Giáo án Công Dân 9

72 77 0 Gửi tin nhắn cho Louis-Victor de Broglie
Louis-Victor de Broglie

Louis-Victor de Broglie

Tải lên: 11,406 tài liệu

  • Loading...
1/72 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 18:10

Giáo án GDCD lớp 9 năm học 2010 - 2011 Tiết 1: Ngày soạn 15/08/2010 Tên bài dạy: Ngày giảng 16/08/2010 Bi 1 : CH CễNG Vễ T I. Mc tiờu bi hc: 1. Kin thc: -Hs hiu c th no l chớ cụng vụ t -Nhng biu hin ca fm cht chớcụng vụ t -Y ngha ca chớ cụng vụ t. 2. K nng : -Hs phõn bit cỏc hnh vi th hin chớ cụng vụ t,khụng chớ cụng vụ t trong cuc sng hng ngy. -Hs bit ỏnh giỏ hnh vi ca mỡnh v bit rốn luyn tr thnh ngi cú fm cht chớ cụng vụ t. 3. Thỏi : -Ung h ,bo v nhng hnh vi th hin chớ cụng vụ t trong cuc sng. -Phờ phỏn nhng hnh vi th hin v li ,tham lam,thiu cụng bng trong gii quyt cụng vic. -Lm c nhiu vic tt th hin phm cht chớ cụng vụ t. II. Chun b: -SGK,sỏch GV GDCD 9 -Tranh nh ,ca dao ,tc ng,cõu chuyn núi v fm cht chớ cụng vụ t III. Tin trỡnh dy hc: 1. n nh lp: 2. Bi c: Gv khỏi quỏt ni dung chng trỡnh 3. Bi mi: Gv gii thiu vo bi Hot ng ca Thy - Trũ Ni dung -Gv ly mt vớ d thc t: ? Chuyn cụ va k núi lờn vn gỡ? -Gi HS c cõu chuyn th nht trong SGK ? Em cú nhn xột gỡ v vic lm ca Trn Trung Tỏ v V Tỏn ng? Hs tr li cỏ nhõn Gv b sung cht li ? Vỡ sao Tụ Hin Thnh chn Trn Trung Tỏ thay th ụng lo vic nc? - L hon ton ch cn c vo vic ai l 1.Th no l chớ cụng vụ t ? -L phm cht o c ca con ngi ,th hin s cụng bng,khụng thiờn v ,gii quyt cụng vic theo l phi,xut phỏt t li ớch chung v t li ớch chung lờn trờn li ớch cỏ nhõn. Giáo viên: Lê thị Lý Trờng THCS Đào Duy Từ Trang 1 Gi¸o ¸n GDCD líp 9 n¨m häc 2010 - 2011 người có khả năng gánh vác công việc chung cua đất nước. ? Việc làm của Tô Hiến Thành biểu hiện những đức tính gì? Hs trả lời cá nhân Gv bổ sung chốt lại Hs đọc câu chuyện 2: ? Điều mong muốn của Bác Hồ là gì? -Là tổ quốc được giải phóng nhân dân được ấm no hạnh phúc. ? Mục đích mà Bác theo đuổi là gì? -Làm cho ích quốc lợi dân. ? Tình cảm của nhân ta đối với Bác như thế nào? Suy nghĩ của bản thân em? Hs trả lời Gv phân tích chốt lại ? Việc làm của Tô Hiến Thành và Bác Hồ có chung phẩm chất của đức tính gì? -Biểu hiện của phẩm chất chí công vô tư. Thảo luận:? Qua hai câu chuyện tên em rút ra được bài học gì cho bản thân và mọi người? Cho đại diện tổ trả lời Gv góp ý chốt lại . Gv chuyển ý . ->Chí công vô tư là phẩm chất tốt đẹp trong sáng và cần thiết của tất cả mọi người.Những phẩm chất đó không biểu hiện bằng lời nói mà thể hiện bằng việc làm cụ thể,là sự kết hợp giữa nhân thức về khái niệm,ý nghĩa với thực tiễn cuộc sống. ? Thế nào là chí công vô tư? Bài tập:kẻ sẵn giấy rô ki Những việc làm nào sau đây thể hiện đức tính chí công vô tư? a. Giải quyết công việc công bằng. b. Chỉ chăm lo lợi ích của mình. C .Làm việc vì lợi ích chung. d. Không thiên vị . e. Dùng tiền bạc của cải nhà nước cho việc cá nhân. -Hs trả lời ,nhận xét .GV chốt lại ý chính. ? Ý nghĩa của phẩm chất chí công vô tư là gì? 2./Ý nghĩa của fẩm chất chí công vô tư: -Chí công vô tư đem lại lợi ích cho tập thể và xã hội ,góp phần làm cho đất nước giàu mạnh,xã hội công bằng ,dân chủ ,văn minh. 3.Rèn luyện chí công vô tư như thế nào? -Ung hộ quí trọng người có đức tính chí công vô tư. -phê phán hành động trái chí công vô tư. Gi¸o viªn: Lª thÞ Lý Trêng THCS §µo Duy Tõ Trang 2 Gi¸o ¸n GDCD líp 9 n¨m häc 2010 - 2011 -Gv phân tích lấy ví dụ thực tế chốt lại . Bài tập : Những hành vi nào sau đây trái với fẩm chất chí công vô tư: a. Gải quyết công việc thiên vị . b. Sống ích kỉ,chỉ o lợi ích cá nhân c. Tham vụ lợi. d. Cố gắng vươn lên thành đạt bằng tài năng. e. Che dấu khuyết điểm cho người thân,có chức . ? Nêu ví dụ về lối sống chí công vô và không chí công vô tư mà em gặp trong lối sống hằng ngày. -Gv kẻ sẵn bảng: Chí công vô tư Không chí công vô tư Làm giàu bằng sức lao động chính đáng của mình. Hiến đất để xây trường học. Dạy học miễn fí cho trẻ em nghèo Bỏ tiền xây cầu cho nhân dân đi lại Chiếm đoạt tài sản nhà nước. Lấy đất công bán lợi riêng . Bố trí việc làm cho con cháu họ hàng. Trù dập những người tốt Gv nhận xét ? Từ các ví dụ trên cúng ta rèn luyện tính chi công vô tư như thế nào? -Gv nhận xét chốt lại III.Bài tập: -Yêu cầu HS làm bài tập 2 trong sgk -Gv cho trả lời cá nhân và cả lớp cùng nhận xét Đáp án :tán thành quan điểm d,đ-Không tán thành a,b,c -Hs làm bài tập 3 trong SGK Hs trả lời cá nhân cả lớp nhận xét Gv nhận xét->Mỗi chúng ta phải có quan điểm ,thái độ đúng đắn với phẩm chất chí công vô tư, để cùng mọi người xây dựng một nhà nước công bằng và hạnh phúc. 4. Củng cố: - Cho học sinh đóng vai tự lo lời thoại và tình huống chuyện . -Cả lớp nhận xét -Gv nhận xét ,bổ sung - Hs thi tìm hiểu những câu ca dao ,tục ngữ đã sưu tầm ở nhà. 5. Hướng dẫn học ở nhà: -Học bài và làm các bài tập còn lại trong SGK -Đọc trước bài tự chủ.Tổ một sắm vai qua câu chuyện 1 “một người mẹ”,tổ 2 câu chuyện 2,tổ 3và 4 tím những câu câu chuyện ,hình ảnh liên quan đến bài tự chủ. 6. Rút kinh nghiệm: Gi¸o viªn: Lª thÞ Lý Trêng THCS §µo Duy Tõ Trang 3 Giáo án GDCD lớp 9 năm học 2010 - 2011 Tiết 2: Ngày soạn 15/08/2010 Tên bài dạy: Ngày giảng 16/08/2010 BI 2: T CH I. Mc tiờu bi hc: 1. Kin thc : - Hs hiu c th no l tớnh t ch. Biu hin ca tớnh t ch.í ngha ca tớnh t ch trong cuc sng cỏ nhõn,gia ỡnh v xó hi. 2. K nng: -Hs bit nhõn xột ,ỏnh giỏ hnh vi ca tớnh t ch -Bit hnh ng ỳng vi c tớnh t ch. 3. Thỏi : -Tụn trng ng h nhng ngi cú hnh vi t ch -Cú bin phỏp ,k hoch rốn luyn tớnh t ch trong hc tp cng nh cỏc hot ng xó hi khỏc. II. Chun b: -SGK,sỏch GV GDCD lp 9. -Su tm v cỏc cõu chuyn ,tm gng v c tớnh t ch. III. Tin trỡnh dy hc: 1. nh lp: 2. Bi c: -Nờỳ ý ngha th hin fm cht chớ cụng vụ t ?Rốn luyn phm cht chớ cụng vụ t ntn? -Nờu vớ d v vic lm th hin phm cht chớ cụng vụ t ca mt bn ,thy cụ giỏo hoc nhng ngi xung quanh m em bit? 3. Bi mi: -Gv a ra mt vớ d v tớnh t ch ca mt cụng dõn ?Qua cõu chuyn cụ va k em cú suy ngh gỡ?vic lm ú th hin c tớnh gỡ ca nhõn vt? Hoạt động của Thầy - Trò Nội dung -Gi HS c cõu chuyn Mt ngi m ? B Tõm ó lm gớ trc ni bt hnh to ln ca gia ỡnh? -B nộn cht ni au chm súc con. -B tớch cc giỳp nhng ngi b HIV/DIDS khỏc. -B vn ng cỏc gia ỡnh quan tõm giỳp ,gn gi chm súc h .? Theo em b Tõm l ngi nh th no? -B Tõm ó t ch c tỡnh cm v hnh vi ca mỡnh nờn ó vt qua c ni au kh ,sng cú ớch cho con v cho nhng ngi khỏc. I. t vn : Giáo viên: Lê thị Lý Trờng THCS Đào Duy Từ Trang 4 Giáo án GDCD lớp 9 năm học 2010 - 2011 -Gi HS c cõu chuyn Chuyn ca N ? N ó t mt HS ngoan i n ch nghin ngpv trm cp nh th no?Vỡ sao nh vy? -B bn bố r rờ tp hhỳt thuc lỏ ,ung bia,ua xe mỏy,trn hc,thi trt tt nghip,b nghin,trm cp Vỡ khụng lm ch c tỡnh cm v hnh vi ca bn thõn,gõy hu qu cho bn thõn,gia ỡnh v xó hi. Tho lun?Qua 2 cõu chuyn trờn em rỳt ra c bi hc gỡ cho bn thõn? .? Nu trong lp em cú bn nh N thỡ em v cỏc bn x lớ nh th no? -Trỏnh nhim ca mi ngi trong lp l ng viờn,gn gi,giỳp ,cỏc bn ho hp vi lp,vi cng ng h tr thnh ngi tt . -Phi cú c tớnh t ch khụng mc phi sai lm nh N Tho lun?Cú ý kin cho rng ngi cú tớnh t ch luụn hnh ng theo ý mỡnh,khụng cn quan tõm n hon cnh v ngi khỏc.Bn cú ng ý vi ý kin ú khụng vỡ sao? ? Bit lm ch bn thõn l ngi cú c tớnh gỡ? ? Lm ch bn thõn l lm ch nhng lnh vc gỡ? ? Th no l t ch? Gv tng kt cỏc ý T chc HS sm vai vi tỡnh hung sau: B bn bố nghi oan. Cú bn t nhiờn b ngt trong gi hc. ? Em s x lớ nh th no khi gp 2 trng hp trờn? C lp cựng nhn xột b sung Gv cht li Bi tp:Nhng hnh vi no sau õy th hin tớnh t ch? a.Tớnh bt phỏ trong gii quyt cụng vic. b.Thiu cõn nhc,chớn chn. c.Ni núng,cói vó,gõy g khi gp nhng vic mỡnh khụng va ý. d.Hoang mang s hói ,chỏn nn trc khú khn. e.Sa ngó,b cỏm gi,b li dng. f.Núi tc chi by,x s thiu vn hoỏ. -Hs tr li GV cht li cỏc ý ->Hs nhc li biu hin ca c tớnh t ch. ? Nhng cõu ca dao tc ng,danh ngụn no núi v ->B Tõm l ngi cú c tớnh t ch,vt khú khn,khụng bi quan,chỏn nn.Cũn N khụng cú c tớnh t ch,thiu t tin v khụng cú bn lnh. II.Ni dung bi hc: 1.Th no l t ch? -T ch l lm ch bn thõn. Ngi bit t ch l ngi lm ch c suy ngh,tỡnh cm,hnh vi ca mỡnh trong mi hon cnh,iu kin ca cuc sng. 2.Biu hin ca c tớnh t ch: -Thỏi bỡnh tnh t tin.Bit t iu chnh hnh vi ca mỡnh,bit t kim tra,ỏnh giỏ bn thõn mỡnh. Giáo viên: Lê thị Lý Trờng THCS Đào Duy Từ Trang 5 Giáo án GDCD lớp 9 năm học 2010 - 2011 tớnh t ch. Hs c t liu ó chun b sn nh ? Cú c tớnh t ch s cú tỏc dng gỡ? ? Ngy nay,trong thi kỡ c ch th trng,tớnh t ch cú cũn quan trng khụng ,vỡ sao?vớ d minh ho? -Hs tr li GV ly vớ d ,nhn xột v kt lun. ? Rốn luyn tớnh t ch nh th no? Gv gi ý hc sinh t nờu ra cỏc bin fỏp Gv cht li ->Tớnh t ch rt cn thit trong cuc sng.Con gni luụn fi cú s ng x ỳng n,phự hp.Tớnh t ch giỳp con ngi trỏnh c nhng sai lm khụng ỏng cú ,sỏng sut la chn cỏch thc thc hin mc ớch cuc sng ca mỡnh.Trong xó hi,nu mi ngi u bit t ch,bit x s nh nhng ngi cú vn hoỏ thỡ xó hi s tt p hn. 3.í ngha ca tớnh t ch: -T ch l mt c tớnh quớ giỏ. -Cú tớnh t ch con ngi sng ỳng n,c x cú o c,cú vn hoỏ. -Tớnh t ch giỳp con ngi vt qua khú khn ,th thỏch v cỏm gi. 4.Rốn luyn tớnh t ch nh th no? -Suy ngh l trc khi núi v hnh ng. Xem xột thỏi ,linúi ,hnh ng,vic lm ca mỡnh ỳng hay sai. -Bit rỳt kinhnghim v sa cha. 4. Cng c : Bi tp: Tỡnh hung gp trng .Nờu cỏch x s phự hp. a.Cú bn r chi bi n tin. b.Gi kim tra khụng lm c bi,bn bờn cnh cho chộp bi. c.Xe b hng nờn em n trng mun. -Tr li cỏ nhõn.c lp b sung,nhn xột -Gv b sung nhn xột ->T ch l c tớnh quỳi giỏ.Nu nh mi chỳng ta ai cng cú c tớnh t ch thỡ mi cụng vic c giao u hon thnh tt p,mi cỏ nhõn s gúp phn xõy dng gia ỡnh ,xó hi vn minh,hnh phỳc. Mi HS chỳng ta bit t ch s tr thnh nhng con ngoan ,trũ gii,trung lp chỳng ta s luụn l mụi trng trong sch,vn minh,lch s. 5. Hng dn hc nh: -Hc bi v lm cỏc bi tp cũn li trong SGK -Xem trc bi Dõn ch v k lut -Su tm cỏc s kin,tỡnh hung th hin dõn ch v khụng dõn ch .K lut v khụng tụn trng k lut. 6. Rỳt kinh nghim: Giáo viên: Lê thị Lý Trờng THCS Đào Duy Từ Trang 6 Giáo án GDCD lớp 9 năm học 2010 - 2011 Tiết 3: Ngày soạn 15/08/2010 Tên bài dạy: Ngày giảng 16/08/2010 Bi 3: DN CH V K LUT I. Mc tiờu bi hc : 1. Kin thc: -Hiu c th no l dõn ch,k lut;nhng biu hin ca dõn ch ,k lut trong nh trng v trong i sng xó hi. -Hiu c ý ngha ca vic t giỏc thc hin nhng yờu cu,phỏt huy dõn ch v k lut l c hi ,iu kin mi ngi phỏt trin nhõn cỏch v gúp phn xõy dng mt xó hi cụng bng,dõn ch,vn minh. 2. K nng: -Bit giao tip,ng x v phỏt huy c vai trũ ca cụng dõn,thc hin tt dõn ch ,k lut nh bit biu t quyn v ngha v ỳng lỳc,ỳng ch,bit gúp ý vúi bn bố v mi ngi xung quanh. -Bit phõn tớch ,ỏnh giỏ cỏc tỡnh hung tong cuc sng xó hi th hin tt tớnh dõn ch v k lut. -Bit t ỏnh giỏ bn thõn ,xõy dng k hoch rốn luyn tớnh k lut. 3. Thỏi : -Cú ý thc t giỏc rốn luyn tớnh k lut,fỏt huy dõn ch trong hc tp,trong hot ng xó hi v khi lao ng nh, trng cng nh trong tp th v cng ng xó hi. -Ung h nhng vic tt ,nhng ngi thc hin tt dõn ch va k lut.;bit gúp ý,bit phờ phỏn ỳng mc nhng hnh vi vi phm dõn ch,k lut nh:gia trng,quõn phit,t do vụ k lut. II. Chun b: -SGK ,sỏch GV GDCD 9 -Cỏc s kin ,tỡnh hung th hin dõn ch v khụng dõn ch;k lut v khụng tụn trng k lut III. Tin trỡnh dy hc: 1. nh lp: 2. Bi c:Nờu biu hin ca c tớnh t ch?ly vớ d minh ho? c mt s cõu ca dao tc ng núi v tớnh t ch? 3. Bi mi: Hoạt động của Thầy -Trò Nội dung Gi HS c tỡnh hung trong SGK Tho lun:?Nờu nhng chi tit th hin vic lm phỏt huy dõn ch v thiu dõn ch trong 2 tỡnh hung trong SGK? -Gv chia thnh 2 ct trờn bng yờu cu HS i din 1.Th no dõn ch v k lut? Giáo viên: Lê thị Lý Trờng THCS Đào Duy Từ Trang 7 Giáo án GDCD lớp 9 năm học 2010 - 2011 lờn bng lm ,c lp cựng b sung nhn xột -Gv treo kh giy ln ó chun b sn nh HS t i chiu . Cú dõn ch Thiu dõn ch Cỏc bn sụi ni tho lun. xut ch tiờu c th. Tho lun v cỏc bin phỏp thc hin nhng vn chung. T nguyn tham gia cỏc hot ng tp th. Thnh lp i thanh niờn c . Cụng nhõn khụng c bn bc,gúp ý v yờu cu ca giỏm c. Sc kho cụng nhõn gim sỳt. Cụng nhõn kin ngh ci thin lao ng,i sng vt cht,i sng tinh thn,nhng giỏm c khụng chp nhn yờu cu ca cụng nhõn. ? S kt hp bin phỏp dõn ch v k lut ca lp 9a? Gv chia bng thnh 2 ct Hs tr li GV in vo Bin phỏp dõn ch Bin phỏp k lut Mi ngi cựng tham gia,bn bc. Y thc t giỏc. Bin fỏp t chc thc hin Cỏc bn tuõn th qui nh tp th. Cựng thng nht hot ng . Nhc nh,ụn c thc hin k lut. ?Vic lm ca ụng giỏm c th hin l ngi nh th no? -L ngi c oỏn ,chuyờn quyn,gia trng ? T cỏc nhn xột trờn v vic lm ca lp 9a v ca ụng giỏm c em rỳt ra bi hc gỡ? Gv chuyn ý :qua vic tỡm hiu ni dung ca hot ng ny,HS ó bc u hiu c nhng biu hin tt v ch tt ca dõn ch,k lutv hu qu ca thiu dõn ch,k lut gõy nờn. ? Th no l dõn ch? ? Th no l k lut? Gv cht li ? Dõn ch th hin nh th no? Gv cho vớ d ? Tỏc dng ca dõn ch v k lut? -Gv cht li ý chớnh. ?Vỡ sao trong cuc sng ca chỳng ta cn phi cú a.Dõn ch l:Mi ngi lm ch cụng vic.,Mi ngi c bit,c cựng tham gia.Mi ngi gúp phn thc hin kim tra, giỏm sỏt . b.K lutl:tuõn theo qui nh ca cng ng.Hnh ng thng nht t cht lng cao. 2.Tỏc dng: -To ra s thng nht cao v nhn thc ,ý chớ v hnh ng. -To iu kin cho s phỏt trin cho mi cỏ nhõn. -Xõy dng xó hi phỏt trin v mi mt. 3.Rốn luyn nh th no? -Mi ngi cn t giỏc chp hnh k lut. -Cỏc cỏn b lónh o,cỏc t chc xó hi to iu kin cho mi cỏ nhõn phỏt huy dõn ch,k lut. -Hc sinh phi võng li b m,thc hin qui nh ca trng lp,tham gia dõn ch,cú ý thc k lut ca mt cụng dõn. 4. BI TP: Bi tp 1:ỏp ỏn:nhng hot ng th hin dõn ch l:a.c.d;nhng hot ng th hin thiu dõn ch l :b ;hot ng th hin thiu k Giáo viên: Lê thị Lý Trờng THCS Đào Duy Từ Trang 8 Giáo án GDCD lớp 9 năm học 2010 - 2011 dõn ch va k lut? G-v gii thớch ly vớ d . ?Chỳng ta cn rốn luyn dõn ch v k lut nh th no? Gv cht li ni dung chớnh. ? Nờu cỏc hot ng xó hi th hinh dõn ch m em bit?nhng vic lm thiu dõn ch hin nay ca mt s c quan qun lớ nh nc v hu qu ca vic ú gõy nờn. Gv nhn xột cỏc vớ d ú ? Cỏc t lờn trỡnh by cỏc cõu ca dao ,tc ng,danh ngụn núi v tớnh dõn ch v k lut ó su tm nh lut :. Bi tp:tho lun,phõn tớch ý ngha ch trng ca ng Dõn bit,dõn bn,dõn lm,dõn kim tra. 4. Cng c: Em ng ý vi nhng ý kin no sau õy: a.HS cũn nh tu cha cn n dõn ch. b.Ch trong nh trng mi cn n dõn ch. c.Mi ngi cn phi cú k lut. d.Cú k lut thỡ xó hi mi n nh,thng nht cỏc hot ng. 5. Hng dn hc nh: Hc v lm cỏc bi tp trong SGK S tm cỏc tranh nh ,bi th,bi hỏt v chin tranh v ho bỡnh. 6. Rỳt kinh nghim: Tiết 4: Ngày soạn 15/08/2010 Tên bài dạy: Ngày giảng 16/08/2010 Bi 4: BO V HO BèNH I. Mc tiờu bi hc: 1. Kin thc: -Hiu c giỏ tr ho bỡnh v hu qu ca chin tranh,t ú thy c trỏch nhim bo v ho bỡnh,chng chin tranh ca ton nhõn loi 2. K nng: -Tớch cc tham gia cỏc hot ng vỡ ho bỡnh,chng chin tranh do lp trng,a fng t chc. -Bit c x vi bn bố v mi ngi xung quanh mt cỏch ho nhó,thõn thin. 3. Thỏi : -Yờu ho bỡnh ghột chin tranh. II. Chun b: -SGK v SGV GDCD 9 Giáo viên: Lê thị Lý Trờng THCS Đào Duy Từ Trang 9 Giáo án GDCD lớp 9 năm học 2010 - 2011 -Tranh nh ,cỏc bi bỏo,bi th bi hỏt v chin tranh v ho bỡnh. III. Tin trỡnh dy hc: 1. nh lp: 2. Bi c:nờu tỏc dng ca dõn ch v k lut?cn rốn luyn tớnh dõn ch v k lut nh th no? Bi tp:nhng cõu tc ng sau,cõu no núi v tớnh k lut : a. Ao cú b,sụng cú bn. b. n cú chng,chi cú . c. Nc cú vua,chựa cú bt. d. t cú l,quờ cú thúi. e. Tiờn hc l ,hu hc vn 3. Bi mi:Gvgii thiu Hot ng ca Thy - Trũ Ni dung Hs c thụng tintrong SGK . ? Em cú suy ngh gỡ khi c cỏc thụng tin v xem cỏc bc nh trong SGK . -S tn khc ca chin tranh.Gớa tr ca ho bỡnh.S cn thit phi y lựi chin tranh v bo v ho bỡnh. ? Chin tranh ó gõy hu qa gỡ cho con ngi? -Chin tranh TG I lm 10 triu ngi cht -Chin tranh TG II lm 60 triu ngi cht. ? Chin tranh ó gõy hu qa gỡ cho tr em? -Hs da vo s liu trong SGK tr li. ? Cn phi lm gỡ ngn chn chin tranh v bo v ho bỡnh? Gv :Nhõn loi ngy nay ang ng trc vn núng bng cú liờn quan n cuc sng ca mi dõn tc cng nh ton nhõn loi. ú l bo v ho bỡnh chng chin tranh.Hc sinh chỳng ta cn hiu rừ ho bỡnh i lp vi chin tranh,th no l cuc chin tranh phi ngha,chớnh ngha. ? Th no l ho bỡnh? Gv cht li . Tho lun nhúm ? Nờu s i lp ca hũa bỡnh v chin tranh? -C i din nhúm lờn ,c lp theo dừi nhõn xột b sung. Gv a ra ỏp ỏn: Ho binh Chin tranh em li cuc sng bỡnh yờn,t do. Nhõn dõn c m no ,hnh phỳc. L khỏt vng ca loi ngi. Gõy au thng ,cht chúc. úi nghốo,bnh tt,khụng c hc hnh . thnh ph ,lng mc,nh mỏy b tn phỏ. I. t vn : II.Ni dung bi hc: 1.Th no l ho bỡnh? -L khụng cú chin tranh hay xung t v trang. -L mi quan h hiu bit,tụn trng,bỡnh ng v hp tỏc gia cỏc quc gia,dõn tc,gia con ngi vi con ngi -L khỏt vng ca ton nhõn loi. 2.Biu hin ca lũng yờu ho bỡnh: -Gi cuc sng bỡnh yờn. -Dựng thng lng m phỏn gii quyt mõu thun. -Khụng xy ra chin tranh,xung t. Giáo viên: Lê thị Lý Trờng THCS Đào Duy Từ Trang 10 . chin tranh. II. Chun b: -SGK v SGV GDCD 9 Giáo viên: Lê thị Lý Trờng THCS Đào Duy Từ Trang 9 Giáo án GDCD lớp 9 năm học 2010 - 2011 -Tranh nh ,cỏc bi. mạnh,xã hội công bằng ,dân chủ ,văn minh. 3.Rèn luyện chí công vô tư như thế nào? -Ung hộ quí trọng người có đức tính chí công vô tư. -phê phán hành động
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Công Dân 9, Giáo án Công Dân 9, Giáo án Công Dân 9

Bình luận về tài liệu giao-an-cong-dan-9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP