Mẫu biên bản họp phụ huynh

3 11,198 83
Fritjof Capra

Fritjof Capra

Tải lên: 11,588 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 17:10

Trờng THCS Yên Phúc cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Lớp 8D Độc lập - Tự do - Hạnh phúc . Yên Phúc, ngày 08 tháng 10 năm 2010 biên bản hội nghị phụ huynh Năm học 2010 - 2011 Ngày họp: 08 tháng 10 năm 2010 Địa điểm: Phòng học lớp 8D trờng THCS Yên Phúc I/ thành phần gồm : - GVCN lớp: Thầy giáo Hoàng Văn Mây - Phụ huynh học sinh: Có mặt: Vắng mặt: II/ Nội dung: 1/ GVCN nêu đặc điểm, tình hình lớp 8D. Tổng số học sinh: 26 Nam : 12 em; Nữ: 14 em Thuận lợi : - Giáo viên nhiệt tình, trách nhiệm (chủ nhiệm). - Đa số học sinh đều ngoan có ý thức học tập tốt. - Cơ sở vật chất nhà trờng tơng đối đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trong quá trình tiếp nhận kiến thức - Về phía BGH nhà trờng đã có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát - Về phía gia đình học sinh: đã quan tâm nhiều hơn đến việc học tập của các em - Đa số học sinh có đầy đủ sách vở, đồ dùng dạy học Khó khăn : - Tuy đã là học sinh lớp 8 nhng ý thức tự giác cha cao. - Học sinh bị phân tán ở nhiều thôn, khó có điều kiện cho các em học nhóm, học ở nhà - Th viện của nhà trờng còn nghèo nàn, ít sách tham khảo. Học sinh thuộc hộ nghèo còn nhiều, điều kiện học tập cha đầy đủ, các em ít có thời gian học - Cơ sở vật chất của nhà trờng còn nhiều bất cập 2/ Kế hoạch năm học 2010 - 2011. a/ Đối với PHHS: - Quan tâm đến việc học tập của con em mình, thờng xuyên kiểm tra, đôn đốc, quản lý học sinh ở nhà. - S¾p xÕp thêi gian, t¹o ®iỊu kiƯn cho con em häc tËp. - Mua s¾m ®Çy ®đ s¸ch vë, ®å dïng häc tËp. - §ãng gãp c¸c kho¶n theo quy ®Þnh ®đ, ®óng thêi gian. - Thêng xuyªn phèi kÕt hỵp víi nhµ trêng trong viƯc GD häc sinh. b/ §èi víi GVCN: - Phải tận t với nghề, thực hiện tốt quy chế chuyên môn, kiến thức đúng, đủ, chính xác, đúng đặc trưng bộ môn, - Tăng cường thăm lớp dự giờ, cải tiến phương pháp giảng dạy, dạy học theo phương pháp mới, gây hứng thú cho học sinh học tập, ăn mặc gọn gàng, dúng tác phong. - Giáo dục học sinh thông qua 5 điều Bác Hồ dạy. - Kết hợp gia đình, nhà trường theo dõi sự tiến bộ của học sinh, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy của học sinh. 3/ Th«ng qua c¸c kho¶n ®ãng gãp theo quy ®Þnh vµ theo tho¶ thn. STT §ãng gãp theo quy ®Þnh §ãng gãp theo tho¶ thn Kho¶n thu Sè tiỊn Kho¶n thu Sè tiỊn Ghi chó 1 Häc phÝ 63.000 X©y têng rµo 50.000 2 Q ®éi 10.000 Q héi CMHS 30.000 3 BHYT Q líp 10.000 4 BHTT §iƯn - níc 20.000 5 4/ ý kiÕn cđa phơ huynh häc sinh III/ Thèng nhÊt gi÷a phơ huynh vµ nhµ trêng IV/ Bầu chi hội Phụ huynh: Chi hội trởng: Ông ( Bà ) Chi hội phó : Ông ( Bà ) Biểu quyết chung % Hội nghị kết thúc vào hồi giờ phút cùng ngày. Biên bản đợc lập thành 2 bản và đợc đọc lại cho toàn thể phụ huynh có mặt cùng nghe và thống nhất ký tên./. Đại diện Phụ huynh học sinh Hội trởng Hội phó GVCN Hoàng Văn Mây . phút cùng ngày. Biên bản đợc lập thành 2 bản và đợc đọc lại cho toàn thể phụ huynh có mặt cùng nghe và thống nhất ký tên./. Đại diện Phụ huynh học sinh. . Yên Phúc, ngày 08 tháng 10 năm 2010 biên bản hội nghị phụ huynh Năm học 2010 - 2011 Ngày họp: 08 tháng 10 năm 2010 Địa điểm: Phòng học lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu biên bản họp phụ huynh, Mẫu biên bản họp phụ huynh, Mẫu biên bản họp phụ huynh

Bình luận về tài liệu mau-bien-ban-hop-phu-huynh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP