Mau dang ky thi dua Cong doan nam hoc 2009-2010

Bill Gates
Bill Gates(11512 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 337
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 21:10

Mô tả: CĐ Ngành giáo dục CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐ……………………………. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA CÔNG ĐOÀN Năm học………………………………………………………. + Tổng số CBCC: / nữ: + TSCĐV: /nữ: + Tổng số đảng viên: /nữ: STT Nội dung Đăng ký Đạt ghichú I- Tổng Liên Đoàn 1 Cờ 2 Bằng khen Tập thể cá nhân 3 Bằng khen và Huy hiệu LĐST -Sáng kiến: + Cơ sở + Huyện + Tỉnh -Giá trò làm lợi ( đồng) - Số tiền thưởng ( đồng) - ĐDDH + Cơ sở + Huyện + Tỉnh II-Liên đoàn lao động Tỉnh - Cờ TTXS - Bằng khen: + Tập thể + Cá nhân III-LĐLĐhuyện,thò,CĐN(GK) + Đoàn viên CĐ xuất sắc + Tổ công đoàn(VMXS,VM,K) + CĐCS ( VMXS,VM, khá) + “GVT-ĐVN” + Công sở văn hoá + Gia đình văn hoá IV-Nhà nước (B/c theo đăng ký của đơn vò) * Cấp chính phủ - HCLĐ hạng…… + Tập thể + Cá nhân - Cờ thi đua của Chính phủ + Tập thể + Cá nhân - Bằng khen của Chính phủ + Tập thể + Cá nhân * Cấp Bộ khen thưởng -Cờ + Tập thể + Cá nhân -Bằng khen + Tập thể + Cá nhân * Cấp UBND Tỉnh - Cờ + Tập thể + Cá nhân -Bằng khen + Tập thể + Cá nhân * Cấp Huyện, thò, thành + Tập thể + Cá nhân *Cấp Sở giáo dục-đào tạo + Tập thể + Cá nhân - LĐTT - Tập thể LĐTT - Tập thể LĐTT xuất sắc - CSTĐ cơ sở -CSTĐ cấp Tỉnh - CSTĐ cấp toàn Quốc - Khác ( Đề nghò ghi số liệu cụ thể ………………… ngày……tháng………năm…………. vaứ gụỷi baựo caựo ve TM.BC Cẹ CẹNgaứnh ngaứy10/10 vaứ 10/6 haứng naờm) . Ngành giáo dục CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐ……………………………. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA CÔNG ĐOÀN Năm học……………………………………………………… đăng ký của đơn vò) * Cấp chính phủ - HCLĐ hạng…… + Tập thể + Cá nhân - Cờ thi đua của Chính phủ + Tập thể + Cá nhân - Bằng khen của Chính phủ + Tập thể

— Xem thêm —

Xem thêm: Mau dang ky thi dua Cong doan nam hoc 2009-2010, Mau dang ky thi dua Cong doan nam hoc 2009-2010, Mau dang ky thi dua Cong doan nam hoc 2009-2010

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu mau-dang-ky-thi-dua-cong-doan-nam-hoc-2009-2010

Đăng ký

Generate time = 0.153738975525 s. Memory usage = 18.42 MB