Mau dang ky thi dua Cong doan nam hoc 2009-2010

3 378 0
Bill Gates

Bill Gates

Tải lên: 11,509 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 21:10

CĐ Ngành giáo dục CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐ……………………………. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA CÔNG ĐOÀN Năm học………………………………………………………. + Tổng số CBCC: / nữ: + TSCĐV: /nữ: + Tổng số đảng viên: /nữ: STT Nội dung Đăng ký Đạt ghichú I- Tổng Liên Đoàn 1 Cờ 2 Bằng khen Tập thể cá nhân 3 Bằng khen và Huy hiệu LĐST -Sáng kiến: + Cơ sở + Huyện + Tỉnh -Giá trò làm lợi ( đồng) - Số tiền thưởng ( đồng) - ĐDDH + Cơ sở + Huyện + Tỉnh II-Liên đoàn lao động Tỉnh - Cờ TTXS - Bằng khen: + Tập thể + Cá nhân III-LĐLĐhuyện,thò,CĐN(GK) + Đoàn viên CĐ xuất sắc + Tổ công đoàn(VMXS,VM,K) + CĐCS ( VMXS,VM, khá) + “GVT-ĐVN” + Công sở văn hoá + Gia đình văn hoá IV-Nhà nước (B/c theo đăng ký của đơn vò) * Cấp chính phủ - HCLĐ hạng…… + Tập thể + Cá nhân - Cờ thi đua của Chính phủ + Tập thể + Cá nhân - Bằng khen của Chính phủ + Tập thể + Cá nhân * Cấp Bộ khen thưởng -Cờ + Tập thể + Cá nhân -Bằng khen + Tập thể + Cá nhân * Cấp UBND Tỉnh - Cờ + Tập thể + Cá nhân -Bằng khen + Tập thể + Cá nhân * Cấp Huyện, thò, thành + Tập thể + Cá nhân *Cấp Sở giáo dục-đào tạo + Tập thể + Cá nhân - LĐTT - Tập thể LĐTT - Tập thể LĐTT xuất sắc - CSTĐ cơ sở -CSTĐ cấp Tỉnh - CSTĐ cấp toàn Quốc - Khác ( Đề nghò ghi số liệu cụ thể ………………… ngày……tháng………năm…………. vaứ gụỷi baựo caựo ve TM.BC Cẹ CẹNgaứnh ngaứy10/10 vaứ 10/6 haứng naờm) . Ngành giáo dục CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐ……………………………. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA CÔNG ĐOÀN Năm học……………………………………………………… đăng ký của đơn vò) * Cấp chính phủ - HCLĐ hạng…… + Tập thể + Cá nhân - Cờ thi đua của Chính phủ + Tập thể + Cá nhân - Bằng khen của Chính phủ + Tập thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Mau dang ky thi dua Cong doan nam hoc 2009-2010, Mau dang ky thi dua Cong doan nam hoc 2009-2010, Mau dang ky thi dua Cong doan nam hoc 2009-2010

Bình luận về tài liệu mau-dang-ky-thi-dua-cong-doan-nam-hoc-2009-2010

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP