Mau dang ky thi dua Cong doan nam hoc 2009-2010

Bill Gates
Bill Gates(9761 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 51
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 21:10

Mô tả: CĐ Ngành giáo dục CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐ……………………………. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA CÔNG ĐOÀN Năm học………………………………………………………. + Tổng số CBCC: / nữ: + TSCĐV: /nữ: + Tổng số đảng viên: /nữ: STT Nội dung Đăng ký Đạt ghichú I- Tổng Liên Đoàn 1 Cờ 2 Bằng khen Tập thể cá nhân 3 Bằng khen và Huy hiệu LĐST -Sáng kiến: + Cơ sở + Huyện + Tỉnh -Giá trò làm lợi ( đồng) - Số tiền thưởng ( đồng) - ĐDDH + Cơ sở + Huyện + Tỉnh II-Liên đoàn lao động Tỉnh - Cờ TTXS - Bằng khen: + Tập thể + Cá nhân III-LĐLĐhuyện,thò,CĐN(GK) + Đoàn viên CĐ xuất sắc + Tổ công đoàn(VMXS,VM,K) + CĐCS ( VMXS,VM, khá) + “GVT-ĐVN” + Công sở văn hoá + Gia đình văn hoá IV-Nhà nước (B/c theo đăng ký của đơn vò) * Cấp chính phủ - HCLĐ hạng…… + Tập thể + Cá nhân - Cờ thi đua của Chính phủ + Tập thể + Cá nhân - Bằng khen của Chính phủ + Tập thể + Cá nhân * Cấp Bộ khen thưởng -Cờ + Tập thể + Cá nhân -Bằng khen + Tập thể + Cá nhân * Cấp UBND Tỉnh - Cờ + Tập thể + Cá nhân -Bằng khen + Tập thể + Cá nhân * Cấp Huyện, thò, thành + Tập thể + Cá nhân *Cấp Sở giáo dục-đào tạo + Tập thể + Cá nhân - LĐTT - Tập thể LĐTT - Tập thể LĐTT xuất sắc - CSTĐ cơ sở -CSTĐ cấp Tỉnh - CSTĐ cấp toàn Quốc - Khác ( Đề nghò ghi số liệu cụ thể ………………… ngày……tháng………năm…………. vaứ gụỷi baựo caựo ve TM.BC Cẹ CẹNgaứnh ngaứy10/10 vaứ 10/6 haứng naờm) . Ngành giáo dục CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐ……………………………. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA CÔNG ĐOÀN Năm học……………………………………………………… đăng ký của đơn vò) * Cấp chính phủ - HCLĐ hạng…… + Tập thể + Cá nhân - Cờ thi đua của Chính phủ + Tập thể + Cá nhân - Bằng khen của Chính phủ + Tập thể

— Xem thêm —

Xem thêm: Mau dang ky thi dua Cong doan nam hoc 2009-2010, Mau dang ky thi dua Cong doan nam hoc 2009-2010, Mau dang ky thi dua Cong doan nam hoc 2009-2010

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.454700946808 s. Memory usage = 17.68 MB