Đạo Đức Lớp 3

21 38 0 Gửi tin nhắn cho Michael Dell
Michael Dell

Michael Dell

Tải lên: 11,650 tài liệu

  • Loading...
1/21 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 23:10

– TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH BỘ LĨNH LỚP : 3B TỔ 3 Thứ sáu ngày 24 tháng 9 năm 2010 Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ Thế nào là giữ lời hứa? Thế nào là giữ lời hứa? Em hãy cho ví dụ? Thứ sáu ngày 24 tháng 9 năm 2010 Tiết 5 Tiết 5 (Tiết 1) S/ 9 - 10 Bài tập1: Bài tập1: Hãy xử lí tình huống sau đây : Hãy xử lí tình huống sau đây : Gặp bài toán khó, Đại loay hoay mãi Gặp bài toán khó, Đại loay hoay mãi mà vẫn chưa giải được. Thấy vậy, An đưa mà vẫn chưa giải được. Thấy vậy, An đưa bài giải sẵn cho bạn chép. bài giải sẵn cho bạn chép. Nếu là Đại, em sẽ làm gì khi đó? Vì sao? Nếu là Đại, em sẽ làm gì khi đó? Vì sao? Trong cuộc sống, ai cũng có công Trong cuộc sống, ai cũng có công việc của mình và mỗi người cần phải tự việc của mình và mỗi người cần phải tự làm lấy việc của mình. làm lấy việc của mình. b) Tự làm lấy việc của mình giúp em mau b) Tự làm lấy việc của mình giúp em mau _ _ _ _ _ _ và không _ _ _ _ _ _ _ người khác. _ _ _ _ _ _ và không _ _ _ _ _ _ _ người khác. Hãy điền những từ Hãy điền những từ tiến bộ, bản thân, tiến bộ, bản thân, cố gắng, làm phiền, dựa dẫm cố gắng, làm phiền, dựa dẫm vào chỗ vào chỗ trống trong các câu sau cho thích hợp : trống trong các câu sau cho thích hợp : a) Tự làm lấy việc của mình là _ _ _ _ _ _ _ _ a) Tự làm lấy việc của mình là _ _ _ _ _ _ _ _ làm lấy công việc của _ _ _ _ _ _ _ mà không làm lấy công việc của _ _ _ _ _ _ _ mà không _ _ _ _ _ _ _ vào người khác. _ _ _ _ _ _ _ vào người khác. cố gắng bản thân dựa dẫm tiến bộ làm phiền Bài tập 2 : Bài tập 2 : NHÓM ĐÔI Bài tập 3 Bài tập 3 : : Hãy cùng các bạn trong nhóm thảo luận để Hãy cùng các bạn trong nhóm thảo luận để xử lí tình huống sau : xử lí tình huống sau : Khi Khi Việt Việt đang cắt hoa cho trò chơi đang cắt hoa cho trò chơi Hái Hái hoa dân chủ hoa dân chủ tuần tới của lớp thì tuần tới của lớp thì Dũng Dũng đến. đến. Dũng Dũng bảo bảo Việt Việt : : - - Tớ Tớ khéo tay, khéo tay, cậu cậu để để tớ tớ làm thay cho. làm thay cho. Còn Còn cậu cậu giỏi toán thì làm bài hộ giỏi toán thì làm bài hộ tớ tớ . . Nếu em là Nếu em là Việt Việt , , em có đồng ý với đề nghị của em có đồng ý với đề nghị của Dũng Dũng hay không? Vì sao ? hay không? Vì sao ? Khi Việt đang cắt hoa cho trò chơi Khi Việt đang cắt hoa cho trò chơi Hái Hái hoa dân chủ hoa dân chủ tuần tới của lớp thì Dũng tuần tới của lớp thì Dũng đến. Dũng bảo Việt : đến. Dũng bảo Việt : - Tớ khéo tay, cậu để tớ làm thay cho. - Tớ khéo tay, cậu để tớ làm thay cho. Còn cậu giỏi toán thì làm bài hộ tớ. Còn cậu giỏi toán thì làm bài hộ tớ. Đề nghị của Đề nghị của Dũng Dũng là sai. Hai bạn cần tự làm lấy việc của là sai. Hai bạn cần tự làm lấy việc của mình. mình. Bài tập thực tế Bài tập thực tế a) Ở trường, em đã tự mình làm được những việc gì? - Tự quét lớp, tưới hoa, tự làm bài tập,… b) Ở nhà , em đã tự mình làm được những việc gì? - Tự giặt giũ quần áo của mình, tự làm vệ sinh cá nhân, tự rửa cốc chén, cho gà ăn,… 1/ 1/ Na Na viết chữ đẹp, viết chữ đẹp, Bình Bình viết chữ xấu. viết chữ xấu. A A . . Bình Bình nhờ nhờ Na Na viết hộ để được điểm cao. viết hộ để được điểm cao. B B . . Bình Bình tự viết bài để rèn chữ đẹp. tự viết bài để rèn chữ đẹp. C C . . Na Na viết hộ viết hộ Bình Bình để cô giáo khỏi chê để cô giáo khỏi chê Bình Bình viết chữ xấu. viết chữ xấu. Phương án nào sau đây là đúng ? Phương án nào sau đây là đúng ? B B Bài tập củng cố Bài tập củng cố . TIÊU: Môn Đạo đức lớp 3 nhằm giúp học sinh: - Có hiểu biết ban đầu về một số chuẩn mực hành vi đạo đức và pháp luật phù hợp với lứa tuổi HS lớp 3. - Từng. việc làm của bản thân. II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH MÔN ĐẠO ĐỨC – LỚP 3: * Chương trình môn Đạo đức lớp 3 gồm :14 bài Mỗi bài được phân làm 2 tiết. Tổng cộng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đạo Đức Lớp 3, Đạo Đức Lớp 3, Đạo Đức Lớp 3

Bình luận về tài liệu dao-duc-lop-3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP