KIỂMM TRA 1 TIẾT TIN HỌC 8

4 150 3
Thomas Townsend Brown

Thomas Townsend Brown

Tải lên: 11,474 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/4 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 17:10

Kiểm Tra 1 Tiết (2009-2010) Môn : Tin Học Họ Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD(Lớp) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I). Phần Trắc Nghiệm 1). Hàm mod có tác dụng. a. Lấy giá tri phàn nguyên của số b.Lấy giá tri phàn dư của phép chia c.Hàm làm tròn số d.Lấy căn bậc hai 2). Lệnh Write và Writeln khác nhau ở đâu? ; Tất cả đều sai / Write khi xuất ra kết quả sẽ xuống hàng còn Writeln thì không , Writeln khi xuất ra kết quả sẽ xuống hàng còn Write thì không \ Write khi xuất ra kết quả sẽ xuống hàng 3). Div là hàm ; Lấy căn bậc hai / Lấy phần nguyên của phép chia , Lấy bình phương của một số \ Lấy phần dư của phép chia 4). Hiện nay chúng ta đang dùng pascal nào trong các loại sau? ; Tobor Pascal 6.0 / Tobor Pascal 8.0 , Tobor Pascal 7.0 \ Tobor Pascal 5.0 5). Trong pascal có phân biệt chữ hoa chữ thường hay không? ; Không / Tất cả đều sai , Có \ Tùy lúc 6). Tổ hợp phím Alt+F3 có tác dụng ; Tất cả đều sai / Để đóng tệp , Để lưu tệp đang làm việc \ để thoát khỏi pascal 7). Lệnh real hoặc readln có tác dụng. ; Tạm ngưng chương trình cho đến khi nhấn phím enter / tất cả đều sai. , Nhập dữ liệu vào máy tính \ Xuất dữ liệu ra màn hình 8). Khi lưu tập tin với tên mới chúng ta sẽ thấy. ; Ttập tin cũ sẽ được thay thế bằng tên mới / Tập tin cũ vẫn còn, có thêm tập tin mới với tên vừa lưu. , Tất cả đều sai \ Pascal sẽbáo sai 9). Để thoát khỏi Pascal ta thực hiện. ; Vào file>Exit / Vào file>save , Bấm vào dấu X ở góc phải \ Không cách nào đúng 10). Phần mở rộng của file pascal là? ; .Pas / . div , .doc \ .exe 11). Lệnh sau xuất ra màn Hình thế nào? :T:=6+8; Writeln(‘tong hai so la:’,t); ; Tong hai so la / Tong hai so la 8+6 , Tong hai so la : 14 \ Tât ca sai 12). Tổ hợp phím Alt+X có tác dụng ; Để khởi động chương trình Pascal / để kết thúc làm việc với TURBO PASCAL , Để tìm kiếm \ Để lưu bài đang làm 13). Pascal do ai sáng lập ra? ; Pascal / Niclaus Wirth , Mycrosoft \ Tự có trong máy tính 14). Để khai báo kiểu chuổi ta thực hiện kiểu nào? ; Sting / Var , Char \ Readln 15). Ý nào sau đây đúng ; F3 để lưu với tên mới / Tất Cả đều sai , F3 để mở tệp chương trình \ F3 để lưu chương trình 16). Integer dùng khai báo ? ; Kiểu chuổi( xâu kí tự) / Kiểu số nguyên , Kiểu số thực \ Kiểu kí tự. 17). Theo em Pascal dùng để ; Tạo vản bản / Tạo bảng tính , Tất cả đều đúng. \ Là ngôn ngữ lập trình 18). Phép toán <> trong pascal dùng để? ; Phép toán so sánh khác / Phép toán so sánh nhỏ hơn , Phép toán so sánh lớn hơn \ Phép toán so sánh bằng 19). Để kiểm tra lỗi trong lập trình Pascal ta thực hiện. ; Alt + F9 / cả 3 đều đúng , F9 \ Ctrl + F9 20). Để khai báo kiểu số nguyên ta thực hiện kiểu nào trong cấc kiểu sau. ; Tất cả đều đúng / integer, byte,longint , Real, char \ Tất cả đều sai II). Phần Tự Luận Viết chương trình xuất ra màn hình theo cấu trúc sau " CHAO BAN ! " " BAN HOC TRUONG NAO? LOP MAY?" Kiểm Tra 1 Tiết (2008-2009) Môn : Tin Học Họ Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD(Lớp) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I). Phần Trắc Nghiệm 1). Để khai báo kiểu chuổi ta thực hiện kiểu nào? ; Sting / Var , Readln \ Char 2). Hàm mod có tác dụng. ; Hàm làm tròn số / Lấy giá tri phàn dư của phép chia , Lấy giá tri phàn nguyên của số \ Lấy căn bậc hai 3). Khi lưu tập tin với tên mới chúng ta sẽ thấy. ; Tập tin cũ vẫn còn, có thêm tập tin mới với tên vừa lưu. / Pascal sẽbáo sai , Ttập tin cũ sẽ được thay thế bằng tên mới \ Tất cả đều sai 4). Tổ hợp phím Alt+F3 có tác dụng ; Để lưu tệp đang làm việc / Để đóng tệp , để thoát khỏi pascal \ Tất cả đều sai 5). Để thoát khỏi Pascal ta thực hiện. ; Không cách nào đúng / Bấm vào dấu X ở góc phải , Vào file>Exit \ Vào file>save 6). Tổ hợp phím Alt+X có tác dụng ; Để khởi động chương trình Pascal / Để lưu bài đang làm , Để tìm kiếm \ để kết thúc làm việc với TURBO PASCAL 7). Div là hàm ; Lấy phần dư của phép chia / Lấy căn bậc hai , Lấy phần nguyên của phép chia \ Lấy bình phương của một số 8). Trong pascal có phân biệt chữ hoa chữ thường hay không? ; Tất cả đều sai / Tùy lúc , Không \ Có 9). Hiện nay chúng ta đang dùng pascal nào trong các loại sau? ; Tobor Pascal 5.0 / Tobor Pascal 7.0 , Tobor Pascal 6.0 \ Tobor Pascal 8.0 10). Phần mở rộng của file pascal là? ; .Pas / . div , .exe \ .doc 11). Pascal do ai sáng lập ra? ; Niclaus Wirth / Pascal , Mycrosoft \ Tự có trong máy tính 12). Để kiểm tra lỗi trong lập trình Pascal ta thực hiện. ; Ctrl + F9 / Alt + F9 , F9 \ cả 3 đều đúng 13). Lệnh Write và Writeln khác nhau ở đâu? ; Write khi xuất ra kết quả sẽ xuống hàng còn Writeln thì không / Write khi xuất ra kết quả sẽ xuống hàng , Tất cả đều sai \ Writeln khi xuất ra kết quả sẽ xuống hàng còn Write thì không 14). Phép toán <> trong pascal dùng để? ; Phép toán so sánh khác / Phép toán so sánh lớn hơn , Phép toán so sánh nhỏ hơn \ Phép toán so sánh bằng 15). Để khai báo kiểu số nguyên ta thực hiện kiểu nào trong cấc kiểu sau. ; integer, byte,longint / Real, char , Tất cả đều đúng \ Tất cả đều sai 16). Integer dùng khai báo ? ; Kiểu số nguyên / Kiểu số thực , Kiểu kí tự. \ Kiểu chuổi( xâu kí tự) 17). Lệnh real hoặc readln có tác dụng. ; Nhập dữ liệu vào máy tính / tất cả đều sai. , Xuất dữ liệu ra màn hình \ Tạm ngưng chương trình cho đến khi nhấn phím enter 18). Ý nào sau đây đúng ; Tất Cả đều sai / F3 để lưu chương trình , F3 để lưu với tên mới \ F3 để mở tệp chương trình 19). Lệnh sau xuất ra màn Hình thế nào? :T:=6+8; Writeln(‘tong hai so la:’,t); ; Tong hai so la 8+6 / Tong hai so la , Tât ca sai \ Tong hai so la : 14 20). Theo em Pascal dùng để ; Tất cả đều đúng. / Tạo vản bản , Tạo bảng tính \ Là ngôn ngữ lập trình II). Phần Tự Luận Viết chương trình xuất ra màn hình theo cấu trúc sau " CHAO BAN ! " " BAN HOC TRUONG NAO? LOP MAY?" . Kiểm Tra 1 Tiết (2009-2 010 ) Môn : Tin Học Họ Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BAN ! " " BAN HOC TRUONG NAO? LOP MAY?" Kiểm Tra 1 Tiết (20 08- 2009) Môn : Tin Học Họ Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Xem thêm -

Xem thêm: KIỂMM TRA 1 TIẾT TIN HỌC 8, KIỂMM TRA 1 TIẾT TIN HỌC 8, KIỂMM TRA 1 TIẾT TIN HỌC 8

Bình luận về tài liệu kiemm-tra-1-tiet-tin-hoc-8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP