Bài tập Nhóm IIA ( KHÓ)

2 696 13
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 19:10

BÀI TẬP NHÓM IIA 001: Sục khí CO 2 vào dung dịch nước vôi trong Ca(OH) 2 thấy xuất hiện 2g kết tủa .Lọc kết tủa , nhỏ từng giọt dung dịch NaOH vào dung dịch nước lọc thu được ta lại thấy có 1 g kết tủa . Hỏi thể tích CO 2 đã dùng? A. 0.896 l B. 0.448l C. 0.672l D. 2.24 l 002: Một cốc đựng nước cứng có chứa: a mol Ca 2+ , b mol Mg 2+ , c mol Cl - , d mol SO 4 2- . Dùng V ml Na 2 CO 3 x (M) để làm mềm nước cứng.Biểu thức của V tính theo a,b,c,d,x: A. V = x ba + B. V = x ba 1000 + C. V = x ba 2000 + D. V = x dc 2 + 003: Hoà tan 1.8 g muối sunfat của kim loại kiềm thổ vào nước rồi pha loãng cho đủ 50 ml dung dịch . Để phản ứng hết với dung dịch này cần 20 ml BaCl 2 0.75 M. Hỏi đó là muối nào: A. MgSO 4 B. BaSO 4 C. CaSO 4 D. SrSO 4 004: Hòa tan 5,94g hỗn hợp hai muối clorua của hai kim loại A, B (A và B là hai kim loại thuộc phân nhóm chính II) vào nước được 100ml dung dịch X. Để làm kết tủa hết ion Cl - có trong dung dịch X người ta cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO 3 thu được 17,22g kết tủa. Lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y được m (g) hỗn hợp muối khan, m có giá trị là: A. 6,36g B. 63,6g. C. 9,12g. D. 91,2g. 005: Trong một cốc nước cứng chứa a mol Ca 2+ , b mol Mg 2+ , và c mol HCO 3 - . Nếu chỉ dùng nước vôi trong, nồng độ Ca(OH) 2 pM để làm giảm độ cứng của cốc thì người ta thấy khi thêm V lít nước vôi trong vào cốc, độ cứng trong cốc là nhỏ nhất. Biểu thức tính V theo a, b, p là: A. V = b a p + B. 2b a p + C. 2b a p + D. 2 b a p + 006: Một dung dịch chứa 0,1mol Na + , 0,1 mol Ca 2+ , 0,1mol Cl - và 0,2 mol HCO 3 - . Cô cạn dung dịch ở áp suất thấp, nhiệt độ thấp thì thu được m gam hỗn hợp muối khan. Nếu cô cạn dung dịch ở áp suất khí quyển, nhiệt độ cao thì thu được n gam hỗn hợp muối khan. So sánh m và n ta có: A. m = n. B. m < n. C. m > n. D. Không xác định. 007: Lấy 20,55gam m ột kim loại M hòa tan hoàn toàn vào nước được dung dịch A và 3,36 lit khí( đktc). Cho A tác dụng với 100ml dung dịch Al 2 (SO 4 ) 3 0,4 M thì thu được m gam kết tủa, giá trị m là: A. 1,56g B. 29,52g C. 27,96g D. 6,24g 008: Cho V lít khí CO 2 ở điều kiện tiêu chuẩn, hấp thụ hoàn toàn bởi 2 lít dung dịch Ba(OH) 2 0,015M ta thấy có 1,97g BaCO 3 . Thể tích V có giá trị nào trong các giá trị sau (lit) A. 0,224 B. 0,672 hay 0,224 C. 0,224 hay 1,12 D. 0,224 hay 0,448 009: Cho 4 anion Cl - , Br - , SO 4 2- , CO 3 2- ,và 4 catrion:Ag + , Ba 2+ ,Zn 2+ ,NH 4 + . Lấy 4 ống nghiệm, mỗi ống chứa 1 dung dịch có 1 anion và 1 cation chọn trong 8 ion trên(các ion trong 4 ống nghiệm ko trùng lặp) .Xác định cặp ion chứa trong mỗi ống ,biết rằng các dung dịch ấy đều trong suốt (ko có kết tủa) . A. ống 1: Ag + + Br - , ống 2 : Zn 2+ + SO 4 2- , ống 3: Ba 2+ + Cl - ,ống 4: NH 4 + + CO 3 2- B. ống 1 : Ba 2+ + Br - , ống 2: NH 4 + , CO 3 2- ống 3: Ag + + SO 4 2- ,ống 4: Zn 2+ , Cl - C. ống 1: Zn 2+ + SO 4 2- , ống 2: Ba 2+ +CO 3 2- , ống 3: Ag + + Br - ,ống 4: NH 4 + +Cl - D. ống 1: Ag + + Cl - ,ống 2: Ba 2+ +SO 4 2- ống 3: Zn 2+ + CO 3 2- , ống 4: NH 4 + + Br – 010: 100ml dung dịch A chứa Na 2 SO 4 0,1M , K 2 SO 4 0,2M phản ứng vừa đủ với 100ml dung dịch B chứa Pb(NO 3 ) 2 0,1M và Ba(NO 3 ) 2 .Tính nồng độ mol của Ba(NO 3 ) 2 trong dung dịch và khối lượng chất kết tủa thu được sau phản ứng giữa 2 dung dịch A vàB . A. 0,1M, 6,32g B. 0,2M, 7,69g C. 0,2M, 8,35g D. 0,1M, 7,69g 011: Một hỗn hợp nặng 14,3g gồm K và Zn tan hết trong nước dư cho ra dung dịch chỉ chứa 1 chất duy nhất là 1 muối. Xác định khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp và thể tích khí H 2 thoát ra (đktc). A. 3,9g K ; 10,4g Zn; 2,24 lít H 2 B. 7,8g K ; 6,5g Zn ; 2,24 lít H 2 C. 7,8g K ; 6,5g Zn ; 4,48 lít H 2 D. 7,8g K ; 6,5g Zn ; 1,12 lít H 2 012: Một hỗn hợp X gồm M và oxit MO của kim loại ấy.X tan vừa đủ trong 0,2 lít dung dịch H 2 SO 4 0,5 M cho ra 1,12 lít khí H 2 (đktc).biết rằng khối lượng M trong hỗn hợp X bằng 0,6 lần khối lượng của MO trong hỗn hợp ấy. Xác định M, khối lượng M và MO trong hỗn hợp X. A. Mg; 1,2g Mg và 2g MO B. Ca; 1,2g Ca và 2g Cao C. Ba; 1,2g Ba và 2g BaO D. Cu; 1,2g Cu và 2g CuO 013: Hấp thụ hoàn toàn V(lít) CO 2 (đktc) vào 300ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,2M và Ca(OH) 2 0,1M. Điều kiện chính xác nhất để thu được kết tủa cực đại là: A. 0,672 ≤ V ≤ 1,344 B. 0,672 ≤ V ≤ 2,016 C. V = 1,344 D. 1,344 ≤ V ≤ 2,016 014: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít CO 2 (đktc) vào 500ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và Ba(OH) 2 0,2M. Thu được m(g) kết tủa. Giá trị m là: A. 11,82 B. 9,85 C. 17,73 D. 19,70 015: Hấp thụ hoàn toàn V(lít) CO 2 (đktc) vào 300ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,2M và Ca(OH) 2 0,1M thu được 2(g) kết tủa. Giá trị của V là: A. 0,448 hoặc 2,24 B. 0,448 hoặc 1,12 C. 1,12 hoặc 2,24 D. 0,896 hoặc 1,12 016: Hấp thụ hoàn toàn V(lít) CO 2 (đktc) vào 300ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,2M và Ca(OH) 2 0,1M. Điều kiện chính xác nhất để thu được kết tủa cực đại là: A. 0,672 ≤ V ≤ 1,344 B. 0,672 ≤ V ≤ 2,016 C. V = 1,344 D. 1,344 ≤ V ≤ 2,016 017: Hấp thụ hoàn toàn 8,288 lít CO 2 (đktc) vào 2,5 lít dung dịch hỗn hợp Ba(OH) 2 nồng độ aM và NaOH 0,1M, thu được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của a là: A. 0,06 B. 0,04 C. 0,048 D. 0,032 018: Đốt cháy hoàn toàn 8 gam bột lưu huỳnh rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào 200ml dung dịch hỗn hợp Ba(OH) 2 0,5M và NaOH 0,5M. Khối lượng kết tủa thu được là: A. 54,25 B. 43,40 C. 32,55 D. 10,85 019: Hấp thụ hoàn toàn 1,344 lit CO 2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,02 mol Ca(OH) 2 , 0,04 mol NaOH và 0,01 mol CaCl 2 . Tính lượng kết tủa thu được. A. 2 gam B. 3 gam C. 1,5 gam D. 2,5 gam 020: Lấy 17,1 gam hỗn hợp gồm Al, Na, Ca chia thành 2 phần bàng nhau - Phần 1: Hòa tan hoàn toàn vào nước thu được 6,72 lít khí (đktc) - Phần 2: Hòa tan hoàn toàn trong dung dịch KOH dư thu được 8,4 lít khí (đktc) Thành phần % về khối lượng của Al trong hỗn hợp đầu là: A. 47,37% B. 63,16% C. 31,58% D. 15,79% 021: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít CO 2 (đktc) vào 200ml dung dịch NaOH 0,8M và KOH 0,2M thì thu được dụng dịch X. Cho từ từ 100ml dung dịch HCl 1M và X thu được dung dịch Y và V lít khí (đktc). Cho Y tác dụng với Ca(OH) 2 dư xuất hiện m gam kết tủa. V và m lần lượt là A. 1,12 lít và 10 gam B. 2,24 lít và 5 gam C. 1,68 lít và 7,5 gam D. 1,344 lít và 9 gam 022: Hấp thụ hoàn toàn V lít CO 2 (đktc) vào 200ml dung dịch NaOH a M thì thu được dụng dịch X. Cho từ từ 150ml dung dịch HCl 1M và X thu được dung dịch Y và 2,24 lít khí (đktc). Cho Y tác dụng với Ca(OH) 2 dư xuất hiện 15 gam kết tủa. V và a lần lượt là A. 4,48 lit và 2M B. 5,6 lít và 1,5M C. 5,6 lít và 2M D. 4,48 lít và 1,5M 023: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít CO 2 (đktc) vào 200ml dung dịch NaOH 1M, Ca(OH) 2 0,1M và CaCl 2 1 M thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 9 gam B. 5 gam C. 6 gam D. 15 gam 024: Hấp thụ hoàn toàn V lít CO 2 (đktc) vào 200ml dung dịch NaOH 1M, Ca(OH) 2 0,1M và CaCl 2 0,4 M thì thu được 5 gam kết tủa. Giá trị của V là A. 1,12 lit B. 4,256 lít C. 1,12 lít ≤ V ≤ 4,256 lít D. 1,12 lít ≤ V ≤ 4,48 lít 025: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít CO 2 (đktc) vào 200ml dung dịch NaOH 1M, Ca(OH) 2 0,1M và CaCl 2 a M thì thu được 6 gam kết tủa. Giá trị của a là A. 0,5 gam B. 0,7 gam C. 1 gam D. 0,8 gam 026: Một loại đá vôi chứa 80% CaCO 3 , phần còn lại là tạp chất trơ. Nung m (g) đá một thời gian thu được chất rắn nặng 0,78m (g). Hiệu suất phản ứng phân huỷ CaCO 3 là: A. 65% B. 70,5% C. 60% D. 62,5% 027: Cho 34,25 gam Ba vào dd nhômsunfat thu dd X, 34,95 gam kết tủa Y, và khí Z. Cho v ml dd HCl 1M vào dd X , sau phản ứng thu được 3,9 gam kết tủa. Tính v. A. 250 hoặc 350. B. 150 hoặc 350. C. 150 hoặc 250. D. 50 hoặc 250 028: Hỗn hợp X gồm a mol Na, b mol Ba và c mol Al. Hòa A vào nước dư thu được dung dịch Y trong suốt, cho từ từ dung dịch HCl vào Y bân đầu chưa xuất hiện kết tủa. Mối quan hệ giữa a, b, c là A. c> a+ b B. a + b >c C. c < a + 2b D. c < a + b . BÀI TẬP NHÓM IIA 001: Sục khí CO 2 vào dung dịch nước vôi trong Ca(OH) 2 thấy xuất hiện 2g kết tủa .Lọc kết tủa. 17,73 D. 19,70 015: Hấp thụ hoàn toàn V(lít) CO 2 ( ktc) vào 300ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,2M và Ca(OH) 2 0,1M thu được 2(g) kết tủa. Giá trị của V là: A.
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập Nhóm IIA ( KHÓ), Bài tập Nhóm IIA ( KHÓ), Bài tập Nhóm IIA ( KHÓ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn