VÌ SAO PHẢI TẬP GÕ 10 NGÓN ?

12 139 4 Gửi tin nhắn cho Jeff Bezos
Jeff Bezos

Jeff Bezos

Tải lên: 11,313 tài liệu

  • Loading...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 12:10

Tin häc KIM TRA BI C 2. Em hãy điền vào chỗ chấm: - Các phím ở hàng phím cơ sở là: - Hai phím có gai là phím và phím Thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2009 TIN HC 1. Em hãy nêu tên phần mềm em đã được học trong chương 2 và cho biết tác dụng của phần mềm đó? Trả lời: Phần mềm em đã được học trong chương 2 có tên là phần mềm Paint. Phần mềm Paint giúp cho em vẽ được và chỉnh sửa được những bức tranh mà em yêu thích. Chương 3: EM TậP Gõ 10 ngón Bài 1: TIN HC Thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2009 Bài 1: Vì sao phải tập gõ 10 ngón? 1. Gõ phím bằng 10 ngón tay có lợi gì? Lợi ích: - Gõ nhanh và chính xác hơn. - Tiết kiệm được thời gian và công sức. Cần làm: - Phải luyện tập nhiều và không được nản chí. Bài 1: Vì sao phải tập gõ 10 ngón? 2. Nhắc lại a/ Tư thế ngồi: (!) Quan sát tranh vẽ và nhận xét tư thế ngồi trước máy tính như thế nào là đúng. Tư thế ngồi đúng trước máy tính: - Ngồi thẳng, màn hình để ngang tầm mắt nhìn. - Hai bàn tay thả lỏng, đặt ngang bàn phím b/ Bµn phÝm Hµng phÝm sè Hµng phÝm trªn Hµng phÝm c¬ së Hµng phÝm d­íi PhÝm c¸ch Hai phÝm Shift Hai phÝm cã gai lµ F vµ J PhÝm c¸ch ®­îc dïng ®Ó gâ dÊu c¸ch gi÷a hai tõ. Hai phÝm Shift dïng ®Ó gâ c¸c ch÷ in hoa vµ c¸c kÝ tù trªn cña phÝm. PhÝm Enter dïng ®Ó xuèng dßng. b/ Bµn phÝm Em sö dông c¸c phÝm ENTER, SHIFT, C¸CH ®Ó lµm g×? c/ Cách đặt tay d/ Quy tắc gõ phím - Lấy hàng cơ sở làm chuẩn - Ngón nào phím ấy Tay trái Tay phải Bài 1: Vì sao phải tập gõ 10 ngón? 2. Nhắc lại a/ Tư thế ngồi: b/ Bµn phÝm c/ C¸ch ®Æt tay d/ Quy t¾c gâ phÝm 1. Gõ phím bằng 10 ngón tay có lợi gì? 3. PhÇn mÒm MARIO Khëi ®éng phÇn mÒm Nh¸y ®óp chuét lªn biÓu t­îng MARIO . EM TậP Gõ 10 ngón Bài 1: TIN HC Thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2009 Bài 1: Vì sao phải tập gõ 10 ngón? 1. Gõ phím bằng 10 ngón tay có lợi g ? Lợi ích: - Gõ. ®Ó lµm g ? c/ Cách đặt tay d/ Quy tắc gõ phím - Lấy hàng cơ sở làm chuẩn - Ngón nào phím ấy Tay trái Tay phải Bài 1: Vì sao phải tập gõ 10 ngón? 2. Nhắc
- Xem thêm -

Xem thêm: VÌ SAO PHẢI TẬP GÕ 10 NGÓN ?, VÌ SAO PHẢI TẬP GÕ 10 NGÓN ?, VÌ SAO PHẢI TẬP GÕ 10 NGÓN ?

Bình luận về tài liệu vi-sao-phai-tap-go-10-ngon

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP