , cho những HS nghèo hoàn cảnh khó khăn mượn sữ dụng theo tinh thần “ Góp một cuốn sách nhỏ , giúp bạn cùng tiến ”  Chú trọng xây dựng mạng lưới cộng tác viên trong giáo viên, học sinh, kết hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong nhà trường và hội cha mẹ học sinh và các tổ chức, cá nhân hảo tâm khác nhằm huy động ủng hộ các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật, vốn sách báo và phát triển các hoạt động thư viện. 2- Tổ chức và hoạt động thư viện Thư viện có nhiệm vụ phục vụ tất cả cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. Ngay từ đầu năm học, phải xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện phù hợp với mục tiêu đào tạo, nhiệm vụ năm học, chương trình 3 giảng dạy, học tập và tâm lý lứa tuổi học sinh. .Trên cơ sở văn bản này, cán bộ phụ trách thư viện phối hợp Tổ trưởng chuyên môn có thể điều chỉnh cho phù hợp với cấp học và đặc điểm riêng của từng lớp học trong công tác phát hành , phân phối SGK , Tài liệu tham khảo , SGV và TBDH . + Biện pháp :  Tổ chức tốt các phương thức phục vụ: đọc tại chỗ, mượn về nhà ; cần tăng cường hình thức cho mượn về nhà, nhất là đối với các HS , GV dạy và học lớp 1 buổi/ngày. Thực hiện nghiêm túc nội qui và lịch phục vụ của thư viện, bố trí thời gian mở cửa thư viện phù hợp , xuyên suốt trong tuần đáp ứng kịp thời nhu cầu sữ dụng của GV – HS . Tích cực tìm hiểu nhu cầu, hứng thú của bạn đọc và hướng dẫn bạn đọc sử dụng sách , báo thư viện, chọn tài liệu, hướng dẫn đọc tài liệu có phương pháp, hiệu quả.  Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đoàn, Đội, các tổ chuyên môn, các giáo viên chủ nhiệm nhà trường trong việc triển khai các hoạt động giảng dạy và học tập có sử dụng sách của thư viện, nhất là dạy chương trình và sách giáo khoa mới; phục vụ tốt hoạt động ngoại khoá, nghiên cứu khoa học, phổ biến và ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm.  Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đoàn, Đội, các tổ chuyên môn, các giáo viên chủ nhiệm nhà trường trong việc triển khai các hoạt động vận động phong trào:“ Góp một cuốn sách nhỏ, đọc nghìn cuốn sách hay” trong toàn trường nhằm tăng cường vốn tài liệu SGK , sách tham khảo , sách truyện thiếu nhi cho thư viện , trong học kỳ 1 và cuối năm học .  Chủ động tuyên truyền giới thiệu sách báo, tài liệu của thư viện cho giáo viên và học sinh bằng các hình thức: điểm sách, giới thiệu sách, hội thi vui đọc sách, kể chuyện theo sách, lập tủ sách lưu động đến từng lớp học và điểm trường vận động giáo viên và học sinh đọc và làm theo sách vào các ngày lễ hội ngoại khoá trong năm do nhà trường phát động , do liên đội TNTPHCM tổ chức : 20/11 , 22/12, 3/2,8/3,26/3 . + Chỉ tiêu :  Mỗi tháng bổ sung luân chuyển từ 3-5 tên sách tham khảo mới, mỗi tên sách có ít nhất 1-2 bản cho một lớp hoặc điểm trường và luân chuyển cho HS / GV mượn đọc và tham khảo trong tháng .  Thư viện mở cửa phục vụ tốt học sinh học trên 5 buổi/ ngày; Thu hút được 100% giáo viên và 70% học sinh tới TV , mỗi học sinh được tới TV ít nhất 2 lần/tháng. Triển khai thành lập tủ sách theo lớp. Xây dựng thói quen văn hóa đọc, tạo niềm vui cho học sinh khi đến thư viện.  Đề xuất BGH và cấp trên trang bị các thiết bị nghe, nhìn và máy tính có nối mạng internet phục vụ giáo viên truy cập tìm tài liệu hỗ trợ cho công tác giảng dạy; triển khai hình thức TV điện tử. 4 III/ Sách và thiết bị dạy học. 1. Sách giáo khoa - Sách quy định tối thiểu đối với mỗi học sinh trong năm học : Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 1. Tiếng Việt 1 (tập 1) 2. Tiếng Việt 1 (tập 2) 3. Vở Tập viết 1 (tập 1) 4. Vở Tập viết 1 (tập 2) 5. Toán 1 6. Tự nhiên và Xã hội 1 1. Tiếng Việt 2 (tập 1) 2. Tiếng Việt 2 (tập 2) 3. Vở Tập viết 2 (tập 1) 4. Vở Tập viết 2 (tập 2) 5. Toán 2 6. Tự nhiên và Xã hội 2 1. Tiếng Việt 3 (tập 1) 2. Tiếng Việt 3 (tập 2) 3. Vở Tập viết 3 (tập 1) 4. Vở Tập viết 3 (tập 2) 5. Toán 3 6. Tự nhiên và Xã hội 3 1. Tiếng Việt 4 (tập 1) 2. Tiếng Việt 4 (tập 2) 3. Toán 4 4. Đạo đức 4 5. Khoa học 4 6. Lịch sử và Địa lí 4 7. Âm nhạc 4 8. Mĩ thuật 4 9. Kĩ thuật 4 1. Tiếng Việt 5 (tập 1) 2. Tiếng Việt 5 (tập 2) 3. Toán 5 4. Đạo đức 5 5. Khoa học 5 6. Lịch sử và Địa lí 5 7. Âm nhạc 5 8. Mĩ thuật 5 9. Kĩ thuật 5 + Chỉ tiêu :  Phấn đấu 100 % mỗi lớp học đều có đủ tủ đựng sách giáo khoa dùng chung của lớp mình , thiết bị dạy và học của giáo viên và học sinh .  100 % học sinh đến trường có đủ SGK theo quy định , hộ nghèo , khó khăn , gia đình chính sách đều được thư viện trường cho mượn đủ sách giáo khoa .  Đảm bảo Sách học sinh : theo quy định tối thiểu cho mỗi học sinh.đảm bảo có đủ bộ sách TV – Toán , HS nghèo , HCKK 100 % đều được thư viện cho mượn đủ ngay sau khai giảng năm học .  Sách giáo viên : yêu cầu tối thiểu phải có đủ sách giáo khoa, sách giáo viên. Các tài liệu tham khảo có theo danh mục thư viện phát hành kịp thời đủ cho yêu cầu soạn giảng cho GV khi lên lớp . + Biện pháp :  Thực hiện chỉ đạo bộ phận thư viện trường thực hiện nghiêm túc chủ trương cấp sách giáo khoa, cho mượn đầy đủ đối với HS có hoàn cảnh nghèo , khó khăn , gia đình chính sách , duy trì xây dựng tủ sách dùng chung; bảo đảm vào năm học mới tất cả học sinh đều có sách giáo khoa để học tập. Tham mưu với Hiệu trưởng kiểm tra , nhắc nhở định kỳ về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong nhà trường. Giáo viên cần hướng dẫn sử dụng sách, vở hàng ngày để học sinh không phải mang theo nhiều sách, vở khi tới trường. Những lớp dạy học 2 buổi/ ngày hoặc trên 5 buổi/tuần có thể tổ chức cho học sinh để sách, vở và 5 đồ dùng học tập tại lớp, mỗi lớp đều có tủ sách giáo khoa dùng chung của lớp mình.  Tổ chức tốt hoạt động của tổ công tác thư viện của 2 điểm trường , của 3 tổ CM ghép trong việc lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động thư viện như bổ sung sách, tu bổ , bảo quản sách cho GV – HS mượn để tại lớp , điểm trường , tuyên truyền giới thiệu sách, cho học sinh đọc, mượn sách giáo khoa, sách tham khảo theo đúng qui định nhằm thu hút bạn đọc đến thư viện, tăng cường luân chuyển tài liệu, phát huy hiệu quả của thư viện đối với công tác giảng dạy, học tập và giáo dục học sinh. .  Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý thư viện, quản lý bạn đọc và tổ chức các hoạt động thư viện. thực hiện sữ dụng máy vi tính nhà trường cho việc cập nhật đầy đủ , kịp thời mọi loại hồ sơ sổ sách , chứng từ , hoá đơn , phát hành các loại biểu mẫu các lớp giúp cho thư viện trường học quản lý tốt theo quy định. 2. Thiết bị dạy học - Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học (TBDH) để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu của Bộ (Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009). - Tiếp tục đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học thông qua các hoạt động làm mới, cải tiến, sửa chữa đồ dùng dạy học; thu thập, tuyển chọn các sản phẩm tốt lưu giữ, phổ biến, nhân rộng trong toàn trường, tổ chức giao lưu trao đổi kinh nghiệm làm và sử dụng đồ dùng dạy học cấp trường, và trường bạn trong huyện . - Đẩy mạnh phong trào khai thác, sử dụng, bảo quản TBDH một cách hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc sử dụng TBDH. Có kế hoạch cập nhật báo cáo và đánh giá tổng thể việc sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học trong tháng , học kỳ và năm học về cho BGH . + Chỉ tiêu :  Vận động 100 % giáo viên tham gia làm từ 2 –3 ĐDDH có giá trị và sử dụng hiệu quả lâu dài trong năm học .  100 % giáo viên lên lớp đều có sử dụng ĐDDH của thư viện cấp hoặc tự làm thêm để phục vụ tốt cho tiết học , không dạy chay .  Tổ chức thi và chấm ĐDDH tự làm trong năm học của giáo viên cấp trường .  Phấn đấu 100 % GVCN Lớp có sử dụng và khai thác hiệu quả ĐDDH khi lên lớp trong mọi tiết dạy.  Phấn đấu vận động 100 % GV – HS có đủ SGK , TBDH , ĐDHT , hoạt động nhóm , phiếu giao việc trong hoạt động dạy và học trên lớp .  Đề xuất mỗi lớp được trang bị 1 tủ đựng và bảo quản thiết bị , ĐDDH để tại lớp có khoá chắc chắn , tránh mang về nhà , GVCN lớp có 6 trách nhiệm bảo quản , bảo trì và tu bổ các phương tiện dạy học thật tốt để đưa vào sử dụng , khai thác hiệu quả và mang tính lâu dài thuộc tài sản cố định có giao khoán , kiểm kê định kỳ cụ thể . 3. Sách giáo viên : yêu cầu tối thiểu phải có đủ sách giáo khoa, sách giáo viên. Các tài liệu tham khảo có theo danh mục thư viện phát hành kịp thời đủ cho yêu cầu soạn giảng cho GV khi lên lớp . + Cung cấp đủ 100 % tài liệu và SGV có theo danh mục thư viện trường kịp thời phục vụ cho GV trong công tác soạn giảng và giảng dạy , có cập nhật và mở sổ theo dõi . III/ Thực hiện nghiêm túc những qui định về nghiệp vụ thư viện 1) Nghiệp vụ và hồ sơ : Có đủ các loại sổ sách quản lý thư viện phản ánh chính xác, đầy đủ mọi hoạt động của thư viện theo qui định; thực hiện đủ và đúng qui trình các khâu kỹ thuật nghiệp vụ thư viện. ; CB thư viện định kỳ báo cáo tình hình thư viện về cho BGH trường hàng tháng , học kỳ để kịp thời chỉ đạo Bố trí, sắp xếp, quản lý thư viện khoa học, đơn giản hóa các thủ tục cho mượn . để phục vụ bạn đọc nhanh chóng, thuận tiện, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của giáo viên và học sinh. Cán bộ thư viện chủ động phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong trường, với tổ công tác thư viện 2 điềm trường , với các tổ chuyên môn, giáo viên và học sinh để thực hiện tốt các hoạt động thư viện như bổ sung vốn sách báo, tuyên truyền giới thiệu sách, tổ chức khai thác và sử dụng hiệu quả vốn tài liệu của thư viện trong công tác giảng dạy và học tập. Đề xuất BGH trường ưu tiên tạo điều kiện để cán bộ thư viện có điều kiện tự học, tự bồi dưỡng và tham gia các hoạt động bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ thư viện do phòng GD& ĐT hoặc Sở GD - ĐT tổ chức. b) Công tác quản lý tăng cường CSVC thư viện: Trong năm học 2009 - 2010 có một lãnh đạo là Phó Hiệu trưởng trực tiếp phụ trách chỉ đạo hoạt động thư viện cùng CB thư viện trường ; có kế hoạch đăng ký xây dựng thư viện đạt các danh hiệu thư viện đạt chuẩn, thư viện tiên tiến và thư viện xuất sắc theo danh hiệu Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 . Từ đầu năm học, đ/c Phó Hiệu trưởng và CB thư viện lập kế hoạch hoạt động thư viện thể hiện rõ chương trình hoạt động, kinh phí hoạt động, kế hoạch đầu tư và củng cố phát triển thư viện, đăng ký danh hiệu thư viện; thành lập tổ cộng tác thư viện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và điều chỉnh kế hoạch hoạt động thư viện; quan tâm và tạo điều kiện nâng cao đời sống để cán bộ phụ trách thư viện yên tâm công tác. Củng cố công tác thư viện : Phấn đấu từng bước xây dựng thư viện đạt chuẩn và thư viện hiện đại để thư viện là địa điểm hấp dẫn , thu hút giáo viên 7 và học sinh đến nghiên cứu, sưu tầm, học tập. Đề xuất với lãnh đạo cấp trên bổ sung các trang thiết bị , bàn ghế ,tủ đựng tài liệu , kệ sách , tủ trưng bày , tạo thuận lợi cho thư viện có đủ điều kiện hoạt động tốt hơn . + Biện pháp : Cán bộ thư viện phải quản lý thư viện chặt chẽ, thực hiện đúng nội qui, XD qui chế hoạt động thư viện. Đảm bảo an toàn và vệ sinh cho kho sách, thực hiện tu bổ sách, tài liệu để sử dụng lâu dài, thanh lọc tài liệu đúng qui định. Phải XD lịch hoạt động cụ thể , nội qui thư viện , lịch mở cửa , thành lập tổ cộng tác viên là GVCN lớp , ban ngành đoàn thể trong trường , Đội TNTP . HCM ngay từ đầu năm học , lập bảng tin thư viện thông báo và giới thiệu sách mới , sách hay để cho GV / HS tiện theo dõi mượn sử dụng . Việc quản lý, huy động và sử dụng kinh phí ngân sách, quĩ thư viện, tổ chức kiểm tra hoạt động thư viện phải theo đúng các nguyên tắc tài chính qui định. Tiếp tục vận động các nhà hảo tâm ,. mạnh thường quân , BĐD CMHS ủng hộ về CSVC , kinh phí , vật chất giúp thư viện trang bị thêm sách dùng chung , SGK , thết bị và tập vỡ cho HS nghèo , đề nghị khen thưởng cho HS có thành tích đóng góp và XD cho tủ sách dùng chung thư viện cuối năm học . Thường xuyên , định kỳ CB phụ trách thư viện tổ chức tu bổ , vệ sinh kho , tổ chức chống ẩm mốc , mối mọt , kiểm tra vật liệu dễ cháy nỗ không đưa vào kho thư viện , giữ nghiêm điều lệnh PCCC trong khu vực . Định kỳ đầu năm học , học kỳ , cuối năm tham mưu BGH lãnh đạo thư viện cùng với Công đoàn , Kế toán trường và CB phụ trách thư viện – thiết bị tổ chức kiểm kê , thanh lý , và thu hồi bảo quản SGK , SGV , TBDH của GV và HS , cập nhật sử lý số liệu báo cáo kịp thời về cho thư viện Phòng GD&ĐT huyện theo quy định . VI / Các chỉ tiêu cần phấn đấu cụ thể trong năm học : a) Chỉ tiêu:  100% học sinh các khối có sách giáo khoa để học.  Thư viện có đủ SGK, SNV và STK cần thiết để phục vụ giảng dạy.  Xây dựng nền nếp mượn và đọc sách thường xuyên. Xây dựng phong trào đọc và làm theo sách, kể chuyện theo sách, hình thành nên nếp văn hoá đọc trong nhà trường.  Xây dựng tốt tủ sách dùng chung cho giáo viên, và học sinh. Xây dựng tủ sách pháp luật , sách tham khảo , sách báo nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh để phục vụ cho cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  Sử dụng tốt có hiệu quả các loại báo, tạp chí phục vụ cho giảng dạy và học tập của trên cấp về . 8  Đề xuất BGH và cấp trên đầu tư kinh phí để mua thêm tài liệu, sách giáo khoa, sách tham khảo, sách nghiệp vụ và các trang thiết bị phục vụ cho công tác thư viện.  Giữ vững danh hiệu thư viện tiên tiến, từng bước phấn đấu đạt thư viện chuẩn b) Yêu cầu :  Tủ sách của thư viện phải có đủ ba bộ phận: 1. Tủ sách giáo khoa dùng chung. 2. Tủ sách nghiệp vụ của giáo viên. 3. Tủ sách tham khảo đọc thêm. (Trong tủ sách tham khảo cần có sách thiếu nhi, sách văn học, các loại báo, tạp chí của ngành và một số báo tạp chí khác) c) Cơ sở vật chất :  Phấn đầu từng năm đề xuất BGH và cấp trên hỗ trợ XD phòng đọc, phòng kho đúng theo tiêu chuẩn thư viện.  Phòng đọc phải có đủ bàn ghế, đảm bảo ánh sáng thoáng mát.  Có đủ thư mục, hộp phích, bảng giới thiệu sách , tủ đựng ĐDDH , tủ đựng tài liệu , hồ sơ sổ sách cho CB thư viện , thiết bị .  Có đủ tủ trưng bày , kệ đựng sách, có trang thiết bị phục vụ nghe nhìn và máy vi tính nối mạng phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiệp vụ thư viện . d) Kỹ thuật nghiệp vụ:  Tất cả các loại sách báo được nhập vào thư viện đều được đăng ký, phân loại và đưa vào mục lục theo đúng nghiệp vụ thư viện.  Có đủ sổ đăng ký SGK, sổ đăng ký STK, sổ cho mượn sách, phiếu mượn sách.  Sắp sếp sách trên giá theo số thứ tự sổ đăng ký.  Sách giáo khoa xếp theo từng khối lớp và theo từng năm học.  Lưu trử báo , tạp chí xếp theo tháng, quý, năm e) Tổ chức hoạt động:  Nội dung hoạt động phù hợp với yêu cầu của giáo viên và học sinh  Lịch mượn và tra cứu vào các buổi sáng hàng ngày, vào ngày trực Thư viện mở cửa khi bạn đọc có nhu cầu.  Hàng tháng có tuyên truyền giới thiệu sách báo tạp chí trên bảng tin, trong cuộc họp hội đồng, thu hút 100% giáo viên / học sinh đọc sách.  Mỗi học năm học phối hợp với TPT Đội , GVCN lớp tổ chức kể chuyện theo sách ở mỗi lớp 3,4,5 một lần. Tổ chức thi kể chuyện theo sách cấp trường vào tháng 4, tháng 5 . Mỗi tháng và khi có sách mới, về thư viện cán bộ thư viện sẽ thông báo và giới thiệu sách trước tập thể giáo viên và học sinh trong buổi sinh hoạt chuyên môn , họp HĐGV tháng , thông qua tổ cộng tác viên Thư viện là GVCN lớp thông báo cho HS mượn đọc . 9  Đầu năm học, thư viện trường học căn cứ vào quyết định số 01/2003/ QĐ/BGD&ĐT về "Qui định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông" của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tự đánh giá và đăng ký danh hiệu thư viện với cơ quan quản lý trực tiếp. Danh hiệu thư viện trường học là cơ sở quan trọng để đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động thư viện, đây cũng là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua đối với đơn vị tiên tiến xuất sắc, thư viện phải đạt danh hiệu từ đạt chuẩn trở lên theo tiêu chí Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 . Thư viện trường học là một trong những bộ phận góp phần đảm bảo chất lượng giáo dục, tổ chức tốt hoạt động thư viện trường học chính là tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo của nhà trường trong giai đoạn hiện nay; thực hiện tốt hướng dẫn trên nhằm đưa hoạt động thư viện trường học vào nền nếp, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.2010 - 2011 . Hiệu trưởng Cán bộ thư viện --------------------------------- ------------------------------- 10 . LẶC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường tiểu học Thu Sơn 2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 24 / KHTV-TS2 2010 Thu Sơn, Ngày Tháng Năm 2010 KẾ HOẠCH. Mĩ thu t 4 9. Kĩ thu t 4 1. Tiếng Việt 5 (tập 1) 2. Tiếng Việt 5 (tập 2) 3. Toán 5 4. Đạo đức 5 5. Khoa học 5 6. Lịch sử và Địa lí 5 7. Âm nhạc 5 8. Mĩ thu t
- Xem thêm -

Xem thêm: Ke hoach hoat dong Thu vien nam hoc 2010-2011., Ke hoach hoat dong Thu vien nam hoc 2010-2011., Ke hoach hoat dong Thu vien nam hoc 2010-2011.

Bình luận về tài liệu ke-hoach-hoat-dong-thu-vien-nam-hoc-2010-2011

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP