bài 9. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Đỗ Anh Tú
Đỗ Anh Tú(11625 tài liệu)
(12 người theo dõi)
Lượt xem 314
2
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 20 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 02:10

Mô tả: Bài 9 THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA 1. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa a.Tính chất nhiệt đới -Do vị trí địa lý nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến BBC -Có góc nhập xạ lớn. Các tỉnh trong cả nứơc đều có 2 lần mặt trơì lên thiên đỉnh * Nguyờn nhõn *Biểu hiện -Nhiệt độ trung bình lớn trên 20 0 C ( trừ vùng núi cao) -Tổng bức xạ lớn 8000 0 C 10.000 0 C. Cân bằng bức xạ quanh năm dương -Tổng số giờ nắng 1400 3000giờ /năm b. L­îng m­a lín, ®é Èm lín b. L­îng m­a lín, ®é Èm lín * * Nguyên nhân Nguyên nhân Do 3 mÆt cña n­íc ta gi¸p biÓn Do 3 mÆt cña n­íc ta gi¸p biÓn , , h¬i Èm dåi dµo h¬i Èm dåi dµo , khu vực nhiệt , khu vực nhiệt đới có nhiệt độ cao đới có nhiệt độ cao * BiÓu hiÖn +L­îng m­a lín ,trung b×nh 1500 -2000mm/n. +§é Èm kh«ng khÝ cao > 80%. C©n b»ng ®é Èm lu«n d­ ¬ng Giã mïa Hướng gió Nguồn gốc Ph¹m vi ho¹t ®éng Thêi gian TÝnh chÊt HÖ qu¶ Giã mïa mïa đ«ng Giã mïa mïa h¹ c. Gió mùa c. Gió mùa . Bài 9 THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA 1. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa a.Tính chất nhiệt đới -Do vị trí địa lý nước ta. gi¸p biÓn , , h¬i Èm dåi dµo h¬i Èm dåi dµo , khu vực nhiệt , khu vực nhiệt đới có nhiệt độ cao đới có nhiệt độ cao * BiÓu hiÖn +L­îng m­a lín ,trung b×nh

— Xem thêm —

Xem thêm: bài 9. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa, bài 9. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-9-thien-nhien-nhiet-doi-am-gio-mua

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.14580512046814 s. Memory usage = 18.57 MB