Kiem tra 1 tiet so hoc 6 (bai 1)

3 73 1 Gửi tin nhắn cho Đỗ Anh Tú
Đỗ Anh Tú

Đỗ Anh Tú

Tải lên: 11,624 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 07:10

Họ và tên : . KIỂM TRA VIẾT 45 PHÚT Lớp : 6/ . Môn : TOÁN 6 (PHÂN MÔN SỐ HỌC) Điểm Nhận xét Mã đề SH01-A1 I. Trắc nghiệm : (3.0 điểm) 1. Hãy đọc kỹ các câu hỏi từ 1 đến 8 rồi khoanh tròn đáp án đúng nhất : (2.0 điểm) Câu 1 : Cho A={1; 2; 3; …; 8; 9}. Tập A có A. 8 phần tử B. 9 phần tử C. 10 phần tử D. 11 phần tử Câu 2 : Kí hiệu ∈ được điền vào ô vuông nào? A. 12 {1; 3; 5; …; 19; 21} B. 0 N * C. {10} {0; 5; 10; …; 45; 50} D. 15 {0; 5; 10; …; 45; 50} Câu 3 : Lũy thừa n a (với a, n là số tự nhiên). Câu nào sau đây sai? A. Cơ số là a B. Cơ số là n C. Tích của a thừa số bằng n D. Số mũ là a Câu 4 : Số tự nhiên 3256 có số chục là : A. 56 B. 25 C. 256 D. 325 Câu 5 : Để tính 23+254+77 theo cách hợp lí ta thực hiện như sau : A. 23+(254+77) B. (33+77)+254 C. (254+77)+33 D. Tính từ trái sang Câu 6 : Kết quả phép chia 3 7 :3 4 là : A. 3 3 B. 4 3 C. 3 4 D. 7 4 Câu 7 : 9 4 :3 2 bằng : A. 6 2 B. 9 3 D. 3 2 D. 9 2 Câu 8 : Khi thực hiện phép tính có dấu ngoặc ta tiến hành theo thứ tự nào sau đây : A. {} → [] → () B. () → {} → [] C. [] → () → {} D. () → [] → {} 2. Cho 2 tập hợp A={1; 3; 5; 7, c} và B={2; 4; 6, a, c}. Điền kí hiệu ( ∈ ; ∉ ; ⊂ ;=) thích hợp vào ô vuông : (1.0 điểm) A. c A B. 3 B C. D={4; 6; c, a, 2} B D. C={1; 3; c} A II. Tự luận : (7.0 điểm) Câu 1 : (1.5 điểm) 1. Viết tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 6 nhỏ hơn bằng 15 (bằng cách liệt kê tất cả các phần tử của tập hợp) Câu 2 : (1.5 điểm) : Cho 2 tập hợp : A={3; 5; 7; 9; 11; 13; 15} và B={10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18} Viết tập hợp C gồm các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B Câu 3 : Tìm x biết : (1.5 điểm) : 2x+5=15 Câu 4 : Tính theo cách hợp lí : (1.5 điểm) 1. 103+516 2. 17.72+28.17 Câu 5 : Tính giá trị của biểu thức sau : (1.0 điểm) : 4020:(3 2 -21:3) Họ và tên : . KIỂM TRA VIẾT 45 PHÚT Lớp : 6/ . Môn : TOÁN 6 (PHÂN MÔN SỐ HỌC) Điểm Nhận xét Mã đề SH01-A2 I. Trắc nghiệm : (3.0 điểm) 1. Hãy đọc kỹ các câu hỏi từ 1 đến 8 rồi khoanh tròn đáp án đúng nhất : (2.0 điểm) Câu 1 : Cho A={3; 4; 5; .; 12; 13; 14}. Tập A có A. 9 phần tử B. 10 phần tử C. 11 phần tử D. 12 phần tử Câu 2 : Kí hiệu ∈ được điền vào ô vuông nào? A. 12 {0; 2; 4; …; 18; 20} B. 0 N * C. {10} {0; 5; 10; …; 45; 50} D. 15 {0; 10; 20; …; 80; 90; 100} Câu 3 : Lũy thừa 3 x (với x là số tự nhiên). Câu nào sau đây sai? A. Có giá trị là 1 số tự nhiên B. Cơ số bằng x C. Số mũ bằng x D. Cơ số bằng 2 Câu 4 : Để ghi 1 số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số khác nhau. Khi đó chữ số hàng chục là chữ số mấy? A. 6 B. 7 C. 8 D. 9 Câu 5 : Để tính 26+254+46 theo cách hợp lí ta thực hiện như sau : A. 26+(254+46) B. (26+46)+254 C. (254+26)+46 D. Tính từ trái sang Câu 6 : Kết quả phép chia 4 4 :4 3 là : A. 1 B. 4 C. 1 4 D. 4 3 Câu 7 : 9 3 :3 2 bằng : A. 6 2 B. 9 3 D. 3 2 D. 9 2 Câu 8 : Khi thực hiện phép tính có dấu ngoặc ta tiến hành theo thứ tự nào sau đây : A. {} → [] → () B. () → [] → {} C. () → {} → [] D. [] → () → {} 2. Cho 2 tập hợp A={1; 3; 5; 7, c} và B={2; 4; 6, a, c}. Điền kí hiệu ( ∈ ; ∉ ; ⊂ ;=) thích hợp vào ô vuông : (1.0 điểm) A. a A B. {3} A C. C={1; 3; c; 5; 7} A D. 4 B II. Tự luận : (7.0 điểm) Câu 1 : (1.5 điểm) 1. Viết tập hợp các số tự nhiên lớn hơn bằng 8 và nhỏ hơn 14 (bằng cách liệt kê tất cả các phần tử của tập hợp) Câu 2 : Cho 2 tập hợp : A={1; 5; 9; 13; 17; 21} và B={9; 10; 11; 12; 13; 14; 15} : (1.5 điểm) Viết tập hợp C gồm các phần tử thuộc B nhưng không thuộc A Câu 3 : Tìm x biết : (1.5 điểm) 2x-5=15 Câu 4 : Tính theo cách hợp lí : (1.5 điểm) 1. 3008-998 2. 16.64+36.16 Câu 5 : Tính giá trị của biểu thức sau : (1.0 điểm) : 4022:(2 5 -3.10) . 5; 7; 9; 11 ; 13 ; 15 } và B= {10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 } Viết tập hợp C gồm các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B Câu 3 : Tìm x biết : (1. 5 điểm). A= {1; 5; 9; 13 ; 17 ; 21} và B={9; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 } : (1. 5 điểm) Viết tập hợp C gồm các phần tử thuộc B nhưng không thuộc A Câu 3 : Tìm x biết : (1. 5
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiem tra 1 tiet so hoc 6 (bai 1), Kiem tra 1 tiet so hoc 6 (bai 1), Kiem tra 1 tiet so hoc 6 (bai 1)

Bình luận về tài liệu kiem-tra-1-tiet-so-hoc-6-bai-1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP