BÀI : LUYỆN TẬP CHUNG LỚP 4

9 2,404 2
Trương Gia Bình

Trương Gia Bình

Tải lên: 11,534 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/9 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 17:10

a/ 11 ì 24 + 11 ì 36 = 11 ì ( 24 + 36 ) = 11 ì 60 = 660 Th b y, ngaứy 14 thaựng 11 naờm 2009 Toaựn I/ Kieồm tra baứi cuừ: b/ 4 ì 19 ì 25 = 19 ì ( 4 ì 25 ) = 19 ì 10 = 1 900 c/ 436 ì 304 = 132544 436 ì 304 --------- 1744 1308 ---------- 132544 - Khi nhân một số với 10, 100, 1000, … ta làm như thế nào ? • Đáp án: Khi nhân một số với 10, 100, 1000, … ta chỉ việc viết thêm 1, 2, 3, … chữ số 0 vào bên phải số đó. I/ Kiểm tra bài cũ: - Khi nhân với số có 2 chữ số, ta làm thế nào? • Đáp án: Khi nhân với số có 2 chữ số,ta lần lượt nhân chữ số hàng đơn vò được tích riêng thứ nhất, nhân chữ số hàng chục được tích riêng thứ hai (tích riêng thứ hai lùi sang trái 1 cột so với tích riêng thứ nhất), rồi cộng hai tích riêng lại với nhau. - Khi nhân với số có 3 chữ số.ta làm thế nào? • Đáp án: Khi nhân với số có 3 chữ số, ta lần lượt nhân chữ số hàng đơn vò được tích riêng thứ nhất, nhân chữ số hàng chục được tích riêng thứ hai (tích riêng thứ hai lùi sang trái 1 cột so với tích riêng thứ nhất), nhân chữ số hàng trăm được tích riêng thứ ba(tích riêng thứ ba lùi sang trái 2 cột so với tích riêng thứ nhất), rồi cộng 3 tích riêng lại với nhau. - Chuyển đổi được đơn vò đo khối lượng; diện tích? (cm 2 , dm 2 , m 2 ). Th b y, ngày 14 tháng 11 năm 2009ứ ả Toán Luyện tập chung - Thực hiện được nhân với số có hai, ba chữ số. - Biết vận dụng tính chất kết hợp của phép nhân trong thực hành tính, tính nhanh. Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 10 kg = … yến 100 kg = … tạ • 50 kg = … yến 300 kg = … tạ • 80 kg = … yến 1 200 kg = … tạ b) 1000 kg = … tấn 10 tạ = … tấn • 8000 kg = … tấn 30 tạ = … tấn • 15000 kg = … tấn 200 tạ = … tấn c) 100 cm 2 = … dm 2 100 dm 2 = … m 2 • 800 cm 2 = … dm 2 900 dm 2 = … m 2 • 1 700 cm 2 = … dm 2 1000 dm 2 = … m 2 II/ Luyện tập: Th b y, ngày 14 tháng 11 năm 2009ứ ả Luyện tập chung Toán Đáp án: Mỗi đơn vò đo khối lượng đều gấp 10 lần đơn vò bé hơn, liền nó. Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 10 kg = … yến 100 kg = … tạ • 50 kg = … yến 300 kg = … tạ • 80 kg = … yến 1 200 kg = … tạ b) 1000 kg = … tấn 10 tạ = … tấn • 8000 kg = … tấn 30 tạ = … tấn • 15000 kg = … tấn 200 tạ = … tấn c) 100 cm 2 = … dm 2 100 dm 2 = … m 2 • 800 cm 2 = … dm 2 900 dm 2 = … m 2 • 1 700 cm 2 = … dm 2 1000 dm 2 = … m 2 II/ Luyện tập: Th b y, ngày 14 tháng 11 năm 2009ứ ả Luyện tập chung Toán Đáp án: Mỗi đơn vò đo khối lượng đều kém 10 lần đơn vò lớn hơn, liền nó. Đáp án: Mỗi đơn vò đo khối lượng đều gấp 10 lần đơn vò bé hơn, liền nó. • 1 m 2 = 100 dm 2 Đáp án: Mỗi đơn vò đo khối lượng đều kém 10 lần đơn vò lớn hơn, liền nó. Đáp án: Mỗi đơn vò đo khối lượng kém 10 lần đơn vò lớn hơn liền nó. • a)10 kg = 1 yeán 100 kg = 1 taï • 50 kg = 5 yeán 300 kg = 3 taï • 80 kg = 8 yeán 1 200 kg = 12 taï • b) 1000 kg =1 taán 10 taï = 1 taán • 8000 kg = 8 taán 30 taï = 3 taán • 15000 kg = 15 taán 200 taï = 20 taán • c) 100 cm 2 = 1 dm 2 100 dm 2 = 1 m2 • 800 cm 2 = 8 dm 2 900 dm 2 = 9 m2 • 1 700 cm 2 = 17 dm 2 1000 dm 2 = 10 m2 . 900 c/ 43 6 ì 3 04 = 132 544 43 6 ì 3 04 --------- 1 744 1308 ---------- 132 544 - Khi nhân một số với 10, 100, 1000, … ta làm như thế nào ? • Đáp án: Khi nhân. II/ Luyện tập: Th b y, ngày 14 tháng 11 năm 2009ứ ả Luyện tập chung Toán Đáp án: Mỗi đơn vò đo khối lượng đều gấp 10 lần đơn vò bé hơn, liền nó. Bài 1:
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI : LUYỆN TẬP CHUNG LỚP 4, BÀI : LUYỆN TẬP CHUNG LỚP 4, BÀI : LUYỆN TẬP CHUNG LỚP 4

Bình luận về tài liệu bai-luyen-tap-chung-lop-4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP