Tap doc lop 4: Trung thu doc lap

André-Marie Ampère
André-Marie Ampère(11658 tài liệu)
(17 người theo dõi)
Lượt xem 195
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 15 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 11:10

Mô tả: C¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giê chuyªn ®Ò KiÓm tra bµi cò ? ChÞ em t«i B c tranh v c nh gì?ứ ẽ ả Đoạn 3: Trăng đêm nay … với các em Đoạn 1: Đêm nay … của các em Đoạn 2: Anh nhìn trăng … vui tươi Đêm nay anh đứng gác ở trại. Trăng ngàn và gió núi bao la khiến lòng anh man mác nghĩ tới trung thu và nghĩ tới các em. on 1: ờm nay ca cỏc em - Anh chiến sĩ nghĩ tới trung thu và các em nhỏ vào thời điểm nào? -Trăng trung thu độc lập có gì đẹp ? - Con hiểu: Trăng sáng vằng vặc là như thế nào ? - Đoạn 1 ý nói gì ? Đoạn 1: Cảnh đẹp đêm trung thu on 2: Anh nhỡn trng vui ti - Anh chiến sĩ tưởng tượng đất nước trong những đêm trăng tương lai ra sao ? - Vẻ đẹp đó có gì khác so với đêm trung thu độc lập ? - Đoạn 2 ý nói gì ? Đoạn 2: ước mơ của anh chiến sĩ về cuộc sống tươi đẹp. + Cuéc sèng hiÖn nay cã nh÷ng thµnh tùu gièng víi mong ­íc cña anh chiÕn sÜ n¨m x­a lµ: Nhµ m¸y thñy ®iÖn (Hßa B×nh) lín cña ViÖt Nam vµ khu vùc §NA . Cê ®á sao vµng phÊp phíi bay trªn nh÷ng con tµu lín . Nh÷ng èng khãi nhµ m¸y chi chÝt, cao th¼m . Phè ph­êng trµn ngËp ¸nh ®iÖn . . nghĩ tới trung thu và nghĩ tới các em. on 1: ờm nay ca cỏc em - Anh chiến sĩ nghĩ tới trung thu và các em nhỏ vào thời điểm nào? -Trăng trung thu độc. trung thu on 2: Anh nhỡn trng vui ti - Anh chiến sĩ tưởng tượng đất nước trong những đêm trăng tương lai ra sao ? - Vẻ đẹp đó có gì khác so với đêm trung

— Xem thêm —

Xem thêm: Tap doc lop 4: Trung thu doc lap, Tap doc lop 4: Trung thu doc lap, Tap doc lop 4: Trung thu doc lap

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tap-doc-lop-4-trung-thu-doc-lap

Đăng ký

Generate time = 0.316016197205 s. Memory usage = 18.45 MB