NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN

23 777 1
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 14:10

09/27/13 Nguyễn Mạnh Hùng 1 • I.THÌ HIỆN TẠI ĐƠN • 1. Hình thức: • Ở xác định thì hiện tại đơn hình thức giống như nguyên mẫu nhưng thêm S (hoặc ES)với ngôi thứ ba số ít. • * Khẳng định: I/you/we/They + V She/He/It + V (s/es) • * Phủ định: I/you/we/They + Do not (Don’t) + V She/He/It + Does not(Doesn’t) + V • * Nghi vấn: Do + I/you/we/They + V? Does + She/He/It + V? 09/27/13 Nguyễn Mạnh Hùng 2 • Chú ý: • Các trường hợp thêm “es”: Các động từ tận cùng bằng O,S,SH,CH,Z,X.( Kiss =>Kisses,rush => rushes, watch => watches, do => does, go => goes) • Riêng với “y”mà nếu trước đó là phụ âm thì đổi sang “i”rồi thêm “es”,còn trước đó là một nguyên âm thì vẫn thêm s bình thường.(carry =>carries, copy => copies, say => says, obay => obays) • Cách chia thì đối với “ Be” & “Have”: * Động từ “Be” I + am (I’m) I + am (I’m) You/They/we + are (‘re) You/They/we + are (‘re) She/He/it + is (‘s) She/He/it + is (‘s) * Động từ “Have” I/you/we/they + Have I/you/we/they + Have She/He/it + Has She/He/it + Has 09/27/13 Nguyễn Mạnh Hùng 3 • 2.Cách dùng: • Diễn tả thói quen ở hiện tại. • + She often goes to school on foot • + In summer Tom ussually plays tennis twice a week. • - Thì này thường dùng kèm với các trạng từ: always, often, never, every week, on Monday, . • Diễn tả một sự thật hiển nhiên. • + the sun rises in the east. • + In Germany most of the shops close at 5:30 p.m • Diễn tả một sự việc đang thực ở lúc nói. • + Marry works in a big company in London. • Diễn tả sự nhận thức,cảm giác và tình trạng xảy ra lúc đang đề cập tới (Hay dùng các động từ chỉ nhận thức,cảm giác,lý trí như: smell, feel, hear, .) • + I feel very tired because I have been working all the day. • Diễn tả một hành động sẽ xảy ra trong tương lai (Thường dùng với các từ chỉ sự chuyển động như: Leave, arrive, return, ) + The train leaves the staytion in 15 minutes. 09/27/13 Nguyễn Mạnh Hùng 4 • II. Thì hiện tại tiếp diễn • 1.Hình thức: • Được thành lập bởi thì hiện tại của động từ TO BE + Hiện tại phân từ ( V - ing). *Khẳng định: I + am I + am We/You/They + are + V – ing We/You/They + are + V – ing She/He/it + is She/He/it + is *Phủ định: I + am I + am We/You/They + are + Not + V-ing We/You/They + are + Not + V-ing She/He/it + is She/He/it + is *Nghi vấn: Am + I Am + I Are + You/We/They + V-ing Are + You/We/They + V-ing Is + She/He/it Is + She/He/it 09/27/13 Nguyễn Mạnh Hùng 5 • Cách thêm Ing sau động từ: • * Động từ tận cùng bằng (e). Bỏ(e) rồi thêm ing ( Come => Coming).Ngoại trừ: age, dye, single ( agering,dyeing,singleing ) • * Động từ tận cùng bằng (ie). Đổi (ie) thành (y) rồi thêm ing ( lie => lying). • * Động từ tận cùng bằng (ic). Đổi (ic) thành (ick) rồi thêm ing ( Traffic =>Trafficking). • * Động từ một vần tận cùng bằng một phụ âm và liền trước nó là một nguyên âm thì gấp đôi phụ âm cuối rồi thêm ing ( sit => sitting). • * Động từ hai vần trọng âm ở vần hai tận cùng bằng một phụ âm và liền trước nó một nguyên âm thì gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm ing (Begin => Beginning). • Chú ý: Các động từ chỉ giác quan,cảm xúc,lý trí thường không chia ở thể tiếp diễn (feel,smell,seem,look, ) 09/27/13 Nguyễn Mạnh Hùng 6 • 2.Cách dùng: • * Diễn tả một sự việc đang xảy ra lúc nói. + He is sleeping in his room now. + Why are you sitting at my desk ? • * Diễn tả một hành động đang xảy ra ở hiện tại nhưng không nhất thiết ở lúc nói. + He is teaching French and learning Greek. • * Diễn tả một hành động đã sắp xếp để thực hiện trong tương lai gần. + We are going to Đalat next week. • * Diễn tả một hành động được lặp lại nhiều lần hay gây ra bực mình khó chịu. + Tuan is always asking me for help. 09/27/13 Nguyễn Mạnh Hùng 7 • III. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH • 1.Hình thức: • Thì hiện tại hoàn thành được thành lập bởi thì hiện tại của Have + Quá khứ phân từ * Khẳng định: I/You/We/They + Have I/You/We/They + Have + p.p + p.p She/He/it + Has She/He/it + Has * Phủ định: I/You/We/They + Have I/You/We/They + Have + Not + p.p + Not + p.p She/He/it + Has She/He/it + Has * Nghi vấn: Have + I/You/We/They Have + I/You/We/They + p.p? + p.p? Has + She/He/it Has + She/He/it 09/27/13 Nguyễn Mạnh Hùng 8 2. Cách dùng: * Diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ và còn xảy ra cho đến hiện tại. + He has lived here for 2 years now. * Diễn tả một hành động đã xảy ra và hoàn tất tại một thời điểm không xác định trong quá khứ. + I have read the instructions but I don’t understanding them. * Diễn tả một hành động mới được hoàn thành. + Mai has Just finished her work. + He has just gone out? * Diễn tả một hành động đã hoàn tất trong khoảng thời gian chưa qua hẳn. + I have visited him this morning. * Diễn tả một hành động được lặp lại nhiều lần trong quá khứ. + I have seen this film several times. * Diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ và kết thúc vào lúc nói. + I have not seen you for a long time. Chú ý: Một số trạng từ thường đi kèm với thì hiện tại hoàn thành: never,ever,so far,until now,recently,just,already,yet, . 09/27/13 Nguyễn Mạnh Hùng 9 • IV.THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN • 1. Hình thức. * Khẳng định: I/You/We/They + Have I/You/We/They + Have + Been + V-ing + Been + V-ing She/He/it + Has She/He/it + Has * Phủ định: I/You/We/They + Have I/You/We/They + Have + Not + Been+V-ing + Not + Been+V-ing She/He/it + Has She/He/it + Has * Nghi vấn: Have + I/You/We/They + Been + V-ing? Has + She/He/it 09/27/13 Nguyễn Mạnh Hùng 10 • 2. Cách dùng: • Diễn tả một hành động đã bắt đầu ở quá khứ mà còn liên tục đến hiện tại và xẽ chấm dứt hay tiếp tục trong tương lai. + He has been working all the day.So he tired now. + It has been raining for 2 hours. It is still raining now. [...]... Mạnh Hùng 21 • Chú ý trong các trường hợp chia thì trong tiếng Anh: * Trong cách chia thì, trường hợp chủ từ không phải là đại từ nhân xưng (I,We,She, )mà là danh từ thì: - Chia giống ngôi 3 số ít (she/he/it) nếu danh từ ở số ít + That boy often goes to school on time + My sister has an interesting books - Chia giống ngôi số nhiều (we/they/you) nếu danh từ ở số nhiều ngoại trừ ở tương lai (chỉ dùng “will”)... newspaper when you come • * Diễn tả hai hay nhiều hành động cùng sảy ra trong quá khứ + Tom was doing while his brother was watching TV at 11 a.m yesterday • * Chỉ sự phát triển dần dần mà không cần thành ngữ chỉ thời gian + It was getting darker + The win was rising Mạnh Hùng 09/27/13 Nguyễn 14 • VII THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH: 1.Hình thức: thức *Khẳng định: I/you/we/they/He/She/It + Had+p.p *Phủ định: I/you/we/they/He/She/It . TV at 11 a.m yesterday. • * Chỉ sự phát triển dần dần mà không cần có thành ngữ chỉ thời gian. + It was getting darker + The win was rising. 09/27/13 Nguyễn
- Xem thêm -

Xem thêm: NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN, NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN, NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn