Kiem tra 1 tiet so hoc 6 (bai 1)

Đỗ Anh Tú
Đỗ Anh Tú(11625 tài liệu)
(12 người theo dõi)
Lượt xem 62
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 07:10

Mô tả: Họ và tên : . KIỂM TRA VIẾT 45 PHÚT Lớp : 6/ . Môn : TOÁN 6 (PHÂN MÔN SỐ HỌC) Điểm Nhận xét Mã đề SH01-A1 I. Trắc nghiệm : (3.0 điểm) 1. Hãy đọc kỹ các câu hỏi từ 1 đến 8 rồi khoanh tròn đáp án đúng nhất : (2.0 điểm) Câu 1 : Cho A={1; 2; 3; …; 8; 9}. Tập A có A. 8 phần tử B. 9 phần tử C. 10 phần tử D. 11 phần tử Câu 2 : Kí hiệu ∈ được điền vào ô vuông nào? A. 12 {1; 3; 5; …; 19; 21} B. 0 N * C. {10} {0; 5; 10; …; 45; 50} D. 15 {0; 5; 10; …; 45; 50} Câu 3 : Lũy thừa n a (với a, n là số tự nhiên). Câu nào sau đây sai? A. Cơ số là a B. Cơ số là n C. Tích của a thừa số bằng n D. Số mũ là a Câu 4 : Số tự nhiên 3256 có số chục là : A. 56 B. 25 C. 256 D. 325 Câu 5 : Để tính 23+254+77 theo cách hợp lí ta thực hiện như sau : A. 23+(254+77) B. (33+77)+254 C. (254+77)+33 D. Tính từ trái sang Câu 6 : Kết quả phép chia 3 7 :3 4 là : A. 3 3 B. 4 3 C. 3 4 D. 7 4 Câu 7 : 9 4 :3 2 bằng : A. 6 2 B. 9 3 D. 3 2 D. 9 2 Câu 8 : Khi thực hiện phép tính có dấu ngoặc ta tiến hành theo thứ tự nào sau đây : A. {} → [] → () B. () → {} → [] C. [] → () → {} D. () → [] → {} 2. Cho 2 tập hợp A={1; 3; 5; 7, c} và B={2; 4; 6, a, c}. Điền kí hiệu ( ∈ ; ∉ ; ⊂ ;=) thích hợp vào ô vuông : (1.0 điểm) A. c A B. 3 B C. D={4; 6; c, a, 2} B D. C={1; 3; c} A II. Tự luận : (7.0 điểm) Câu 1 : (1.5 điểm) 1. Viết tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 6 nhỏ hơn bằng 15 (bằng cách liệt kê tất cả các phần tử của tập hợp) Câu 2 : (1.5 điểm) : Cho 2 tập hợp : A={3; 5; 7; 9; 11; 13; 15} và B={10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18} Viết tập hợp C gồm các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B Câu 3 : Tìm x biết : (1.5 điểm) : 2x+5=15 Câu 4 : Tính theo cách hợp lí : (1.5 điểm) 1. 103+516 2. 17.72+28.17 Câu 5 : Tính giá trị của biểu thức sau : (1.0 điểm) : 4020:(3 2 -21:3) Họ và tên : . KIỂM TRA VIẾT 45 PHÚT Lớp : 6/ . Môn : TOÁN 6 (PHÂN MÔN SỐ HỌC) Điểm Nhận xét Mã đề SH01-A2 I. Trắc nghiệm : (3.0 điểm) 1. Hãy đọc kỹ các câu hỏi từ 1 đến 8 rồi khoanh tròn đáp án đúng nhất : (2.0 điểm) Câu 1 : Cho A={3; 4; 5; .; 12; 13; 14}. Tập A có A. 9 phần tử B. 10 phần tử C. 11 phần tử D. 12 phần tử Câu 2 : Kí hiệu ∈ được điền vào ô vuông nào? A. 12 {0; 2; 4; …; 18; 20} B. 0 N * C. {10} {0; 5; 10; …; 45; 50} D. 15 {0; 10; 20; …; 80; 90; 100} Câu 3 : Lũy thừa 3 x (với x là số tự nhiên). Câu nào sau đây sai? A. Có giá trị là 1 số tự nhiên B. Cơ số bằng x C. Số mũ bằng x D. Cơ số bằng 2 Câu 4 : Để ghi 1 số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số khác nhau. Khi đó chữ số hàng chục là chữ số mấy? A. 6 B. 7 C. 8 D. 9 Câu 5 : Để tính 26+254+46 theo cách hợp lí ta thực hiện như sau : A. 26+(254+46) B. (26+46)+254 C. (254+26)+46 D. Tính từ trái sang Câu 6 : Kết quả phép chia 4 4 :4 3 là : A. 1 B. 4 C. 1 4 D. 4 3 Câu 7 : 9 3 :3 2 bằng : A. 6 2 B. 9 3 D. 3 2 D. 9 2 Câu 8 : Khi thực hiện phép tính có dấu ngoặc ta tiến hành theo thứ tự nào sau đây : A. {} → [] → () B. () → [] → {} C. () → {} → [] D. [] → () → {} 2. Cho 2 tập hợp A={1; 3; 5; 7, c} và B={2; 4; 6, a, c}. Điền kí hiệu ( ∈ ; ∉ ; ⊂ ;=) thích hợp vào ô vuông : (1.0 điểm) A. a A B. {3} A C. C={1; 3; c; 5; 7} A D. 4 B II. Tự luận : (7.0 điểm) Câu 1 : (1.5 điểm) 1. Viết tập hợp các số tự nhiên lớn hơn bằng 8 và nhỏ hơn 14 (bằng cách liệt kê tất cả các phần tử của tập hợp) Câu 2 : Cho 2 tập hợp : A={1; 5; 9; 13; 17; 21} và B={9; 10; 11; 12; 13; 14; 15} : (1.5 điểm) Viết tập hợp C gồm các phần tử thuộc B nhưng không thuộc A Câu 3 : Tìm x biết : (1.5 điểm) 2x-5=15 Câu 4 : Tính theo cách hợp lí : (1.5 điểm) 1. 3008-998 2. 16.64+36.16 Câu 5 : Tính giá trị của biểu thức sau : (1.0 điểm) : 4022:(2 5 -3.10) . 5; 7; 9; 11 ; 13 ; 15 } và B= {10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 } Viết tập hợp C gồm các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B Câu 3 : Tìm x biết : (1. 5 điểm). A= {1; 5; 9; 13 ; 17 ; 21} và B={9; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 } : (1. 5 điểm) Viết tập hợp C gồm các phần tử thuộc B nhưng không thuộc A Câu 3 : Tìm x biết : (1. 5

— Xem thêm —

Xem thêm: Kiem tra 1 tiet so hoc 6 (bai 1), Kiem tra 1 tiet so hoc 6 (bai 1), Kiem tra 1 tiet so hoc 6 (bai 1)

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu kiem-tra-1-tiet-so-hoc-6-bai-1

Đăng ký

Generate time = 0.27615594863892 s. Memory usage = 18.57 MB