Kế hoạch chủ nhiệm

14 155 0
Archimedes

Archimedes

Tải lên: 11,706 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/14 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 02:10

KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM I. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH HỌC SINH VÀ CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM CỦA LỚP 1.Tổng số học sinh: … / … nữ Dân tộc: /…. nữ - Số học sinh lưu ban:………. - Số học sinh chuyển đến: … / ……. - Họ và tên học sinh cá biệt (nêu họ, tên cụ thể và đặc điểm, cá tính…): . . . . . . 2. Độ tuổi học sinh: Tổng số học sinh Chia theo độ tuổi 6 tuổi 7 tuổi 8 tuổi 9 tuổi 10 tuổi 11 tuổi 12 tuổi 13 tuổi 14 tuổi 15 tuổi Tổng số/ nữ Dân tộc/nữ 3. Hoàn cảnh kinh tế của gia đình học sinh: - Đủ ăn: …… Nghèo : …. ; Khó khăn: …… 4. Số đội viên: ……… 5. Phân loại học lực: ( ghi số lượng và %:) - Kết quả năm học 2009 – 2010: Môn SL Học lực môn Hạnh kiểm Khen thưởng Giỏi Khá TBình Yếu Đ CĐ Giỏi TT TV Toán K. học LS-ĐL - Tổng hợp kết quả khảo sát đầu năm học 2010 - 2011: Môn Giỏi Khá TBình Yếu Tiếng Việt Toán II. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH CỦA LỚP : 1.Thuận lợi: . . . . . 2. Khó khăn: . . . . . . . . . III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH: 1.Chỉ tiêu phấn đấu: - Duy trì sỉ số: …… % -Tỉ lệ chuyên cần: ….% - Vở sạch, chữ đẹp : Loại A:……. Loại B:……… - Tỉ lệ học sinh lên lớp: ………. % - Học sinh Giỏi :…em. đạt……% - Học sinh tiên tiến : ….em đạt … % - Học sinh HTĐĐ :…… em đạt ….% .HTCĐĐ … em chiếm …% - Đăng kí chất lượng học sinh (ghi số lượng và %) : Các môn đánh giá bằng điểm số: Môn SL Học lực môn Hạnh kiểm Giỏi Khá TBình Yếu Đ CĐ TV Toán K. học LS-ĐL Các môn đánh giá bằng định tính : Môn SL Học lực môn Ghi chú A + A B Đạo đức Âm nhạc Mĩ thuật Kĩ thuật Thể dục TN-XH - Các chỉ tiêu khác: +Thể dục, thể thao: + Văn nghệ: . . . + Vệ sinh, mơi trường : . . . . + Hoạt động ngoại khóa: . . . . . . 2. Các biện pháp chính để thực hiện chỉ tiêu phấn đấu: 2.1. Về giáo dục đạo đức: . . . . . . . . 2.2. Về nâng cao chất lượng dạy học: 2.3. Giáo dục lao động: . 2.4. Giáo dục thể chất và thẫm mĩ: . . . . . 2.5. Công tác kết hợp với các lực lượng xã hội: . . . . . . IV.Ý KIẾN CHỈ ĐẠO VÀ KÍ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG Ngày …. tháng ….năm 200 HIỆU TRƯỞNG GIÁO VIÊN KẾ HOẠCH HỌC KÌ I 1.Các chỉ tiêu phấn đấu: - Duy trì sỉ số: …… % -Tỉ lệ chuyên cần: ….% - Vở sạch, chữ đẹp : Loại A:……. Loại B:……… - Học sinh Giỏi :…em. đạt……% - Học sinh tiên tiến : ….em đạt … % - Học sinh HTĐĐ :…… em đạt ….% .HTC Đ Đ … em chiếm -Đăng kí chất lượng học sinh (Ghi số lượng và %) : Học lực các môn học đánh giá bằng điểm số : Môn SL Học lực môn Hạnh kiểm Giỏi Khá TBình Yếu Đ CĐ TV Toán K. học LS-ĐL Các môn đánh giá bằng định tính : Môn SL Học lực môn Ghi chú A + A B Đạo đức Âm nhạc Mĩ thuật Kĩ thuật Thể dục TN-XH 2. Kế hoạch và biện pháp thực hiện: 2.1. Kế hoạch giảng dạy: . . . . . . 2.2. Kế hoạch giáo dục: . . . . . 2.3.Biện pháp thực hiện : - công tác tổ chức lớp, tự quản: . - Công tác phối hợp với các bộ phận trong nhà trường : . - Công tác phối hợp với gia đình học sinh: . . . . - Công tác tham mưu với các cấp quản lý : . . . - Các biện pháp khác: . HIỆU TRƯỞNG GIÁO VIÊN ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG Ở HỌC KÌ I I. Phần nhận xét chung: - Ưu điểm : . - Tồn tại : . . . . . II. Biện pháp khắc phục những tồn tại : Ngày….tháng….năm 20 . GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KẾ HOẠCH HỌC KÌ II 1.Các chỉ tiêu phấn đấu, điều chỉnh sau khi đã thực hiện ở học kì 1: - Duy trì sỉ số: …… % -Tỉ lệ chuyên cần: ….% - Vở sạch, chữ đẹp : Loại A:……. Loại B:……… - Tỉ lệ học sinh lên lớp: ………. % - Học sinh Giỏi :…em. đạt……% - Học sinh tiên tiến : ….em đạt … % - Học sinh HTĐĐ :…… em đạt ….% .HTCĐĐ … em chiếm …% -Đăng kí chất lượng học sinh (Ghi số lượng và %) : Học lực các môn học đánh giá bằng điểm số : Môn SL Học lực môn Hạnh kiểm Giỏi Khá TBình Yếu Đ CĐ TV Toán K. học LS-ĐL Các môn đánh giá bằng định tính : Môn SL Học lực môn Ghi chú A + A B Đạo đức Âm nhạc Mĩ thuật Kĩ thuật Thể dục TN-XH 2. Kế hoạch và biện pháp thực hiên: 2.1. Kế hoạch giảng dạy : . . . . . 2.2. Kế hoạch giáo dục : . . . . . 2.3.Biện pháp thực hiện : - công tác tổ chức lớp, tự quản: . - Công tác phối hợp với các bộ phận trong nhà trường : . - Công tác phối hợp với gia đình học sinh: . . . . - Công tác tham mưu với các cấp quản lý : . . . - Các biện pháp khác: . HIỆU TRƯỞNG GIÁO VIÊN KẾ HOẠCH THÁNG : ( Từ ngày . / . đến ngày . / /20 .) Chủ điểm của tháng : . 1. Đánh giá các hoạt động của tháng trước: 2. Kế hoach trọng tâm trong tháng . 3. Những công việc cụ thể : Tuần Từ ngày đến ngày Nội dung công việc Biện pháp thực hiện 1 / . đến ./ . 2 ./ . đến ./ . 3 ./ . đến ./ . 4 ./ . đến ./ . 5 ./ . đến / . XẾP LOẠI VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP . KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM I. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH HỌC SINH VÀ CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM CỦA LỚP. A B Đạo đức Âm nhạc Mĩ thuật Kĩ thuật Thể dục TN-XH 2. Kế hoạch và biện pháp thực hiện: 2.1. Kế hoạch giảng dạy: .
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch chủ nhiệm, Kế hoạch chủ nhiệm, Kế hoạch chủ nhiệm

Bình luận về tài liệu ke-hoach-chu-nhiem

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP