Tap doc lop 4: Trung thu doc lap

15 207 4
André-Marie Ampère

André-Marie Ampère

Tải lên: 11,656 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/15 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 11:10

C¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giê chuyªn ®Ò KiÓm tra bµi cò ? ChÞ em t«i B c tranh v c nh gì?ứ ẽ ả Đoạn 3: Trăng đêm nay … với các em Đoạn 1: Đêm nay … của các em Đoạn 2: Anh nhìn trăng … vui tươi Đêm nay anh đứng gác ở trại. Trăng ngàn và gió núi bao la khiến lòng anh man mác nghĩ tới trung thu và nghĩ tới các em. on 1: ờm nay ca cỏc em - Anh chiến sĩ nghĩ tới trung thu và các em nhỏ vào thời điểm nào? -Trăng trung thu độc lập có gì đẹp ? - Con hiểu: Trăng sáng vằng vặc là như thế nào ? - Đoạn 1 ý nói gì ? Đoạn 1: Cảnh đẹp đêm trung thu on 2: Anh nhỡn trng vui ti - Anh chiến sĩ tưởng tượng đất nước trong những đêm trăng tương lai ra sao ? - Vẻ đẹp đó có gì khác so với đêm trung thu độc lập ? - Đoạn 2 ý nói gì ? Đoạn 2: ước mơ của anh chiến sĩ về cuộc sống tươi đẹp. + Cuéc sèng hiÖn nay cã nh÷ng thµnh tùu gièng víi mong ­íc cña anh chiÕn sÜ n¨m x­a lµ: Nhµ m¸y thñy ®iÖn (Hßa B×nh) lín cña ViÖt Nam vµ khu vùc §NA . Cê ®á sao vµng phÊp phíi bay trªn nh÷ng con tµu lín . Nh÷ng èng khãi nhµ m¸y chi chÝt, cao th¼m . Phè ph­êng trµn ngËp ¸nh ®iÖn . . nghĩ tới trung thu và nghĩ tới các em. on 1: ờm nay ca cỏc em - Anh chiến sĩ nghĩ tới trung thu và các em nhỏ vào thời điểm nào? -Trăng trung thu độc. trung thu on 2: Anh nhỡn trng vui ti - Anh chiến sĩ tưởng tượng đất nước trong những đêm trăng tương lai ra sao ? - Vẻ đẹp đó có gì khác so với đêm trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Tap doc lop 4: Trung thu doc lap, Tap doc lop 4: Trung thu doc lap, Tap doc lop 4: Trung thu doc lap

Bình luận về tài liệu tap-doc-lop-4-trung-thu-doc-lap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP