Kế hoạch chủ nhiệm

Archimedes
Archimedes(11706 tài liệu)
(13 người theo dõi)
Lượt xem 134
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 14 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 02:10

Mô tả: KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM I. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH HỌC SINH VÀ CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM CỦA LỚP 1.Tổng số học sinh: … / … nữ Dân tộc: /…. nữ - Số học sinh lưu ban:………. - Số học sinh chuyển đến: … / ……. - Họ và tên học sinh cá biệt (nêu họ, tên cụ thể và đặc điểm, cá tính…): . . . . . . 2. Độ tuổi học sinh: Tổng số học sinh Chia theo độ tuổi 6 tuổi 7 tuổi 8 tuổi 9 tuổi 10 tuổi 11 tuổi 12 tuổi 13 tuổi 14 tuổi 15 tuổi Tổng số/ nữ Dân tộc/nữ 3. Hoàn cảnh kinh tế của gia đình học sinh: - Đủ ăn: …… Nghèo : …. ; Khó khăn: …… 4. Số đội viên: ……… 5. Phân loại học lực: ( ghi số lượng và %:) - Kết quả năm học 2009 – 2010: Môn SL Học lực môn Hạnh kiểm Khen thưởng Giỏi Khá TBình Yếu Đ CĐ Giỏi TT TV Toán K. học LS-ĐL - Tổng hợp kết quả khảo sát đầu năm học 2010 - 2011: Môn Giỏi Khá TBình Yếu Tiếng Việt Toán II. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH CỦA LỚP : 1.Thuận lợi: . . . . . 2. Khó khăn: . . . . . . . . . III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH: 1.Chỉ tiêu phấn đấu: - Duy trì sỉ số: …… % -Tỉ lệ chuyên cần: ….% - Vở sạch, chữ đẹp : Loại A:……. Loại B:……… - Tỉ lệ học sinh lên lớp: ………. % - Học sinh Giỏi :…em. đạt……% - Học sinh tiên tiến : ….em đạt … % - Học sinh HTĐĐ :…… em đạt ….% .HTCĐĐ … em chiếm …% - Đăng kí chất lượng học sinh (ghi số lượng và %) : Các môn đánh giá bằng điểm số: Môn SL Học lực môn Hạnh kiểm Giỏi Khá TBình Yếu Đ CĐ TV Toán K. học LS-ĐL Các môn đánh giá bằng định tính : Môn SL Học lực môn Ghi chú A + A B Đạo đức Âm nhạc Mĩ thuật Kĩ thuật Thể dục TN-XH - Các chỉ tiêu khác: +Thể dục, thể thao: + Văn nghệ: . . . + Vệ sinh, mơi trường : . . . . + Hoạt động ngoại khóa: . . . . . . 2. Các biện pháp chính để thực hiện chỉ tiêu phấn đấu: 2.1. Về giáo dục đạo đức: . . . . . . . . 2.2. Về nâng cao chất lượng dạy học: 2.3. Giáo dục lao động: . 2.4. Giáo dục thể chất và thẫm mĩ: . . . . . 2.5. Công tác kết hợp với các lực lượng xã hội: . . . . . . IV.Ý KIẾN CHỈ ĐẠO VÀ KÍ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG Ngày …. tháng ….năm 200 HIỆU TRƯỞNG GIÁO VIÊN KẾ HOẠCH HỌC KÌ I 1.Các chỉ tiêu phấn đấu: - Duy trì sỉ số: …… % -Tỉ lệ chuyên cần: ….% - Vở sạch, chữ đẹp : Loại A:……. Loại B:……… - Học sinh Giỏi :…em. đạt……% - Học sinh tiên tiến : ….em đạt … % - Học sinh HTĐĐ :…… em đạt ….% .HTC Đ Đ … em chiếm -Đăng kí chất lượng học sinh (Ghi số lượng và %) : Học lực các môn học đánh giá bằng điểm số : Môn SL Học lực môn Hạnh kiểm Giỏi Khá TBình Yếu Đ CĐ TV Toán K. học LS-ĐL Các môn đánh giá bằng định tính : Môn SL Học lực môn Ghi chú A + A B Đạo đức Âm nhạc Mĩ thuật Kĩ thuật Thể dục TN-XH 2. Kế hoạch và biện pháp thực hiện: 2.1. Kế hoạch giảng dạy: . . . . . . 2.2. Kế hoạch giáo dục: . . . . . 2.3.Biện pháp thực hiện : - công tác tổ chức lớp, tự quản: . - Công tác phối hợp với các bộ phận trong nhà trường : . - Công tác phối hợp với gia đình học sinh: . . . . - Công tác tham mưu với các cấp quản lý : . . . - Các biện pháp khác: . HIỆU TRƯỞNG GIÁO VIÊN ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG Ở HỌC KÌ I I. Phần nhận xét chung: - Ưu điểm : . - Tồn tại : . . . . . II. Biện pháp khắc phục những tồn tại : Ngày….tháng….năm 20 . GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KẾ HOẠCH HỌC KÌ II 1.Các chỉ tiêu phấn đấu, điều chỉnh sau khi đã thực hiện ở học kì 1: - Duy trì sỉ số: …… % -Tỉ lệ chuyên cần: ….% - Vở sạch, chữ đẹp : Loại A:……. Loại B:……… - Tỉ lệ học sinh lên lớp: ………. % - Học sinh Giỏi :…em. đạt……% - Học sinh tiên tiến : ….em đạt … % - Học sinh HTĐĐ :…… em đạt ….% .HTCĐĐ … em chiếm …% -Đăng kí chất lượng học sinh (Ghi số lượng và %) : Học lực các môn học đánh giá bằng điểm số : Môn SL Học lực môn Hạnh kiểm Giỏi Khá TBình Yếu Đ CĐ TV Toán K. học LS-ĐL Các môn đánh giá bằng định tính : Môn SL Học lực môn Ghi chú A + A B Đạo đức Âm nhạc Mĩ thuật Kĩ thuật Thể dục TN-XH 2. Kế hoạch và biện pháp thực hiên: 2.1. Kế hoạch giảng dạy : . . . . . 2.2. Kế hoạch giáo dục : . . . . . 2.3.Biện pháp thực hiện : - công tác tổ chức lớp, tự quản: . - Công tác phối hợp với các bộ phận trong nhà trường : . - Công tác phối hợp với gia đình học sinh: . . . . - Công tác tham mưu với các cấp quản lý : . . . - Các biện pháp khác: . HIỆU TRƯỞNG GIÁO VIÊN KẾ HOẠCH THÁNG : ( Từ ngày . / . đến ngày . / /20 .) Chủ điểm của tháng : . 1. Đánh giá các hoạt động của tháng trước: 2. Kế hoach trọng tâm trong tháng . 3. Những công việc cụ thể : Tuần Từ ngày đến ngày Nội dung công việc Biện pháp thực hiện 1 / . đến ./ . 2 ./ . đến ./ . 3 ./ . đến ./ . 4 ./ . đến ./ . 5 ./ . đến / . XẾP LOẠI VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP . KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM I. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH HỌC SINH VÀ CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM CỦA LỚP. A B Đạo đức Âm nhạc Mĩ thuật Kĩ thuật Thể dục TN-XH 2. Kế hoạch và biện pháp thực hiện: 2.1. Kế hoạch giảng dạy: .

— Xem thêm —

Xem thêm: Kế hoạch chủ nhiệm, Kế hoạch chủ nhiệm, Kế hoạch chủ nhiệm

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu ke-hoach-chu-nhiem

Đăng ký

Generate time = 0.30547118186951 s. Memory usage = 18.61 MB