giao an ly 7,8,9 3 cot net

152 80 0 Gửi tin nhắn cho Robert Boyle
Robert Boyle

Robert Boyle

Tải lên: 11,478 tài liệu

  • Loading...
1/152 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 07:10

So¹n: Gi¶ng: 9A: TiÕt: ngµy sÜ sè: v¾ng: . 9B: TiÕt: ngµy sÜ sè: v¾ng: . 9C: TiÕt: ngµy sÜ sè: v¾ng: . TiÕt 1: Ch¬ng I: ®iƯn häc BÀI 1 : SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DÂY DẪN . I/ Mục tiêu : 1 . K iÕn thøc : - Nêu được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn . - Vẽ và sử dụng được đồ thò biểu diễn mối quan hệ giữa I , U từ số liệu thực nghiệm . - Nêu được kết luận về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. 2. Kü n¨ng: - M¾c m¹ch ®iƯn theo s¬ ®å. - Sư dơng c¸c dơng cơ ®o: v«n kÕ, ampe kÕ, vÏ vµ sư lÝ ®å thÞ. 3. Th¸i ®é: Tù gi¸c, nghiªm tóc, yªu thÝch m«n häc. II/ Chuẩn bò : 1.GV: Cho mỗi nhóm HS : - 1 dây điện trở bằng Nikêlin được quấn sẵn trên trụ sứ . - 1 Ampe kế có giới hạn đo 1,5A và độ chia nhỏ nhất 0.1A . - 1Vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN0.1V - 1 công tắc , 1 nguồn điện 6V , 7 đọan dây nối ( mỗi đọan dài khỏang 30cm ) . 2. HS: SGK, thíc, vë bµi tËp, phiÕu häc tËp. III- TiÕn tr×nh lªn líp 1. Bµi míi : Ở lớp 7 ta biết : khi U đặt vào 2 đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua đèn có I càng lớn và đèn càng sáng . Bây giờ ta cần tìm hiểu xem I chạy qua dây dẫn điện có tỷ lệ với U đặt vào vào 2 đầu dây dẫn đó hay không ? ho¹t ®éng cđa GV ho¹t ®éng cđa hs ghi b¶ng *Hoạt động 1: : Ôn lại những kiến thức có liên quan đến bài học ( 5 phót) - GV híng dÉn HS t×m hiĨu th«ng tin cđa ch¬ng + Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi dưới đây dựa vào sơ đồ hình vẽ trên bảng . - HS t×m hiĨu - HS quan s¸t, tr¶ lêi. V - Để đo I chạy qua bóng đèn và U giữa 2 đầu bóng đèn thì cần những dụng cụ gì ? - Nêu nguyên tắc sử dụng những dụng cụ đó ? * Họat động 2 :Tìm hiểu sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn ( 13 phót) + Yêu cầu HS tìm hiểu sơ đồ mạch điện hình 1.1 SGK : kể tên ,nêu công dụng và cách mắc của từng bộ phận trong sơ đồ + Chốt (+) của các dụng cụ đo điện có trong sơ đồ phải được mắc về phía điểm A hay điểm B ? + Theo dõi , kiểm tra , giúp đỡ các nhóm mắc mạch điện TN . + Yêu cầu đại diện một vài nhóm trả lời câu C1 *Ho¹t ®éng 3: VÏ vµ sư dơng ®å thÞ ®Ĩ rót ra kÕt ln ( 15 phót) - Yªu cÇu HS ®äc th«ng b¸o mơc 1- D¹ng ®å thÞ ? Nªu ®Ỉc ®iĨm ®êng biĨu diƠn sù phơ thc cđa I vµo U? ? U = 3v → I = ? ? U = 6v → I = ? GV híng dÉn HS vÏ, Y/c th¶o ln tr¶ lêi C2 ? Tõ ®å thÞ rót ra kÕt ln? Ho¹t ®éng 4: VËn dơng: ( 8 phót) GV híng dÉn HS th¶o ln tr¶ lêi C3, C4, C5 - Gv nhËn xÐt. Tiến hành thí nghiệm : - Các nhóm HS mắc sơ đồ Hình 1.1 SGK . Tiến hành đo ghi kết quả đo được vào bảng 1 . - Thảo luận nhóm để trả lời §¹i diƯn nhãm tr¶ lêi, nhËn xÐt - Hs ®äc. - HS tr¶ lêi, nhËn xÐt - HS l¾ng nghe, th¶o ln tr¶ lêi C2 - HS th¶o ln tr¶ lêi - HS th¶o ln tr¶ lêi, nhËn xÐt. A I/ THÍ NGHIỆM : 1) Sơ đồ mạch điện : 2)Tiến hành TN : * Câu C1 : U tăng,I tăng và ngược lại II/Đồ thò biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế : 1) Dạng đồ thò : * Câu C2 : là đường thẳng đi qua gốc tọa độ 2. KÕt ln: - Hiệu điện thế giữa2đầu dâydẫn tăng(hoặcgiảm)bao nhiêulần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó cũng tăng (hoặc giảm)bấy nhiêu lần III. VËn dơng: C3 C4 C5 2. Củng cố: - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ, đọc phần có thể em cha biết. 3. Dặn dò: - Làm các bài tập trong SBT, học thuộc ghi nhớ, đọc và chuẩn bị trớc bài sau. Phiếu học tập: B¶ng 1 KÕt qu¶ ®o LÇn ®o HiÖu ®iÖn thÕ (V) Cêng ®é dßng ®iÖn (A) 1 2 3 4 5 B¶ng 2 KÕt qu¶ ®o LÇn ®o HiÖu ®iÖn thÕ (V) Cêng ®é dßng ®iÖn (A) 1 2,0 0,1 2 2,5 3 0,2 4 0,25 5 6,0 So¹n: Gi¶ng: 9A: TiÕt: ngµy sÜ sè: v¾ng: . 9B: TiÕt: ngµy sÜ sè: v¾ng: . 9C: TiÕt: ngµy sÜ sè: v¾ng: . TiÕt: 2 Bài 2: ĐIỆN TRỞ DÂY DẪN _ ĐỊNH LUẬT ÔM I/ Mục tiêu : 1.KiÕn thøc : - Nhận biết được đơn vò điện trở và vận dụng công thức tính điện trở để giải bài tập - Phát biểu và viết được hệ thức của Đònh luật Ôm . - Vận dụng được Đònh luật Ôm để giải một số dạng bài tập đơn giản . 2. Kü n¨ng: VÏ s¬ ®ß m¹ch ®iƯn, kü n¨ng gi¶i bµi tËp. 3. Th¸i ®é: Tù gi¸c, nghiªm tóc, yªu thÝch m«n häc. II/ Chuẩn bò cđa GV & HS : 1. GV : - Kẻ sẵn bảng giá trò thương số đối với mỗi dây dẫn dựa vào số liệu trong bảng 1 và bảng 2 ở bài trước ( Theo mẫu dưới đây ) . Thương số U/ I đối với mỗi dây dẫn . Lần đo Dây dẫn 1 Dây dần 2 1 2 3 4 Trung bình cộng 2. HS: SGK, gi¸o ¸n, phiÕu häc tËp, vë bµi tËp. III. TiÕn tr×nh lªn líp: 1. KiĨm tra bµi cò: ( 3 phót) ? Nªu kÕt ln vỊ mèi quan hƯ gi÷a H§T cđa hai ®Çu d©y dÉn vµ cêng ®é dßng ®iƯn ch¹y qua d©y dÉn ®ã. ? §å thÞ biĨu diƠn mèi quan hƯ ®ã cã ®Ỉc ®iĨm g×? 2. Bµi míi: *Họat động 1 : Ôn lại các kiến thức có liên quan đến bài mới : ( 3 phót) Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS Ghi b¶ng + Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau : - Nêu kết luận về mối quan hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế ? - Đồ thò biểu diễn mối quan hệ đó có đặc điểm gì ? - Đặt vấn đề : Trong TN với mạch điện có sơ đồ hình 1.1, nếu sử dụng cùng một U đặt vào 2 đầu dây dẫn khác nhau thì I qua chúng có như nhau không ? C¸ nh©n häc sinh tr¶ lêi, nhËn xÐt Hs dù ®o¸n * Họat động 2 : Tìm hiểu khái niệm điện trở ( 20 phót) Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS Ghi b¶ng Yªu cÇu HS dùa vµo b¶ng 1,2 ®Ĩ tr¶ lêi C 1 , C 2 - GV nhËn xÐt. Yªu cÇu HS ®äc th«ng tin mơc 2 SGK ? C«ng thøc tÝnh ®iƯn trë? KÝ hiƯu ®iƯn trë? ®¬n vÞ? - GV híng dÉn HS c¸ch ®ỉi ®¬n vÞ. ? So s¸nh ®iƯn trë cđa d©y dÉn ë b¶ng 1,2 → nªu ý nghÜa cđa ®iƯn trë - HS th¶o ln, tr¶ lêi, nhËn xÐt - HS ®äc HS tr¶ lêi, nhËn xÐt - HS l¾ng nghe, ghi nhí HS tr¶ lêi, nhËn xÐt I. §iƯn trë cđa d©y dÉn 1. X¸c ®Þnh th¬ng sè U/I víi mçi d©y dÉn. C 1 C 2 2. §iƯn trë CT: R = I U KH: §¬n vÞ ®iªn trë: ¤m KÝ hiƯu: Ω 1K Ω = 1000 Ω 1M Ω = 1000000 Ω * ý nghÜa cđa ®iƯn trë: §iªn trë biĨu thÞ møc ®é c¶n trë dßng ®iƯn nhiỊu hay Ýt cđa d©y dÉn. * Họat động 3 :Ph¸t biĨu vµ viÕt biĨu thøc cđa ®Þnh lt «m (9 phót) Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS Ghi b¶ng - Híng dÉn häc sinh tõ CT: R = I U → I = R U lµ biĨu thøc cđa ®Þnh lt «m - Yªu cÇu 2 HS ph¸t biĨu - HS l¾ng nghe, ghi nhí, ghi vë 2 HS ph¸t biĨu, ghi nhí II. §Þnh lt «m 1. HƯ thøc cđa ®Þnh lt. I = R U trong ®ã: U ®o b»ng v«n (V) I ®o b»ng ampe ( A) R ®o b»ng «m ( Ω ) 2. ph¸t biĨu ®Þnh lt. định luật ( SGK T 8 ) * Hoùat ủoọng 4 :Vận dụng (6 phút) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Yêu cầu HS đọc C 3 , tóm tắt - GV nhận xét. - GV hớng dẫn HS trả lời C 4 GV nhận xét. - HS đọc, tóm tắt - HS lên bảng giải, HS còn lại theo dõi, nhận xét HS lắng nghe, suy nghĩ trả lời. III. Vận dụng C 3 Tóm tắt: R = 12 I = 0,5 A U = ? V Giải: áp dụng công thức: I = R U U = R.I = 12.0,5 = 6V C 4 3.Củng cố: (2 phút) Gv củng cố lại nội dung bài, yêu cầu HS đọc ghi nhớ, đọc phần có thể em cha biết 4.Dặn dò: ( 1 phút) Yêu cầu HS về học, làm các bài tập trong SBT, chuẩn bị sẵn mẫu báo cáo thực hành Soạn: Giảng: 9A: Tiết: ngày sĩ số: vắng: . 9B: Tiết: ngày sĩ số: vắng: . 9C: Tiết: ngày sĩ số: vắng: . Tiết: 3 Baứi 3: thực hành xác định điện trở của một dây dẫn bằng vôn kế và ampe kế I/ Muùc tieõu : 1.Kiến thức : - HS nêu đợc cách xác định điện trở từ công thức tính điện trở - Mô tả đợc cách bố trí và tiến hành thí nghiệm xác định điện trở của một dây dẫn bằng vôn kế và ampe kế 2. Kỹ năng: - Rèn kỹ năng mắc mạch điện theo sơ đồ, sử dụng đúng các dụng cụ đo - Rèn kỹ năng viết báo cáo. 3. Thái độ: Tự giác, nghiêm túc, yêu thích môn học, hợp tác trong hoạt động nhóm. II/ Chuẩn bị của GV & HS : 1. GV : - Cho mỗi nhóm HS: + 1 dây dẫn có điện trở cha biết giá trị + 1 bộ nguồn 4 pin, 1 ampe kế, 1 vôn kế, 1 công tắc điện, 7 đoạn dây nối 2. HS : SGK, vở ghi, vở bài tập, mẫu BCTH III. Tiến trình lên lớp: 1. Bài mới: *.Hoạt động 1: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS ( 5 phút) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng -Yêu cầu học sinh nêu dụng cụ cần cho tiết thực hành - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi mục 1 trong mẫu BC - GV nhận xét. - Y/c 1 HS lên bảng vễ sơ đồ mạch điện để đo điện trở của dây dẫn bằng vôn kế và ampe kế HS trả lời, nhận xét - HS trả lời, nhận xét - 1 HS lên bảng vẽ, HS còn lại quan sát, nhận xét. I Chuẩn bị. SGK T 9 II. Nội dung thực hành: SGK- T 9 - GV: nhận xét, cho điểm *.Hoạt động 2: Thực hành đo: ( 33 phút) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng - GV: chia nhóm, yêu cầu các nhóm trởng phân công nhiệm vụ trong nhóm. - GV hớng dẫn HS tiến hành thí nghiệm - GV theo dõi, giúp đỡ HS mắc mạch điện. - Yêu cầu HS hoàn thành BCTH, trao đổi nhóm, nhận xét về nguyên nhân gây ra sự khác nhau của các trị số điện trở vừa tính đợc trong mỗi lần đo. - Các nhóm nhận dụng cụ TN, phân công công việc trong nhóm. - HS lắng nghe, tiến hành thí nghiệm ghi kết quả vào mẫu baío cáo - HS hoàn thành bản BCTH, trao đổi nhóm hoàn thành nhận xét 2. Tổng kết, đánh giá: ( 5 phút) - GV thu báo cáo thực hành - Nhận xét, rút kinh nghiệm về: thao tác thí nghiệm, thái độ học tập, ý thức kỷ luật. 3. Dặn dò: ( 2 phút) - Yêu cầu HS về làm các bài tập trong SBT, ôn lại kiến thức mạch mắc nối tiếp, mắc song song. So¹n: Gi¶ng: 9A: TiÕt: ngµy sÜ sè: v¾ng: . 9B: TiÕt: ngµy sÜ sè: v¾ng: . 9C: TiÕt: ngµy sÜ sè: v¾ng: . TiÕt 4: BÀI 4 : ®o¹n m¹ch nèi tiÕp I/ Mục tiêu : 1 . K iÕn thøc : - Suy luận để xây dựng được công thức tính điện trở tương đương của đọan mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp R tđ = R 1 + R 2 Và hệ thức từ các kiến thức đã học . - Mô tả được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm kiểm tra lại các hệ thức suy ra từ lý thuyết . - Vận dụng được các kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng và giải bài tập về đọan mạch nối tiếp . 2. Kü n¨ng: - M¾c m¹ch ®iƯn theo s¬ ®å. - Sư dơng c¸c dơng cơ ®o: v«n kÕ, ampe kÕ. - Suy ln, lo gÝc 3. Th¸i ®é: Tù gi¸c, nghiªm tóc, yªu thÝch m«n häc. II/ Chuẩn bò : 1.GV: Cho mỗi nhóm HS : - 3 điện trở mÉu. - 1 Ampe kế có giới hạn đo 1,5A và độ chia nhỏ nhất 0.1A . - 1Vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN 0.1V - 1 công tắc , 1 nguồn điện 6V , 7 đọan dây nối ( mỗi đọan dài khỏang 30cm ) . 2. HS: SGK, thíc, vë bµi tËp, phiÕu häc tËp. III- TiÕn tr×nh lªn líp 1. KiĨn tra bµi cò: Kh«ng 2. Bµi míi: * §Ỉt vÊn ®Ị: Nh SGK Ho¹t ®éng 1: T×m hiĨu C§D§ & H§T trong ®o¹n m¹ch nèi tiÕp ( 10 phót) Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS Ghi b¶ng ? Trong ®o¹n m¹ch gåm hai bãng ®Ìn m¾c nèi tiÕp th× c- êng ®é dßng ®iƯn qua mçi -HS tr¶ lêi, nhËn xÐt I Cêng ®é dßng ®iƯn & H§T trong ®o¹n m¹ch nèi tiÕp. 1. Nhí l¹i kiÕn thøc cò: § 1 nt § 2 : . , R 2 = R 3 = 30 U AB = 12V Tìm: a) R tđ = ? b) I 1 = ?A; I 2 =?A; I 3 = ?A Giải: a) Vì R 2 // R 3 nên: R 23 = = + = + 15 30 30 30 .30 . 32 32 RR RR Vì. = 6V Vì: R 1 nt ( R 2 // R 3 ) nên: U 2 = U 3 = U AB U 1 = 12 6 = 6V Vì U 2 = U 3 , R 2 = R 3 nên : I 3 = I 2 = A R U 2,0 30 6 2 2 == 2.Củng cố: ( 1
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an ly 7,8,9 3 cot net, giao an ly 7,8,9 3 cot net, giao an ly 7,8,9 3 cot net

Bình luận về tài liệu giao-an-ly-7-8-9-3-cot-net

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP