giao an chi tiet toan thu 4

38 54 0 Gửi tin nhắn cho Ernst Chladni
Ernst Chladni

Ernst Chladni

Tải lên: 11,480 tài liệu

  • Loading...
1/38 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 12:10

Gi¸o ¸n chi tiÕt To¸n N¨m häc 2010 - 2011 tn 1 Ngµy so¹n: 8/8/2010 Ngµy d¹y:18/8/2010 Thø t ngµy 18 th¸ng 8 n¨m 2010 Toán ÔN TẬP SO SÁNH HAI PHÂN SỐ I/Mục tiêu : Giúp học sinh: - Nhớ lại cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số, so sánh phân số với đơn vò; biết so sánh hai phân số có cùng tử số. - HS thực hiện được so sánh các phân số và sắp xếp theo thứ tự yêu cầu. II/ Đồ dùng học tập: 1, Giáo viên: Bảng phụ. 2, Học sinh: SGK, vở III/ Các hoạt động dạy - học TG Giáo viên Học sinh 2 phút 1 – Ổn đònh tổ chức: Cả lớp hát một bài 3 phút 2- Kiểm tra bài cũ: -Gọi 2 HS lên bảng. Bài số 3: Tìm các phân số bằng nhau: 100 40 , 35 20 , 21 12 , 30 12 , 7 4 , 5 2 -Nhận xét ghi điểm. -Nhận xét chung -2 HS lên bảng thực hiện theo yêu cầu. -Nhận xét đúng sai và giải thích. Ng êi so¹n:Pham Thanh L©m 1 Gi¸o ¸n chi tiÕt To¸n N¨m häc 2010 - 2011 1 phút 3. D¹y häc - bµi míi * Giíi thiƯu bµi: GV: Giê häc to¸n h«m nay sÏ gióp c¸c em cđng cè c¸ch so s¸nh hai ph©n sè. - HS nghe GV giíi thiƯu bµi. - Hs ghi đầu bài, hs nhắc lại đầu bài 17 phút HOẠT ĐỘNG 1: Ôn tập so sánh hai phân số. - Gọi 1 HS nêu cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số. - Cho HS hoạt động theo nhóm đôi. Một em đưa ra hai phân số cùng mẫu số, một em đưa ra kết quả so sánh phân số nào lớn hơn, vì sao? - Trong hai phân số cùng mẫu số +Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn. + Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn. + Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau - Gv viÕt lªn b¶ng hai ph©n sè sau : 2 7 vµ 5 7 , sau ®ã y/c HS so s¸nh hai ph©n sè trªn. .- Em hãy nêu cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số? - Thực hiện theo yêu cầu. Ví dụ: 7 5 7 2 < vì phân số này có cùng mẫu số là 7, so sánh hai tử số ta có 2<5 - Em hãy nêu cách so sánh hai Muốn so sánh hai phân số phân số khác mẫu số? khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó Ng êi so¹n:Pham Thanh L©m 2 Gi¸o ¸n chi tiÕt To¸n N¨m häc 2010 - 2011 rồi thực hiện như so sánh hai phân số có cùng mẫu số - Viết bảng: So sánh hai phân số 4 3 và 7 5 -Yêu cầu học sinh tự làm bài vào bảng. -Nhận xét cho điểm. - HS thùc hiƯn quy ®ång mÉu sè hai ph©n sè råi so s¸nh. Quy ®ång mÉu sè hai ph©n sè ta cã : 28 20 47 45 7 5 ; 28 21 74 73 4 3 = × × == × × = V× 21 > 20 nªn 7 5 4 3 ; 28 20 28 21 >> - Ta quy ®ßng mÉu sè c¸c ph©n sè ®ã, sau ®ã so s¸nh nh víi ph©n sè cïng mÉu sè. 8 phút HOẠT ĐỘNG 2: Thực hành Bài 1: H : Bài tập yêu cầu làm gì ? - Cho HS làm vào vở . - HS theo dõi bài 1 . - HS trả lời . - HS làm cá nhân . - 1HS lên bảng làm. - Cả lớp nhận xét kết quả – chữa bài. -Nhận xét chữa bài. 6 phút Bài 2: Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn - HS theo dõi bài 2. - HS thảo luận làm theo nhóm Ng êi so¹n:Pham Thanh L©m 3 Gi¸o ¸n chi tiÕt To¸n N¨m häc 2010 - 2011 H : Bài tập yêu cầu làm gì ? H : Muốn viết được thứ tự từ bé đến lớn ta làm ntn ? - Cho HS thảo luận làm theo nhóm bàn - Nhận xét sửa sai từng ý. bàn. -2 HS lên bảng-Nhận xét sửa sai từng ý. a) Quy ®ång mÉu sè c¸c ph©n sè ta ®ỵc : 18 15 36 35 6 5 ; 18 16 29 28 9 8 = × × == × × = Gi÷ nguyªn 18 17 ta cã 18 17 18 16 18 15 << VËy 18 17 9 8 6 5 << 8 6 24 23 4 3 ; 8 4 42 41 2 1 = × × == × × = Gi÷ nguyªn 8 5 V× 4 < 5 < 6 nªn 8 6 8 5 8 4 << vËy 4 3 8 5 2 1 << 3 phút 3 - Củng cố- dặn dò: - Gv yêu cầu nªu lại cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số, hai phân số khác mẫu số -Một số học sinh nhắc lại. -Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên. tn 2 Ngµy so¹n:15/8/2010 Ngµy d¹y:25/8/2010 Ng êi so¹n:Pham Thanh L©m 4 Gi¸o ¸n chi tiÕt To¸n N¨m häc 2010 - 2011 Thø t ngµy 25 th¸ng 8 n¨m 2010 TOÁN ÔN TẬP PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA HAI PHÂN SỐ I/Mục tiêu : Giúp học sinh: - Củng cố kó năng thực hiện phép nhân và phép chia hai phân số. - Thực hành vận dụng. II/ Đồ dùng học tập 1, Giáo viên: - Bảng phụ 2, Học sinh: - SGK, vở III/ Các hoạt động dạy - học TG Giáo viên Học sinh 1 phút 1, Ổn đònh tổ chức Cả lớp hát một bài 4 phút 2, Kiểm tra bài cũ: -Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập 3 trang 10. -Chấm một số vở của HS. -Nhận xét chung. -2HS lên bảng thực hiện. Cả lớp làm vào giấy nháp 1 phút 3. Bài mới : Giới thiệu bài: Trong tiết học hôm nay, chúng ta sẽ ôn tập kiến thức về phép nhân và phép chia hai phân số. Gv ghi đề bài lên bảng 12 phút HOẠT ĐỘNG 1: Ôn tập phép nhân và phép chia hai phân số. -Ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. Ng êi so¹n:Pham Thanh L©m 5 Gi¸o ¸n chi tiÕt To¸n N¨m häc 2010 - 2011 H :Muốn nhân hai phân số ta làm thế nào? -GV nêu ví dụ và gọi HS lên bảng thực hiện. 7 5 7 2 × -2HS lên bảng thực hiện. 63 10 97 52 9 5 7 2 = × × =× H : Muốn chia hai phân số ta làm thế nào? -GV nêu ví dụ gọi HS lên bảng thực hiện. 8 3 : 5 4 Ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. -2HS lên bảng làm, lớp làm vào nháp. -Nhận xét sửa sai. 7 phút HOẠT ĐỘNG 2: Luyện tập thực hành. Bài 1: -Yêu cầu Hs tự làm bài. -2HS lên bảng làm, lớp làm bài vào vở. a) 15 2 90 12 9 4 10 3 ==× 5 14 15 42 35 76 3 7 5 6 7 3 : 5 6 == × × =×= -Lưu ý khi nhân hoặc chia hai phân số có thể rút gọn kết quả nếu được. 10 3 20 6 54 23 5 2 4 3 == × × =× 4 5 8 10 1 2 8 5 2 1 : 8 5 ==×= Hs làm bài Ng êi so¹n:Pham Thanh L©m 6 Gi¸o ¸n chi tiÕt To¸n N¨m häc 2010 - 2011 Gv yêu cầu hs làm phần b tương tự. b) 4 2 3 2 31 8 34 8 3 = × = × =× 3 : = 2 1 3 623 1 2 =×=× 6 1 32 1 3 1 2 1 3: 2 1 = × =×= -Thực hiện theo yêu cầu. -1- 2 HS nêu bài mẫu. -Tự làm bài vào vở. -Đổi chéo vở kiểm tra cho nhau. Hs nhận xét bài làm của bạn 6 phút Bài 2:Tính (theo mẫu). Bµi tËp yªu cÇu chóng ta lµm g× ? - GV yªu cÇu HS lµm bµi. -Gọi HS giải thích cách rút gọn của mình. - GV yªu cÇu HS nhËn xÐt bµi cđa b¹n trªn b¶ng. - Bµi tËp yªu cÇu chóng ta rót gän råi tÝnh. - 2 HS lªn b¶ng lµm bµi, HS c¶ líp lµm bµi vµo vë bµi tËp. a) 4 3 3225 533 610 59 6 5 10 9 = ××× ×× = × × =× b) 35 8 7535 4523 2125 206 21 20 25 6 20 21 : 25 6 = ××× ××× = × × =×= c) 3 2 31713 21317 5113 2617 51 26 13 17 26 51 : 13 17 = ×× ×× = × × =×= - NhËn xÐt bµi b¹n, sau ®ã 2 HS ngåi - GV nhËn xÐt vµ cho ®iĨm HS. c¹nh nhau ®ỉi chÐo vë ®Ĩ kiĨm tra bµi lÉn nhau. 7 phút Bài 3: -Gọi HS đọc đề bài. -Bài toán cho biết gì? -Bài toán hỏi gì? -1-2 HS đọc đề bài. -1HS lên bảng tóm tắt và làm bài. Bài giải D. tích tấm bìa hình chữ nhật là: Ng êi so¹n:Pham Thanh L©m 7 Gi¸o ¸n chi tiÕt To¸n N¨m häc 2010 - 2011 2 phút - Cho HS làm bài -Theo dõi giúp đỡ HS yếu. - Chấm một số bài của HS . -Nhận xét chấm bài. -Chốt lại kiến thức của bài. 3. Củng cố- dặn dò : - Gv yêu cầu hs nêu lại quy tắc nhân, chia hai số thập phân. 6 1 3 1 2 1 =× (m 2 ) 3 1 diện tích tấm bìa là: 6 1 : 3 = 18 1 (m 2 ) Đáp số: 18 1 (m 2 ) -Nhận xét sửa chữa bài. 2 hs nêu quy tắc, Ng êi so¹n:Pham Thanh L©m 8 Gi¸o ¸n chi tiÕt To¸n N¨m häc 2010 - 2011 tn 3 Ngµy so¹n: 29/8/2010 Ngµy d¹y : 8/9/2010 Thø t ngµy 8 th¸ng 9 n¨m 2010 TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG I/Mục tiêu : Giúp học sinh: - Cộng, trừ hai phân số. - Chuyển các số đo có hai tên đơn vò đo thành số đo là hỗn số. - Giải bài toán tìm một số tìm một số biết giá trò một phân số của số đó. II/ Đồ dùng học tập: 1, Giáoviên: - Bảng phụ 2, Học sinh: - SGK, vở. III/ Các hoạt động dạy – học TG Giáo viên Học sinh 1 phút 1, Ổn đònh tổ chức: Cả lớp hát một bài 3 phút 2, Kiểm tra bài cũ: - Gọi HS lên bảng làm bài tập 4 và 5 trang 15. -Chấm một số vở . -Nhận xét chung. -2 HS lên bảng làm bài. HS1 làm bài 4. HS2 làm bài 5. Hs nhận xét bài làm của bạn 1 phút 2. Bài mới : Giới thiệu bài: Hôm nay các 2 hs nhắc lại tên đầu bài Ng êi so¹n:Pham Thanh L©m 9 Gi¸o ¸n chi tiÕt To¸n N¨m häc 2010 - 2011 em tiếp tục ôn tập một số nội dung về phân số, chuyển đổi số đo độ dài trong bài "Luyệân tập chung" Gv ghi đầu bài lên bảng HOẠT ĐỘNG 1 : Củng cố các phép tính về phân số . 7 phút Bài 1: Tính -Gọi HS nêu yêu cầu bài. -Cho HS tự làm bài vào vở. Nhận xét sửa bài và cho điểm. -1HS nêu yêu cầu bài tập -3HS lên bảng làm. -Lớp làm bài vào vở. a) 10 9 9 7 + = 90 151 90 8170 = + b) 8 7 6 5 + = 24 41 24 2120 = + c) 5 7 10 14 10 356 10 3 2 1 5 3 == ++ =++ -Nhận xét sửa bài. 6 phút Bài 2: Tính -Gọi HS nêu yêu cầu bài. -Cho HS tự làm bài vào vở. -1HS nêu yêu cầu bài tập -3HS lên bảng làm. -Lớp làm bài vào vở. a) 40 9 40 1625 5 2 8 5 = − =− -Nhận xét cho điểm. b) 20 7 20 1522 4 3 10 11 4 3 10 1 1 = − =−=− c) 3 1 6 2 6 534 6 5 2 1 3 2 == −+ =−+ Ng êi so¹n:Pham Thanh L©m 10 . 17 9 8 6 5 << 8 6 24 23 4 3 ; 8 4 42 41 2 1 = × × == × × = Gi÷ nguyªn 8 5 V× 4 < 5 < 6 nªn 8 6 8 5 8 4 << vËy 4 3 8 5 2 1 << 3 phút. thể là: 12 x 2 = 24 (n) +Từ 1ngày tăng lên 4ngày tức là số ngày tăng lên 4 : 1 = 4 (lần) thì số người giảm đi 4 lần. Số người cần là 24 : 4 = 6 (người) H
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an chi tiet toan thu 4, giao an chi tiet toan thu 4, giao an chi tiet toan thu 4

Bình luận về tài liệu giao-an-chi-tiet-toan-thu-4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP