7 HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

10 2,190 4
John Bardeen

John Bardeen

Tải lên: 11,537 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/10 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 19:10

adasd ĐẠI SỐ 8 GVTH: LÊ VĂN THIỆN Bài tập: Tính (a + b)(a 2 - ab +b 2 ) (với a, b là các số tuỳ ý). KIỂM TRA BÀI CŨ: Tiết 7: NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (TT) 6.Tổng hai lập phương: A 3 + B 3 = (A+B)(A 2 - AB+B 2 ) A 3 + B 3 = ? Lưu ý: Ta quy ước gọi A 2 - AB + B 2 là bình phương thiếu của hiệu A - B. ?2 Hãy phát biểu hằng đẳng thức (6) bằng lời. ?2 Tổng hai lập phương bằng tổng hai biểu thức nhân với bình phương thiếu của hiệu hai biểu thức đó. a) Viết x 3 +8 dưới dạng tích. b) Viết (x+1)(x 2 -x+1) dưới dạng tổng. *Áp dụng: 7.Hiệu hai lập phương: ?3 Tính (a - b)(a 2 + ab +b 2 ) (với a, b là các số tuỳ ý). A 3 - B 3 = ?A 3 - B 3 = (A-B)(A 2 + AB+B 2 ) (6) (7) Tiết 7: NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (TT) 6.Tổng hai lập phương: A 3 + B 3 = (A+B)(A 2 - AB+B 2 ) Lưu ý: Ta quy ước gọi A 2 + AB + B 2 là bình phương thiếu của tổng A + B. ?4 Hãy phát biểu hằng đẳng thức (7) bằng lời. a) Viết x 3 +8 dưới dạng tích. b) Viết (x+1)(x 2 -x+1) dưới dạng tổng. *Áp dụng: 7.Hiệu hai lập phương: A 3 - B 3 = (A-B)(A 2 + AB+B 2 ) (7) ?4 Hiệu hai lập phương bằng hiệu hai biểu thức nhân với bình phương thiếu của tổng hai biểu thức đó. Tiết 7: NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (TT) 6.Tổng hai lập phương: A 3 + B 3 = (A+B)(A 2 - AB+B 2 ) a) Viết x 3 +8 dưới dạng tích. b) Viết (x+1)(x 2 -x+1) dưới dạng tổng. *Áp dụng: 7.Hiệu hai lập phương: A 3 - B 3 = (A-B)(A 2 + AB+B 2 ) (7) (6) a) Tính (x – 1)(x 2 + x + 1) *Áp dụng: b) Viết 8x 3 – y 3 dưới dạng tích. c) Hãy đánh dấu x vào ô có đáp số đúng của tích: (x + 2)(x 2 – 2x + 4) x 3 + 8 x 3 - 8 (x + 2) 3 (x – 2) 3 x +Khi vận dụng trước hết cần dự đoán dạng hằng đẳng thức. +Vận dụng hằng đẳng thức cần linh hoạt (chiều xuôi, nghịch). Trong nhiều trường hợp ta sử dụng công thức: A 3 + B 3 = (A+B) 3 - 3AB(A+B) A 3 - B 3 = (A- B) 3 + 3AB(A-B) *Lưu ý: CỦNG CỐ: Bài 30(Sgk) Rút gọn các biểu thức sau a) (x+3)(x 2 – 3x + 9) - (54 + x 3 ) Giải: a) (x+3)(x 2 – 3x + 9) - (54 + x 3 ) = x 3 + 27 - 54 - x 3 = -27 Bài 31(Sgk) Chứng minh rằng a)a 3 + b 3 = (a + b) 3 - 3ab(a+b) Áp dụng: tính a 3 + b 3 , biết a.b = 6 và a+b = -5 Giải: a)VP = (a+b) 3 - 3ab(a+b) = a 3 + 3a 2 b +3ab 2 + b 3 - 3a 2 b - 3ab 2 = a 3 + b 3 Đặt A = a 3 + b 3 = (a + b) 3 - 3ab(a+b) Thay a.b = 6 và a+b = -5 vào A ta có: A = (-5) 3 - 3.6(-5) = -125 + 90 = -35 Vậy với a.b = 6 và a+b = -5 thì giá trị biểu thức A = -35 CỦNG CỐ: Bài 1: Tính nhanh kết quả sau 3 2 2004 1 A 2004 2003 + = − Giải: 3 2 2 2 2004 1 (2004 1)(2004 2004 1) A 2004 1 2005 2004 2003 2004 2004 1 + + − + = = = + = − − + Vậy A = 2005 CỦNG CỐ: Bài 2: Tìm x (x - 1) 3 - (x + 3)(x 2 - 3x + 9) + 3(x 2 - 4) = 2 Giải: (x - 1) 3 - (x + 3)(x 2 - 3x + 9) + 3(x 2 - 4) = 2 3x - 40 = 2 3x = 42 x = 14 Vậy x = 14 ⇔ ⇔ ⇔ Hướng dẫn về nhà: -Xem lại các bài toán đã làm. -Học thuộc 7 hằng đẳng thức đã học làm. -BTVN: 30b; 31b; 32(Sgk); 17=>20(Sbt) . AB+B 2 ) (7) ?4 Hiệu hai lập phương bằng hiệu hai biểu thức nhân với bình phương thiếu của tổng hai biểu thức đó. Tiết 7: NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (TT). cần dự đoán dạng hằng đẳng thức. +Vận dụng hằng đẳng thức cần linh hoạt (chiều xuôi, nghịch). Trong nhiều trường hợp ta sử dụng công thức: A 3 + B 3 =
- Xem thêm -

Xem thêm: 7 HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ, 7 HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ, 7 HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

Bình luận về tài liệu 7-hang-dang-thuc-dang-nho

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP