bai thu hoach ca nhan .doc

14 180 0 Gửi tin nhắn cho Thomas Townsend Brown
Thomas Townsend Brown

Thomas Townsend Brown

Tải lên: 11,474 tài liệu

  • Loading...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 09:10

ĐẢNG BỘ XÃ MỸ CẨM ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG B Mỹ Cẩm, ngày 29 tháng 9 năm 2010 BÀI THU HOẠCH CÁ NHÂN QUA 4 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” Họ và Tên: Lê Văn Nam Chức vụ: Phó Bí Thư Chi bộ: Trường TH Mỹ Cẩm B . Đảng bộ: Xã Mỹ Cẩm - Qua nghiên cứu, học tập các chuyên đề "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu" chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân” và tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" chuyên đề Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “ Xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh là đạo đức là Văn Minh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bản thân đã nhận thức và rút ra được những vấn đề tâm đắc; tự đánh giá những ưu, khuyết điểm của bản thân và xây dựng cho mình phương hướng rèn luyện trong thời gian tới cụ thể như sau: I. NỘI DUNG THU HOẠCH 1. Nhận thức của cá nhân về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Nắm và rút ra được những nội dung cơ bản, cốt lõi, tâm đắc về các chuyên đề trên thì mỗi đảng viên, công chức chúng ta cần phải có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, có lương tâm nghề nghiệp trong sáng; quyết tâm phấn đấu để thành đạt và cống hiến nhiều nhất cho đất nước, cho dân tộc; quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Phải có tinh thần ham học hỏi, phát huy truyền thống hiếu học và quý trọng nhân tài của ông cha ta; biết vận dụng sáng tạo các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến trong sản xuất, công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 2. Ý ngh a t m quan tr ng c a cu c v n ngĩ ầ ọ ủ ộ ậ độ * Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm: - Tư tưởng Hồ Chí Minh về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm: trong tư tưởng Hồ Chí Minh tiết kiệm là vì nước, vì dân, tiết kiệm vì sự nghiệp chung. - Để phục vụ cho sự nghiệp cách mạng, phục vụ cho kháng chiến và kiến quốc. Tiết kiệm là một phương thức để tăng thêm tiền vốn xây dựng đất nước , tiết kiệm vì mục tiêu phát triển - Tiết kiệm tiền của của Nhà nước, của nhân dân và của chính mình. - Bác luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào để động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hành tiết kiệm: Câu chuyện hủ gạo cứu đói, dùng tiền tiết kiệm để tặng bộ đội, không tổ chức điếu phúng linh đình,… * Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chống tham ô, lãng phí, quan liêu: - Là một cuộc đấu tranh giữa cái mới và cái cũ, giữa cái tốt và cái xấu, cuộc cách mạng này là trong tư tưởng của mỗi người, trong tổ chức thực hiện của toàn xã hội. - Là thực hiện dân chủ trong xã hội, đảm bảo quyền dân chủ của dân, đảm bảo xã hội ta thực sự là xã hội của dân, huy động được nhân dân tham gia. - Là để hoàn thành đầy đủ các kế hoạch, các mục tiêu của cách mạng trong từng thời kỳ. * Tác phẩm sửa đổi lối làm việc: - Phê bình và sửa chữa: Hồ Chủ tịch chỉ rõ 3 loại khuyết điểm chính, mới xuất hiện khi thực hiện vai trò lãnh đạo quần chúng nhân dân. Phương thức cơ bản để sửa chữa những khuyết điểm này là phải thông qua học tập, phê bình. - Các kinh nghiệm: Hồ Chủ tịch nêu lên 6 kinh nghiệm từ thực tế hoạt động, công tác để cán bộ, đảng viên làm tốt công việc của mình. - Tư cách và đạo đức cách mạng: Hồ Chủ tịch nêu rõ những lý tưởng, mục tiêu và nguyên tắc hoạt động cơ bản của Đảng ta; trách nhiệm của người đảng viên, phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên; phân tích các khuyết điểm, thói tật, căn bệnh cụ thể mà họ thường mắc phải và cách khắc phục chúng. - Chống thói ba hoa: Hồ Chủ tịch coi đây là một trong 3 khuyết điểm chính ở đội ngũ cán bộ, đảng viên, gây tác hại không nhỏ đối với công việc; đây là khuyết điểm về cách nói, cách viết của họ khi tiếp xúc, quan hệ với quần chúng nhân dân. * Tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ đề: “Về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh là đạo đức, là văn minh” đã bổ sung thêm cho chúng ta những kiến thức nhuần nhuyễn hơn về Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải không ngừng nâng cao việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để tạo nên những nguồn động lực mạnh mẽ, nhất là nguồn lực về con người để đi theo con đường mà Đảng và Bác đã chọn một cách vững chắc. Suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tuyệt đối trung thành với Đảng, với sự nghiệp cách mạng đặt lợi ích lên trên hết; Bản thân thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình có sai lầm thì sửa chữa, khắc phục; luôn gương mẫu rèn luyện phẩm chất; nâng cao ý thức trách nhiệm, “Hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân. Đảng viên cần phát huy dân chủ tăng cường sự đoàn kết giữ vững kỉ luật, coi trọng chất lượng. N©ng cao tinh thần phê và tự phê đánh giá đúng ưu khuyết điểm, kết quả lãnh đạo của cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ rõ nguyên nhân. Phải v nậ d ng t t t t ng, t m g ng o c H Chí Minh v xây d ng ng trong s ch,ụ ố ư ưở ấ ươ đạ đứ ồ ề ự đả ạ v ng m nh, “là o c, là v n minh” trong t ch c i h i ng các c p ti n t iữ ạ đạ đứ ă ổ ứ đạ ộ đả ấ ế ớ i H i XI có ý ngh a r t thi t th c trong xây d ng ng, trong th c hi n Cu c v nđạ ộ ĩ ấ ế ự ự đả ự ệ ộ ậ ng “ H c t p và làm theo t m g ng o c H Chí Minh” hi n nay; áp ngđộ ọ ậ ấ ươ đạ đứ ồ ệ đ ứ yêu c u chung c a công cu c i m i, s nghi p công nghi p hóa, hi n i hóa tầ ủ ộ đổ ớ ự ệ ệ ệ đạ đấ n c.ướ - Luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Chi bộ, Pháp luật của Nhà nước; luôn vận động quần chúng chấp hành tốt chủ trương của Đảng và pháp luập của Nhà nước. - Có lối sống trong sạch, lành mạnh; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng; luôn đoàn kết, thể hiện tính tiết kiệm, tiên phong, gương mẫu của người đảng viên. - Luôn phấn đấu, sắp xếp công việc hợp lý để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tham gia tốt các công tác đoàn thể, liên hệ chặt chẽ với quần chúng, luôn tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham gia đủ sinh hoạt Đảng, sinh hoạt tại địa phương; tích cực vận động gia đình và người khác thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư. - Phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong chi bộ; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; sinh hoạt Đảng tại Chi bộ và tại địa phương, đóng Đảng phí đúng quy định. 3. Nh ng k t qu c th làm theo t m g ng o c H Chí ữ ế ả ụ ể ấ ươ đạ đứ ồ Minh c a cá nhân nh .ủ ư - Luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Chi bộ, Pháp luật của Nhà nước; luôn vận động quần chúng chấp hành tốt chủ trương của Đảng và pháp luập của Nhà nước. - Có lối sống trong sạch, lành mạnh; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng; luôn đoàn kết, thể hiện tính tiết kiệm, tiên phong, gương mẫu của người đảng viên. - Luôn phấn đấu, sắp xếp công việc hợp lý để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tham gia tốt các công tác đoàn thể, liên hệ chặt chẽ với quần chúng, luôn tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham gia đủ các lần triệu tập sinh hoạt Đảng, sinh hoạt tại địa phương; tích cực vận động gia đình và người khác thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư. Bản thân gia đình đạt 6 tiêu chuẩn Gia đình văn hóa. Tham gia xây dựng nghị quyết của Chi bộ hàng tháng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong chi bộ; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; sinh hoạt Đảng tại Chi bộ và tại địa phương, đóng Đảng phí đúng quy định. 4. Những việc chưa làm được, nguyên nhân: - Trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bản thân chưa thật sự mạnh dạn đề xuất đóng góp các cách thực hiện sao cho hiệu quả nhất. - Chưa tìm được hình thức vận động phù hợp để lực lượnng đảng viên trong chi bộ hoạt động tích cực hơn và thể hịên rõ vai trò tiên phong. Đôi khi chưa mạnh dạn trong quá trình phê bình đồng nghiệp. Rất mong được sự góp ý của Chi bộ để tôi tiếp tục phấn đấu, hoàn tốt thành nhiệm vụ của người đảng viên trong thời gian tới. II. Những đề xuất, kiến nghị: - Tích cực tham gia cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn cố gắng nghiên cứu, sưu tầm về tư tưởng và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh để thực hiện thật tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. - Lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp của cá nhân, tập thể nhằm điều chỉnh những thiếu sót để ngày càng hoàn thiện hơn. - Học tập theo tấm gương Bác Hồ về: “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư”. Luôn có ý thức tiết kiệm, chống lãng phí, bảo vệ tài sản công, bảo vệ lợi ích của nhân dân. - Sống lành mạnh, giản dị, không vụ lợi, vui vẻ hoà nhã với đồng chí và đồng nghiệp, góp ý chân tình để cùng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. - Cùng tập thể chi bộ và giáo viên trong nhà trường tập trung cao độ và quyết liệt hơn bao giờ hết trong việc phấn đấu vượt khó, an tâm tư tưởng để hoàn thành nhiệm vụ được giao, học tập, phát huy thực hành tiết kiệm, xây dựng lối sống chuyên cần, giải dị, tác phong làm việc khoa học, sáng tạo, hiệu quả. Người viết thu hoạch Lê Văn Nam ĐẢNG BỘ XÃ AN TRƯỜNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG TH AN TRƯỜNG A An Trường, ngày 15 tháng 9 năm 2010 BÀI THU HOẠCH CÁ NHÂN QUA 4 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” Họ và Tên: Đỗ Thị Diểm Chức vụ : Đảng viên Chi bộ: Trường TH An Trường A . Đảng bộ: Xã An Trường - Qua nghiên cứu, học tập các chuyên đề "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu" chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân” và tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" chuyên đề Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “ Xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh là đạo đức là Văn Minh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bản thân đã nhận thức và rút ra được những vấn đề tâm đắc; tự đánh giá những ưu, khuyết điểm của bản thân và xây dựng cho mình phương hướng rèn luyện trong thời gian tới cụ thể như sau: I. NỘI DUNG THU HOẠCH 1. Nhận thức của cá nhân về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Nắm và rút ra được những nội dung cơ bản, cốt lõi, tâm đắc về các chuyên đề trên thì mỗi đảng viên, công chức chúng ta cần phải có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, có lương tâm nghề nghiệp trong sáng; quyết tâm phấn đấu để thành đạt và cống hiến nhiều nhất cho đất nước, cho dân tộc; quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Phải có tinh thần ham học hỏi, phát huy truyền thống hiếu học và quý trọng nhân tài của ông cha ta; biết vận dụng sáng tạo các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến trong sản xuất, công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 2. Ý ngh a t m quan tr ng c a cu c v n ngĩ ầ ọ ủ ộ ậ độ * Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm: - Tư tưởng Hồ Chí Minh về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm: trong tư tưởng Hồ Chí Minh tiết kiệm là vì nước, vì dân, tiết kiệm vì sự nghiệp chung - Bác luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào để động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hành tiết kiệm: Câu chuyện hủ gạo cứu đói, dùng tiền tiết kiệm để tặng bộ đội, không tổ chức điếu phúng linh đình,… * Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chống tham ô, lãng phí, quan liêu: - Là thực hiện dân chủ trong xã hội, đảm bảo quyền dân chủ của dân, đảm bảo xã hội ta thực sự là xã hội của dân, huy động được nhân dân tham gia. * Tác phẩm sửa đổi lối làm việc: - Phê bình và sửa chữa: Hồ Chủ tịch chỉ rõ 3 loại khuyết điểm chính, mới xuất hiện khi thực hiện vai trò lãnh đạo quần chúng nhân dân. Phương thức cơ bản để sửa chữa những khuyết điểm này là phải thông qua học tập, phê bình. * Tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ đề: “Về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh là đạo đức, là văn minh” đã bổ sung thêm cho chúng ta những kiến thức nhuần nhuyễn hơn về Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải không ngừng nâng cao việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để tạo nên những nguồn động lực mạnh mẽ, nhất là nguồn lực về con người để đi theo con đường mà Đảng và Bác đã chọn một cách vững chắc. Suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tuyệt đối trung thành với Đảng, với sự nghiệp cách mạng đặt lợi ích lên trên hết; Bản thân thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình có sai lầm thì sửa chữa, khắc phục; luôn gương mẫu rèn luyện phẩm chất; nâng cao ý thức trách nhiệm, “Hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân. Đảng viên cần phát huy dân chủ tăng cường sự đoàn kết giữ vững kỉ luật, coi trọng chất lượng. N©ng cao tinh thần phê và tự phê đánh giá đúng ưu khuyết điểm, kết quả lãnh đạo của cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ rõ nguyên nhân. Phải v nậ d ng t t t t ng, t m g ng o c H Chí Minh v xây d ng ng trong s ch,ụ ố ư ưở ấ ươ đạ đứ ồ ề ự đả ạ v ng m nh, “là o c, là v n minh” trong t ch c i h i ng các c p ti n t iữ ạ đạ đứ ă ổ ứ đạ ộ đả ấ ế ớ i H i XI có ý ngh a r t thi t th c trong xây d ng ng, trong th c hi n Cu c v nđạ ộ ĩ ấ ế ự ự đả ự ệ ộ ậ ng “ H c t p và làm theo t m g ng o c H Chí Minh” hi n nay; áp ngđộ ọ ậ ấ ươ đạ đứ ồ ệ đ ứ yêu c u chung c a công cu c i m i, s nghi p công nghi p hóa, hi n i hóa tầ ủ ộ đổ ớ ự ệ ệ ệ đạ đấ n c.ướ - Luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Chi bộ, Pháp luật của Nhà nước; luôn vận động quần chúng chấp hành tốt chủ trương của Đảng và pháp luập của Nhà nước. - Có lối sống trong sạch, lành mạnh; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng; luôn đoàn kết, thể hiện tính tiết kiệm, tiên phong, gương mẫu của người đảng viên. - Luôn phấn đấu, sắp xếp công việc hợp lý để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tham gia tốt các công tác đoàn thể, liên hệ chặt chẽ với quần chúng, luôn tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham gia đủ sinh hoạt Đảng, sinh hoạt tại địa phương; tích cực vận động gia đình và người khác thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư. - Phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong chi bộ; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; sinh hoạt Đảng tại Chi bộ và tại địa phương, đóng Đảng phí đúng quy định. 3. Nh ng k t qu c th làm theo t m g ng o c H Chí ữ ế ả ụ ể ấ ươ đạ đứ ồ Minh c a cá nhân nh .ủ ư - Luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Chi bộ, Pháp luật của Nhà nước; luôn vận động quần chúng chấp hành tốt chủ trương của Đảng và pháp luập của Nhà nước. - Có lối sống trong sạch, lành mạnh; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng; luôn đoàn kết, thể hiện tính tiết kiệm, tiên phong, gương mẫu của người đảng viên. - Luôn phấn đấu, sắp xếp công việc hợp lý để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tham gia tốt các công tác đoàn thể, liên hệ chặt chẽ với quần chúng, luôn tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham gia đủ các lần triệu tập sinh hoạt Đảng, sinh hoạt tại địa phương; tích cực vận động gia đình và người khác thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư. Bản thân gia đình đạt 6 tiêu chuẩn Gia đình văn hóa. Tham gia xây dựng nghị quyết của Chi bộ hàng tháng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong chi bộ; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; sinh hoạt Đảng tại Chi bộ và tại địa phương, đóng Đảng phí đúng quy định. 4. Những việc chưa làm được, nguyên nhân: - Trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bản thân chưa thật sự mạnh dạn đề xuất đóng góp các cách thực hiện sao cho hiệu quả nhất. - Đôi khi chưa mạnh dạn trong quá trình phê bình đồng nghiệp. Rất mong được sự góp ý của Chi bộ để tôi tiếp tục phấn đấu, hoàn tốt thành nhiệm vụ của người đảng viên trong thời gian tới. II. Những đề xuất, kiến nghị: - Tích cực tham gia cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp của cá nhân, tập thể nhằm điều chỉnh những thiếu sót để ngày càng hoàn thiện hơn. - Học tập theo tấm gương Bác Hồ về: “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư”. Luôn có ý thức tiết kiệm, chống lãng phí, bảo vệ tài sản công, bảo vệ lợi ích của nhân dân. - Sống lành mạnh, giản dị, không vụ lợi, vui vẻ hoà nhã với đồng chí và đồng nghiệp, góp ý chân tình để cùng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. - Cùng tập thể chi bộ và giáo viên trong nhà trường tập trung cao độ và quyết liệt hơn bao giờ hết trong việc phấn đấu vượt khó, an tâm tư tưởng để hoàn thành nhiệm vụ được giao, học tập, phát huy thực hành tiết kiệm, xây dựng lối sống chuyên cần, giải dị, tác phong làm việc khoa học, sáng tạo, hiệu quả. Người viết thu hoạch Đổ Thị Diểm ĐẢNG BỘ XÃ AN TRƯỜNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG TH AN TRƯỜNG A An Trường, ngày 16 tháng 9 năm 2010 BÀI THU HOẠCH CÁ NHÂN QUA 4 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” Họ và Tên: Nguyễn Thị Đua Chức vụ : Đảng viên Chi bộ: Trường TH An Trường A . Đảng bộ: Xã An Trường - Qua nghiên cứu, học tập các chuyên đề "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu" chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân” và tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" chuyên đề Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “ Xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh là đạo đức là Văn Minh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bản thân đã nhận thức và rút ra được những vấn đề tâm đắc; tự đánh giá những ưu, khuyết điểm của bản thân và xây dựng cho mình phương hướng rèn luyện trong thời gian tới cụ thể như sau: I. NỘI DUNG THU HOẠCH 1. Nhận thức của cá nhân về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Nắm và rút ra được những nội dung cơ bản, cốt lõi, tâm đắc về các chuyên đề trên thì mỗi đảng viên, công chức chúng ta cần phải có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, có lương tâm nghề nghiệp trong sáng; quyết tâm phấn đấu để thành đạt và cống hiến nhiều nhất cho đất nước, cho dân tộc; quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Phải có tinh thần ham học hỏi, phát huy truyền thống hiếu học và quý trọng nhân tài của ông cha ta; biết vận dụng sáng tạo các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến trong sản xuất, công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 2. Ý ngh a t m quan tr ng c a cu c v n ngĩ ầ ọ ủ ộ ậ độ * Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm: - Tư tưởng Hồ Chí Minh về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm: trong tư tưởng Hồ Chí Minh tiết kiệm là vì nước, vì dân, tiết kiệm vì sự nghiệp chung - Bác luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào để động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hành tiết kiệm: Câu chuyện hủ gạo cứu đói, dùng tiền tiết kiệm để tặng bộ đội, không tổ chức điếu phúng linh đình,… * Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chống tham ô, lãng phí, quan liêu: - Là thực hiện dân chủ trong xã hội, đảm bảo quyền dân chủ của dân, đảm bảo xã hội ta thực sự là xã hội của dân, huy động được nhân dân tham gia. * Tác phẩm sửa đổi lối làm việc: - Phê bình và sửa chữa: Hồ Chủ tịch chỉ rõ 3 loại khuyết điểm chính, mới xuất hiện khi thực hiện vai trò lãnh đạo quần chúng nhân dân. Phương thức cơ bản để sửa chữa những khuyết điểm này là phải thông qua học tập, phê bình. * Tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ đề: “Về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh là đạo đức, là văn minh” đã bổ sung thêm cho chúng ta những kiến thức nhuần nhuyễn hơn về Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải không ngừng nâng cao việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để tạo nên những nguồn động lực mạnh mẽ, nhất là nguồn lực về con người để đi theo con đường mà Đảng và Bác đã chọn một cách vững chắc. Suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tuyệt đối trung thành với Đảng, với sự nghiệp cách mạng đặt lợi ích lên trên hết; Bản thân thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình có sai lầm thì sửa chữa, khắc phục; luôn gương mẫu rèn luyện phẩm chất; nâng cao ý thức trách nhiệm, “Hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân. Đảng viên cần phát huy dân chủ tăng cường sự đoàn kết giữ vững kỉ luật, coi trọng chất lượng. N©ng cao tinh thần phê và tự phê đánh giá đúng ưu khuyết điểm, kết quả lãnh đạo của cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ rõ nguyên nhân. Phải v nậ d ng t t t t ng, t m g ng o c H Chí Minh v xây d ng ng trong s ch,ụ ố ư ưở ấ ươ đạ đứ ồ ề ự đả ạ v ng m nh, “là o c, là v n minh” trong t ch c i h i ng các c p ti n t iữ ạ đạ đứ ă ổ ứ đạ ộ đả ấ ế ớ i H i XI có ý ngh a r t thi t th c trong xây d ng ng, trong th c hi n Cu c v nđạ ộ ĩ ấ ế ự ự đả ự ệ ộ ậ ng “ H c t p và làm theo t m g ng o c H Chí Minh” hi n nay; áp ngđộ ọ ậ ấ ươ đạ đứ ồ ệ đ ứ yêu c u chung c a công cu c i m i, s nghi p công nghi p hóa, hi n i hóa tầ ủ ộ đổ ớ ự ệ ệ ệ đạ đấ n c.ướ - Luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Chi bộ, Pháp luật của Nhà nước; luôn vận động quần chúng chấp hành tốt chủ trương của Đảng và pháp luập của Nhà nước. - Có lối sống trong sạch, lành mạnh; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng; luôn đoàn kết, thể hiện tính tiết kiệm, tiên phong, gương mẫu của người đảng viên. - Luôn phấn đấu, sắp xếp công việc hợp lý để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tham gia tốt các công tác đoàn thể, liên hệ chặt chẽ với quần chúng, luôn tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham gia đủ sinh hoạt Đảng, sinh hoạt tại địa phương; tích cực vận động gia đình và người khác thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư. - Phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong chi bộ; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; sinh hoạt Đảng tại Chi bộ và tại địa phương, đóng Đảng phí đúng quy định. 3. Nh ng k t qu c th làm theo t m g ng o c H Chí ữ ế ả ụ ể ấ ươ đạ đứ ồ Minh c a cá nhân nh .ủ ư - Luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Chi bộ, Pháp luật của Nhà nước; luôn vận động quần chúng chấp hành tốt chủ trương của Đảng và pháp luập của Nhà nước. - Có lối sống trong sạch, lành mạnh; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng; luôn đoàn kết, thể hiện tính tiết kiệm, tiên phong, gương mẫu của người đảng viên. - Luôn phấn đấu, sắp xếp công việc hợp lý để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tham gia tốt các công tác đoàn thể, liên hệ chặt chẽ với quần chúng, luôn tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham gia đủ các lần triệu tập sinh hoạt Đảng, sinh hoạt tại địa phương; tích cực vận động gia đình và người khác thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư. Bản thân gia đình đạt 6 tiêu chuẩn Gia đình văn hóa. Tham gia xây dựng nghị quyết của Chi bộ hàng tháng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong chi bộ; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; sinh hoạt Đảng tại Chi bộ và tại địa phương, đóng Đảng phí đúng quy định. 4. Những việc chưa làm được, nguyên nhân: - Trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bản thân chưa thật sự mạnh dạn đề xuất đóng góp các cách thực hiện sao cho hiệu quả nhất. - Đôi khi chưa mạnh dạn trong quá trình phê bình đồng nghiệp. Rất mong được sự góp ý của Chi bộ để tôi tiếp tục phấn đấu, hoàn tốt thành nhiệm vụ của người đảng viên trong thời gian tới. II. Những đề xuất, kiến nghị: - Tích cực tham gia cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp của cá nhân, tập thể nhằm điều chỉnh những thiếu sót để ngày càng hoàn thiện hơn. - Học tập theo tấm gương Bác Hồ về: “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư”. Luôn có ý thức tiết kiệm, chống lãng phí, bảo vệ tài sản công, bảo vệ lợi ích của nhân dân. - Sống lành mạnh, giản dị, không vụ lợi, vui vẻ hoà nhã với đồng chí và đồng nghiệp, góp ý chân tình để cùng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. - Cùng tập thể chi bộ và giáo viên trong nhà trường tập trung cao độ và quyết liệt hơn bao giờ hết trong việc phấn đấu vượt khó, an tâm tư tưởng để hoàn thành . Người viết thu hoạch Lê Văn Nam ĐẢNG BỘ XÃ AN TRƯỜNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG TH AN TRƯỜNG A An Trường, ngày 15 tháng 9 năm 2010 BÀI THU HOẠCH. Người viết thu hoạch Đổ Thị Diểm ĐẢNG BỘ XÃ AN TRƯỜNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG TH AN TRƯỜNG A An Trường, ngày 16 tháng 9 năm 2010 BÀI THU HOẠCH
- Xem thêm -

Xem thêm: bai thu hoach ca nhan .doc, bai thu hoach ca nhan .doc, bai thu hoach ca nhan .doc

Bình luận về tài liệu bai-thu-hoach-ca-nhan-doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP