bai thu hoach ve hoc tap va lam theo bac ho

3 509 3 Gửi tin nhắn cho Mark Zuckerberg
Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg

Tải lên: 11,569 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 11:10

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH ---------------******----------------- BÀI THU HOẠCH ( Qua 4 năm thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ) Họ và tên: Chức vụ: Đơn vị công tác: Qua 4 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tôi trình bày lại nhận thức của bản thân và liên hệ những gì chưa làm được, và những gì chưa làm được theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tôi xin liên hệ đánh giá lại ưu, khuyết điểm của bản thân như sau: I. Về nhận thức. 1. Nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động - Đối với công tác xây dựng Đảng: Tích cực đóng góp ý kiến với đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị; Tham gia góp ý xây dựng các chương trình, kế hoạch. - Đối với đời sống xã hội: Về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên : tôi luôn luôn gương mẫu rèn luyện phẩm chất tư cách của một giáo viên, làm tròn nhiệm vụ được cơ quan và chinh quyền giao phó. Sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hoà nhã thân ái với đồng nghiệp, hết lòng vì nhân dân phục vụ. Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của một đoàn viên. Không ngừng học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 2. Nhận thức về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa. Người là tấm gương sáng ngời về đạo đức. Hồ Chí Minh đã và đang tạo nên một nền văn hóa truyền thống và hiện đại Việt Nam, văn hóa Hồ Chí Minh. - Những phẫm chất đạo đức của con người cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Tham gia chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, đấu tranh với vấn đề “ diễn biến hoà bình” trong nội bộ và ngoài xã hội: Tích cực tham gia góp ý cho các đồng chí, đồng nghiệp về lối sống, tác phong làm việc, giao tiếp. Bản thân cũng luôn chú ý tự kiểm điểm và tiếp thu ý kiến đóng góp của tập thể để khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, luôn tích cực tuyên truyền chống các biểu hiện suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống. trong cũng như ngoài cơ quan. Yêu cầu trong thời gian tới, việc triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn ngành cần có những chuyển biến rõ rệt. Chẳng hạn như việc thu thập tư liệu về Bác phải chia ra từng mảng như phim tư liệu, sách truyện, các bài hát về Bác, những nơi mà Bác đã từng sống và làm việc, những người đã từng sống, làm việc và gặp Bác. II. Về làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: 1. Kế quả cụ thể củ bản thân trong Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quan 4 năm, qua đã các bản bài thu hoạch, đăng ký bản thân qua các chuyên đề: - Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiêt kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu. - Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. - Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đực là văn minh” - Đối với giáo viên, theo tôi việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác là không dễ. Không dễ không phải đạo đức của Bác cao xa, Bác là siêu nhân, mà cái mấu chốt nhất là có vượt qua được chính mình không, nhất là đối với người có gắn liền với nhiều quyền lợi. Bác đã rất nhiều lần nhấn mạnh: “Chủ nghĩa cá nhân là việc gì cũng chỉ lo cho lợi ích của riêng mình, không quan tâm đến lợi ích chung của tập thể, miễn là mình béo, mặc thiên hạ gầy. Nó là kẻ thù hung ác của đạo đức cách mạng”. Muốn thực hành đạo đức cách mạng thì phải tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân. - Về tự rèn luyện, trau dồi phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối sống. + Luôn kiên định mục tiêu, chủ trương chính sách của Nhà nước; tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. + Bản thân luôn nỗ lực cố gắng học tập nhằm không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác đặt ra. + Có ý thức rèn luyện đạo đức cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Tiết kiệm thời gian, giữ gìn của công, không sử dụng phung phí, sai mục đích. + Trong công tác và sinh hoạt hằng ngày, luôn gần gũi, hoà đồng với mọi người, nhiệt tình giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp. 2 Nguyên nhân chưa làm được: Còn nể nang, né tránh trong việc góp ý với cán bộ và đồng nghiệp. Bản thân còn có những hạn chế, thiếu sót; chưa có nhiều ý kiến tham gia đóng góp xây dựng cho chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh. Bản thân tôi luôn đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc, pháp luật, kỷ cương không kéo bè, kéo cánh để làm rối loạn kỷ cương, để cầu danh, lợi hoặc chuyên quyền, độc đoán, đứng trên tập thể, đứng trên quần chúng làm cho nhân dân bất bình, cần phải lên án và loại bỏ. Dù ở bất cứ cương vị nào phải gần gũi với mọi người, học tập và có trách nhiệm với những người xung quanh. III. Những điều đề xuất, kiến nghị của bản thân về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 1. Đề xuất về nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. - Đóng góp ý kiến với cơ quan trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch chỉ đạo công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác trong nội bộ và ngoài xã hội.Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, thông qua các tin, bài, thể tài báo chí, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong xã hội. Đối với đồng chí, đồng nghiệp: thẳng thắn góp ý, giúp nhau sửa chữa khuyết điểm. Đối với bản thân: luôn nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người để khắc phục khuyết điểm, thiếu sót. 2. Đề xuất về đổi mới cách thức triển khai cuộc vận động. - Trong sinh hoạt, luôn nêu cao tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trung thực; thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình trên cơ sở tình đồng chí thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Sẵn dàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được phân công. - Tích cực rèn luyện, trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng. Kiên định chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Thường xuyên học tập, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, hiểu biết chính trị, làm tốt công việc được giao. Xây dựng tác phong làm việc khoa học, hiệu quả; gần gũi, hoà mình với quần chúng nhân dân. Thực hành tiết kiệm, không xa hoa, lãng phí. Thực tế cho thấy “vượt lên chính mình” tức là tiêu diệt “chủ nghĩa cá nhân” của mình là vô cùng khó khăn, gian khổ. Trên thế giới cũng như ở trong nước ta, biết bao người từng vào sinh ra tử, có công lớn với đất nước nhưng không ít người đã gục ngã trước tư lợi cá nhân. Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vừa là việc làm cấp thiết để xây dựng tổ chức Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh, lành mạnh hóa xã hội vừa là nền tảng tinh thần cơ bản cho việc xây dựng dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, từng bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” phải là việc làm suốt đời của mọi người, mọi tổ chức. KonPlông, ngày 26 tháng 9 năm 2010 Người viết thu hoạch . dựng tác phong làm việc khoa học, hiệu quả; gần gũi, ho mình với quần chúng nhân dân. Thực hành tiết kiệm, không xa hoa, lãng phí. Thực tế cho thấy “vượt. làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: 1. Kế quả cụ thể củ bản thân trong Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quan 4 năm, qua đã các bản bài thu ho ch,
- Xem thêm -

Xem thêm: bai thu hoach ve hoc tap va lam theo bac ho, bai thu hoach ve hoc tap va lam theo bac ho, bai thu hoach ve hoc tap va lam theo bac ho

Bình luận về tài liệu bai-thu-hoach-ve-hoc-tap-va-lam-theo-bac-ho

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP