bài 9. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

20 349 2 Gửi tin nhắn cho Đỗ Anh Tú
Đỗ Anh Tú

Đỗ Anh Tú

Tải lên: 11,624 tài liệu

  • Loading...
1/20 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 02:10

Bài 9 THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA 1. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa a.Tính chất nhiệt đới -Do vị trí địa lý nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến BBC -Có góc nhập xạ lớn. Các tỉnh trong cả nứơc đều có 2 lần mặt trơì lên thiên đỉnh * Nguyờn nhõn *Biểu hiện -Nhiệt độ trung bình lớn trên 20 0 C ( trừ vùng núi cao) -Tổng bức xạ lớn 8000 0 C 10.000 0 C. Cân bằng bức xạ quanh năm dương -Tổng số giờ nắng 1400 3000giờ /năm b. L­îng m­a lín, ®é Èm lín b. L­îng m­a lín, ®é Èm lín * * Nguyên nhân Nguyên nhân Do 3 mÆt cña n­íc ta gi¸p biÓn Do 3 mÆt cña n­íc ta gi¸p biÓn , , h¬i Èm dåi dµo h¬i Èm dåi dµo , khu vực nhiệt , khu vực nhiệt đới có nhiệt độ cao đới có nhiệt độ cao * BiÓu hiÖn +L­îng m­a lín ,trung b×nh 1500 -2000mm/n. +§é Èm kh«ng khÝ cao > 80%. C©n b»ng ®é Èm lu«n d­ ¬ng Giã mïa Hướng gió Nguồn gốc Ph¹m vi ho¹t ®éng Thêi gian TÝnh chÊt HÖ qu¶ Giã mïa mïa đ«ng Giã mïa mïa h¹ c. Gió mùa c. Gió mùa . Bài 9 THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA 1. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa a.Tính chất nhiệt đới -Do vị trí địa lý nước ta. gi¸p biÓn , , h¬i Èm dåi dµo h¬i Èm dåi dµo , khu vực nhiệt , khu vực nhiệt đới có nhiệt độ cao đới có nhiệt độ cao * BiÓu hiÖn +L­îng m­a lín ,trung b×nh
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 9. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa, bài 9. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Bình luận về tài liệu bai-9-thien-nhien-nhiet-doi-am-gio-mua

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP